அபிதான சிந்தாமணி

இயோசிகை 981 - கிரீசுரசாங்கியன்மதம் 21. அசமலோட்டிர நியாயம் - ஒரு கல் நிரநுயோசியாது போகம் - நிக்ரகத்தாத் லுடன் மண்ணாங்கட்டியை ஒப்புநோக் பிராத்தனாகாதவனை நிக்ரகஞ் செய்யவே கின் மண்ணங்கட்டி மெல்லி தாகவும், அத ண்டுமென்று நிக்கிரகிக்கிறது. (இது ஏவப் னையே பஞ்சுடன் ஒப்புநோக்கின் மண் படாதவனை ஏவுதல்.) (சிவ - சித்.) ணாங்கட்டி வலியதாகவும் கொள்ளப் படு நீரமித்திரன் - நகலன் குமரன். தல்போல், ஒன்றொடுநோக்கி ஒன்றற்கு நிரம்ப அழகியர் - ஒரு தமிழாசிரியர், இவர் வன்மை மென்மைகள் கற்பிக்கப்படு தலா வேதாரண்யத்தில் சைவவேளாளர் குலத் கிய ஒரு நெறி. பின் வருவனவற்றை தில் தோன்றிக் கல்விபயின்று வல்லவ விளக்கின் விரியுமாதலின் அறிந்தார்பால் ராய் ஞான நூல் அறியவேண்டி விருப்பம் கேட்டுணர்க. கொள்ளக், கருணை ஞானப்பிரகாசசுவாமி 22. சாகா சங்கரமணரியாயம். 23. பசு களிடம், சிவ தீக்ஷைபெற்று மதுரையில் பாகநியாயம். 24. வரகோஷ்டி நியாயம், வசித்து இருந்தனர். இவர் ஒருநாள் ஒரு 25. லீடாலீடநியாயம். 26. கௌதமபசு மரத்தடியில் சிவத்தியானத்துடன் இருக் நியாயம். 27. அந்த ஜடகநியாயம். 28 கையில் அவ்வழி சென்ற சிற்றரசன் ஒரு அந்தபரம்பராநியாயம். 29. அசோகவங்கா வன் அவ்விடம் தனித்து மரத்தடியில் உட் நியாயம். 30. காகதந் தகவேஷணநியாயம், கார்ந்திருப்பவர் யாரென்று வினவ அவ் 31. கூபயந்தர தாடிகாநியாயம். 32, வேவலர் இவர் இருந்த நிலையையும் இவ கட்டகுடி பிரபாதநியாயம். 33. அருணா ரது தேக அடையாளங்களையும் கூற அர ஷரநியாயம். 34. நிருபநாபித புத்திர சன் இவரை அறிந்தவன் ஆதலாலும் நியாயம். 35. பங்கப்ரக்ஷாளனநியாயம். இவர் தேகத்திலிருந்த இணாக்காய்க் கிசர் 36. பிஷ்டபேஷணநியாயம். 37. பீஜாங் தியாலும் நிரம்ப அழகியரோ என்றனன். குசரியாயம். 33. லோகஜும்பகநியாயம். அதுவே பெயராயிற்று. இவர் சாலிவா .39. வந்நீ தூமநியாயம். 40. விஷக்கிரிமி கனசகம். (கசKO)-க்கு மேலிருந்தவர் நியாயம். 41. விஷவிருக்ஷநியாயம், 42. என்பர். இவர் திருவிளையாடற் புராணம் விருத்தகுமாரி வாக்கியநியாயம். 43. சாகா பாடிய பாஞ்சோதி முறிவருடன் வாசித்த சந்திரநியாயம். 44. விம்ஹாவலோகரியா வராம். இவர் செய்த நூல் சேதுபுராணம், யம். 45. ஸுசிகடாகநியாய்ம், 46. ஸ்தூ சிவஞான சித்திசுபக்ஷ உரை, திருவருட் ணாங்காதநியாயம். 47. சோடிபக்ஷணநியா பயனுரை. (சேதுபுராணம்). யம் 48. லூ தா தந்து நியாயம் : 49. மணி நிரம்பையர்காவலர் - அடியார்க்கு நல் மந்திராதிநியாயம். 50. கோபலீவர்த்த லார்க்கு ஒரு பெயர், நியாயம். 51. உஷ்டாகண்டக போஜக நிரர்த்தகம் - பிரதிவாதி ஒன்றுஞ் சொல் நியாயம். 52, அந்தபக்கு நியாயம். 53. லாதிருக்கையில் தான் வீண் வார்த்தை அந்தகோலாங்குலநியாயம், 54. சாலி 'யைச் சொல்லுகை. (சிவ - சித்.) நியாயம். 