அபிதான சிந்தாமணி

நிருகமகாராசன் 982 நிரோதினி குச் சிக்கொண் களைச் செய் வசிக்கச் தருபதுங்க பூர்வ நீருகமகாராசன்-1. இவன் இக்ஷவாகுவம் முகம், சூவித்தவத்திரம், ஆசிமுகம், இரே சத்து வைவச்சுதமதுவின் இரண்டாம் புத் சிதம், உத்தானவஞ்சிதம், பல்லவம், நிதம், திரன், இக்ஷவாகு தம்பியெனவுங்கூறுவர். பம், கசதந்தம், இலதை, கரிக்கை , பக்க இவன் புஷ்கரக்ஷேத்திரத்தில் பிராமண வஞ்சிதம், பக்கப்பிரதியோகம், கருடபக் ருக்குக் கோதானஞ் செய்தனன். தானஞ் கம், தண்டபக்கம், ஊர்த்துவமண்டலி, செய்த பசு மீண்டும் அரசன் பசுக்கூட்டத் பக்கமண்டலி, உரோமயண்டலி, உரப்பார் தில் வந்தது. அதை மீண்டும் அரசன் சுவார்த்த மண்டலி, முட்டிகசுவத்திகம், வேறொருவருக்குத் தானஞ் செய்தனன். நளிநீபதுமகோசம், அலப்பதுமம், உற்ப தானங்கொண்ட இரண்டு பேரும் ஒருவ ணம், இலளிதை, வலிதை என்பனவாம். ருக்கொருவர் மாறுகொண்டு அரசனையணு நிருத்தி - ஒரு தருக்க நூல். கிச் சிலநாள் காத்திருந்தும் அரசன் குறை நிருபஞ்சயன் - மேதாவி குமான். இவன் களைக் கேளாததினால் நீ எழைகளுக்குத் குமரன் அபூர்வன். தரிசனங் கொடாததினால் ஒணானாகவெனச் நீருபதுங்கன் - ஒரு பல்லவ அரசன், இவன் சபித்தனர். இவ்வாசன் தான் வசிக்கச் தந்திவக்ரன் குமரன் ; இவன் சதுர்வேதி சுகமாகப் பள்ளங்களைச் செய்துகொண்டு மங்கலமெனுங் கிராமத்தைப் பிராமணர்க வசித்துக்கொண் டிருந்தனன். இவனுக் ளுக்குத் தானஞ் செய்ததாகப் பல்லவர் வம் குச் சாபம் கிருஷ்ணாவதாரத்துக் கிருஷ்ண சாவளியில் கூறப்பட்டுள்ளது. (சுவல்ஸ்.) மூர்த்தியால் நீங்கிற்று. நீருமலதானம் - கடவளுவப்பெய்த ஞானி 2. உசீநரன், இரண்டாங் குமரன். களுக்கு தவல், நீருசஷ்சு - சுநிதன் குமரன். இவன் கும் நிருலோமன் - திருவேங்கடத்தில் தவஞ் ரன் நளன். செய்து கொண்டிருந்து ஸ்ரீராமமூாத்தி நிருதன்- 1. வைவச்சு தமநுவின் இரண்டாம் எழுந்தருளத் தரிசித்துப் பரமபதமடைந் புத்ரன். இக்ஷவாகு தம்பி. தவன். 2. உசீநரன் இரண்டாம் புத்ரன். நிருவண முகத்தினங்கங்கள் - பதினான்கு. நிருதி-1. இவன் பூர்வஜன்மத்தில் பிங்கலா இவை நாடகவிகற்பங்கள். சந்தி, விரோ க்ஷன் என்னும் வேடன். இவன் வேடனா தம், கிர தனம், கிண்ண யம், பரிபாடனம், யிருந்தும் தீமை செய்யும் வேடர்களை அட பிரசாதம், ஆனந்தம், சமயம், கிருதி, ஆபா க்கி வருவன். இவ்வகை ஒழுகி வரும் டனம், உபகூகனம், பிரசத்தி, பிரசனம், நாட்களில் புண்ணியத்தால் யாத்திரை சங்காரம், நிருவாண மாவது - விளைந்தபோ செய்வோரைச் சிலவேடர் மறுக்க அவ் கம் வீதிவரையாலறுத்துப் படுத்துவைத்து வேடர் பலருடன் இவன் போரிடுகையில் துகளுங் களைந்து கொண்டுண்மகிழ்ந்தாற் மாண்டு நிருதியாயினன். இவன் தவத் போலக்கொள்வது. (வீர - சோ.) தால் தென்மேற்குத் திசைக்குக் கடவுளா நீருவிருதி - விருஷ்ணி குமான், இவன் யினன். தேவி தீர்க்காதேவி ; பட்டணம், குமரன் தசாருகன். கிருஷணாங்கனை ; வாகனம் நரவாகனம் ; நிநடலக்ஷணை - நீலஞ்சூடினாள் என்பதில் (பூதம்) ஆயுதம் குந்தம்; இவன் உலகத் | நீல குணத்தைவிட்டுக் குணியை உணர்த் தை, இழிந்தவராயினும் நன்மை செய்த தல். (தரு.) | வர் அடைவர். இவர் வாகனமாகிய பூதம் திருப்பருத்ரன் - நரேந்திரமிருகராசன சகோ பராசரமுரிவர் வேள்வியா விழுக்கப்படச் | தரன் ஹேஹயவம்சத்தவன், சிவபெருமானை யெண்ணி அது முறையி நிருபன் - பிரகலா தன் குமாரன். டச் சிவபிரான் வேள்வியை நிறுத்தக் கட் நிரைநிரை - இது பொருள்கோளில் ஒன்று. டளையிட்டதால் நிறுத்த, உயிர் பெற்றது. பெயரும் வினையுமாகிய சொல்லையும் (காசிகாண்டம்.) அவை கொண்டு முடியும் பயனிலைகளையும் 2. முதல்வள்ளல் எழுவரில் ஒருவன். வேறுவேறாக நிறுத்தி முறையாகவேனும் 3. இராமனென்னும் மறுப்புத்திரனுக்கு எதிராகவேனும் நிறுத்தி இதற்கிது பய னிலையென்பது படக்கூறுவதாம். (நன்.) இருக்கக்கை - (50) அவை சதுரச்சிரம், நிரையசை- குறிலிணையேனும், குறினெடி உத்து வீதம், தலமுகம், சுவத்திகம், விப்ர | லேனும் தனித்தும் ஒற்றடுத்தும் வருவது. கீர்ணம், அருத்தரேசிதம், அராள கடகா நிரோதினி - ஒரு சத்தி, யெண்ணி இழுக்கப்பட இருபருதான். மனைவி, |
நிருகமகாராசன் 982 நிரோதினி குச் சிக்கொண் களைச் செய் வசிக்கச் தருபதுங்க பூர்வ நீருகமகாராசன் - 1 . இவன் இக்ஷவாகுவம் முகம் சூவித்தவத்திரம் ஆசிமுகம் இரே சத்து வைவச்சுதமதுவின் இரண்டாம் புத் சிதம் உத்தானவஞ்சிதம் பல்லவம் நிதம் திரன் இக்ஷவாகு தம்பியெனவுங்கூறுவர் . பம் கசதந்தம் இலதை கரிக்கை பக்க இவன் புஷ்கரக்ஷேத்திரத்தில் பிராமண வஞ்சிதம் பக்கப்பிரதியோகம் கருடபக் ருக்குக் கோதானஞ் செய்தனன் . தானஞ் கம் தண்டபக்கம் ஊர்த்துவமண்டலி செய்த பசு மீண்டும் அரசன் பசுக்கூட்டத் பக்கமண்டலி உரோமயண்டலி உரப்பார் தில் வந்தது . அதை மீண்டும் அரசன் சுவார்த்த மண்டலி முட்டிகசுவத்திகம் வேறொருவருக்குத் தானஞ் செய்தனன் . நளிநீபதுமகோசம் அலப்பதுமம் உற்ப தானங்கொண்ட இரண்டு பேரும் ஒருவ ணம் இலளிதை வலிதை என்பனவாம் . ருக்கொருவர் மாறுகொண்டு அரசனையணு நிருத்தி - ஒரு தருக்க நூல் . கிச் சிலநாள் காத்திருந்தும் அரசன் குறை நிருபஞ்சயன் - மேதாவி குமான் . இவன் களைக் கேளாததினால் நீ எழைகளுக்குத் குமரன் அபூர்வன் . தரிசனங் கொடாததினால் ஒணானாகவெனச் நீருபதுங்கன் - ஒரு பல்லவ அரசன் இவன் சபித்தனர் . இவ்வாசன் தான் வசிக்கச் தந்திவக்ரன் குமரன் ; இவன் சதுர்வேதி சுகமாகப் பள்ளங்களைச் செய்துகொண்டு மங்கலமெனுங் கிராமத்தைப் பிராமணர்க