நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 19 பயன்பட்ட நூல்கள் 1. 2. அரவிந்தன், மு.வை., உரையாசிரியர்கள், சிதம்பரம்: மணிவாசகர் நூலகம், 1963. அருணாசலம், மு., தமிழ் இலக்கியவரலாறு, பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு, திருச்சிற்றம்பலம்: காந்தி வித்தியாலயம், 1970. 3. 5. அறவாணன், க.ப., எழுநூறு ஆண்டுகளில் நன்னூல், சென்னை: தமிழ்க்கோட்டம், 1977. இளவரசு, சோம., இலக்கண வரலாறு, சிதம்பரம்: தொல்காப்பியர் நூலகம், 1963. சாமிநாதையர், உ.வே. (ப-ர்.), நன்னூல் மூலமும் மயிலைநாதருரையும், சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 1918. சாமிநாதையர், உ.வே. (ப-ர்.), நன்னூல் மூலமும் சங்கரதமச்சிவாயருரையும், நான்காம் பதிப்பு, சென்னை: ஸ்ரீ தியாகராச விலாச வெளியீடு, 1953. தண்டபாணி தேசிகர், ச. (ப-ர்.), நன்னூல் விருத்தியுரை, இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை: பாரி நிலையம், 1971. 6. 7.
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 19 பயன்பட்ட நூல்கள் 1 . 2 . அரவிந்தன் மு.வை. உரையாசிரியர்கள் சிதம்பரம் : மணிவாசகர் நூலகம் 1963 . அருணாசலம் மு . தமிழ் இலக்கியவரலாறு பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு திருச்சிற்றம்பலம் : காந்தி வித்தியாலயம் 1970 . 3 . 5 . அறவாணன் க.ப. எழுநூறு ஆண்டுகளில் நன்னூல் சென்னை : தமிழ்க்கோட்டம் 1977 . இளவரசு சோம . இலக்கண வரலாறு சிதம்பரம் : தொல்காப்பியர் நூலகம் 1963 . சாமிநாதையர் உ.வே. ( - ர் . ) நன்னூல் மூலமும் மயிலைநாதருரையும் சென்னை : வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம் 1918 . சாமிநாதையர் உ.வே. ( - ர் . ) நன்னூல் மூலமும் சங்கரதமச்சிவாயருரையும் நான்காம் பதிப்பு சென்னை : ஸ்ரீ தியாகராச விலாச வெளியீடு 1953 . தண்டபாணி தேசிகர் . ( - ர் . ) நன்னூல் விருத்தியுரை இரண்டாம் பதிப்பு சென்னை : பாரி நிலையம் 1971 . 6 . 7 .