நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

288 இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி பொன்னிற்பிதிர்ந்த பொன்னேர் போம்போதவ மண்டிலமழுங்க மணியணி மதிநுதன் மயில்களிக்கும் மரையிதழ் மறவியுடையான் மன்னன் மாண்பினை மாறாக்காதலர் முழங்குமின்னீர் மூப்புவந்தெய்தல் 298 366 340 429 409 409 413 156 451 350 440 418 458 451 மேவார்த்தொலைத்த வடுவென்றகண்ணாய் வருகதில் வருகதில்லம்ம வலம்புரித்தடக்கை வலியலிகலே வாம்புரவி வாழாதென் வாளன்றுபிடியா விண்டுபெய்ய விளிப்பது வினைக்கம்பலை வினைவேட்கையிர் வீழ்ந்தெனக் வெஞ்சிலையின்ன வெந்துய்பினன் வெயிலிகல் வேண்டார் வையைக்கிழவன் 307 440 419 419 309 451 340 440 173 343 350 458 350 343 366 350 120 155 396
288 இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி பொன்னிற்பிதிர்ந்த பொன்னேர் போம்போதவ மண்டிலமழுங்க மணியணி மதிநுதன் மயில்களிக்கும் மரையிதழ் மறவியுடையான் மன்னன் மாண்பினை மாறாக்காதலர் முழங்குமின்னீர் மூப்புவந்தெய்தல் 298 366 340 429 409 409 413 156 451 350 440 418 458 451 மேவார்த்தொலைத்த வடுவென்றகண்ணாய் வருகதில் வருகதில்லம்ம வலம்புரித்தடக்கை வலியலிகலே வாம்புரவி வாழாதென் வாளன்றுபிடியா விண்டுபெய்ய விளிப்பது வினைக்கம்பலை வினைவேட்கையிர் வீழ்ந்தெனக் வெஞ்சிலையின்ன வெந்துய்பினன் வெயிலிகல் வேண்டார் வையைக்கிழவன் 307 440 419 419 309 451 340 440 173 343 350 458 350 343 366 350 120 155 396