வசித்துக்கொண் டிருந்தனன் . இவனுக் ளுக்குத் தானஞ் செய்ததாகப் பல்லவர் வம் குச் சாபம் கிருஷ்ணாவதாரத்துக் கிருஷ்ண சாவளியில் கூறப்பட்டுள்ளது . ( சுவல்ஸ் . ) மூர்த்தியால் நீங்கிற்று . நீருமலதானம் - கடவளுவப்பெய்த ஞானி 2 . உசீநரன் இரண்டாங் குமரன் . களுக்கு தவல் நீருசஷ்சு - சுநிதன் குமரன் . இவன் கும் நிருலோமன் - திருவேங்கடத்தில் தவஞ் ரன் நளன் . செய்து கொண்டிருந்து ஸ்ரீராமமூாத்தி நிருதன் - 1 . வைவச்சு தமநுவின் இரண்டாம் எழுந்தருளத் தரிசித்துப் பரமபதமடைந் புத்ரன் . இக்ஷவாகு தம்பி . தவன் . 2 . உசீநரன் இரண்டாம் புத்ரன் . நிருவண முகத்தினங்கங்கள் - பதினான்கு . நிருதி - 1 . இவன் பூர்வஜன்மத்தில் பிங்கலா இவை நாடகவிகற்பங்கள் . சந்தி விரோ க்ஷன் என்னும் வேடன் . இவன் வேடனா தம் கிர தனம் கிண்ண யம் பரிபாடனம் யிருந்தும் தீமை செய்யும் வேடர்களை அட பிரசாதம் ஆனந்தம் சமயம் கிருதி ஆபா க்கி வருவன் . இவ்வகை ஒழுகி வரும் டனம் உபகூகனம் பிரசத்தி பிரசனம் நாட்களில் புண்ணியத்தால் யாத்திரை சங்காரம் நிருவாண மாவது - விளைந்தபோ செய்வோரைச் சிலவேடர் மறுக்க அவ் கம் வீதிவரையாலறுத்துப் படுத்துவைத்து வேடர் பலருடன் இவன் போரிடுகையில் துகளுங் களைந்து கொண்டுண்மகிழ்ந்தாற் மாண்டு நிருதியாயினன் . இவன் தவத் போலக்கொள்வது . ( வீர - சோ . ) தால் தென்மேற்குத் திசைக்குக் கடவுளா நீருவிருதி - விருஷ்ணி குமான் இவன் யினன் . தேவி தீர்க்காதேவி ; பட்டணம் குமரன் தசாருகன் . கிருஷணாங்கனை ; வாகனம் நரவாகனம் ; நிநடலக்ஷணை - நீலஞ்சூடினாள் என்பதில் ( பூதம் ) ஆயுதம் குந்தம் ; இவன் உலகத் | நீல குணத்தைவிட்டுக் குணியை உணர்த் தை இழிந்தவராயினும் நன்மை செய்த தல் . ( தரு . ) | வர் அடைவர் . இவர் வாகனமாகிய பூதம் திருப்பருத்ரன் - நரேந்திரமிருகராசன சகோ பராசரமுரிவர் வேள்வியா விழுக்கப்படச் | தரன் ஹேஹயவம்சத்தவன் சிவபெருமானை யெண்ணி அது முறையி நிருபன் - பிரகலா தன் குமாரன் . டச் சிவபிரான் வேள்வியை நிறுத்தக் கட் நிரைநிரை - இது பொருள்கோளில் ஒன்று . டளையிட்டதால் நிறுத்த உயிர் பெற்றது . பெயரும் வினையுமாகிய சொல்லையும் ( காசிகாண்டம் . ) அவை கொண்டு முடியும் பயனிலைகளையும் 2 . முதல்வள்ளல் எழுவரில் ஒருவன் . வேறுவேறாக நிறுத்தி முறையாகவேனும் 3 . இராமனென்னும் மறுப்புத்திரனுக்கு எதிராகவேனும் நிறுத்தி இதற்கிது பய னிலையென்பது படக்கூறுவதாம் . ( நன் . ) இருக்கக்கை - ( 50 ) அவை சதுரச்சிரம் நிரையசை - குறிலிணையேனும் குறினெடி உத்து வீதம் தலமுகம் சுவத்திகம் விப்ர | லேனும் தனித்தும் ஒற்றடுத்தும் வருவது . கீர்ணம் அருத்தரேசிதம் அராள கடகா நிரோதினி - ஒரு சத்தி யெண்ணி இழுக்கப்பட இருபருதான் . மனைவி |