நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 279 ஞநமுன்றம்மினம் பறமுன்கசப ணனமுனனினங் ணனமுன்னும் ணனவல்லினம் தடறவொற்றின்னே தத்தம், பகாப் தம்பாலில்ல தம்பெயர்மொழியின் தமிழவ்வுறவும் தரல்வர்ல் தற்சுட்டளபொழி தன்மகனாசான் தன்மைமு - படர்க்கை தன்மைமு - வியங் தன்மையானான் தன்னாசிரியன் தன்னென் தன்னொளி தனிக்குறின் தான்தாம் நாம் தான்யானா தானமுயற்சி தானேதரக்கொளி திசையொடுதிசையும் திணைநிலஞ்சாதி திணைபால்பொருள் திணையேபாலிடம் தும்பிவண்டாதி துய்த்தறுஞ்ச துறுடுக்குற்றிய தெங்குநீண்டீற் தெரிநிலைதேற்ற தெரிவரும்பெருமை தெவ்வென்மொழி தேன்மொழி தொக்குழிமயங்குந் தொகுத்தல்விரி தொல்லைவடிவின தொழிலுங்காலமுந் தோன்றறிரிதல் தோன்றன்மறைதல் தோன்றாதோற்றித் 71 71 71 65 122 85 80 236 74 129 223 65 41 149 187 161 48 126 121 120 139 162 56 112 229 221 219 265 267 186 112 250 37 184 124 216 47 65 194 3 268
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 279 ஞநமுன்றம்மினம் பறமுன்கசப ணனமுனனினங் ணனமுன்னும் ணனவல்லினம் தடறவொற்றின்னே தத்தம் பகாப் தம்பாலில்ல தம்பெயர்மொழியின் தமிழவ்வுறவும் தரல்வர்ல் தற்சுட்டளபொழி தன்மகனாசான் தன்மைமு - படர்க்கை தன்மைமு - வியங் தன்மையானான் தன்னாசிரியன் தன்னென் தன்னொளி தனிக்குறின் தான்தாம் நாம் தான்யானா தானமுயற்சி தானேதரக்கொளி திசையொடுதிசையும் திணைநிலஞ்சாதி திணைபால்பொருள் திணையேபாலிடம் தும்பிவண்டாதி துய்த்தறுஞ்ச துறுடுக்குற்றிய தெங்குநீண்டீற் தெரிநிலைதேற்ற தெரிவரும்பெருமை தெவ்வென்மொழி தேன்மொழி தொக்குழிமயங்குந் தொகுத்தல்விரி தொல்லைவடிவின தொழிலுங்காலமுந் தோன்றறிரிதல் தோன்றன்மறைதல் தோன்றாதோற்றித் 71 71 71 65 122 85 80 236 74 129 223 65 41 149 187 161 48 126 121 120 139 162 56 112 229 221 219 265 267 186 112 250 37 184 124 216 47 65 194 3 268