அபிதான சிந்தாமணி

நீதிபதி 981 நீாகளின் குணாகுணங்கள நீதிபதி - உலகியலையும், நூன் முறையை கின்றது. ஜலத்தில் - உப்பின் குணமொ யும், நீதியையும் அறிந்தவன். (சுக் - நீ.) ன்று அதிகரித்திருக்கிறது. அக்குணம், நீபன் - 1. பிருதுகுமரன். இவனுக்கு நூறு கடின பதார்த்தங்கள் உண்டாவதற்கும், பிள்ளைகள் உண்டானார்கள். இவன் கும உண்பனவற்றிற்கு உரிசை தருதற்கும் ரன் சமரன், இவன் காம்பீலிதேசத்து உதவுகிறது. நீரில் ஒருபங்கு பிராணவாயு அரசன், வும், இரண்பெங்கு ஜலவாயுவும், இருக்கிற 2. நபாகனைக் காண்க. தாகத் தற்கால ஆராய்ச்சிக்காரர் கூறு நீராட அவசியம் வேண்டியகாலம் - தெய்வ கின்ற னர். ) வணக்கம் செய்யும் போதும், தீக்கனாக்காண் நீர்களின் குணாதணங்கள் - நீர் கடவுளால் கையிலும், அசுசி உண்டான காலத்தும், ஆன்மாக்கள் பொருட்டுப் பல இடங்களில் உண்டதைக் கக்கினபோதும், க்ஷெளாம் சுறக்கச் சிருட்டித்த திரவப்பொருளாம். செய்துகொண்ட காலத்தும், உண்ணும் அந்நீர், மழைநீர், ஆற்று நீர், ஆலங்கட்டி போதும், புணர்ச்சி உண்டானபோதும், நீர், பனிநீர், குளத்து நீர், எரிநீர், கிணற்று பொழுதேற நித்திரை செய்தபோதும், நீர், ஓடை நீர், சுனை நீர், ஊற்று நீர், பாறை 'இழிசநர்களைத் தீண்டினபோதும், மலசலங் நீர், அருவிநீர், அடவிநீர், உப்பு நீர், சமுத் கழித்தபோதும், நீராடல்வேண்டும். திரநீர் எனப் பலவி தப்படும். இவை நீராடும் நீர்மை - தடாக முதலியவற்றில் நிலத்தியல்பால் அவற்றின் குணங்களும் நீராடுகையில் நீந்து தலும், நீரில் எச்சிலு வேறுபடும். இவற்றுள் மழைநீர், குளிர் மிழ்தலும், தண்ணீ ரைக் குடைதலும், ச்சியையும், நல்லறிவையும், ஆற்று நீர், தண்ணீரில் விளையாடுதலும் கூடா. சுக்கில விருத்தியையும், ஆலங்கட்டிநீர், நீரின் வகை - மழைநீர், ஆலங்கட்டி நீர், குளிர்ச்சியையும் உண்டாக்கும். பனிநீர், பனிநீர், தண்ணீ ர், ஆற்று நீர், குளத்து நீர், சொரி, கிரந்தி இவைகளைப் போக்கும். தாமரைக் குளத்து நீர், ஏரிநீர், சுனை நீர், குளத்து நீர், வாதரோகத்தையும், எரி ஓடை நீர், கிணற்று நீர், ஊற்று நீர், பாறை நீர், வாயுவையும், உண்டாக்கும். கிணற் நீர், அருவிநீர், அடவிநீர்; வயல் நீர், பாசி றுநீர், விதாகம், உஷ்ண ம், தீபன கலந்தநீர், கடல் நீர், துவர்நீர், வேர்கள் இவற்றை நீக்கும். ஓடை நீர், மிகுந்த ஊறியநீர், இன்னும் பலவகை நீர்களுள, தாபத்தையும், சுனைநீர், சீத சுரத்தையும் இவற்றின் குணங்களைப் பதார்த்தகுண சிந் உண்டாக்கும், ஊற்றுநீர், பித்தாதி தாமணியால் அறிக. கத்தைப் போக்கும். பாறை நீர், சந்தத நீநற்று - பூமியில் விழுந்த மழையைக் கிர சரம் உண்டாம். அருவிநீர், இரத்த பித் கித்த மணற்பூமி தான் கிரகித்த நீரைமீண் தரோகத்தைப் போக்கும். அடவிநீர், டும் வெளியில் ஊற்றுவது. தேகபாரம், வலியவிஷம் சாம், உண்டாம். நீர் - 1. பஞ்சபூதங்களி