அபிதான சிந்தாமணி

நினைப்பணி | 986 நீதிநெறிச்சோழன் கண்டு ஒப்பு. பெயோக ல்லராய் நிஷதன்) தனால் சாரதர் சொ னித நிஷாதா. நினைப்பணி - ஒரு பொருளைக்கண்டு ஒப்பு திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளைக் காண்க. மையினால் மற்றொருபொருளை நினைத்தல், (பெ-புராணம்.) இதனை ஸ்மிருதிமத் அலங்காரம் என்ப. நிஜதணயோகீந்திரர் - கன்னடத்தில் | விவேகசிந்தாமணி இயற்றியவர். நினைப்பு - இது போலிகளுள் ஒன்று. இது, நிஷக்கிரியன் - தத்வஞானத்தை யுடையவ குழவிப்பருவத்தே தந்தை தாயரை யிழந் னான சந்நியாசி. | நிஷதம் -1, நிஷதனால் ஆளப்பட்டதேசம். தோன் காரணங்கருதாது நினக்கின்னார் தந்தை தாயெனப் பிறர் சொல்வதனைக் 2. ஒருமலை இந்நாட்டில் உள்ளது. 3. Narwar, The Oapital of Nalaraja. கருதிக்கோடல், This is also called Nalapura. நின்மலர் - இவர் மண்கேருஷியின் மாணாக் கரில் ஒருவர். இவர் கல்விவல்லராய் ஆசி இவன் குமரன் நளன். ரியரை மதியாததனால் அவரால் பிரமர 2, குரு குமரன். ஸாகச் சாபம் அடைந்து நாரதர் சொற்படி 3. சீராமன்பெளத்ரன். குசன் புத்திரன். தக்ஷிண பிநாகினியில் தீர்த்தமாடிப் புனித நிஷாதர் - கருட னால் பக்ஷிக்கப்பட்ட ரானவர். (பெண்ணை நதி புராணம்). வேடர், நின்மலன் - இவன் தன் தமயன் தேவியைப் நிஷாதன் - பிராம்மணனுக்குச் சூத்திரப் புணரச்செல்கையில் அவளால் குட்டநோய் பெண்ணிடம் பிறந்தவன். தொழில் மீன் அடையச் சாபம் ஏற்று ரோமசருஷியால் பிடிப்பது. (மது.) பினாகினி நதியில் மூழ்கிச் சுத்தம் அடைந் நிஷதாதிபன் - பார தவீரரில் ஒருவன். கால தவன். (பெண்ணைந்தி புராணம்). | புத்திரன் அம்சம். நின்மலாவத்தை - (சுத்தாவத்தை) இது, நிஷிங் - திருதராட்டிரன் குமரன், அமலசாக்ரம், அமலசுவப்பனம், அமல நிஷிதா - பாகுகனைக் காண்க. இவன் வம் சுழுத்தி, அமலதுரியம், அமலதுரியாதீதம். சத்தவர், நிஷிதா காடுகளில் வசித்தனர். ஆக ரு. அமலசாக்ரமாவது - ஆசாரியராலே நிஷ்ஃருதி - அக்னி விசேடம். ஞான தீக்ஷை பெற்றுத் திரிபதார்த்தவுண் நிஷ்டாநுபூதி - தாம் நிஷ்டையில் அனுப மையை விசாரித்தறிந்து கேட்டுச் சிந்தித் வித்த அநுபவம் கூறும் நூல். இது ஆறு துத் தெளிந்து பொருளுடனே நிட்டை - முகசுவாமிகளால் இயற்றப்பட்டது. கூடும் பகுதிக்குக் கருவியினின்று நீங்கி நிஷ்பேகன் - கத்ருகுமரன். நாகன். விசாரித்து நிற்பது, அமலசுவப்பனமா வது - கருவிகளினின்று நீங்கியும் நீங்கா நீ தும் நிற்காது நடுவே சற்றுப்பதைப் புண் டாய் நிற்பது. அமலசுழுத்தி - தத்துவங் நீக்கத்தக்கவா - அபத்னீ கன், பொய்சாக்ஷி களினின்று நீங்கி மேலான கேவலத்தனாய் சொல்வோன், கிராம புரோகி