அபிதான சிந்தாமணி

வேர் தி. உருத்திரர் 983 நினைக்கலாகாதன திசைத்து தர்க்கம் தந்து நீவர்த்தி கலையில் கீழ்பால் இந்திர திசையி' ரன், ஈசன், பணிந்திரன், வச்சிர தமிட்டிரி, லுள்ள உருத்திரர் - கபாலீசன், சடன், என்னும் உருத்ரர் வைகும் புவனம்பத்து. புத்தன், வச்சிரதேகன், பிரமர்த்தனன், மேற்கண்ணதாகிய பிரமன் திசையிற். விபூதி, அவ்வியயன், சாத்தன், பினாகி, சம்பு, விபு, கணத்தியகன், திரியக்கன், திரிதசாதிபன், எனப்பத்து உருத்திரர். இந் திரிதசேசன், சமூவாகன், விவாகன், பேன், திரனைக் கீழ்த்திசைக் காவலின் நியமித்து இலீச்சு, திரிலோசனன் என்னும் உருத் வைகும்புவனங்கள் பத்து. மேலும் அவ்வத் திரர் வைகும் புவனம்பத்து. திசையிற் கூறப்படும் உருத்திரர் அவ்வத் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வீரபத்தி திசைக் காப்பாளராகிய அங்கியங்கடவுள் ரன், பத்திரகாளி, என்னு மிவர் வைகும் முதலியோரை அவ்வத்தொழிலில் நியமி புவனம் இரண்டு, ஆகச் சாதாரண புட த்து அவர் வழிபட வீற்றிருப்பசென்றறிக. விதத்துவத்திற் புவனம் ஏற்றெட்டுங் தென் கீழ்பால் அங்கித்திசையின்- அங்கி கண்டுகொள்க. இந்த நூற்றெட்டுப் புவன யுருத்திரன், உதாசனன், பிங்கலன், காத மும் பிருதிவியண்டம் ஆயிரங்கோடியினும் கன், அரன், சுவலனன், தகனன், பப்புரு, இவ்வாறே வேறு வேறுள்ளன. (சிவ பதுமாந்தகன், கயாந்தகன், என்னும் உருத்ஞான பாடியம்.) திரர் வைகும்புவனம் பத்து. தென்பால் நீவாதகவசம் - இது காற்றும் நுழையாத இயமன்றிசையில் யாமியன், மிருத்தியு, திண்ணிய கவசம். அரன், தாதா, விதாதா, கருத்தா, சை நிவாதகவசர் - எக்காலத்தும் நீங்காத கவ யோத்தா, வியோத்தா, தருமன், தருமபதி சத்தைப் பெற்றவர். இவர்கள் பிரகலா என்னும் உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து. தன் வம்சத்து அசுரர். இவர்கள் முப்பது தென்மேல்பால் நிருதி திசையில் நிருதி, கோடியர். இவர்களிருக்கை மேற்றிசைக் மாரணன், அந்தா, குரூரதிருட்டி, பயான கடலுக்கருகிலுள்ள தோயமாபுரம், யமனை கன், ஊர்த்துவகேசன் விருபாக்கன், தூமி நோக்கித் தவம்புரிந்து மகாவரம் பெற்ற ரன், உலோகி தன், திமிட்டிரி என்னும் வர்கள். இராவணன் திக்குவிஜயஞ்செய்து உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து. மேல் வருகையில் பிரமன் சொற்படி இவர்களை பால் வருண திசையிற் பலன், அதிபலன், நட்புக்கொண்டு இவர்கள் பட்டணத்தில் பாசவத்தன், மாபலன், சுவேதன், சயபத் (கக) திங்கள் தங்கிவந்தனன். இவர்கள் திரன், தீர்க்கவாகு, சலாந்தகன், மேக தேவர்களைத் துன்புறுத்தினர். தேவர்கள் நாதன், சுநா தன் என்னும் உருத்திரர் அருச்சுநன் சிவமூர்த்தியிடம் தவத்தால் வைகும்புவனம் பத்து, பாசபதம் பெற்றதறிந்து இந்திரனிடம் வடமேல்பால் வாயு திசையிற் . சீக்கி கூற இந்திரன் அருச்சுநனை இவர்கள் மீது ரன், இலகு, வாயுவே