நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

277 நனனூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை ஒருகுறிகேட்போ ஒருசார்னவவீற் 175 ஒருநெறியன்றி 32 ஒருபஃதாதிமுன் 116 ஒருபுணர்ப்பிரண்டு 96 ஒருபொருட்பல 232 ஒருபொருட்பன் 232 ஒருபொருண்மேற் 229 ஒருபொருள் குறித்த 153 ஒருமையிற்பன்மையும் 222 ஒருமொழிதொடர் 145 ஒருமொழிமூவழிக் 95 ஒருமொழியொரு 146 ஒருமொழியொழி 206 ஒருவரென்ப 162 ஒருவன்முத 184 ஒருவனொருத்திப் 162 ஒருவனொருத்திபல 136 ஒழியிசைவினாச் 252 ஒற்றுமை 265 ஒற்றுயிர் 137 ஒன்பதொழித்த 117 ஒன்பானொடு 115 ஒன்றன்புள்ளி 113 ஒன்ற முதலீரைந் 116 ஒன்றுமுதலெட் 140 ஒன்றேபலவென் 147 ஒன்றொழிபொதுச் 151 கஙவுஞ்சஞவும் கசதபவொழித்த 70 கடியென்கிளவி 269 கண்கால்கடை 172 கயவொரு 191 கருத்துப்பதப்பொருள் 34 களிமடிமானி 42 காரணமுதலா 236 காலங்கரந்த 211 காலங்களனே கிளந்தகிளைமுத 157 கிளைமுதலாகக் 157 கீழின்முன் 130 குடுதுறுவென்னுங் 187 குயினூன்வேற்றுமைக் 126
277 நனனூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை ஒருகுறிகேட்போ ஒருசார்னவவீற் 175 ஒருநெறியன்றி 32 ஒருபஃதாதிமுன் 116 ஒருபுணர்ப்பிரண்டு 96 ஒருபொருட்பல 232 ஒருபொருட்பன் 232 ஒருபொருண்மேற் 229 ஒருபொருள் குறித்த 153 ஒருமையிற்பன்மையும் 222 ஒருமொழிதொடர் 145 ஒருமொழிமூவழிக் 95 ஒருமொழியொரு 146 ஒருமொழியொழி 206 ஒருவரென்ப 162 ஒருவன்முத 184 ஒருவனொருத்திப் 162 ஒருவனொருத்திபல 136 ஒழியிசைவினாச் 252 ஒற்றுமை 265 ஒற்றுயிர் 137 ஒன்பதொழித்த 117 ஒன்பானொடு 115 ஒன்றன்புள்ளி 113 ஒன்ற முதலீரைந் 116 ஒன்றுமுதலெட் 140 ஒன்றேபலவென் 147 ஒன்றொழிபொதுச் 151 கஙவுஞ்சஞவும் கசதபவொழித்த 70 கடியென்கிளவி 269 கண்கால்கடை 172 கயவொரு 191 கருத்துப்பதப்பொருள் 34 களிமடிமானி 42 காரணமுதலா 236 காலங்கரந்த 211 காலங்களனே கிளந்தகிளைமுத 157 கிளைமுதலாகக் 157 கீழின்முன் 130 குடுதுறுவென்னுங் 187 குயினூன்வேற்றுமைக் 126