55. திரணாரணீமணிநியாயம். நிரனிரையணி - சொல்லையும் பொருளையும் 66. தண்ட சக்ரநியாயம். 57. இராசபுரபி நிரலே நிறுத்தி நேரே பொருள் கொள் ரவேசநியாயம், 58. சங்கவேளாநியாயம். வது. இதனை யதாசங்கியாலங்கார மென் 59. சதபத்ரபேதநியாயம். 60. சிருங்ககி பர் வடநூலார். (தண்டி .) ராஹிகாநியாயம். 61. ஸ் தவிரலகுடநியா நீாக்ஷரேகை - பூமியின் வட துருவத்திற் யம், முதலிய | கும், தென் துருவத்திற்கும் (கள்) டிகிரி - யில் பூமத்யபாகத்திலுள்ள ரேகை. நீயோககை -ஒரு தேவதை நீராங்காரன் - அல்லமதேவருக்குத் தந்தை. பரதிரவ்வியம், கிரகிக்கத் தூண்பெவள், நிரீசுரசாங்கியன் மதம் - பிரகிருதி மூலம், இவளுக்கு மத்தை, உன்மத்தை, பிரகிரு புரியஷ்டகம், விகிர்தி என மூன்றாமென ஷ்டை, நாரி என நால்வர் குமரிகள். இவர் வும் அது தூலசூக்ஷ்ம பரமெனப் பெய கள், கிரகத்தர் முதலியோர், தமது பாட் 'ரடைந்து சுத்தபுருடன் சந்தானத்தில் டன் பூட்டன் முதலியவர்க்குப் பலியிடா பாலன் சேட்டை புரிவதுபோல் உலகம் விட்டால் அவர்கள் செல்வத்தைக் கெடுப்ப யோனி பலவாய்ப்பிறந்து ஒடுக்குமென வர்கள். வும் தெய்வம் வேண்டா எனவும் உறுவன், நிரஞ்சான் - சணமுகசேநாவீரரில் ஒருவன் (தத்துவநிஜா து போகசாரம்.) வளாங்யா பரேகை வைத்திற்கும் .
இயோசிகை 981 - கிரீசுரசாங்கியன்மதம் 21 . அசமலோட்டிர நியாயம் - ஒரு கல் நிரநுயோசியாது போகம் - நிக்ரகத்தாத் லுடன் மண்ணாங்கட்டியை ஒப்புநோக் பிராத்தனாகாதவனை நிக்ரகஞ் செய்யவே கின் மண்ணங்கட்டி மெல்லி தாகவும் அத ண்டுமென்று நிக்கிரகிக்கிறது . ( இது ஏவப் னையே பஞ்சுடன் ஒப்புநோக்கின் மண் படாதவனை ஏவுதல் . ) ( சிவ - சித் . ) ணாங்கட்டி வலியதாகவும் கொள்ளப் படு நீரமித்திரன் - நகலன் குமரன் . தல்போல் ஒன்றொடுநோக்கி ஒன்றற்கு நிரம்ப அழகியர் - ஒரு தமிழாசிரியர் இவர் வன்மை மென்மைகள் கற்பிக்கப்படு தலா வேதாரண்யத்தில் சைவவேளாளர் குலத் கிய ஒரு நெறி . பின் வருவனவற்றை தில் தோன்றிக் கல்விபயின்று வல்லவ விளக்கின் விரியுமாதலின் அறிந்தார்பால் ராய் ஞான நூல் அறியவேண்டி விருப்பம் கேட்டுணர்க . கொள்ளக் கருணை ஞானப்பிரகாசசுவாமி 22 . சாகா சங்கரமணரியாயம் . 23 . பசு களிடம் சிவ தீக்ஷைபெற்று மதுரையில் பாகநியாயம் . 24 . வரகோஷ்டி நியாயம் வசித்து இருந்தனர் . இவர் ஒருநாள் ஒரு 25 . லீடாலீடநியாயம் . 26 . கௌதமபசு மரத்தடியில் சிவத்தியானத்துடன் இருக் நியாயம் . 27 . அந்த ஜடகநியாயம் . 28 கையில் அவ்வழி சென்ற சிற்றரசன் ஒரு அந்தபரம்பராநியாயம் . 29 . அசோகவங்கா வன் அவ்விடம் தனித்து மரத்தடியில் உட் நியாயம் . 30 . காகதந் தகவேஷணநியாயம் கார்ந்திருப்பவர் யாரென்று வினவ அவ் 31 . கூபயந்தர தாடிகாநியாயம் . 