அபிதான சிந்தாமணி

கியாயவகை 960 நியாயவகை - காளர், எழுத்தாளர், பொன், நெருப்பு, யில், அம்மரத்தில் அதனால் உண்டாகிய நீர், வலாளர். .(சுக் - நீ.) இரேகைகள் எழுத்துபோல் தோன்றுவது. நீயாயவகை - இவை இக்காரணத்தால் இது ஒன்று செய்ய ஒன்றாய் முடிவது. இவ்வகையாகும் என ஆட்சியை எண்ணி 14. காகாக்ஷோகோளகநியாயம் - காக் மீமாம்சை ஆதி நியாய நூல்களில் ஆன் கையின் இருகண்களுக்கும் ஒரு மணியே றோரால் எடுத்துக்காட்டிய நியாயங்களாம். நின்று உதவுவதுபோல, ஒரு பொருளே அவை ஆங்காங்குப் பலவிடங்களில் வந்த நின்று இருபக்ஷ த்தும் உதவுவது. வழிக் காண்க, எனக்குக் கிடைத்த சில 15. தேகளீ தீபநியாயம் - வாசற்படியி வற்றை மாத்திரம் ஈண்டுத் தெரிக்கிறேன். லிட்ட தீபம் வீட்டினுள்ளும் புறமுமாகிய அவை : இருபுறத்து இருளையும் நீக்குதல் போல் 1. அப்யர் ஹித நியாயம் - அதாவது ஒரு பொருள் இடையினின்று இரண்டி முன்னே சம்மானிக்கத் தக்கவரை முன் டத்தும் பயன் றருவது. பூசித்து மற்றவர்களுக்குப் பின் மரியாதை 16. பிராமணவசிட்டநியாயம் - பிராம செய்வது. ணர் வந்தார் என்றபோது அவருள் ஒரு 2. ஸ்தாலி புலாக நியாயம் - அதாவது வராகிய வசிட்டரும் வந்தார் என்பது ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒருசோறே பத போ தருமாயினும், விசிட்டம் பற்றி வசிட் மாகக் கொள்வது. டரை வேறு பிரித்துக் கூறு தல்போல், 3. காகதாலிய நியாயம் - பனையின் மேல் ஓரினப்பொருளைக் கூறுகையில் அவற் காக்கை ஏறவும் பனம்பழம் வீழவும் உள்ள றுள் தலைமைபற்றி ஒன்றை வேறெடுத் சம்பந்தம். துக் கூறுதல் போல்வது. 4. வீசிதரங்கநியாயம் - அலை எதிர்த் 27. அந்தகூப்பதனநியாயம் - குருட துக் கரையினிடம் வீச அதைத்தொடர்ந்து னொருவனுக்குக் கண்ணுள்ளா னிவ்வழி மற்றொன்று பின்பற்று தல் போன்றது. செல்லுக என வழிகாட்டியும் அவ்வழி 5. கதம்பமுகுள நியாயம் - கதம்ப விரு செல்லாது வேறு வழி சென்று கிணற்றில் க்ஷத்தின் அரும்பு மலருகையில் நான்கு விழுவதைப்போல்வது. இதழும் ஒன்று சேர விரிந்து மணம்வீசு 18. சியாலசாரமேயநியாயம் - ஒருவன் வது போல்வது. தன் வீட்டிலிருக்கும் நாய்க்கிட்ட பெயரே 6. களேகபோதநியாயம் - பலநெற்களங் தன்மைத்துனனுக்கு மிருத்தல் நோக்காது, களில் புறாக்கள் தானியங்களைப் பொறுக்கி அந்த நாயைத் தன் வீட்டிலிருந்து விலக்க உணவு அருந்தல் போல்வது, எண்ணிய போது, தன்மனைவியை நோக்கி 7. தண்டாபூபிகாநியாயம் - தடியை எலி நாயின் பெயரைக் கூறியதை வீட்டினின் தின்றது என்றாற் போல்வது. றும் விலக்குக என, மனைவி (சியாலன் - 8. கைமித்திகநியாயம் - அதுவே அப் மைத்துனன்) மைத்துனனை விலக்கக் கூறி படி ஆனால் மற்றதற்குக் கூறுவானேன் யதாக எண்ணி விலக்கியது போல்வது. எனற்பாலது. இது பெயர் இரண்டிற்கும் ஒன்றாயிருத் ' 9. தூலாருந்ததிநியாயம் - தூலமாய் தல் பற்றி, ஒன்றை மற்றொன்றாக ஆரா எதிர்தோற்றும் பொருளைக் காட்டி அருந் யாது, செய்யும் நெறி, ததியைக் காட்டுதல் போல்வது. 