நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

282 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி முக்காற்கேட்பின் 45 முகவுரை 25 முச்சகநிழற்று 145 முதல்வழி 27 முதலிருநான்கா 115 முதலிவைசினையிவை 179 முதலையையுறிற் 179 முதற்பெயர்நான்குஞ் 159 முதனூல்கருத்த 47 முரணந்தாதிநா 264 முழக்கிரட்டொலி 270 முற்றீரெச்ச 218 முற்றும்மை 254 முன்மொழி 214 முன்னத்தினுணரும் 237 முன்னரவ்வொட 158 முன்னிலைகூடிய 189 முன்னிலைமுன்ன 190 முன்னோர்நூலின் 27 முன்னோர்மொழி 3 மூன்றனுறுப் 114 மூன்றாவதனுரு 167 மூன்றாறுருபெண் 19 மூன்றுமிரள 6 மெய்களகரமு மெய்ந்நாமூக்கு 264 மெய்யுயிர்முதலீ 91 மெல்லினம் ஙஞண 56 மென்றொடர் 31 மேற்பல்லிதழுற 61 மொழிகுணமின்மை 3 மொழிமுதற்காரண 2 மொழியாய்த யகரம்வரக்குற 64 யரழமுன்னர்க் 129 யரழமுன்னர்மொழி 72 யரழவொற்றின் 73 யாகாபிறபிறக் 261 யாதனுருபிற் 180 யாப்படியலவினுங் 245 யாரென்வினா 199 யாற்றுநீர்மொழி 240 ரவ்விற்கம்முத 75
282 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி முக்காற்கேட்பின் 45 முகவுரை 25 முச்சகநிழற்று 145 முதல்வழி 27 முதலிருநான்கா 115 முதலிவைசினையிவை 179 முதலையையுறிற் 179 முதற்பெயர்நான்குஞ் 159 முதனூல்கருத்த 47 முரணந்தாதிநா 264 முழக்கிரட்டொலி 270 முற்றீரெச்ச 218 முற்றும்மை 254 முன்மொழி 214 முன்னத்தினுணரும் 237 முன்னரவ்வொட 158 முன்னிலைகூடிய 189 முன்னிலைமுன்ன 190 முன்னோர்நூலின் 27 முன்னோர்மொழி 3 மூன்றனுறுப் 114 மூன்றாவதனுரு 167 மூன்றாறுருபெண் 19 மூன்றுமிரள 6 மெய்களகரமு மெய்ந்நாமூக்கு 264 மெய்யுயிர்முதலீ 91 மெல்லினம் ஙஞண 56 மென்றொடர் 31 மேற்பல்லிதழுற 61 மொழிகுணமின்மை 3 மொழிமுதற்காரண 2 மொழியாய்த யகரம்வரக்குற 64 யரழமுன்னர்க் 129 யரழமுன்னர்மொழி 72 யரழவொற்றின் 73 யாகாபிறபிறக் 261 யாதனுருபிற் 180 யாப்படியலவினுங் 245 யாரென்வினா 199 யாற்றுநீர்மொழி 240 ரவ்விற்கம்முத 75