அபிதான சிந்தாமணி

நிலம் 984 நிவர்த்திகலை தியர் ; புள், புறா, பருந்து, கழுகு : வில வர், அளத்தியர், புள் - காக்கை . விலங்கு. ங்கு, செந்நாய் ; ஊர், குறும்பு ; நீர், குழி, சுறு. ஊர் - பாக்கம், பட்டினம், நீர், கவல் ; பூ, குரா, மரா, உழிஞை , மரம், உவர் நீர்க்கேணி, கவர்நீர். பூ - நெய்தல்- பாலை, ஓமை, இருப்பை ; உணவு வழி கைதை, முண்டகம், அடம்பு. மரம்-கண் பறித்தன, பதியிற்கவர்ந்தன; பறை-துடி; டல், புன்னை , ஞாழல், உணவு-மீன், உப்பு, யாழ் - பாலையாழ் ; பண் - பஞ்சுரம் : தொ முதலிய விற்றலால் பெறுவனவும், மீனு ழில் - போர்புரிதல், சூறையாடல்; பொழு முணங்கலும், பறை - கோட்பறை, நாவா துவேனில், நண்பகல், பின்பனி என்பன, ய்ப்பம்பை. யாழ் விளரியாழ். பண் - செவ் இங்கிலத்தார்க்கு முத்தோஷங்களும் அவற் வழி ; தொழில் மீனுப்புப்படுத்தல், அவை றால் வரும் நோய்களும் உண்டாம். முல் விற்றல், மீனுணக்கல், புள்ளோப்பல், கட லைக்கு - தெய்வம் - நெடுமால் ; உயர்ந் லாடல். காலம் - ஆதித்தன் அஸ்தமனம். தோர் - குறும்பொறை நாடன், தோன் இந்நிலம் உவர்ப்பு உள்ளது ஆதலின் பித்த றல்; மனைவி, கிழத்தி, தாழ்ந்தோர், இடை வாத சேர்க்கை உள்ள தாம். இதில் வசிப் யர், இடைச்சியர், ஆயர், ஆய்ச்சியர்; புள்- போர் தேகத்து ஒருவித தடிப்பும், பாதத் காட்டுக்கோழி ; விலங்கு - மான், முயல் ; துச் சிலீபதரோகமும், குடலண்ட விருத் ஊர் - பாடி; நீர் - கான்யாறு, குறுஞ்சுனை. தியும் பெறுவர். பின்னும் இந்நிலம் வன் பூ- குல்லை, முல்லை, தோன்றி, பிடவம்; பால், மென்பால், இடைப்பால் என்று மூன்று வகைப்படும். அவற்றுள் வன் கொன்றை , காயா; மரம் குருந்து; உணவு, வரகு, சாமை, முதிரை; பறை - ஏற்றுப் பால் குழியின் மண்மிகுவது. மென்பாலா பறை; - யாழ்-முல்லையாழ்; பண் - சாதாரி; வது மண்குறைவது. இடைப்பாலாவது தொழில் - சாமை வரகுவிதைத்தல், கடா ஒப்பது. விடல், கொன்றைக்குழலூதல், ஆடு மாடு நீலன் - கத்ருகுமரன் நாகன். கள் மேய்த்தல், விடை தழுவல், குரவையா நீலாழக் - இதனைச் சகோாபக்ஷ யென்பர். டல், கான்யாறாடல்; பொழுது கார்காலமு இது சந்திரோதய காலத்தில் சந்திரிகை மாலையுமாம். இந்நிலம் பித்தாதிக்கமான யையுண்டு ஜீவிப்பதென்பர். (உல - வ.) இடமாம், அதனுடன் வாததோஷமும் அதி நீலை -(ச) பைசாசம், மண்டலம், ஆலீடம், கப்படும். இவ்விருவகைத் தோஷங்களால் பிரத்யாலீடம். இவை விற்றெடுத்து பல ரோகங்கள் உண்டாம் மருதநிலம் - அம்பினை எய்வார்க்கு நிலை, ஒரு காலில் தெய்வம் - இந்திரன், உயர்ந்தோர் ஊரன், நின்று ஒருகால் மடக்கல் பைசாசம், இரு மகிழ்நன் கிழத்திமனைவி ; தாழ்ந்தோர் - காலும் பக்கமாக வளையமண்டவித்தலே உழவர், உழத்தியர், கடையர், கடைச்சி மண்டலம், வலக்கால் மண்டலித்து இடக் யர்; புள் - வண்டானம், அகன்றில், நாரை, கால் முந்துறலே ஆலீடம், வலக்கால் முந் போதா