தன், துஷ் நிற்பது. அமலதுரியம் - கேவல நீங்கி டன், விஷமிட்டவன், சடன், சோதிஷ அருளினாலே தன்னையுமருளையுங் கண்டு சீவி, குண்டன், பௌநர்பவன், விடன், தன் வசமழிந்து அருள் வசமாய் நிற்றல். அதிவிர்த்தன், அதிக முண்போன், தந் அமலதுரியா தீதம் - பணியற நின்று சிவத் தைக் கிணங்காதவன், அபஷ்யபு, பஞ் தைத் தரிசித்து ஆனந்தத்தில் அழுந்தி சாங்கம் சொல்வோன், துச்சீலன். (முத நிற்பது. (சித்தா .) | லியவர்.) | நின்றசீர் நெடுமாறநாயனூர் - சத்துருசாதன நீசகன் - அபிமன்யுவுக்குப் பிறகுவந்த ஏழா பாண்டியன் குமார். இவர் சைநசமயத், வது அரசன். இவன் அரசில் அத்தின துக்குட்பட்டு, மயங்கி நிற்கையில் இவரது புரம் முழுகியது. பத்தினியாராகிய மங்கையர்க் கரசியார் நீதிநெறிச்சோழன் - ஒரு சோழன். இவன் சைவப்பற்றுள்ளவராய்த் திருஞான சம் காலத்தில் வல்லான் என்பவன் அரசர்களை பந்தமூர்த்திகளை மதுரைக் கெழுந்தருள வருத்திக் கொண்டிருக்க அவனை அதி வேண்டி அவர் வரச்சமணரை வாதில் சூரன், சூரன், என்னும் செங்குந்தரால் வெல்வித்தனர். அதனால் இவ்வரசர் சைவ அடக்கி வென்று வந்த அவ்வீரருக்குப் ராயினவர். இவரது மற்ற சரி கங்களைத் பரிசு அளித்தவன். ய விசாரிக்கத் திரிபதாரியாலே நித்தவர், சாகசனைக் காண்க தத்துவங் நக்கசால்வோன், வன், சடகன், விடன்
நினைப்பணி | 986 நீதிநெறிச்சோழன் கண்டு ஒப்பு . பெயோக ல்லராய் நிஷதன் ) தனால் சாரதர் சொ னித நிஷாதா . நினைப்பணி - ஒரு பொருளைக்கண்டு ஒப்பு திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளைக் காண்க . மையினால் மற்றொருபொருளை நினைத்தல் ( பெ - புராணம் . ) இதனை ஸ்மிருதிமத் அலங்காரம் என்ப . நிஜதணயோகீந்திரர் - கன்னடத்தில் | விவேகசிந்தாமணி இயற்றியவர் . நினைப்பு - இது போலிகளுள் ஒன்று . இது நிஷக்கிரியன் - தத்வஞானத்தை யுடையவ குழவிப்பருவத்தே தந்தை தாயரை யிழந் னான சந்நியாசி . | நிஷதம் - 1 நிஷதனால் ஆளப்பட்டதேசம் . தோன் காரணங்கருதாது நினக்கின்னார் தந்தை தாயெனப் பிறர் சொல்வதனைக் 2 . ஒருமலை இந்நாட்டில் உள்ளது . 3 . Narwar The Oapital of Nalaraja . கருதிக்கோடல் This is also called Nalapura . நின்மலர் - இவர் மண்கேருஷியின் மாணாக் கரில் ஒருவர் . இவர் கல்விவல்லராய் ஆசி இவன் குமரன் நளன் . ரியரை மதியாததனால் அவரால் பிரமர 2 குரு குமரன் . ஸாகச் சாபம் அடைந்து நாரதர் சொற்படி 3 . சீராமன்பெளத்ரன் . குசன் புத்திரன் . தக்ஷிண பிநாகினியில் தீர்த்தமாடிப் புனித நிஷாதர் - கருட னால் பக்ஷிக்கப்பட்ட ரானவர் . ( பெண்ணை நதி