அபிதான சிந்தாமணி

அதிரை செய்து - குஷ்டம், கொலை, எண்ணெய்த்தலை, மனோ நீமீ -1. சூர்யவம்சத்து இக வாகு குமரன், வியாகூலம், உன்மாதம், ஆருகம், விதவை, இவன், ஒரு யாகஞ்செய்ய வசிட்டரை வரி பாம்பு, பூனை, சாம்பல், எருமை, கயிறு, க்க அவர், இந்திரன் யாகத்தின் பொருட்டு உலக்கை, முறம், இவைகளைப் பார்த்தால் வரித்தானாகையால் அது முடிந்தபின் வரு அன்றைக்குக் கெடுதி அல்லது பல தின் வேன் என்றனர். அரசன் கௌ தமரைக் பங்களுண்டா மென்றறிக. கொண்டு யாகமுடிப்பித்து அந்த இளைப் நித்திரைசெய்து விழித்தவுடன் பார்க்கவே பால் துயில்புரிந்தனன். இச்சமயத்தில் ண்டிய விதி - நித்திரை செய்து விழிக் ஒருநாள் வசிட்டர் இவன் கொலுவிற்கு கும்போது தாமரைப்பூ, தங்கம், தீபம், வந்தனர். அரசன் துயில்வது கண்டு தம் கண்ணாடி, சூரியன், புகையொழிந்த நெரு மால் யாகமுடித்துக் கொள்ளாத கோப ப்பு, செஞ்சந்தனம், கட்ல், வயல், சிவலிங் மும்; காத்தும் தம்மை எதிர்கொள்ளாத கம், முகில் - குழந் தமலை, கன்றையுடைய கோபமும் மிஞ்சி அரசனை உடல் நீங்கச் பசு, கற்பகவிருட்சம், தமது வலக்கை , சபித்தனர். அரசன் துயில் நீங்கித் தனக்கு மனைவி, மிருதங்கம், இவற்றுளெதுவே நேரிட்ட சாபமுணர்ந்து நான் துயிலும் னும் ஒன்றைப்பார்க்கில் உத்தமம். விழி போது சபித்தமையால் வசிட்டரும் உடல் த்தவுடன் கண்ணாடியைப் பார்த்துக்கொண் நீங்க எனச்சபித்தனன். உயிர் நீங்கிய அர வெரில் வீரியவிர்த்தியும், மகிழ்ச்சியும், சன் தேகத்தை முனிவர்கள் தயிலத்திலிட் சர்வவசியமும், ஞானமும் அதிகரிக்கு டுப் பக்குவப்படுத்தினர். பின் முனிவர் மென்பர். ஒன்று கூடி அரசனுக்காக ஒரு யாகஞ்செய் நித்திரை செய்விதி - முறைப்படி இடது தனர். தேவர் வந்து காற்றுருக்கொண்ட பக்கமாகப் படுத்துக் காலை நீட்டிக்கொண்டு நிமியை யாது வேண்டுமென இனித்தேகம் வித்திரை செய்தால் பஞ்சேந்திரியங்களி வேண்டேன், எல்லாருடைய கண்களிலும் னயர்வும், சரீர வருத்தமும் நீங்கும். இளைத்த இருக்க விரும்புகிறேன் என்றனன். தேவர் மனத்திற்கு உற்சாகமும் ஆயுள் விர்த்தியு முண்டாகும் தேகாதிபாதம் வரைக்கும் களின் கண்களிலிருந்து இமைகளையசை வஸ்திரத்தால் மூடிக்கொண்டு நித்திரை த்து நிமிஷமாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற செய்தால் இரண்டு நேத்திரங்களுக்கும், னன். இதுநிற்க, இவன் நாட்டிற்கு அர இரண்டு புஜங்கட்கும் வன்மையுண்டாம். சன் இலாமையால் முனிவர்கள் இவனு அன்றியும் குளிர், பனி, வெயில், தூசி, டலை அரணியிலிட்டுக் கடைந்தனர். அதி மேகம், இவைகளால் விளைகின்ற குற்றங்க னின்று ஒருமகா புருஷன் தோன்றினன். எணுகாவென்றறிக. அக்கடைந்ததினாற் பிறந்த