நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

278 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி 36 106 131 131 123 22 238 259 குலனருடெய்வங் குற்றுயிரளபி குறியதன்கீழாக் குறியதன் முன்ன குறில்செறியா குறில்வழிலன் குறிலணைவில்லா குன்றக்கூறன் கேட்குந் போலவுங் கொல்லேயைய கோடன்மரபே ஙஞணநமன நம்முன்கவ்வாம் சாதிகுழூஉப் சாலவுறுதவ சாவவென்மொழி சிதலெறும்பாதி சில்வகையெழுத்திற் சிறப்பினுமினுத்தினுஞ் சினைவினை சுட்டியாவெகர சுட்டின்முன் சுட்டுமறைநே சுடுவகரமூ சுருங்கச்சொல்லல் சுவைப்புளி சூத்திரத்துட்பொரு செந்தமிழ்நிலஞ் செந்தமிழாகித் செம்மைசிறுமை செய்கெனொருமை செய்தசெய்கின்ற செய்துசெய்பு செய்பவன்கருவி செய்மியவென்னும் செய்யுமெனெச்ச செய்யுளிறுதி செய்யென்வினை செயப்படுபொருளைச் செவ்வெணீற்றதா சொற்றிரியினும் சொற்றொறுமிற்றிதன் ஞணநமலவளன 71 123 29 104 264 32 57 197 25585858585982585- 88 8 8 8355368 141 226 133 30 107 35 153 152 81 189 192 194 182 103 193 245 233 255 198 272 127
278 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி 36 106 131 131 123 22 238 259 குலனருடெய்வங் குற்றுயிரளபி குறியதன்கீழாக் குறியதன் முன்ன குறில்செறியா குறில்வழிலன் குறிலணைவில்லா குன்றக்கூறன் கேட்குந் போலவுங் கொல்லேயைய கோடன்மரபே ஙஞணநமன நம்முன்கவ்வாம் சாதிகுழூஉப் சாலவுறுதவ சாவவென்மொழி சிதலெறும்பாதி சில்வகையெழுத்திற் சிறப்பினுமினுத்தினுஞ் சினைவினை சுட்டியாவெகர சுட்டின்முன் சுட்டுமறைநே சுடுவகரமூ சுருங்கச்சொல்லல் சுவைப்புளி சூத்திரத்துட்பொரு செந்தமிழ்நிலஞ் செந்தமிழாகித் செம்மைசிறுமை செய்கெனொருமை செய்தசெய்கின்ற செய்துசெய்பு செய்பவன்கருவி செய்மியவென்னும் செய்யுமெனெச்ச செய்யுளிறுதி செய்யென்வினை செயப்படுபொருளைச் செவ்வெணீற்றதா சொற்றிரியினும் சொற்றொறுமிற்றிதன் ஞணநமலவளன 71 123 29 104 264 32 57 197 25585858585982585- 88 8 8 8355368 141 226 133 30 107 35 153 152 81 189 192 194 182 103 193 245 233 255 198 272 127