நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

280 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி 2 122 114 168 58 70 166 31 128 178 26 26 31 111 132 32 78 நடவாமடிசீ நவ்விறுதொழிற்பெயர்க் நான்கன்மெய்யே நான்காவதற்குரு நிறையுயிர் நின்றநெறியே நீமிர்நீவிர்நா நுதலிப்புகுத் நுந்தம், எம்நம் நுவ்வொடுவினாச் நூல்பயிலியல்பே நூலினியல்பே நூலேநுவல்வோ நூற்பொருள்வழக்கொடு நெடிலொடாய்த நெடிலோடுயிர்த் நெல்லுள் செல்லுங் நேரினமணியை பகாப்பதமேமும் பகுதி விகுதி பகுப்பாற் பஞ்சுதன்சொல்லாப் படர்க்கைமுப் படர்க்கைவினை பண்பைவிளக்கு பதமுன்விகுதி பல்லோர்படர்க்கை பல்வகைத்தாது பல்வகையுதவி பல்வகைவடிவிரு பலசிலவெனுமிவை பலவகைப்பண்பும் பவ்வமூவிடத் பவ்வீநீமி பழையனகழிதலும் பன்னீருமிருங் பனைமுன்கொடி பாடங்கருத்தே பாயிரம்பொதுச் பால்பகாவஃறிணைப் பிண்டந்தொகை பிரிநிலைவினா புள்ளியுமுயிரு 79 35 230 148 211 137 198 150 40 267 105 263 86 108 272 6 119 34 25 159 33 252 143
280 சூத்திர முதற்குறிப்பு அகராதி 2 122 114 168 58 70 166 31 128 178 26 26 31 111 132 32 78 நடவாமடிசீ நவ்விறுதொழிற்பெயர்க் நான்கன்மெய்யே நான்காவதற்குரு நிறையுயிர் நின்றநெறியே நீமிர்நீவிர்நா நுதலிப்புகுத் நுந்தம் எம்நம் நுவ்வொடுவினாச் நூல்பயிலியல்பே நூலினியல்பே நூலேநுவல்வோ நூற்பொருள்வழக்கொடு நெடிலொடாய்த நெடிலோடுயிர்த் நெல்லுள் செல்லுங் நேரினமணியை பகாப்பதமேமும் பகுதி விகுதி பகுப்பாற் பஞ்சுதன்சொல்லாப் படர்க்கைமுப் படர்க்கைவினை பண்பைவிளக்கு பதமுன்விகுதி பல்லோர்படர்க்கை பல்வகைத்தாது பல்வகையுதவி பல்வகைவடிவிரு பலசிலவெனுமிவை பலவகைப்பண்பும் பவ்வமூவிடத் பவ்வீநீமி பழையனகழிதலும் பன்னீருமிருங் பனைமுன்கொடி பாடங்கருத்தே பாயிரம்பொதுச் பால்பகாவஃறிணைப் பிண்டந்தொகை பிரிநிலைவினா புள்ளியுமுயிரு 79 35 230 148 211 137 198 150 40 267 105 263 86 108 272 6 119 34 25 159 33 252 143