அபிதான சிந்தாமணி

காரதர் 910 நாராயணர் அவன் குமார்களையும் பேரன்மார்களையும் 62. சுகருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து கொல்ல இவர் விசனமடைந்து இருக்கை தந்தையினின்று நீக்கியவர். யில் விஷ்ணு விருத்த வேதியராய் வந்து நாாதன் - 1, விஸ்வாமித்திர புத்திரன். தேற்றி அவ்விடமிருந்த தடாகத்தில் மூழ் 2. கசியபர்பாரியையிடத்துப் பிறந்தவர். கச் சொல்ல இவர் மூழ்கவும் புருஷவுருக் நாரதி - விஸ்வாமித்திர புத்திரன். கொண்டு தம் எதிரில் வீணைகொண்டு நிற் நாரதீயபுராணம் - இது (உடு, 000) கிரந் கும் விஷ்ணுவை நோக்கித் தமக்கு இந்த தங்களுடையது. விஷ்ணுதுதி. விஷ்ணு உரு இவரால் வந்ததென்று சிந்தித்திருக் வின் ஆராதனைக்குரிய புண்ணிய காலம் கையில் நாம் போகலாம் வா என்று அழைக் துருவர், பிரகலா தர்சரிதை மோகினியின் கத் தமக்குப் பெண்ணுருவமும் ஆண் சரிதை முதலியவற்றைத் தெரிவிக்கும். உருவமும் வந்ததற்குக் காரணமறியாமற் நாராயணகண்டர் - சித்தாந்தசாராவலி யெ போயினர். இவர் பெண்ணாய்ப் பன்னினும் சைவசாத்திர உரையாசிரியர். ரண்டு வருஷ மிருந்தபோது பிறந்த பல நாராயணகிரி - திருவேங்கடம். பின்ளைகள் வீரவன்மன், சுதன்மன் முதலி நாராயணகோபாலர் - கிருஷ்ணனுக்குச் யோர். சமானமான வலியுள்ளார். அருச்சுனனால் 54. பிரமவிஷ்ணுக்கள் தாம் பாமென்று பாரதயுத்தத்திற் கொலையுண்டவர். யுத்தஞ் செய்தகாலத்துச் சிவத்தினுண்மை நாராயணசாஸு- ஒரு தீர்த்தம். இதன் கூறியவர். கரையில் தக்ஷன் புதல்வர் தவம்புரிந்து 55. சூரபன்மனுக்குப் பயந்து இந்திரன் இஷ்டசித்தி பெற்றனர். ஒளித்தகாலத்துச் சயந்தனுக்கு உறுதி நாராயணசுவாமி - கடுவையெனும் ஊரி கூறியவர். னன், தமிழில் விதானமாலை நூலாசிரியன். 56. அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த கா நாராயணதாசர் - ஒரு தமிழ்க் கவிஞர். விரியை இந்திரனிடத்துக் கூறி விநாயக திருவெவ்வளூர் அந்தாதி இயற்றியவர். ரால் கவிழ்க்கச் செய்தவர். நாராயணதாசன் - நாராயணச சுகம் பாடிய 57. இவர் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் ஒரு புலவன், ஒரு ஆடுபிறந்தது. அதனைக் குமாரக்கட | நாராயணபாரதி - தொண்டை நாட்டில் வுள் வாகனமாகப் பெற்றனர். வெண்ணெயென்னும் ஊரிற்பிறந்த பிராம - 58. கிருத்திகா விரதம் விநாயகரிடம் ணர். இவர் மணவாள நாராயணனென் போதிக்கப் பெற்றுச் சத்தருஷிகளினும் னும் பிரபுவை முன்னிட்டுத் திருவேங்கட மேலாம்பதம் பெற்றனர். சதகமென்னும் மணவாள நாராயணசதகம் 59. சம்புவன் தவஞ்செய்வதை இராம பாடியவர். முத்தாரையர் குமார். மூர்த்திக்கு அறிவித்தவர், நாராயணழதலியார் - தொண்டை நாட்டிற் 60 இவர் கங்கையைப் பணியாது செ கூவமெனும் ஊரிலிருந்து தானிருக்கும் ன்று அக் கரையில் நிஷ்டைகூடி