அபிதான சிந்தாமணி

அரி தன் 38 அரிமேதன் அரிதன்-1. யுவனாசுவன் குமரன். இவன எழுந்தருளிப் புண்ணியத் தலமாக்கிய ரச்னயினுந் தவத்தால் இருடியாயினன். தலம். மாயாவைக் காண்க. (காசிகாண்டம்) இவன் முதலாக அரிதகோத்ரர் எனும் அரிந்தமன்-விஷ்ணுமூர்த்தி வேதியர் பிறந்தனர். அரிபாளதாசர் - இவர் அதிக செல்வமுள்ள 2. (சூ) ரோகிதாச்வன் குமான். வராய் அரிபக்தி மேற்கொண்டு பாகவதர் அரிதாசர் - ஒரு பாகவதர். இவர் திருமலை க்கு அன்னம் அளித்துத் தமது செல்வங்க யில் முதலாழ்வார்கள் மூவர்களின் அருள் ளெல்லாம் போகச் சாதுக்களுக்குத் தரச் பெற்று அக்ஷயபாத்திரமும் திருவாழியும் செல்வமிலராய்க் கள்ளவேடம் பூண்டு காட் பெற்றுத் திருமலையில் பிர்ணேக் காரணஞ் டின் வழிச் செல்வோரை வழிபறித்து செய்தவர். வந்து பாகவ தரை உபசரித்து வருகையில் அரிகாசன் - தமிழில் இருசமயவிளக்கஞ் ஒருநாள் பொருளிலாமல் வருந்திக் காட் செய்த புலவன். டின் வழி வில்லும் அம்புமாக நிற்கை அரிதாாம் - இது, ஒருவகை மஞ்சனிற யில் கால தாமதமாதல் நோக்கிப் பாகவ முள்ள சரக்கு. இது வைப்புச் சரக்கிலொ 'தர் வருந்துவரே யெனக் கவலுகையில் ன்று, இது பொன்னரி தாரம், தாளகம், பெருமாளும் தேவியாரும் வணிகவுருக் கொண்டு வழிவரக்கண்டு களிப்புடன் தாரம், மடலரிதாரம், வைப்பரிதாரம் எதிர்சென்று மறித்துப் பொருள் பெற்று எனப்பேதப்படும். உபசரித்தனர். இதைக்கண்ட தேவியார் அரிதா சமதம் - வடமதுரைக் கருகிலுள்ள பெருமாளை நோக்கி உம் பக்தனது கோல எனுங்கிராமத்தில் சந்தனன் பெருமை இவ்வாறெனப் பரிகசிக்க, பெரு எனும் வேதியன் ஒருவன் கிருஷ்ணமூர்த் மாளவனது தன்மைகாட்டக் கிழவுருக் தியைக் கிராமத்தில் பிரதிஷ்டித்தான், கொண்டு அவர் வீடடைந்து சீதாராம இவனுக்கு விக்ரமசகம் (சகசக) இல் ஒரு என உட்கார்ந்தனர். தாசர் எதிரடைந் ஆண்குழந்தை பிறந்தது. இவனுக்கு ஹரி துபசரித்து அன்னமிட்டு வேண்டிய தென் தாசன் என்று பெயர். இவன் கல்வி வல்ல எனக், கிழவர் நாங்கள் வணிகர் இவ்வழி வனாகத் தவமேற் கொண்டிருக்கையில் வருகையில் எங்களைக் கள்ளன் ஒருவன் இவனிடத்தில் தயாளு தாஸ் என்பவன் வழிபறித்தனன்; அதனால் நொந்தடைந் தான்பெற்ற பொன் செய்யுங் கல்லையிழங் தோமென்று முன்னைய வணிக வுருக்கொ தமை கூறக்கேட்டு இவன் யமுனையி ள்ளத் தாசர் இவர் பெருமாளென வேண் லுள்ள ஒருகல்லை எடுத்துப் பார்க்க என டிக்கொண்டு இவ்வகைப் பெருமாளுக்குத் அவ்வாறே தயாளுதாஸ் எடுத்துப் பார்க்க தீமை செய்தேனென வருந்துகையில் அது பொன்னாயிருக்கவும் தான் இழந்த பெருமாள் தரிசனந்தந்து இனித் திருட பொற்கட்டி போலவுங்கண்டு வியப்புற்றுச் வேண்டாம் உனக்கு