அபிதான சிந்தாமணி

நோய்கள் 07 நாய்கள் - சியாமம், சபளம் இவை யிரண் 11. தருமருக்குத் தீர்த்தமகிமை உறி இம் யமபுரஞ் செல்வோரைத் தடுக்கும் யவர். | நாய்கள். உலகத்தவர் நாய்களுக்குப் பலி 12. மேருவின் தன்மையை விந்தமலைக் யிடின் யமவேதனையினின்று நீங்குவர். குக் கூறி விந்தமடைந்த இறுமாப்பைக் நாய்க்-இது அரசசேநாபதிகளுக்குப் பட் கண்ட வர். | டப் பெயர். இது தற்காலம், பிள்ளைகள், 13. அசுபதியெனும் மத்திர தேசாதி இருளர், வேடர், பலிஜர், கவரைகள், முத் பதிக்குச் சாவித்திரி விரதம் கற்பித்தவர், திலியர், ஒட்டன், தோட்டியன், உப்பிலி 14. அசுபதிக்குச் சத்தியவான் குண யன் முதலியவர்களுக்குப் பட்டப்பெயரா முதலிய கூறியவர். சாவித்திரிக்கு உப யிருக்கிறது. (தர்ஸ்ட ன்.) தேச மளித்தவர். நாய்ச்சியார் திருக்கோலம் - இலக்ஷ்மி 15. பாகவதத்தை வியாசருக்கு உப தேவி தன்னினும் அழகு வாய்ந்தார் | தேசித்தவர். இல்லையென்று செருக்குக் கொண்ட கால 16. துருவனுக்குத் தத்துவ முபதேசித் த்து அவளது வீறு அடக்கத் திருமால் தவர். எடுத்த ஜகன் மோகினி திருவுரு. 17. பிராசீன பர்கியிடஞ் சென்று நீ நாரசிங்கம் - உபபுராணத் தொன்று. செய்த கர்மத்தால் சகப்பிராப்தி இல்லை நாரதம் - ஒரு தீர்த்த ம். யென்று துறவடையக் கூறியவர். நாரதர் - 1. பிரமன் புத்திரர். இவர் கையி 18. இவர் பிரமபுத்திரர்களை வஞ்சித் லிருப்பது மகதியாழ். இவர் தக்ஷன்குமா துத் தவசிகளாக்கின தால் பிரமன் இவ ராகிய அரியசுவர்கள், சபள சுவர்களுக்கு ரைப் பல பெண்களைப் புணர்ந்து காமு ஞானோபதேசஞ் செய்து ஞானிகளாக்கின கராயிருக்கச் சபித்தனர். இவர் பிரமாவை மையால் தக்ஷனால் நிலையிலாது திரியச் நோக்கி நிரபராதியாகிய என்னைச் சபித்த சபிக்கப்பட்டவர். வந்தை முதலியவர். தால் உன் மந்திரங்கள் உலகத்தில் பலிக் முதலையாகச் சாபம் பெற்று எந்தத் தீர்த் காமலிருக்க, மூன்று கற்பம் வரை நீ தத்தில் அடையலாமென் றெண்ணி யிருந் அபூஜ்யனாகுக எனச் சபித்து நாரதர் உப தபோது தோன்றித் தென் சமுத்திரக் பர்க்கணன் எனும் கந்தருவனாய்ப் பிறந்து கரையிலுள்ள தீர்த்தங்களைக் கூறி மறைந் தவஞ் செய்கையில் சில காந்தருவ ஸ்திரி தனர். கள் இவரைக்கண்டு மோகித்து அவ்வுடலை 2. (க000), வருஷம் பிரமசபையைக் விட்டுச் சுத்ரா தன் குமரிகளாய் இவரை காணத் தவஞ் செய்தவர். மணந்தனர். இவர் ஒருநாள் பிரமன் ' 3. தருமபுத்திரனை இராசசூய யாகஞ் சபைக்குச் சென்று அவ்விடம் நடித்துக் செய்யத் தூண்டிவிட்டவர். கொண்டிருந்த அரம்பையைக் கண்டு சே 4. விசுவாநரனுக்கு உன் குமரனாகிய தஸை விட்டனர். இவரது சித்த