புருஷனுக்கு நித்யகர்மப்பிரிவு - ஆறு, நித்யம், நித்யாங் முனிவர்கள் மிதிலன் எனவும், ஜனித்த கம், நைமித்திகம், நைமித்திகாங்கம், காமி தால் ஜனகன் எனவும், விதேகனால் உண் யம், காமியாங்கம். (சைவபூஷணம்.) டான துபற்றி வைதேகன் எனவும் பெய ரிட்டனர். இவன் யாகத்தில் சுவிஹரி முத விகற்பத்தினால் தர்மிநித்யமென்று சாதிப் லிய யோகியர் அரசனுக்கு அரிகதை கூறி பது, (தரு.) னர். அரசன் சாபத்தால் உயிர் நீங்கிய நித்யசையோகம் - வியாபகப் பொருள்க வசிட்டர் ஊர்வசியைக் கண்டு மோகித்த ளிரண்டிற்குள்ள சையோகம். (தரு.) மித்திராவருணரால் உயிர் பெற்றனர். நிபகண்டர் - ஒரு இருடி. (பாகவதம்.) நிபந்தனகாரர் - சுருதி ஸ்மிருதி யாசாரநிய 2. அபூர்வன் குமரன், இவன் குமரன் மனஞ் செய்த வை தீகர். பிரகிதான் நிபந்தனர் - ஒரு ருஷி. இவர் தம் தாய்க்கு நீமீடம் - ஒரு தீர்த்தம், சம்சாரத்தை அரண்யமாகக் கூறியவர். நிமித்தகாரணம் - எது சமவாயி காரணம், (பார - சாக்.) அசமாவாயி காரணமல்லாத தாய் மற்றுங் நிப்பு - கேமசரியின் தாய். காரணமாவது. (தரு.) நிமரோசி - பசமாகன் குமான் நிமித்திகன் - சச்சந்தன் மந்திரி, நிமர்த்தனன் - சுவபலருக்குக் காந்தியினி நிம்பராஜு - தேவதைடணம் எனும் கிரா டம் உதித்தகுமரன். மத்தில் கருணிகர்விருத்தியை அவலம்பித்
அதிரை செய்து - குஷ்டம் கொலை எண்ணெய்த்தலை மனோ நீமீ - 1 . சூர்யவம்சத்து இக வாகு குமரன் வியாகூலம் உன்மாதம் ஆருகம் விதவை இவன் ஒரு யாகஞ்செய்ய வசிட்டரை வரி பாம்பு பூனை சாம்பல் எருமை கயிறு க்க அவர் இந்திரன் யாகத்தின் பொருட்டு உலக்கை முறம் இவைகளைப் பார்த்தால் வரித்தானாகையால் அது முடிந்தபின் வரு அன்றைக்குக் கெடுதி அல்லது பல தின் வேன் என்றனர் . அரசன் கௌ தமரைக் பங்களுண்டா மென்றறிக . கொண்டு யாகமுடிப்பித்து அந்த இளைப் நித்திரைசெய்து விழித்தவுடன் பார்க்கவே பால் துயில்புரிந்தனன் . இச்சமயத்தில் ண்டிய விதி - நித்திரை செய்து விழிக் ஒருநாள் வசிட்டர் இவன் கொலுவிற்கு கும்போது தாமரைப்பூ தங்கம் தீபம் வந்தனர் . அரசன் துயில்வது கண்டு தம் கண்ணாடி சூரியன் புகையொழிந்த நெரு மால் யாகமுடித்துக் கொள்ளாத கோப ப்பு செஞ்சந்தனம் கட்ல் வயல் சிவலிங் மும் ; காத்தும் தம்மை எதிர்கொள்ளாத கம் முகில் - குழந் தமலை கன்றையுடைய கோபமும் மிஞ்சி அரசனை உடல் நீங்கச் பசு கற்பகவிருட்சம் தமது வலக்கை சபித்தனர் . அரசன் துயில் நீங்கித் தனக்கு மனைவி மிருதங்கம் இவற்றுளெதுவே நேரிட்ட சாபமுணர்ந்து நான் துயிலும் னும் ஒன்றைப்பார்க்கில் உத்தமம் . விழி போது சபித்தமையால் வசிட்டரும் உடல் த்தவுடன் கண்ணாடியைப் பார்த்துக்கொண் நீங்க