கம்புள், குருகு, தாரா; விலங்கு - துற்று இடக்கால் மண்டலித்தலே பிரத் எருமை, நீர் - யாறு, கிணறு, குளம்; பூ; தியாலீடம். | தாமரை, கழுநீர், குவளை. காஞ்சி வஞ்சி - நிலைஜலயந்திரம் -1. (Brahmah Press) மரம் - மருது ; உணவு. செந்நெலரிசி இது, திரவபதார்த்தமாகிய நீர் முதலிய வெண்ணெலரிசி; பறை - கிணை முழவு; 'வற்றை அழுத்துஞ் சக்தியால் மேல்கொ யாழ் - மருதயாழ்; பண் - மருதம்; தொ ண்டு வருவது. இது பஞ்சுமூட்டை முத ழில் - விழாக்கொளல், வயற்களைகட்டல், லியவற்றை அழுத்தவும் உதவும், அரிதல், கடாவிடல்; குளங்குடைதல், புன 2. இது, நிலையாகவுள்ள ஜலத்திற் லாடல், கலம் விடுதல், இந்நிலம் நல்லநீர் குள்ள சக்தியை நமக்குத் தெரிவிப்பது. வளப்பம் பொருந்தினால் முத்தோஷங்க இதனைப் பர்மா பிரெஸ் என்பர். இது ளால் உண்டாகும் தோஷங்களைப் போக் பஞ்சு மூட்டைபோன்ற மூட்டைகளை கும்; அன்றியும் இந்நிலப் பொருள்களை அழுத்திக்கட்டும் நீர்சக்தி யந்திரம். - உண்பவர் தம் பேர்சொல்லினும் நோய்கள் நீவரையெளியந்தியனூர் - கடைச்சங்க மரு அணுகா, நெய்தனிலம் - தெய்வம் - வரு விய புலவர். (அகநானூறு.) ணன். உயர்ந்தோர் - சேர்ப்பன், புலம் நிவர்த்திகலை - இது சிவாகமம் கூறிய கலா 'பன், பாத்தி, நுளைச்சி. தாழ்ந்தோர் நுளை புவனங்களில் ஒன்று. இதில் (க0 அ ) யர், நுளைச்சியர், பாதர், பாத்தியர், அள அசுத்த புவனங்கள் உள என்று கூறும்.
நிலம் 984 நிவர்த்திகலை தியர் ; புள் புறா பருந்து கழுகு : வில வர் அளத்தியர் புள் - காக்கை . விலங்கு . ங்கு செந்நாய் ; ஊர் குறும்பு ; நீர் குழி சுறு . ஊர் - பாக்கம் பட்டினம் நீர் கவல் ; பூ குரா மரா உழிஞை மரம் உவர் நீர்க்கேணி கவர்நீர் . பூ - நெய்தல் பாலை ஓமை இருப்பை ; உணவு வழி கைதை முண்டகம் அடம்பு . மரம் - கண் பறித்தன பதியிற்கவர்ந்தன ; பறை - துடி ; டல் புன்னை ஞாழல் உணவு - மீன் உப்பு யாழ் - பாலையாழ் ; பண் - பஞ்சுரம் : தொ முதலிய விற்றலால் பெறுவனவும் மீனு ழில் - போர்புரிதல் சூறையாடல் ; பொழு முணங்கலும் பறை - கோட்பறை நாவா துவேனில் நண்பகல் பின்பனி என்பன ய்ப்பம்பை . யாழ் விளரியாழ் . பண் - செவ் இங்கிலத்தார்க்கு முத்தோஷங்களும் அவற் வழி ; தொழில் மீனுப்புப்படுத்தல் அவை றால் வரும் நோய்களும் உண்டாம் . முல் விற்றல் மீனுணக்கல் புள்ளோப்பல் கட லைக்கு - தெய்வம் - நெடுமால் ; உயர்ந் லாடல் . காலம் - ஆதித்தன் அஸ்தமனம் . தோர் - குறும்பொறை நாடன் தோன் இந்நிலம் உவர்ப்பு உள்ளது ஆதலின் பித்த றல் ; மனைவி கிழத்தி தாழ்ந்தோர் இடை வாத சேர்க்கை உள்ள தாம் . இதில் வசிப் யர் இடைச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் ; புள் போர் தேகத்து ஒருவித தடிப்பும் பாதத் காட்டுக்கோழி ; விலங்கு - மான் முயல் ; துச் சிலீபதரோகமும் குடலண்ட விருத் ஊர் - பாடி ; நீர் - கான்யாறு குறுஞ்சுனை . தியும் பெறுவர் . பின்னும் இந்நிலம் வன் பூ - குல்லை முல்லை தோன்றி பிடவம் ; பால் மென்பால் இடைப்பால் என்று மூன்று வகைப்படும் . அவற்றுள் வன் கொன்றை காயா ; மரம் குருந்து ; உணவு வரகு சாமை முதிரை ; பறை - ஏற்றுப் பால் குழியின் மண்மிகுவது . மென்பாலா பறை ; - யாழ் - முல்லையாழ் ; பண் - சாதாரி ; வது மண்குறைவது . இடைப்பாலாவது தொழில் - சாமை வரகுவிதைத்தல் கடா ஒப்பது . விடல் கொன்றைக்குழலூதல் ஆடு மாடு நீலன் - கத்ருகுமரன் நாகன் . கள் மேய்த்தல் விடை தழுவல் குரவையா நீலாழக் - இதனைச் சகோாபக்ஷ யென்பர் . டல் கான்யாறாடல் ; பொழுது கார்காலமு இது சந்திரோதய காலத்தில் சந்திரிகை மாலையுமாம் . இந்நிலம் பித்தாதிக்கமான யையுண்டு ஜீவிப்பதென்பர் . ( உல - . ) இடமாம் அதனுடன் வாததோஷமும் அதி நீலை - ( ) பைசாசம் மண்டலம் ஆலீடம் கப்படும் . இவ்விருவகைத் தோஷங்களால் பிரத்யாலீடம் . இவை விற்றெடுத்து பல ரோகங்கள் உண்டாம் மருதநிலம் - அம்பினை எய்வார்க்கு நிலை ஒரு காலில் தெய்வம் - இந்திரன் உயர்ந்தோர் ஊரன் நின்று ஒருகால் மடக்கல் பைசாசம் இரு மகிழ்நன் கிழத்திமனைவி ; தாழ்ந்தோர் - காலும் பக்கமாக வளையமண்டவித்தலே உழவர் உழத்தியர் கடையர் கடைச்சி மண்டலம் வலக்கால் மண்டலித்து இடக் யர் ; புள் - வண்டானம் அகன்றில் நாரை கால் முந்துறலே ஆலீடம் வலக்கால் முந் போதா கம்புள் குருகு தாரா ; விலங்கு - துற்று இடக்கால் மண்டலித்தலே பிரத் எருமை நீர் - யாறு கிணறு குளம் ; பூ ; தியாலீடம் . | தாமரை கழுநீர் குவளை . காஞ்சி வஞ்சி - நிலைஜலயந்திரம் - 1 . ( Brahmah Press ) மரம் - மருது ; உணவு . செந்நெலரிசி இது திரவபதார்த்தமாகிய நீர் முதலிய வெண்ணெலரிசி ; பறை - கிணை முழவு ; ' வற்றை அழுத்துஞ் சக்தியால் மேல்கொ யாழ் - மருதயாழ் ; பண் - மருதம் ; தொ ண்டு வருவது . இது பஞ்சுமூட்டை முத ழில் - விழாக்கொளல் வயற்களைகட்டல் லியவற்றை அழுத்தவும் உதவும் அரிதல் கடாவிடல் ; குளங்குடைதல் புன 2 . இது நிலையாகவுள்ள ஜலத்திற் லாடல் கலம் விடுதல் இந்நிலம் நல்லநீர் குள்ள சக்தியை நமக்குத் தெரிவிப்பது . வளப்பம் பொருந்தினால் முத்தோஷங்க இதனைப் பர்மா பிரெஸ் என்பர் . இது ளால் உண்டாகும் தோஷங்களைப் போக் பஞ்சு மூட்டைபோன்ற மூட்டைகளை கும் ; அன்றியும் இந்நிலப் பொருள்களை அழுத்திக்கட்டும் நீர்சக்தி யந்திரம் . - உண்பவர் தம் பேர்சொல்லினும் நோய்கள் நீவரையெளியந்தியனூர் - கடைச்சங்க மரு அணுகா நெய்தனிலம் - தெய்வம் - வரு விய புலவர் . ( அகநானூறு . ) ணன் . உயர்ந்தோர் - சேர்ப்பன் புலம் நிவர்த்திகலை - இது சிவாகமம் கூறிய கலா ' பன் பாத்தி நுளைச்சி . தாழ்ந்தோர் நுளை புவனங்களில் ஒன்று . இதில் ( க0 ) யர் நுளைச்சியர் பாதர் பாத்தியர் அள அசுத்த புவனங்கள் உள என்று கூறும் .