யிருக் ஊரைக் கடலென்று பாடிய புலவனுக்குப் தனர். அவ்வகை இருக்கையில் கங்கை பொன்மீன் செய்து கொடுத்துக் கவிபெற் நம்மைப் பணியாது சென்றனன் எனப் றவர். இவர் மரண காலத்து ஒரு புலவர் பெருகிவர அதை இவர் அறியாதிருந்தனர். "இடுவோர் சிறிதிங்கிரப்போர் பெரிது, அப்போது அவ்விடம் வந்திருந்த யானை கெடுவாய் நமனே கெடுவாய் - படுபாவி, அக்கங்கை நீரைவாரி யிறைத்து அறிவித் கூவத்துநாரணனைக் கொன்றாயே கற்ப தது. நாரதர் கங்கையின் வீறைக் கண்டு கப்பூங், காவெட்டலாமோகரிக்கு'' என்று மந்திரத்தால் அதைத் தம்பிக்கச் செய் தனர். | நாராயணருஷி-1. திருவேங்கடத்தில் தவஞ் 61. சிருஞ்சயனிடஞ் சென்று அவன் செய்து சித்திபெற்ற இருடி, குமரியாகிய சுகுமாரியை மணக்க எண்ணி 2 விஷ்ணுவினம்சாவதாரங்களில் ஒரு யிருக்கையில் இவர் தங்கை குமரனாகிய வர். இவர் ஆன்மாக்களுக்குஞானோபதேசஞ் பர்வதன் இளைத்துப் போதலைக் கேட்கச் செய்யும் பொருட்டு இவ்வுருத்தாங்கினர். சொல்லாதிருத்தல்கண்டு குரங்கு ஆக என நாசாயணர் - ருத்ர நாராயணப் போரில் இவரைச் சபிக்க இவர் சுரலோகம் போகா ருத்ரர் நாராயணர்மீது சூலத்தையெறிய திருக்க என அவனைச் சபித்தவர். அது பட்டவிடம் ஸ்ரீவர்கம் ஆயிற்று. ருத் வாரி யிறைத்து கண்டு கப்பூக், தன் றனர் வவுருத்தாங்கினர். திருக்க எனகவா சுரலோகம் போன்நாராயணர் -க
காரதர் 910 நாராயணர் அவன் குமார்களையும் பேரன்மார்களையும் 62 . சுகருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்து கொல்ல இவர் விசனமடைந்து இருக்கை தந்தையினின்று நீக்கியவர் . யில் விஷ்ணு விருத்த வேதியராய் வந்து நாாதன் - 1 விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . தேற்றி அவ்விடமிருந்த தடாகத்தில் மூழ் 2 . கசியபர்பாரியையிடத்துப் பிறந்தவர் . கச் சொல்ல இவர் மூழ்கவும் புருஷவுருக் நாரதி - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . கொண்டு தம் எதிரில் வீணைகொண்டு நிற் நாரதீயபுராணம் - இது ( உடு 000 ) கிரந் கும் விஷ்ணுவை நோக்கித் தமக்கு இந்த தங்களுடையது . விஷ்ணுதுதி . விஷ்ணு உரு இவரால் வந்ததென்று சிந்தித்திருக் வின் ஆராதனைக்குரிய புண்ணிய காலம் கையில் நாம் போகலாம் வா என்று அழைக் துருவர் பிரகலா தர்சரிதை மோகினியின் கத் தமக்குப் பெண்ணுருவமும் ஆண் சரிதை முதலியவற்றைத் தெரிவிக்கும் . உருவமும் வந்ததற்குக் காரணமறியாமற் நாராயணகண்டர் - சித்தாந்தசாராவலி யெ போயினர் . இவர் பெண்ணாய்ப் பன்னினும் சைவசாத்திர உரையாசிரியர் . ரண்டு வருஷ மிருந்தபோது பிறந்த பல நாராயணகிரி - திருவேங்கடம் . பின்ளைகள் வீரவன்மன் சுதன்மன் முதலி நாராயணகோபாலர் - கிருஷ்ணனுக்குச் யோர் . சமானமான வலியுள்ளார் . அருச்சுனனால் 54 . பிரமவிஷ்ணுக்கள் தாம் பாமென்று பாரதயுத்தத்திற் கொலையுண்டவர் . யுத்தஞ் செய்தகாலத்துச் சிவத்தினுண்மை நாராயணசாஸு - ஒரு தீர்த்தம் . இதன் கூறியவர் . கரையில் தக்ஷன் புதல்வர் தவம்புரிந்து 55 . சூரபன்மனுக்குப் பயந்து இந்திரன் இஷ்டசித்தி பெற்றனர் . ஒளித்தகாலத்துச் சயந்தனுக்கு உறுதி நாராயணசுவாமி - கடுவையெனும் ஊரி கூறியவர் . னன் தமிழில் விதானமாலை நூலாசிரியன் . 