நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

276 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி உருபுபல உருபும்வினையு உருபுமுற்றீ உருவகமவமையிற் உவப்பினு உவமவுருபில எகரவினாமுச் எச்சப்பெயர்வினை எட்டனுடம்பு எட்டனுருபே எடுத்தல்படுத்த எண்ணலெடுத்தன் எண்ணிறையளவும் எண்பெயர்முறை எண்மூவெழுத்திற் எதிர்மறை சிறப்பைய எப்பொரு எயாமுதலும் எல்லாமென்ப எல்லாருமெல்லீரு எல்லையின்னும் எவனென்வினா எழுத்தியறிரியாப் எழுத்தே எழுவகை எழுவாயிறுதி என்றுமெனவு ஏழனுருபுகண் ஏற்குமெவ்வகைப் ஏற்புழியெடுத்து ஏற்றபொருளுக் ஐஔஇஉச் ஐகான்யவ்வழி ஐந்தனொற் ஐந்தாவதற்குரு ஐந்தொகை ஐயந்திணைபா ஐயந்தீரப் ஐயாயிகர ஐயான்குச்செய்யுட் ஐயிருபொதுப் ஐயீற்றுடைக்கும் ஒடுவுந்தெய்யவு 204 203 204 238 221 212 100 205 115 173 61 213 113 51 96 254 227 55 138 139 181 199 228 29 244 256 171 164 246 241 56 75 114 169 214 220 190 180 175 112 259
276 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி உருபுபல உருபும்வினையு உருபுமுற்றீ உருவகமவமையிற் உவப்பினு உவமவுருபில எகரவினாமுச் எச்சப்பெயர்வினை எட்டனுடம்பு எட்டனுருபே எடுத்தல்படுத்த எண்ணலெடுத்தன் எண்ணிறையளவும் எண்பெயர்முறை எண்மூவெழுத்திற் எதிர்மறை சிறப்பைய எப்பொரு எயாமுதலும் எல்லாமென்ப எல்லாருமெல்லீரு எல்லையின்னும் எவனென்வினா எழுத்தியறிரியாப் எழுத்தே எழுவகை எழுவாயிறுதி என்றுமெனவு ஏழனுருபுகண் ஏற்குமெவ்வகைப் ஏற்புழியெடுத்து ஏற்றபொருளுக் ஐஔஇஉச் ஐகான்யவ்வழி ஐந்தனொற் ஐந்தாவதற்குரு ஐந்தொகை ஐயந்திணைபா ஐயந்தீரப் ஐயாயிகர ஐயான்குச்செய்யுட் ஐயிருபொதுப் ஐயீற்றுடைக்கும் ஒடுவுந்தெய்யவு 204 203 204 238 221 212 100 205 115 173 61 213 113 51 96 254 227 55 138 139 181 199 228 29 244 256 171 164 246 241 56 75 114 169 214 220 190 180 175 112 259