நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி (எண் : பக்க எண்) 187 55 74 128 231 235 234 61 அஆஇ எஒவ் அஆஉஊ அஆவீற்ற அஇஉம்முதற் அஐமுதலிடை அகமுனர்ச் அசைநிலை அடிநாவடியண அடைசினை அடைமொழி அண்ணநுனிநா அண்ணநுனிநாவருட அண்பல்லடிநா அண்பன் முதலு அண்மைமி அத்தினகர அதுவே, இயற்சொல் அந்திலாங் அம்மஉரை அம்மாமென்பன அம்முதலீரா அம்முனிகரம் அர்ஆர்பவ்வூ அரிதிற்பெயக் அல்வழிஇஐ அல்வழியாமா அவ்வழி, ஆவி அவற்றுள், அஇஉஎ அவற்றுள், எழுவா அவற்றுள், ஏழாமுமி அவற்றுள், ஒன்றே 178 141 152 260 260 188 54 75 186 108 105 53 54 166 160
சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி ( எண் : பக்க எண் ) 187 55 74 128 231 235 234 61 அஆஇ எஒவ் அஆஉஊ அஆவீற்ற அஇஉம்முதற் அஐமுதலிடை அகமுனர்ச் அசைநிலை அடிநாவடியண அடைசினை அடைமொழி அண்ணநுனிநா அண்ணநுனிநாவருட அண்பல்லடிநா அண்பன் முதலு அண்மைமி அத்தினகர அதுவே இயற்சொல் அந்திலாங் அம்மஉரை அம்மாமென்பன அம்முதலீரா அம்முனிகரம் அர்ஆர்பவ்வூ அரிதிற்பெயக் அல்வழிஇஐ அல்வழியாமா அவ்வழி ஆவி அவற்றுள் அஇஉஎ அவற்றுள் எழுவா அவற்றுள் ஏழாமுமி அவற்றுள் ஒன்றே 178 141 152 260 260 188 54 75 186 108 105 53 54 166 160