கன், சூக்குமன், தக் யுத்தத்திற்கு எவுவித்தனன், அதனால் கணன், கயாந்தகன், பஞ்சாந்தகன், பஞ் -இவர்கள் கருவற்றனர். சசிகன், கபர்த்தி, மேகவாகனன் என்னும் நிழலின் மறைவான் - திருமங்கை யாழ்வா உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து. ரின் மந்திரியரில் ஒருவன். வடபாற் குபேரனுஞ் சோமனும் வைகுந் நிறவிந்தி - ஒரு நதி. திசையில் நிதிசன், உருபவான், தன்னி நீறையறிகருவி - இது, இரும்பினால் பல யன், சௌமியதேகன் சடாதரன், இலக்கு கைபோன்று முனையில் எண்ணினளவைக் மிதரன், அரதன தான், சீதரன், பிரசா காட்ட வைக்கப்பட்ட இரும்பு பிம்பத் தன், பிரகாமதன், என்னும் உருத்திரர் தைப் பெற்ற அளவு கருவி. இதில் வைக் வைகும்புவனம் பத்து. கப்பட்ட கனப்பொருள்களின் நிறையை வடகீழ்பால் ஈசான திசையில் வித்தி இதுகாட்டும். இவ்வாறே மேனாட்டார் ஒரு யாதிபன், ஈசன், சர்வஞ்ஞன், ஞானபுக்கு, வன் யாத்திரை செய்த அளவைக் காணக் வேதபாரகன், சுரேசன், சருவன், சேட் கடிகாரம் போன்று பதவளவறி கருவி கண்டு டன், பூதபாலன், பலிப்பிரியன், என்னும் | பிடித்திருக்கின்றனர். அதனைப் பீடோ உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து. மிடர் என்பர். (Pedometer.) கீழ்க்கண்ண தாகிய மாயோன் றிசையில்- நினைக்கலாகாதன - பொய், கோள், பிறர் இடபன், இடபதான், அநந்தன், குரோத பொருளைக்கவர விரும்பல், பிறர் செல்வங் னன், மாருதாசனன், கிரசனன், உதும்ப கண்டு பொறாமைகொளல் முதலிய. 124 நடிகர் திரு . பொ ?
வேர் தி . உருத்திரர் 983 நினைக்கலாகாதன திசைத்து தர்க்கம் தந்து நீவர்த்தி கலையில் கீழ்பால் இந்திர திசையி ' ரன் ஈசன் பணிந்திரன் வச்சிர தமிட்டிரி லுள்ள உருத்திரர் - கபாலீசன் சடன் என்னும் உருத்ரர் வைகும் புவனம்பத்து . புத்தன் வச்சிரதேகன் பிரமர்த்தனன் மேற்கண்ணதாகிய பிரமன் திசையிற் . விபூதி அவ்வியயன் சாத்தன் பினாகி சம்பு விபு கணத்தியகன் திரியக்கன் திரிதசாதிபன் எனப்பத்து உருத்திரர் . இந் திரிதசேசன் சமூவாகன் விவாகன் பேன் திரனைக் கீழ்த்திசைக் காவலின் நியமித்து இலீச்சு திரிலோசனன் என்னும் உருத் வைகும்புவனங்கள் பத்து . மேலும் அவ்வத் திரர் வைகும் புவனம்பத்து . திசையிற் கூறப்படும் உருத்திரர் அவ்வத் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வீரபத்தி திசைக் காப்பாளராகிய அங்கியங்கடவுள் ரன் பத்திரகாளி என்னு மிவர் வைகும் முதலியோரை அவ்வத்தொழிலில் நியமி புவனம் இரண்டு ஆகச் சாதாரண புட த்து அவர் வழிபட வீற்றிருப்பசென்றறிக . விதத்துவத்திற் புவனம் ஏற்றெட்டுங் தென் கீழ்பால் அங்கித்திசையின் - அங்கி கண்டுகொள்க . இந்த நூற்றெட்டுப் புவன யுருத்திரன் உதாசனன் பிங்கலன் காத மும் பிருதிவியண்டம் ஆயிரங்கோடியினும் கன் அரன் சுவலனன் தகனன் பப்புரு இவ்வாறே வேறு வேறுள்ளன . ( சிவ பதுமாந்தகன் கயாந்தகன் என்னும் உருத்ஞான