எனச்சபித்தனன் . உயிர் நீங்கிய அர வெரில் வீரியவிர்த்தியும் மகிழ்ச்சியும் சன் தேகத்தை முனிவர்கள் தயிலத்திலிட் சர்வவசியமும் ஞானமும் அதிகரிக்கு டுப் பக்குவப்படுத்தினர் . பின் முனிவர் மென்பர் . ஒன்று கூடி அரசனுக்காக ஒரு யாகஞ்செய் நித்திரை செய்விதி - முறைப்படி இடது தனர் . தேவர் வந்து காற்றுருக்கொண்ட பக்கமாகப் படுத்துக் காலை நீட்டிக்கொண்டு நிமியை யாது வேண்டுமென இனித்தேகம் வித்திரை செய்தால் பஞ்சேந்திரியங்களி வேண்டேன் எல்லாருடைய கண்களிலும் னயர்வும் சரீர வருத்தமும் நீங்கும் . இளைத்த இருக்க விரும்புகிறேன் என்றனன் . தேவர் மனத்திற்கு உற்சாகமும் ஆயுள் விர்த்தியு முண்டாகும் தேகாதிபாதம் வரைக்கும் களின் கண்களிலிருந்து இமைகளையசை வஸ்திரத்தால் மூடிக்கொண்டு நித்திரை த்து நிமிஷமாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற செய்தால் இரண்டு நேத்திரங்களுக்கும் னன் . இதுநிற்க இவன் நாட்டிற்கு அர இரண்டு புஜங்கட்கும் வன்மையுண்டாம் . சன் இலாமையால் முனிவர்கள் இவனு அன்றியும் குளிர் பனி வெயில் தூசி டலை அரணியிலிட்டுக் கடைந்தனர் . அதி மேகம் இவைகளால் விளைகின்ற குற்றங்க னின்று ஒருமகா புருஷன் தோன்றினன் . எணுகாவென்றறிக . அக்கடைந்ததினாற் பிறந்த புருஷனுக்கு நித்யகர்மப்பிரிவு - ஆறு நித்யம் நித்யாங் முனிவர்கள் மிதிலன் எனவும் ஜனித்த கம் நைமித்திகம் நைமித்திகாங்கம் காமி தால் ஜனகன் எனவும் விதேகனால் உண் யம் காமியாங்கம் . ( சைவபூஷணம் . ) டான துபற்றி வைதேகன் எனவும் பெய ரிட்டனர் . இவன் யாகத்தில் சுவிஹரி முத விகற்பத்தினால் தர்மிநித்யமென்று சாதிப் லிய யோகியர் அரசனுக்கு அரிகதை கூறி பது ( தரு . ) னர் . அரசன் சாபத்தால் உயிர் நீங்கிய நித்யசையோகம் - வியாபகப் பொருள்க வசிட்டர் ஊர்வசியைக் கண்டு மோகித்த ளிரண்டிற்குள்ள சையோகம் . ( தரு . ) மித்திராவருணரால் உயிர் பெற்றனர் . நிபகண்டர் - ஒரு இருடி . ( பாகவதம் . ) நிபந்தனகாரர் - சுருதி ஸ்மிருதி யாசாரநிய 2 . அபூர்வன் குமரன் இவன் குமரன் மனஞ் செய்த வை தீகர் . பிரகிதான் நிபந்தனர் - ஒரு ருஷி . இவர் தம் தாய்க்கு நீமீடம் - ஒரு தீர்த்தம் சம்சாரத்தை அரண்யமாகக் கூறியவர் . நிமித்தகாரணம் - எது சமவாயி காரணம் ( பார - சாக் . ) அசமாவாயி காரணமல்லாத தாய் மற்றுங் நிப்பு - கேமசரியின் தாய் . காரணமாவது . ( தரு . ) நிமரோசி - பசமாகன் குமான் நிமித்திகன் - சச்சந்தன் மந்திரி நிமர்த்தனன் - சுவபலருக்குக் காந்தியினி நிம்பராஜு - தேவதைடணம் எனும் கிரா டம் உதித்தகுமரன் . மத்தில் கருணிகர்விருத்தியை அவலம்பித்