32 வேவலர் இவர் இருந்த நிலையையும் இவ கட்டகுடி பிரபாதநியாயம் . 33 . அருணா ரது தேக அடையாளங்களையும் கூற அர ஷரநியாயம் . 34 . நிருபநாபித புத்திர சன் இவரை அறிந்தவன் ஆதலாலும் நியாயம் . 35 . பங்கப்ரக்ஷாளனநியாயம் . இவர் தேகத்திலிருந்த இணாக்காய்க் கிசர் 36 . பிஷ்டபேஷணநியாயம் . 37 . பீஜாங் தியாலும் நிரம்ப அழகியரோ என்றனன் . குசரியாயம் . 33 . லோகஜும்பகநியாயம் . அதுவே பெயராயிற்று . இவர் சாலிவா . 39 . வந்நீ தூமநியாயம் . 40 . விஷக்கிரிமி கனசகம் . ( கசKO ) - க்கு மேலிருந்தவர் நியாயம் . 41 . விஷவிருக்ஷநியாயம் 42 . என்பர் . இவர் திருவிளையாடற் புராணம் விருத்தகுமாரி வாக்கியநியாயம் . 43 . சாகா பாடிய பாஞ்சோதி முறிவருடன் வாசித்த சந்திரநியாயம் . 44 . விம்ஹாவலோகரியா வராம் . இவர் செய்த நூல் சேதுபுராணம் யம் . 45 . ஸுசிகடாகநியாய்ம் 46 . ஸ்தூ சிவஞான சித்திசுபக்ஷ உரை திருவருட் ணாங்காதநியாயம் . 47 . சோடிபக்ஷணநியா பயனுரை . ( சேதுபுராணம் ) . யம் 48 . லூ தா தந்து நியாயம் : 49 . மணி நிரம்பையர்காவலர் - அடியார்க்கு நல் மந்திராதிநியாயம் . 50 . கோபலீவர்த்த லார்க்கு ஒரு பெயர் நியாயம் . 51 . உஷ்டாகண்டக போஜக நிரர்த்தகம் - பிரதிவாதி ஒன்றுஞ் சொல் நியாயம் . 52 அந்தபக்கு நியாயம் . 53 . லாதிருக்கையில் தான் வீண் வார்த்தை அந்தகோலாங்குலநியாயம் 54 . சாலி ' யைச் சொல்லுகை . ( சிவ - சித் . ) நியாயம் . 55 . திரணாரணீமணிநியாயம் . நிரனிரையணி - சொல்லையும் பொருளையும் 66 . தண்ட சக்ரநியாயம் . 57 . இராசபுரபி நிரலே நிறுத்தி நேரே பொருள் கொள் ரவேசநியாயம் 58 . சங்கவேளாநியாயம் . வது . இதனை யதாசங்கியாலங்கார மென் 59 . சதபத்ரபேதநியாயம் . 60 . சிருங்ககி பர் வடநூலார் . ( தண்டி . ) ராஹிகாநியாயம் . 61 . ஸ் தவிரலகுடநியா நீாக்ஷரேகை - பூமியின் வட துருவத்திற் யம் முதலிய | கும் தென் துருவத்திற்கும் ( கள் ) டிகிரி - யில் பூமத்யபாகத்திலுள்ள ரேகை . நீயோககை - ஒரு தேவதை நீராங்காரன் - அல்லமதேவருக்குத் தந்தை . பரதிரவ்வியம் கிரகிக்கத் தூண்பெவள் நிரீசுரசாங்கியன் மதம் - பிரகிருதி மூலம் இவளுக்கு மத்தை உன்மத்தை பிரகிரு புரியஷ்டகம் விகிர்தி என மூன்றாமென ஷ்டை நாரி என நால்வர் குமரிகள் . இவர் வும் அது தூலசூக்ஷ்ம பரமெனப் பெய கள் கிரகத்தர் முதலியோர் தமது பாட் ' ரடைந்து சுத்தபுருடன் சந்தானத்தில் டன் பூட்டன் முதலியவர்க்குப் பலியிடா பாலன் சேட்டை புரிவதுபோல் உலகம் விட்டால் அவர்கள் செல்வத்தைக் கெடுப்ப யோனி பலவாய்ப்பிறந்து ஒடுக்குமென வர்கள் . வும் தெய்வம் வேண்டா எனவும் உறுவன் நிரஞ்சான் - சணமுகசேநாவீரரில் ஒருவன் ( தத்துவநிஜா து போகசாரம் . ) வளாங்யா பரேகை வைத்திற்கும் .