எல்லாச் சித்திகளும் சீடன் ஆயினன். இவ்வகை பல வியப்புக் உண்டாம் என அருள் செய்து மறைய கள் காட்ட பலரும் இவனிடம் மோகப் அன்று தொட்டுப் பாகவத சேவையும் உப பட்டுச் சீடராயினர். இவர்கள் விஷ்ணு சாரமும் செய்திருந்தவர். (பக்தமாலை.) பக்தர், இவர்கள் தத்வ விசாரஞ்செய்து அரிபுரம் - ஒரு வித்யாதரநகரம். (சூளாமணி) சர்வ தர்மபரித் யாகஞ்செய்து சுத்த சந்யா அரிமஞ்சு - அச்சுவக்கிரீவனுக்கு மந்திரி. (சூளா) சம் அடைதல் உண்மை யென்பர். அரிமர்த்தனபாண்டியன் - குலேசபாண்டி அரிதி- கத்ரு குமரன். யன் குமரன். இவன் காலத்து மாணிக்க அரித்திரகன் - கத்ரு குமரன். வாசகர் சரித்திரம் நடந்தது. திருவாத அரித்துவசன் - தமிழ்நாட்டரசன். இவன் வூரைக் காண்க. (திருவிளையாடல்) ஆதிசேடனுக்குச் சுவதியிடம் பிறந்த நாக அரிமித்திரன் - ஓர் விஷ்ணு பாகவ தன். புவ கன்னிகைகையை மணந்தவன். னேசனால் செல்வ முதலிய இழந்து அரித்துவாரம் ஒரு மகா தலம். இது தக்ஷப்) விஷ்ணுபதம் பெற்றவன். பிரசாபதி யாகஞ்செய்த இடம். மதுவைச் அரிமேதசு - விஷ்ணுவினம்சாவதாரமாகிய சம்மாரஞ் செய் தவிஷ்ணுமூர்த்தியை மது, ஸ்ரீ அரியைப்பெற்ற ஓர் இருடி புங்கவர், இனி இது, புண்ணியத் தலமாக என வேண்) பாரி, அரிணி. டினமையால் அவ்வகை விஷ்ணுமூர்த்தி, அரிமேதன் -துவஜவதி என்பவளின் தந்தை,
அரி தன் 38 அரிமேதன் அரிதன் - 1 . யுவனாசுவன் குமரன் . இவன எழுந்தருளிப் புண்ணியத் தலமாக்கிய ரச்னயினுந் தவத்தால் இருடியாயினன் . தலம் . மாயாவைக் காண்க . ( காசிகாண்டம் ) இவன் முதலாக அரிதகோத்ரர் எனும் அரிந்தமன் - விஷ்ணுமூர்த்தி வேதியர் பிறந்தனர் . அரிபாளதாசர் - இவர் அதிக செல்வமுள்ள 2 . ( சூ ) ரோகிதாச்வன் குமான் . வராய் அரிபக்தி மேற்கொண்டு பாகவதர் அரிதாசர் - ஒரு பாகவதர் . இவர் திருமலை க்கு அன்னம் அளித்துத் தமது செல்வங்க யில் முதலாழ்வார்கள் மூவர்களின் அருள் ளெல்லாம் போகச் சாதுக்களுக்குத் தரச் பெற்று அக்ஷயபாத்திரமும் திருவாழியும் செல்வமிலராய்க் கள்ளவேடம் பூண்டு காட் பெற்றுத் திருமலையில் பிர்ணேக் காரணஞ் டின் வழிச் செல்வோரை வழிபறித்து செய்தவர் . வந்து பாகவ தரை உபசரித்து வருகையில் அரிகாசன் - தமிழில் இருசமயவிளக்கஞ் ஒருநாள் பொருளிலாமல் வருந்திக் காட் செய்த புலவன் . டின் வழி வில்லும் அம்புமாக நிற்கை அரிதாாம் - இது ஒருவகை மஞ்சனிற யில் கால தாமதமாதல் நோக்கிப் பாகவ முள்ள சரக்கு . இது வைப்புச் சரக்கிலொ ' தர் வருந்துவரே யெனக் கவலுகையில் ன்று இது பொன்னரி தாரம் தாளகம் பெருமாளும் தேவியாரும் வணிகவுருக் கொண்டு வழிவரக்கண்டு களிப்புடன் தாரம் மடலரிதாரம் வைப்பரிதாரம் எதிர்சென்று