சபலத் அக்னி (கஉ) வயதில் இடிவிழுந்து சாவான் தைக் கண்ட பிரமனிவரை மனிதராகப் எனக் கூறியவர். பிறக்கச் சபித்தனன். (பிரம்மகை வர்த் '- 5. கம்சனுக்குக் கிருஷணன் முதலி தம்.) உபபர்க்கணன் தேவியரில் சிறந்த யோர் உற்பத்தி கூறியவர். வள், மாலாவதி. இவர் பிறந்த காலத்து 6. நரகாசுரனாற் சிறையிடப்பட்ட கன் மழையில்லா திருந்தது. இவர் பிறந்தவுடன் னிகைக்கு முன் தோன்றி நீங்கள் கண்ண நாரமாகிய மழை வருஷித்ததால் நாரதர் னால் சிறை நீக்கப் படுவீர் என் றனர். என்று பெயருண்டாயிற்று, பின்னும் 7. பாண்டவர் காட்டிற் கேகியபின், இவர் தம்மோடு கூடியிருந்த சிறுவர்களு திருதராட்டிரனுக்குக் குலநாசங் கூறியவர். க்கு நாரம் என்னும் ஞானத்தை உபதே ' 8. துரியோ தனனுக்கு அருச்சுநன் தவ சித்ததால் இப்பெயர் பெற்றனர். நார தன் நிலை குறிப்பித்தவர். எனும் நாமம்பூண்ட காச்யப முனிவன் 9. தமயந்தியின் சுயம்வரத்தைத் தே அநுக்ரகத்தால் பிறந்தமையின் இப்பெய வேந்திரனுக்குத் தெரிவித்தவர். ருண்டாயிற்று, (பிரம்மகை வர்த்தம்). 10. உன்னைப்போல் உயர்ந்தமலை உல இவர் சூத்ர யோனிஜராகிய நாரதர், கத்தில் இல்லையென்று மேருவைப் புகழ்ந் பிரம்ம புத்திரராகிய நாரதர் பிரமனது கண்டத்திலிருந்து அநேக நார் பிறந்தமை தவர்.
நோய்கள் 07 நாய்கள் - சியாமம் சபளம் இவை யிரண் 11 . தருமருக்குத் தீர்த்தமகிமை உறி இம் யமபுரஞ் செல்வோரைத் தடுக்கும் யவர் . | நாய்கள் . உலகத்தவர் நாய்களுக்குப் பலி 12 . மேருவின் தன்மையை விந்தமலைக் யிடின் யமவேதனையினின்று நீங்குவர் . குக் கூறி விந்தமடைந்த இறுமாப்பைக் நாய்க் - இது அரசசேநாபதிகளுக்குப் பட் கண்ட வர் . | டப் பெயர் . இது தற்காலம் பிள்ளைகள் 13 . அசுபதியெனும் மத்திர தேசாதி இருளர் வேடர் பலிஜர் கவரைகள் முத் பதிக்குச் சாவித்திரி விரதம் கற்பித்தவர் திலியர் ஒட்டன் தோட்டியன் உப்பிலி 14 . அசுபதிக்குச் சத்தியவான் குண யன் முதலியவர்களுக்குப் பட்டப்பெயரா முதலிய கூறியவர் . சாவித்திரிக்கு உப யிருக்கிறது . ( தர்ஸ்ட ன் . ) தேச மளித்தவர் . நாய்ச்சியார் திருக்கோலம் - இலக்ஷ்மி 15 . பாகவதத்தை வியாசருக்கு உப தேவி தன்னினும் அழகு வாய்ந்தார் | தேசித்தவர் . இல்லையென்று செருக்குக் கொண்ட கால 16 . துருவனுக்குத் தத்துவ முபதேசித் த்து அவளது வீறு அடக்கத் திருமால் தவர் . எடுத்த ஜகன் மோகினி திருவுரு . 