நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 275 இடைமினான்கு இடையுரி இணைந்தியல் இதற்கிதுசாரியை இதற்கிதுமுடிபென் இம்முப்பெயர்க் இயல்பின்விகாரமும் இயல்பினும் விதியினு இயல்பெழு இயற்கைப்பொருளை இர்ஈரீற்ற இரட்டைக்கிளவி இரண்டாவதனுரு இரண்டு முதலாக இரண்டு முன் இருதிணையாண் இருவர்நூற்கு இல்லெனின்மைச் இலக்கணமுடைய இலக்கியங்கண்டதற் இறப்பெதிர்வு இன்னதின்னுழி இனைத்தென் ஈதலியல்பே ஈதாகொடு ஈமுங், கம்மு ஈற்றியா ஈறுபோத உஊஒஓஔ உஊஒஓவல் உடன்மேலுயிர் உணர்வியலாமுயி உயர்திணைதொடர்ந்த உயர்திணையும்மைத் உயிர்மவிலாறுந் உயிர்மெய்யாய்த உயிர்மெய்மிரட்டு உயிர்வரினுக்குறண் உமிருமுடம்புமா உமிருயிரில்லதாம் உரத்தின்வளம் உரிவரினாழியி உருபின்முடியவை 87 135 90 143 143 174 142 101 6 235 191 231 167 210 117 202 23 133 149 85 223 271 232 237 128 93 81 9 8 120 265 220 215 77 53 53 100 52 263 36 107 13
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 275 இடைமினான்கு இடையுரி இணைந்தியல் இதற்கிதுசாரியை இதற்கிதுமுடிபென் இம்முப்பெயர்க் இயல்பின்விகாரமும் இயல்பினும் விதியினு இயல்பெழு இயற்கைப்பொருளை இர்ஈரீற்ற இரட்டைக்கிளவி இரண்டாவதனுரு இரண்டு முதலாக இரண்டு முன் இருதிணையாண் இருவர்நூற்கு இல்லெனின்மைச் இலக்கணமுடைய இலக்கியங்கண்டதற் இறப்பெதிர்வு இன்னதின்னுழி இனைத்தென் ஈதலியல்பே ஈதாகொடு ஈமுங் கம்மு ஈற்றியா ஈறுபோத உஊஒஓஔ உஊஒஓவல் உடன்மேலுயிர் உணர்வியலாமுயி உயர்திணைதொடர்ந்த உயர்திணையும்மைத் உயிர்மவிலாறுந் உயிர்மெய்யாய்த உயிர்மெய்மிரட்டு உயிர்வரினுக்குறண் உமிருமுடம்புமா உமிருயிரில்லதாம் உரத்தின்வளம் உரிவரினாழியி உருபின்முடியவை 87 135 90 143 143 174 142 101 6 235 191 231 167 210 117 202 23 133 149 85 223 271 232 237 128 93 81 9 8 120 265 220 215 77 53 53 100 52 263 36 107 13