நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

274 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி அவற்றுள், கிளையெண் 155 அவற்றுள், முதலி 195 அவற்றுள், முயற்சி 59 அவற்றுள், வினைமி 27 அவைதாம், முற்றும் 183 அழலினீங்கா 45 அள்ளாளிறு 185 அளக்கலாகா 37 அறம்பொரு 2 அறிவருளாசை 266 அறிவறியாமை 225 அன் ஆன் அள் ஆள் 84 அன் ஆன் இன் 138 அன்றியின்றியென் 106 அன்னமாவே 41 அன்னானிறு 185 ஆரஊஏ 54 ஆக்கவினைக் 198 ஆக்கியோன் ஆசானுரைத்த 45 ஆண்பெண் 147 ஆண்மைபெண்மை 160 ஆநின்றுகின்று 6 ஆமாகோனவ் 140 ஆமுன்பகரவீ 108 ஆய்தக்கிடந்தலை ஆயிரமுகத்தா ஆவிஞணநமன ஆவியரழ 8 ஆவியுமொற்று 67 ஆற்றொழுக் 33 ஆறனுருபு 165 ஆறனொருமைக் 170 இஈஎஏ இஈஐவழி இஉஊவோ 173 இசைகெடின் 2 இடுகுறிகாரண 154 இடுகுறிகாரணப் 54 இடைச்சொலேயோ 118 டைத்தொட 110 இடைநிலை 244 இடையினம்யரல 56 8A5E53588
274 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி அவற்றுள் கிளையெண் 155 அவற்றுள் முதலி 195 அவற்றுள் முயற்சி 59 அவற்றுள் வினைமி 27 அவைதாம் முற்றும் 183 அழலினீங்கா 45 அள்ளாளிறு 185 அளக்கலாகா 37 அறம்பொரு 2 அறிவருளாசை 266 அறிவறியாமை 225 அன் ஆன் அள் ஆள் 84 அன் ஆன் இன் 138 அன்றியின்றியென் 106 அன்னமாவே 41 அன்னானிறு 185 ஆரஊஏ 54 ஆக்கவினைக் 198 ஆக்கியோன் ஆசானுரைத்த 45 ஆண்பெண் 147 ஆண்மைபெண்மை 160 ஆநின்றுகின்று 6 ஆமாகோனவ் 140 ஆமுன்பகரவீ 108 ஆய்தக்கிடந்தலை ஆயிரமுகத்தா ஆவிஞணநமன ஆவியரழ 8 ஆவியுமொற்று 67 ஆற்றொழுக் 33 ஆறனுருபு 165 ஆறனொருமைக் 170 இஈஎஏ இஈஐவழி இஉஊவோ 173 இசைகெடின் 2 இடுகுறிகாரண 154 இடுகுறிகாரணப் 54 இடைச்சொலேயோ 118 டைத்தொட 110 இடைநிலை 244 இடையினம்யரல 56 8A5E53588