நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 285 375 898 301 355 இரவெதிர் இருதோடோழர் இல்லிடப்பரத்தை உப்பின்றிப் உப்பின்று உயிர்புரை உலங்கொ உற்றது பிறர்கள் உறுபுகழ் ஊர்த்திசை ஊர்வலம் எடுத்தலும் படுத்தலும் எண்ணிப் எருமைநாற்கால் என்றவர் என்னொப்ப ஏஎதனையென்றோ ஏஏ அம்பலஞ் ஒண்டுவிநாராய் ஓஒதந்தார் கங்கனகன் கடற்றானை கடிநுனைப்பகழி கடிமலர்மிசை கடிமிளகுதின்ற கடியரமகளிர்க்குக் கடிவினைமுடிகென கடைபுடைக் கண்ண்கருவிளை கண்புரைகாதலேம் கரவலமென்றோரைக் கருநெடுங்கண் கரையாடக்கெண்டை கல்லளைச்சுனைநீர் கல்லென்ற கலைத்தொழில் கழனிநீர்நாடன் கழியே, சிறுநெய்தல் கனவுறழ் நிலவு 173, 438 366 350 457 441 301 301 359 440 398 395 366 200 394 333 419 267 350 456 456 456 456 456 301 413 350 408 402 412 301 420 350 457 200 366
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 285 375 898 301 355 இரவெதிர் இருதோடோழர் இல்லிடப்பரத்தை உப்பின்றிப் உப்பின்று உயிர்புரை உலங்கொ உற்றது பிறர்கள் உறுபுகழ் ஊர்த்திசை ஊர்வலம் எடுத்தலும் படுத்தலும் எண்ணிப் எருமைநாற்கால் என்றவர் என்னொப்ப ஏஎதனையென்றோ ஏஏ அம்பலஞ் ஒண்டுவிநாராய் ஓஒதந்தார் கங்கனகன் கடற்றானை கடிநுனைப்பகழி கடிமலர்மிசை கடிமிளகுதின்ற கடியரமகளிர்க்குக் கடிவினைமுடிகென கடைபுடைக் கண்ண்கருவிளை கண்புரைகாதலேம் கரவலமென்றோரைக் கருநெடுங்கண் கரையாடக்கெண்டை கல்லளைச்சுனைநீர் கல்லென்ற கலைத்தொழில் கழனிநீர்நாடன் கழியே சிறுநெய்தல் கனவுறழ் நிலவு 173 438 366 350 457 441 301 301 359 440 398 395 366 200 394 333 419 267 350 456 456 456 456 456 301 413 350 408 402 412 301 420 350 457 200 366