நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 21 தொல். நற். நன். நாலடி. நான்மணி. பட்டின. பதிற். பரி. பழமொழி. பு.வெ. புறம். பெரும்பாண். பொருந. பொருள். மலைபடு. முத்தொள். வஞ்சின. - தொல்காப்பியம் - நற்றிணை - நன்னூல் - நாலடியார் - நான்மணிக்கடிகை பட்டினப்பாலை - பதிற்றுப்பத்து - பரிபாடல் - பழமொழி நானூறு - புறப்பொருள் வெண்பாமாலை புறநானூறு - பெரும்பாணாற்றுப்படை - பொருநராற்றுப்படை - பொருளதிகாரம் - மலைபடுகடாம் - முத்தொள்ளாயிரம் - வஞ்சினமாலை பிற குறியீடுகள் இ-ள். உ-ம். சூ-ம். இதன் பொருள் உதாரணம் - சூத்திரம் - பக்கம் - பதிப்பாசிரியர் வரலாறு பக். ப-ர். வ-று.
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 21 தொல் . நற் . நன் . நாலடி . நான்மணி . பட்டின . பதிற் . பரி . பழமொழி . பு.வெ. புறம் . பெரும்பாண் . பொருந . பொருள் . மலைபடு . முத்தொள் . வஞ்சின . - தொல்காப்பியம் - நற்றிணை - நன்னூல் - நாலடியார் - நான்மணிக்கடிகை பட்டினப்பாலை - பதிற்றுப்பத்து - பரிபாடல் - பழமொழி நானூறு - புறப்பொருள் வெண்பாமாலை புறநானூறு - பெரும்பாணாற்றுப்படை - பொருநராற்றுப்படை - பொருளதிகாரம் - மலைபடுகடாம் - முத்தொள்ளாயிரம் - வஞ்சினமாலை பிற குறியீடுகள் - ள் . - ம் . சூ - ம் . இதன் பொருள் உதாரணம் - சூத்திரம் - பக்கம் - பதிப்பாசிரியர் வரலாறு பக் . - ர் . - று .