நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

கூழங்கைத்தம்பிரான் 1998 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

அபிதான சிந்தாமணி

ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார் 2002 Asian educational services

மூலிகை மர்மம்

சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் 1899 சென்னை ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடம்

சௌமிய சாகரம்

2008 தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் நூலகம்

குமாரசுவாமியம்

குமாரசுவாமி 2007 தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் நூலகம்

போகர் கற்பம் 300

இ . ராம் . குருசாமிக்கோனார் சன் 1969 ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ்

திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செல்லிநகர் பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி 1927 கேசரி அச்சுக்கூடம்,சென்னை