நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நூற்பெயர்கள் முதலியவற்றின் முதற்குறிப்பு அகராதி அக. அகம். ஆத்தி. இந்திர. இறை. எழு. ஐங். ஐந். கட்டுரை. கடவுள். கல்யாணச். கலி. களவழி. கானல். குறள். குறு. கொன்றை. சிலம்பு. சீயவதை. சீவக. சூளா. சொல், திணைமாலை. திரி. திருமுருகு. தூது. தே. அகத்தியம் அகநானூறு - ஆத்திசூடி இந்திரவிழவூரெடுத்த காதை களவியல் என்னும் இறையனார் அகப்பொருள் எழுத்ததிகாரம் - ஐங்குறுநூறு - ஐந்திணையைம்பது கட்டுரை காதை கடவுள் வாழ்த்து கல்யாணச் சருக்கம் கலித்தொகை - களவழி நாற்பது கானல்வரி - திருக்குறள் - குறுந்தொகை - கொன்றை வேந்தன் சிலப்பதிகாரம் சீயவதைச் சருக்கம் சீவக சிந்தாமணி சூளாமணி சொல்லதிகாரம் - திணைமாலை நூற்றைம்பது - திரிகடுகம் - திருமுருகாற்றுப்படை - தூதுச் சருக்கம் - தேவாரம்
நூற்பெயர்கள் முதலியவற்றின் முதற்குறிப்பு அகராதி அக . அகம் . ஆத்தி . இந்திர . இறை . எழு . ஐங் . ஐந் . கட்டுரை . கடவுள் . கல்யாணச் . கலி . களவழி . கானல் . குறள் . குறு . கொன்றை . சிலம்பு . சீயவதை . சீவக . சூளா . சொல் திணைமாலை . திரி . திருமுருகு . தூது . தே . அகத்தியம் அகநானூறு - ஆத்திசூடி இந்திரவிழவூரெடுத்த காதை களவியல் என்னும் இறையனார் அகப்பொருள் எழுத்ததிகாரம் - ஐங்குறுநூறு - ஐந்திணையைம்பது கட்டுரை காதை கடவுள் வாழ்த்து கல்யாணச் சருக்கம் கலித்தொகை - களவழி நாற்பது கானல்வரி - திருக்குறள் - குறுந்தொகை - கொன்றை வேந்தன் சிலப்பதிகாரம் சீயவதைச் சருக்கம் சீவக சிந்தாமணி சூளாமணி சொல்லதிகாரம் - திணைமாலை நூற்றைம்பது - திரிகடுகம் - திருமுருகாற்றுப்படை - தூதுச் சருக்கம் - தேவாரம்