17 . பிராசீன பர்கியிடஞ் சென்று நீ நாரசிங்கம் - உபபுராணத் தொன்று . செய்த கர்மத்தால் சகப்பிராப்தி இல்லை நாரதம் - ஒரு தீர்த்த ம் . யென்று துறவடையக் கூறியவர் . நாரதர் - 1 . பிரமன் புத்திரர் . இவர் கையி 18 . இவர் பிரமபுத்திரர்களை வஞ்சித் லிருப்பது மகதியாழ் . இவர் தக்ஷன்குமா துத் தவசிகளாக்கின தால் பிரமன் இவ ராகிய அரியசுவர்கள் சபள சுவர்களுக்கு ரைப் பல பெண்களைப் புணர்ந்து காமு ஞானோபதேசஞ் செய்து ஞானிகளாக்கின கராயிருக்கச் சபித்தனர் . இவர் பிரமாவை மையால் தக்ஷனால் நிலையிலாது திரியச் நோக்கி நிரபராதியாகிய என்னைச் சபித்த சபிக்கப்பட்டவர் . வந்தை முதலியவர் . தால் உன் மந்திரங்கள் உலகத்தில் பலிக் முதலையாகச் சாபம் பெற்று எந்தத் தீர்த் காமலிருக்க மூன்று கற்பம் வரை நீ தத்தில் அடையலாமென் றெண்ணி யிருந் அபூஜ்யனாகுக எனச் சபித்து நாரதர் உப தபோது தோன்றித் தென் சமுத்திரக் பர்க்கணன் எனும் கந்தருவனாய்ப் பிறந்து கரையிலுள்ள தீர்த்தங்களைக் கூறி மறைந் தவஞ் செய்கையில் சில காந்தருவ ஸ்திரி தனர் . கள் இவரைக்கண்டு மோகித்து அவ்வுடலை 2 . ( க000 ) வருஷம் பிரமசபையைக் விட்டுச் சுத்ரா தன் குமரிகளாய் இவரை காணத் தவஞ் செய்தவர் . மணந்தனர் . இவர் ஒருநாள் பிரமன் ' 3 . தருமபுத்திரனை இராசசூய யாகஞ் சபைக்குச் சென்று அவ்விடம் நடித்துக் செய்யத் தூண்டிவிட்டவர் . கொண்டிருந்த அரம்பையைக் கண்டு சே 4 . விசுவாநரனுக்கு உன் குமரனாகிய தஸை விட்டனர் . இவரது சித்த சபலத் அக்னி ( கஉ ) வயதில் இடிவிழுந்து சாவான் தைக் கண்ட பிரமனிவரை மனிதராகப் எனக் கூறியவர் . பிறக்கச் சபித்தனன் . ( பிரம்மகை வர்த் ' - 5 . கம்சனுக்குக் கிருஷணன் முதலி தம் . ) உபபர்க்கணன் தேவியரில் சிறந்த யோர் உற்பத்தி கூறியவர் . வள் மாலாவதி . இவர் பிறந்த காலத்து 6 . நரகாசுரனாற் சிறையிடப்பட்ட கன் மழையில்லா திருந்தது . இவர் பிறந்தவுடன் னிகைக்கு முன் தோன்றி நீங்கள் கண்ண நாரமாகிய மழை வருஷித்ததால் நாரதர் னால் சிறை நீக்கப் படுவீர் என் றனர் . என்று பெயருண்டாயிற்று பின்னும் 7 . பாண்டவர் காட்டிற் கேகியபின் இவர் தம்மோடு கூடியிருந்த சிறுவர்களு திருதராட்டிரனுக்குக் குலநாசங் கூறியவர் . க்கு நாரம் என்னும் ஞானத்தை உபதே ' 8 . துரியோ தனனுக்கு அருச்சுநன் தவ சித்ததால் இப்பெயர் பெற்றனர் . நார தன் நிலை குறிப்பித்தவர் . எனும் நாமம்பூண்ட காச்யப முனிவன் 9 . தமயந்தியின் சுயம்வரத்தைத் தே அநுக்ரகத்தால் பிறந்தமையின் இப்பெய வேந்திரனுக்குத் தெரிவித்தவர் . ருண்டாயிற்று ( பிரம்மகை வர்த்தம் ) . 10 . உன்னைப்போல் உயர்ந்தமலை உல இவர் சூத்ர யோனிஜராகிய நாரதர் கத்தில் இல்லையென்று மேருவைப் புகழ்ந் பிரம்ம புத்திரராகிய நாரதர் பிரமனது கண்டத்திலிருந்து அநேக நார் பிறந்தமை தவர் .