லொன்றாய்த் தன் உப்புநீர், பித்தரோகத்தை உண்டாக்கும். மாத்திரை காரணமான தாயுள்ள திரவம். சமுத்திரநீர், பலவித வியாதிகளைப் போக் இந்நீர் நில வேறுபாட்டால் பல ருசிகளை கும், "பாசித்தண்ணீர் நோயாக்கும், பரு யும் குணங்களையும் பெற்றிருக்கும். கடல் த்தவோடைத் தெளிவூறல், நேசித்திடவே நீர் ஆற்று நீர், ஏரிநீர், குளத்து நீர், சுனை நீர், பிணியில்லை, நிலைநீர்க்குண்டாம். குடல் மடுநீர், கிணற்று நீர், முதலிய இவையன்றி, வாதம், மாசித்தண்ணீர் பித்தகற்றும், மழைநீர், பனிநீர், முதலியவும் உண்டு, வளர்க்குஞ் சுரத்தைச் சரகூறல், தேசத் 2. இது இரச தன் மாத்திரையில் தோன் தண்ணீர்க் குணந்தன்னைத் தெளியச் றியது. இது சத்தம், பரிசம், ரூபம், கந்த சொன்னோந் திண்ணமிதே," "ஆற்றுத் மெனும் நான்கு குணமுடைத்தாய் நெகிழ் தண்ணீர்க் கழகுண்டாம், அடைந்த சுனை வித்துப் பதஞ்செய்தலாகிய தொழிற்பாட் க்கு மகோதரமாம், தூற்று மாரிமெய்யிறுக் டைப்பெற்று உயிர்களெல்லாம் தன்னாற் கும், தொலையாக்கிணறே கயந்திரட்டும், சீவித்தற்கேதுவாய் நிற்பது. இது, திரவ மாற்றுக் குளமே வியாதியில்லை, மாறாம் ரூபமாயினும், பனிக்கட்டி, ஆலங்கட்டி, குளமே வியாதியுண்டு, தோற்று மது. ஆவி, காற்று எனும் வே றுருக்களைப்பெ மொழிமயிலே துலங்குந் தண்ணிர்க் குணங் றும், நீர், ஆவியாகப் பரிணமிக்கையில் காணே." சந்திரசூரியகிரணங்கள், காற்று, அதன் இயற்கையில் (1700) பங்கு மிகு அணுகாததும், கிருமி, துர்வாசனை, சேறு,
நீதிபதி 981 நீாகளின் குணாகுணங்கள நீதிபதி - உலகியலையும் நூன் முறையை கின்றது . ஜலத்தில் - உப்பின் குணமொ யும் நீதியையும் அறிந்தவன் . ( சுக் - நீ . ) ன்று அதிகரித்திருக்கிறது . அக்குணம் நீபன் - 1 . பிருதுகுமரன் . இவனுக்கு நூறு கடின பதார்த்தங்கள் உண்டாவதற்கும் பிள்ளைகள் உண்டானார்கள் . இவன் கும உண்பனவற்றிற்கு உரிசை தருதற்கும் ரன் சமரன் இவன் காம்பீலிதேசத்து உதவுகிறது . நீரில் ஒருபங்கு பிராணவாயு அரசன் வும் இரண்பெங்கு ஜலவாயுவும் இருக்கிற 2 . நபாகனைக் காண்க . தாகத் தற்கால ஆராய்ச்சிக்காரர் கூறு நீராட அவசியம் வேண்டியகாலம் - தெய்வ கின்ற னர் . ) வணக்கம் செய்யும் போதும் தீக்கனாக்காண் நீர்களின் குணாதணங்கள் - நீர் கடவுளால் கையிலும் அசுசி உண்டான காலத்தும் ஆன்மாக்கள் பொருட்டுப் பல இடங்களில் உண்டதைக் கக்கினபோதும் க்ஷெளாம் சுறக்கச் சிருட்டித்த திரவப்பொருளாம் . செய்துகொண்ட காலத்தும் உண்ணும் அந்நீர் மழைநீர் ஆற்று நீர் ஆலங்கட்டி போதும் புணர்ச்சி உண்டானபோதும் நீர் பனிநீர் குளத்து நீர் எரிநீர் கிணற்று பொழுதேற நித்திரை செய்தபோதும் நீர் ஓடை நீர் சுனை நீர் ஊற்று நீர் பாறை ' இழிசநர்களைத் தீண்டினபோதும் மலசலங் நீர் அருவிநீர் அடவிநீர் உப்பு நீர் சமுத் கழித்தபோதும் நீராடல்வேண்டும் . திரநீர் எனப் பலவி தப்படும் . இவை