புராணம் ) . வேடர் நின்மலன் - இவன் தன் தமயன் தேவியைப் நிஷாதன் - பிராம்மணனுக்குச் சூத்திரப் புணரச்செல்கையில் அவளால் குட்டநோய் பெண்ணிடம் பிறந்தவன் . தொழில் மீன் அடையச் சாபம் ஏற்று ரோமசருஷியால் பிடிப்பது . ( மது . ) பினாகினி நதியில் மூழ்கிச் சுத்தம் அடைந் நிஷதாதிபன் - பார தவீரரில் ஒருவன் . கால தவன் . ( பெண்ணைந்தி புராணம் ) . | புத்திரன் அம்சம் . நின்மலாவத்தை - ( சுத்தாவத்தை ) இது நிஷிங் - திருதராட்டிரன் குமரன் அமலசாக்ரம் அமலசுவப்பனம் அமல நிஷிதா - பாகுகனைக் காண்க . இவன் வம் சுழுத்தி அமலதுரியம் அமலதுரியாதீதம் . சத்தவர் நிஷிதா காடுகளில் வசித்தனர் . ஆக ரு . அமலசாக்ரமாவது - ஆசாரியராலே நிஷ்ஃருதி - அக்னி விசேடம் . ஞான தீக்ஷை பெற்றுத் திரிபதார்த்தவுண் நிஷ்டாநுபூதி - தாம் நிஷ்டையில் அனுப மையை விசாரித்தறிந்து கேட்டுச் சிந்தித் வித்த அநுபவம் கூறும் நூல் . இது ஆறு துத் தெளிந்து பொருளுடனே நிட்டை - முகசுவாமிகளால் இயற்றப்பட்டது . கூடும் பகுதிக்குக் கருவியினின்று நீங்கி நிஷ்பேகன் - கத்ருகுமரன் . நாகன் . விசாரித்து நிற்பது அமலசுவப்பனமா வது - கருவிகளினின்று நீங்கியும் நீங்கா நீ தும் நிற்காது நடுவே சற்றுப்பதைப் புண் டாய் நிற்பது . அமலசுழுத்தி - தத்துவங் நீக்கத்தக்கவா - அபத்னீ கன் பொய்சாக்ஷி களினின்று நீங்கி மேலான கேவலத்தனாய் சொல்வோன் கிராம புரோகி தன் துஷ் நிற்பது . அமலதுரியம் - கேவல நீங்கி டன் விஷமிட்டவன் சடன் சோதிஷ அருளினாலே தன்னையுமருளையுங் கண்டு சீவி குண்டன் பௌநர்பவன் விடன் தன் வசமழிந்து அருள் வசமாய் நிற்றல் . அதிவிர்த்தன் அதிக முண்போன் தந் அமலதுரியா தீதம் - பணியற நின்று சிவத் தைக் கிணங்காதவன் அபஷ்யபு பஞ் தைத் தரிசித்து ஆனந்தத்தில் அழுந்தி சாங்கம் சொல்வோன் துச்சீலன் . ( முத நிற்பது . ( சித்தா . ) | லியவர் . ) | நின்றசீர் நெடுமாறநாயனூர் - சத்துருசாதன நீசகன் - அபிமன்யுவுக்குப் பிறகுவந்த ஏழா பாண்டியன் குமார் . இவர் சைநசமயத் வது அரசன் . இவன் அரசில் அத்தின துக்குட்பட்டு மயங்கி நிற்கையில் இவரது புரம் முழுகியது . பத்தினியாராகிய மங்கையர்க் கரசியார் நீதிநெறிச்சோழன் - ஒரு சோழன் . இவன் சைவப்பற்றுள்ளவராய்த் திருஞான சம் காலத்தில் வல்லான் என்பவன் அரசர்களை பந்தமூர்த்திகளை மதுரைக் கெழுந்தருள வருத்திக் கொண்டிருக்க அவனை அதி வேண்டி அவர் வரச்சமணரை வாதில் சூரன் சூரன் என்னும் செங்குந்தரால் வெல்வித்தனர் . அதனால் இவ்வரசர் சைவ அடக்கி வென்று வந்த அவ்வீரருக்குப் ராயினவர் . இவரது மற்ற சரி கங்களைத் பரிசு அளித்தவன் . விசாரிக்கத் திரிபதாரியாலே நித்தவர் சாகசனைக் காண்க தத்துவங் நக்கசால்வோன் வன் சடகன் விடன்