19. சுந்தோபசுந்தநியாயம சுந்தன், 10. ஸ்வாமிபிருத்ய நியாயம் - ஆண் உபசுந்தன் இருவரும் திலோத்தமை பொரு டான் அடிமைத் திறம் கூறுவது. ட்டு ஒருவரோடொருவர் போரிட்டு மாய்க் 11, மயூரநிருத்தநியாயம் - ஒன்றைத் ததை யொப்பது. இது ஒன்றினை யொன் தாபிக்கும் வழி மற்றொன்று விட்டுப் றொழிக்கும் நெறிபோல்வது. போதலுக்கு மயிலின் நடக்கையை எடுத் 20. அந்த கஜநியாயம், அந்த ஹ ஸ்தி துக் காட்டுவது. நியாயம் - யானை காண விரும்பிய குருடன் 12. கபோதகநியாயம் - புறாக்கள் ஏதே ஒருவன், யானையின் ஒருறுப்பைத் தடவிப் னும் ஓரிடத்திலி றங்கப் பெறின் பலவும் பார்த்து யானையின் வடிவை நிச்சயிப்பது ஒருங்கே இறங்குவது போல்வது. போல்வது. இது ஒன்றினை முற்ற ஆரா 13. குணாக்கரரியாயம் - ஒருபுழு யாதே யாது ஒரு பாகத்தினை மாத்திரம் பார்த்து னும் ஒரு மரத்தினை அரித்துச் செல்லுகை நிச்சயிப்பது போல்வதோர் நெறி.
கியாயவகை 960 நியாயவகை - காளர் எழுத்தாளர் பொன் நெருப்பு யில் அம்மரத்தில் அதனால் உண்டாகிய நீர் வலாளர் . . ( சுக் - நீ . ) இரேகைகள் எழுத்துபோல் தோன்றுவது . நீயாயவகை - இவை இக்காரணத்தால் இது ஒன்று செய்ய ஒன்றாய் முடிவது . இவ்வகையாகும் என ஆட்சியை எண்ணி 14 . காகாக்ஷோகோளகநியாயம் - காக் மீமாம்சை ஆதி நியாய நூல்களில் ஆன் கையின் இருகண்களுக்கும் ஒரு மணியே றோரால் எடுத்துக்காட்டிய நியாயங்களாம் . நின்று உதவுவதுபோல ஒரு பொருளே அவை ஆங்காங்குப் பலவிடங்களில் வந்த நின்று இருபக்ஷ த்தும் உதவுவது . வழிக் காண்க எனக்குக் கிடைத்த சில 15 . தேகளீ தீபநியாயம் - வாசற்படியி வற்றை மாத்திரம் ஈண்டுத் தெரிக்கிறேன் . லிட்ட தீபம் வீட்டினுள்ளும் புறமுமாகிய அவை : இருபுறத்து இருளையும் நீக்குதல் போல் 1 . அப்யர் ஹித நியாயம் - அதாவது ஒரு பொருள் இடையினின்று இரண்டி முன்னே சம்மானிக்கத் தக்கவரை முன் டத்தும் பயன் றருவது . பூசித்து மற்றவர்களுக்குப் பின் மரியாதை 16 . பிராமணவசிட்டநியாயம் - பிராம செய்வது . ணர் வந்தார் என்றபோது அவருள் ஒரு 2 . ஸ்தாலி புலாக நியாயம் - அதாவது வராகிய வசிட்டரும் வந்தார் என்பது ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒருசோறே பத போ தருமாயினும் விசிட்டம் பற்றி வசிட் மாகக் கொள்வது . டரை வேறு பிரித்துக் கூறு தல்போல் 3 . காகதாலிய நியாயம் - பனையின் மேல் ஓரினப்பொருளைக் கூறுகையில் அவற் காக்கை ஏறவும் பனம்பழம் வீழவும் உள்ள றுள் தலைமைபற்றி ஒன்றை வேறெடுத் சம்பந்தம் . துக் கூறுதல் போல்வது . 