நீராடும் நீர்மை - தடாக முதலியவற்றில் நிலத்தியல்பால் அவற்றின் குணங்களும் நீராடுகையில் நீந்து தலும் நீரில் எச்சிலு வேறுபடும் . இவற்றுள் மழைநீர் குளிர் மிழ்தலும் தண்ணீ ரைக் குடைதலும் ச்சியையும் நல்லறிவையும் ஆற்று நீர் தண்ணீரில் விளையாடுதலும் கூடா . சுக்கில விருத்தியையும் ஆலங்கட்டிநீர் நீரின் வகை - மழைநீர் ஆலங்கட்டி நீர் குளிர்ச்சியையும் உண்டாக்கும் . பனிநீர் பனிநீர் தண்ணீ ர் ஆற்று நீர் குளத்து நீர் சொரி கிரந்தி இவைகளைப் போக்கும் . தாமரைக் குளத்து நீர் ஏரிநீர் சுனை நீர் குளத்து நீர் வாதரோகத்தையும் எரி ஓடை நீர் கிணற்று நீர் ஊற்று நீர் பாறை நீர் வாயுவையும் உண்டாக்கும் . கிணற் நீர் அருவிநீர் அடவிநீர் ; வயல் நீர் பாசி றுநீர் விதாகம் உஷ்ண ம் தீபன கலந்தநீர் கடல் நீர் துவர்நீர் வேர்கள் இவற்றை நீக்கும் . ஓடை நீர் மிகுந்த ஊறியநீர் இன்னும் பலவகை நீர்களுள தாபத்தையும் சுனைநீர் சீத சுரத்தையும் இவற்றின் குணங்களைப் பதார்த்தகுண சிந் உண்டாக்கும் ஊற்றுநீர் பித்தாதி தாமணியால் அறிக . கத்தைப் போக்கும் . பாறை நீர் சந்தத நீநற்று - பூமியில் விழுந்த மழையைக் கிர சரம் உண்டாம் . அருவிநீர் இரத்த பித் கித்த மணற்பூமி தான் கிரகித்த நீரைமீண் தரோகத்தைப் போக்கும் . அடவிநீர் டும் வெளியில் ஊற்றுவது . தேகபாரம் வலியவிஷம் சாம் உண்டாம் . நீர் - 1 . பஞ்சபூதங்களி லொன்றாய்த் தன் உப்புநீர் பித்தரோகத்தை உண்டாக்கும் . மாத்திரை காரணமான தாயுள்ள திரவம் . சமுத்திரநீர் பலவித வியாதிகளைப் போக் இந்நீர் நில வேறுபாட்டால் பல ருசிகளை கும் பாசித்தண்ணீர் நோயாக்கும் பரு யும் குணங்களையும் பெற்றிருக்கும் . கடல் த்தவோடைத் தெளிவூறல் நேசித்திடவே நீர் ஆற்று நீர் ஏரிநீர் குளத்து நீர் சுனை நீர் பிணியில்லை நிலைநீர்க்குண்டாம் . குடல் மடுநீர் கிணற்று நீர் முதலிய இவையன்றி வாதம் மாசித்தண்ணீர் பித்தகற்றும் மழைநீர் பனிநீர் முதலியவும் உண்டு வளர்க்குஞ் சுரத்தைச் சரகூறல் தேசத் 2 . இது இரச தன் மாத்திரையில் தோன் தண்ணீர்க் குணந்தன்னைத் தெளியச் றியது . இது சத்தம் பரிசம் ரூபம் கந்த சொன்னோந் திண்ணமிதே ஆற்றுத் மெனும் நான்கு குணமுடைத்தாய் நெகிழ் தண்ணீர்க் கழகுண்டாம் அடைந்த சுனை வித்துப் பதஞ்செய்தலாகிய தொழிற்பாட் க்கு மகோதரமாம் தூற்று மாரிமெய்யிறுக் டைப்பெற்று உயிர்களெல்லாம் தன்னாற் கும் தொலையாக்கிணறே கயந்திரட்டும் சீவித்தற்கேதுவாய் நிற்பது . இது திரவ மாற்றுக் குளமே வியாதியில்லை மாறாம் ரூபமாயினும் பனிக்கட்டி ஆலங்கட்டி குளமே வியாதியுண்டு தோற்று மது . ஆவி காற்று எனும் வே றுருக்களைப்பெ மொழிமயிலே துலங்குந் தண்ணிர்க் குணங் றும் நீர் ஆவியாகப் பரிணமிக்கையில் காணே . சந்திரசூரியகிரணங்கள் காற்று அதன் இயற்கையில் ( 1700 ) பங்கு மிகு அணுகாததும் கிருமி துர்வாசனை சேறு