நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 283 176 177 72 73 131 178 130 134 ரவ்வீற்றுயர் ரழவல்லனதம்முற் லகாரவீற்றுயர் லளமுன்கசப் லௗமெய்திரிந்த லளவிறுதொழிற் லளவிற்ற ஃறிணைப் லளவீற்றியைபினா லளவேற்றுமை லனமுன்றனவும் வல்லினங்கசட வல்லேதொழிற் வல்லொற்றுவரினே வலித்தன்மெலித்த வவ்விறுசுட்டிற் வன்றொடரல்லன வாழியவென்பத வானவர்மக்க விகாரமனைத்து விகுதிபதஞ்சா விரைவினுமிகவினுந் விழைவேகால விளம்பியபகுதி வினாச்சுட்டுடனும் வினாவினுஞ்செப்பினும் வினைசார்பின வினைபெயர் வினைமாற்றசை வினைமுற்றே வினைமின்பெயரே வினையொடுவரி வேற்றமை ஐ முத வேற்றுமைமப் வேற்றுமையாமி வேற்றுமைவினை வேற்றுமைவினைபண்பு வேறில்லையுண் வேறுவினைப்பல் எஃகானுயர் றவ்வொடுகர றனழ எஒவ் னஃகான்கிளைப் னவ்வீற்றுயர் 132 215 96 141 110 104 265 3 142 224 257 3 158 226 228 253 258 200 161 256 92 127 119 249 210 192 227 176 87 90 124 177
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 283 176 177 72 73 131 178 130 134 ரவ்வீற்றுயர் ரழவல்லனதம்முற் லகாரவீற்றுயர் லளமுன்கசப் லௗமெய்திரிந்த லளவிறுதொழிற் லளவிற்ற ஃறிணைப் லளவீற்றியைபினா லளவேற்றுமை லனமுன்றனவும் வல்லினங்கசட வல்லேதொழிற் வல்லொற்றுவரினே வலித்தன்மெலித்த வவ்விறுசுட்டிற் வன்றொடரல்லன வாழியவென்பத வானவர்மக்க விகாரமனைத்து விகுதிபதஞ்சா விரைவினுமிகவினுந் விழைவேகால விளம்பியபகுதி வினாச்சுட்டுடனும் வினாவினுஞ்செப்பினும் வினைசார்பின வினைபெயர் வினைமாற்றசை வினைமுற்றே வினைமின்பெயரே வினையொடுவரி வேற்றமை முத வேற்றுமைமப் வேற்றுமையாமி வேற்றுமைவினை வேற்றுமைவினைபண்பு வேறில்லையுண் வேறுவினைப்பல் எஃகானுயர் றவ்வொடுகர றனழ எஒவ் னஃகான்கிளைப் னவ்வீற்றுயர் 132 215 96 141 110 104 265 3 142 224 257 3 158 226 228 253 258 200 161 256 92 127 119 249 210 192 227 176 87 90 124 177