பாடியம் . ) திரர் வைகும்புவனம் பத்து . தென்பால் நீவாதகவசம் - இது காற்றும் நுழையாத இயமன்றிசையில் யாமியன் மிருத்தியு திண்ணிய கவசம் . அரன் தாதா விதாதா கருத்தா சை நிவாதகவசர் - எக்காலத்தும் நீங்காத கவ யோத்தா வியோத்தா தருமன் தருமபதி சத்தைப் பெற்றவர் . இவர்கள் பிரகலா என்னும் உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து . தன் வம்சத்து அசுரர் . இவர்கள் முப்பது தென்மேல்பால் நிருதி திசையில் நிருதி கோடியர் . இவர்களிருக்கை மேற்றிசைக் மாரணன் அந்தா குரூரதிருட்டி பயான கடலுக்கருகிலுள்ள தோயமாபுரம் யமனை கன் ஊர்த்துவகேசன் விருபாக்கன் தூமி நோக்கித் தவம்புரிந்து மகாவரம் பெற்ற ரன் உலோகி தன் திமிட்டிரி என்னும் வர்கள் . இராவணன் திக்குவிஜயஞ்செய்து உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து . மேல் வருகையில் பிரமன் சொற்படி இவர்களை பால் வருண திசையிற் பலன் அதிபலன் நட்புக்கொண்டு இவர்கள் பட்டணத்தில் பாசவத்தன் மாபலன் சுவேதன் சயபத் ( கக ) திங்கள் தங்கிவந்தனன் . இவர்கள் திரன் தீர்க்கவாகு சலாந்தகன் மேக தேவர்களைத் துன்புறுத்தினர் . தேவர்கள் நாதன் சுநா தன் என்னும் உருத்திரர் அருச்சுநன் சிவமூர்த்தியிடம் தவத்தால் வைகும்புவனம் பத்து பாசபதம் பெற்றதறிந்து இந்திரனிடம் வடமேல்பால் வாயு திசையிற் . சீக்கி கூற இந்திரன் அருச்சுநனை இவர்கள் மீது ரன் இலகு வாயுவே கன் சூக்குமன் தக் யுத்தத்திற்கு எவுவித்தனன் அதனால் கணன் கயாந்தகன் பஞ்சாந்தகன் பஞ் - இவர்கள் கருவற்றனர் . சசிகன் கபர்த்தி மேகவாகனன் என்னும் நிழலின் மறைவான் - திருமங்கை யாழ்வா உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து . ரின் மந்திரியரில் ஒருவன் . வடபாற் குபேரனுஞ் சோமனும் வைகுந் நிறவிந்தி - ஒரு நதி . திசையில் நிதிசன் உருபவான் தன்னி நீறையறிகருவி - இது இரும்பினால் பல யன் சௌமியதேகன் சடாதரன் இலக்கு கைபோன்று முனையில் எண்ணினளவைக் மிதரன் அரதன தான் சீதரன் பிரசா காட்ட வைக்கப்பட்ட இரும்பு பிம்பத் தன் பிரகாமதன் என்னும் உருத்திரர் தைப் பெற்ற அளவு கருவி . இதில் வைக் வைகும்புவனம் பத்து . கப்பட்ட கனப்பொருள்களின் நிறையை வடகீழ்பால் ஈசான திசையில் வித்தி இதுகாட்டும் . இவ்வாறே மேனாட்டார் ஒரு யாதிபன் ஈசன் சர்வஞ்ஞன் ஞானபுக்கு வன் யாத்திரை செய்த அளவைக் காணக் வேதபாரகன் சுரேசன் சருவன் சேட் கடிகாரம் போன்று பதவளவறி கருவி கண்டு டன் பூதபாலன் பலிப்பிரியன் என்னும் | பிடித்திருக்கின்றனர் . அதனைப் பீடோ உருத்திரர் வைகும்புவனம் பத்து . மிடர் என்பர் . ( Pedometer . ) கீழ்க்கண்ண தாகிய மாயோன் றிசையில் - நினைக்கலாகாதன - பொய் கோள் பிறர் இடபன் இடபதான் அநந்தன் குரோத பொருளைக்கவர விரும்பல் பிறர் செல்வங் னன் மாருதாசனன் கிரசனன் உதும்ப கண்டு பொறாமைகொளல் முதலிய . 124 நடிகர் திரு . பொ ?