மறித்துப் பொருள் பெற்று எனப்பேதப்படும் . உபசரித்தனர் . இதைக்கண்ட தேவியார் அரிதா சமதம் - வடமதுரைக் கருகிலுள்ள பெருமாளை நோக்கி உம் பக்தனது கோல எனுங்கிராமத்தில் சந்தனன் பெருமை இவ்வாறெனப் பரிகசிக்க பெரு எனும் வேதியன் ஒருவன் கிருஷ்ணமூர்த் மாளவனது தன்மைகாட்டக் கிழவுருக் தியைக் கிராமத்தில் பிரதிஷ்டித்தான் கொண்டு அவர் வீடடைந்து சீதாராம இவனுக்கு விக்ரமசகம் ( சகசக ) இல் ஒரு என உட்கார்ந்தனர் . தாசர் எதிரடைந் ஆண்குழந்தை பிறந்தது . இவனுக்கு ஹரி துபசரித்து அன்னமிட்டு வேண்டிய தென் தாசன் என்று பெயர் . இவன் கல்வி வல்ல எனக் கிழவர் நாங்கள் வணிகர் இவ்வழி வனாகத் தவமேற் கொண்டிருக்கையில் வருகையில் எங்களைக் கள்ளன் ஒருவன் இவனிடத்தில் தயாளு தாஸ் என்பவன் வழிபறித்தனன் ; அதனால் நொந்தடைந் தான்பெற்ற பொன் செய்யுங் கல்லையிழங் தோமென்று முன்னைய வணிக வுருக்கொ தமை கூறக்கேட்டு இவன் யமுனையி ள்ளத் தாசர் இவர் பெருமாளென வேண் லுள்ள ஒருகல்லை எடுத்துப் பார்க்க என டிக்கொண்டு இவ்வகைப் பெருமாளுக்குத் அவ்வாறே தயாளுதாஸ் எடுத்துப் பார்க்க தீமை செய்தேனென வருந்துகையில் அது பொன்னாயிருக்கவும் தான் இழந்த பெருமாள் தரிசனந்தந்து இனித் திருட பொற்கட்டி போலவுங்கண்டு வியப்புற்றுச் வேண்டாம் உனக்கு எல்லாச் சித்திகளும் சீடன் ஆயினன் . இவ்வகை பல வியப்புக் உண்டாம் என அருள் செய்து மறைய கள் காட்ட பலரும் இவனிடம் மோகப் அன்று தொட்டுப் பாகவத சேவையும் உப பட்டுச் சீடராயினர் . இவர்கள் விஷ்ணு சாரமும் செய்திருந்தவர் . ( பக்தமாலை . ) பக்தர் இவர்கள் தத்வ விசாரஞ்செய்து அரிபுரம் - ஒரு வித்யாதரநகரம் . ( சூளாமணி ) சர்வ தர்மபரித் யாகஞ்செய்து சுத்த சந்யா அரிமஞ்சு - அச்சுவக்கிரீவனுக்கு மந்திரி . ( சூளா ) சம் அடைதல் உண்மை யென்பர் . அரிமர்த்தனபாண்டியன் - குலேசபாண்டி அரிதி - கத்ரு குமரன் . யன் குமரன் . இவன் காலத்து மாணிக்க அரித்திரகன் - கத்ரு குமரன் . வாசகர் சரித்திரம் நடந்தது . திருவாத அரித்துவசன் - தமிழ்நாட்டரசன் . இவன் வூரைக் காண்க . ( திருவிளையாடல் ) ஆதிசேடனுக்குச் சுவதியிடம் பிறந்த நாக அரிமித்திரன் - ஓர் விஷ்ணு பாகவ தன் . புவ கன்னிகைகையை மணந்தவன் . னேசனால் செல்வ முதலிய இழந்து அரித்துவாரம் ஒரு மகா தலம் . இது தக்ஷப் ) விஷ்ணுபதம் பெற்றவன் . பிரசாபதி யாகஞ்செய்த இடம் . மதுவைச் அரிமேதசு - விஷ்ணுவினம்சாவதாரமாகிய சம்மாரஞ் செய் தவிஷ்ணுமூர்த்தியை மது ஸ்ரீ அரியைப்பெற்ற ஓர் இருடி புங்கவர் இனி இது புண்ணியத் தலமாக என வேண் ) பாரி அரிணி . டினமையால் அவ்வகை விஷ்ணுமூர்த்தி அரிமேதன் - துவஜவதி என்பவளின் தந்தை