56 . அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த கா நாராயணதாசர் - ஒரு தமிழ்க் கவிஞர் . விரியை இந்திரனிடத்துக் கூறி விநாயக திருவெவ்வளூர் அந்தாதி இயற்றியவர் . ரால் கவிழ்க்கச் செய்தவர் . நாராயணதாசன் - நாராயணச சுகம் பாடிய 57 . இவர் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் ஒரு புலவன் ஒரு ஆடுபிறந்தது . அதனைக் குமாரக்கட | நாராயணபாரதி - தொண்டை நாட்டில் வுள் வாகனமாகப் பெற்றனர் . வெண்ணெயென்னும் ஊரிற்பிறந்த பிராம - 58 . கிருத்திகா விரதம் விநாயகரிடம் ணர் . இவர் மணவாள நாராயணனென் போதிக்கப் பெற்றுச் சத்தருஷிகளினும் னும் பிரபுவை முன்னிட்டுத் திருவேங்கட மேலாம்பதம் பெற்றனர் . சதகமென்னும் மணவாள நாராயணசதகம் 59 . சம்புவன் தவஞ்செய்வதை இராம பாடியவர் . முத்தாரையர் குமார் . மூர்த்திக்கு அறிவித்தவர் நாராயணழதலியார் - தொண்டை நாட்டிற் 60 இவர் கங்கையைப் பணியாது செ கூவமெனும் ஊரிலிருந்து தானிருக்கும் ன்று அக் கரையில் நிஷ்டைகூடி யிருக் ஊரைக் கடலென்று பாடிய புலவனுக்குப் தனர் . அவ்வகை இருக்கையில் கங்கை பொன்மீன் செய்து கொடுத்துக் கவிபெற் நம்மைப் பணியாது சென்றனன் எனப் றவர் . இவர் மரண காலத்து ஒரு புலவர் பெருகிவர அதை இவர் அறியாதிருந்தனர் . இடுவோர் சிறிதிங்கிரப்போர் பெரிது அப்போது அவ்விடம் வந்திருந்த யானை கெடுவாய் நமனே கெடுவாய் - படுபாவி அக்கங்கை நீரைவாரி யிறைத்து அறிவித் கூவத்துநாரணனைக் கொன்றாயே கற்ப தது . நாரதர் கங்கையின் வீறைக் கண்டு கப்பூங் காவெட்டலாமோகரிக்கு ' ' என்று மந்திரத்தால் அதைத் தம்பிக்கச் செய் தனர் . | நாராயணருஷி - 1 . திருவேங்கடத்தில் தவஞ் 61 . சிருஞ்சயனிடஞ் சென்று அவன் செய்து சித்திபெற்ற இருடி குமரியாகிய சுகுமாரியை மணக்க எண்ணி 2 விஷ்ணுவினம்சாவதாரங்களில் ஒரு யிருக்கையில் இவர் தங்கை குமரனாகிய வர் . இவர் ஆன்மாக்களுக்குஞானோபதேசஞ் பர்வதன் இளைத்துப் போதலைக் கேட்கச் செய்யும் பொருட்டு இவ்வுருத்தாங்கினர் . சொல்லாதிருத்தல்கண்டு குரங்கு ஆக என நாசாயணர் - ருத்ர நாராயணப் போரில் இவரைச் சபிக்க இவர் சுரலோகம் போகா ருத்ரர் நாராயணர்மீது சூலத்தையெறிய திருக்க என அவனைச் சபித்தவர் . அது பட்டவிடம் ஸ்ரீவர்கம் ஆயிற்று . ருத் வாரி யிறைத்து கண்டு கப்பூக் தன் றனர் வவுருத்தாங்கினர் . திருக்க எனகவா சுரலோகம் போன்நாராயணர் -