நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

281 97 நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை புள்ளிவிட்டவ்வொடு புள்ளும்வள்ளுந் 113 புன்மரமுதலவும் 264 பூப்பெயர்முன் 118 மலிய சோகின் 81 பெண்மைவிட் 147 பெய்தமுறை 9 பெயர்ச்செவ் 255 பெயர்வழித்தம் 136 பெயர்வினைமிடத்து 202 பெயர்வினையும்மை 207 பெயரும்வினையுமாஞ் 242 பெயரே ஐ ஆல் 165 பெயரொடுபெயரும் 209 பொதுப்பெயர்வினை 206 பொதுப்பெயருயர்திணைப் பொதுவியல்பாறையுந் 184 பொதுவெழுத் 153 பொருண்முதலாறா 234 பொருண்முதலாறினுந் 183 பொருண்முதலாறோ 162 பொருளிடங்காலஞ் 79 போலப்புரைய 213 மக்கடேவர் 146 மகரவிறுதி 74 மங்கலமாகி மம்முன்பயவ 72 மரப்பெயர்முன்ன 102 மரமல்லெகின்மொழி 125 மலர்தலையுலகின் 23 மவ்வீறொற்றழிந் 127 மற்றையதென்பது 259 மற்றைய நோக்கா 240 மன்னுடைமன்றத் 48 மன்னேயசை 257 மாடக்குச்சித்திரமு மாவென்கிளவி 260 மாற்றநுவற்சி 270 மியாமிகமோ 261 மின்பின்பன்கன் 126 மீகீழிதழுறப் மீன்றவ்வொடு 124 முக்காலத்தினு 224
281 97 நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை புள்ளிவிட்டவ்வொடு புள்ளும்வள்ளுந் 113 புன்மரமுதலவும் 264 பூப்பெயர்முன் 118 மலிய சோகின் 81 பெண்மைவிட் 147 பெய்தமுறை 9 பெயர்ச்செவ் 255 பெயர்வழித்தம் 136 பெயர்வினைமிடத்து 202 பெயர்வினையும்மை 207 பெயரும்வினையுமாஞ் 242 பெயரே ஆல் 165 பெயரொடுபெயரும் 209 பொதுப்பெயர்வினை 206 பொதுப்பெயருயர்திணைப் பொதுவியல்பாறையுந் 184 பொதுவெழுத் 153 பொருண்முதலாறா 234 பொருண்முதலாறினுந் 183 பொருண்முதலாறோ 162 பொருளிடங்காலஞ் 79 போலப்புரைய 213 மக்கடேவர் 146 மகரவிறுதி 74 மங்கலமாகி மம்முன்பயவ 72 மரப்பெயர்முன்ன 102 மரமல்லெகின்மொழி 125 மலர்தலையுலகின் 23 மவ்வீறொற்றழிந் 127 மற்றையதென்பது 259 மற்றைய நோக்கா 240 மன்னுடைமன்றத் 48 மன்னேயசை 257 மாடக்குச்சித்திரமு மாவென்கிளவி 260 மாற்றநுவற்சி 270 மியாமிகமோ 261 மின்பின்பன்கன் 126 மீகீழிதழுறப் மீன்றவ்வொடு 124 முக்காலத்தினு 224