4 . வீசிதரங்கநியாயம் - அலை எதிர்த் 27 . அந்தகூப்பதனநியாயம் - குருட துக் கரையினிடம் வீச அதைத்தொடர்ந்து னொருவனுக்குக் கண்ணுள்ளா னிவ்வழி மற்றொன்று பின்பற்று தல் போன்றது . செல்லுக என வழிகாட்டியும் அவ்வழி 5 . கதம்பமுகுள நியாயம் - கதம்ப விரு செல்லாது வேறு வழி சென்று கிணற்றில் க்ஷத்தின் அரும்பு மலருகையில் நான்கு விழுவதைப்போல்வது . இதழும் ஒன்று சேர விரிந்து மணம்வீசு 18 . சியாலசாரமேயநியாயம் - ஒருவன் வது போல்வது . தன் வீட்டிலிருக்கும் நாய்க்கிட்ட பெயரே 6 . களேகபோதநியாயம் - பலநெற்களங் தன்மைத்துனனுக்கு மிருத்தல் நோக்காது களில் புறாக்கள் தானியங்களைப் பொறுக்கி அந்த நாயைத் தன் வீட்டிலிருந்து விலக்க உணவு அருந்தல் போல்வது எண்ணிய போது தன்மனைவியை நோக்கி 7 . தண்டாபூபிகாநியாயம் - தடியை எலி நாயின் பெயரைக் கூறியதை வீட்டினின் தின்றது என்றாற் போல்வது . றும் விலக்குக என மனைவி ( சியாலன் - 8 . கைமித்திகநியாயம் - அதுவே அப் மைத்துனன் ) மைத்துனனை விலக்கக் கூறி படி ஆனால் மற்றதற்குக் கூறுவானேன் யதாக எண்ணி விலக்கியது போல்வது . எனற்பாலது . இது பெயர் இரண்டிற்கும் ஒன்றாயிருத் ' 9 . தூலாருந்ததிநியாயம் - தூலமாய் தல் பற்றி ஒன்றை மற்றொன்றாக ஆரா எதிர்தோற்றும் பொருளைக் காட்டி அருந் யாது செய்யும் நெறி ததியைக் காட்டுதல் போல்வது . 19 . சுந்தோபசுந்தநியாயம சுந்தன் 10 . ஸ்வாமிபிருத்ய நியாயம் - ஆண் உபசுந்தன் இருவரும் திலோத்தமை பொரு டான் அடிமைத் திறம் கூறுவது . ட்டு ஒருவரோடொருவர் போரிட்டு மாய்க் 11 மயூரநிருத்தநியாயம் - ஒன்றைத் ததை யொப்பது . இது ஒன்றினை யொன் தாபிக்கும் வழி மற்றொன்று விட்டுப் றொழிக்கும் நெறிபோல்வது . போதலுக்கு மயிலின் நடக்கையை எடுத் 20 . அந்த கஜநியாயம் அந்த ஸ்தி துக் காட்டுவது . நியாயம் - யானை காண விரும்பிய குருடன் 12 . கபோதகநியாயம் - புறாக்கள் ஏதே ஒருவன் யானையின் ஒருறுப்பைத் தடவிப் னும் ஓரிடத்திலி றங்கப் பெறின் பலவும் பார்த்து யானையின் வடிவை நிச்சயிப்பது ஒருங்கே இறங்குவது போல்வது . போல்வது . இது ஒன்றினை முற்ற ஆரா 13 . குணாக்கரரியாயம் - ஒருபுழு யாதே யாது ஒரு பாகத்தினை மாத்திரம் பார்த்து னும் ஒரு மரத்தினை அரித்துச் செல்லுகை நிச்சயிப்பது போல்வதோர் நெறி .