அபிதான சிந்தாமணி

கபாலார்மகன இளங்கண்ணன் 965 - காய் யாப்தி, 20-அபர்யாப்தி, 21 - சுபகம், கண்ண ப்பநாயனார், (கக) குங்கிலியக்கலய *22-தூர்பகம், 23-சுசுரம், 24-துச்சுரம், நாயனார், (கஉ) மானக்கஞ்சாற நாயனார், 25-ஆதேயம், 26 அநாதேயம், 27-அச்ச (கூ) அரிவாட்டாய நாயனார், (கச) ஆனாதி கீர்த்தி, 28-அயச்சகீர்த்தி, 29-நிர்மாணம், நாயனார், (கரு) மூர்த்திநாயனார், (கச) 30-தீர்த்த காதவம் ஆக 30. முருக நாயனார், (கஎ) உருத்திரபசுபதி நாமலார்மகன் - இளங்கண்ணன் - இவர் நாயனார், (கஅ) திருநாளைப்போவார், (கக) கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். திருக்குறிப்புத் தொண்டர், (20) தண்டீச இவர் பெயர் இளங்கண்ணராக இருக்க நாயனார், (உக) திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள், லாம். இவரது தந்தையார் நாமலார் என் (22) குலச்சிறை நாயனார், (உங) பெரு பவர் போலும். (குறு - உரு0.) மிழலைக்குறும்ப நாயனார், (உச) காரைக்கா நாழனூர் - மேகத்திற்குப் புணைகொடுப் லம்மையார், (உரு) அப்பூதியடிகள், (உசு) போர் யாரென்று பாண்டியன் கேட்ட திருநீலநக்கர், (உள) நமிநந்தியடிகள், (உ.அ) பொழுது வந்த மற்றையோரைத் தள்ளி திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள், (உக) ஏயர் விட்டு நாம் முன் என்று சொல்லிக்கொ கோன் கலிக்காமர், (10) திருமூலர், (உக) ண்டு புணை கொடுத்தற்கு வந்த உபகாரியி தண்டியடிகணாயனார், (கூஉ) மூர்க்கநாய னுடைய ஊர். இது களவேள்வி நாட்டி னார், (ங) சோமாசிமாறர், (ச) சாக்கிய லுள்ள எழூர்களுள் ஒன்று, (திருவிளை நாயனார், (கூரு) சிறப்புலி நாயனார், (ஙசு) யாடல்.) 'சிறுத்தொண்டர், (ங எ) கழறிற்றறிவார், நாயகன் - 1. பத்துச் சிற்றூர்களுக்கு அதி (ங அ) கணநாதநாயனார், (க.க) கூற்றுவ பகை நியமிக்கப்பட்டவன். நாயனார், (0) பொய்யடிமை யில்லாத 2. இருபது யானைகளுக்கும், (20) குதி புலவர், (சக) புகழ்ச்சோழ நாயனார், (2) ரைகளுக்கும் தலைவன். (சுக். நீ.) நாசிங்க முனையரையர், (ச) அதிபத்த நாயடி - இவர்கள் இந்துக்களில் மிகத்'தாழ் நாயனார், (சச) கலிக்கம்பநாயனார், (ஒரு) ந்த ஜாதியார். இவர்கள் நாயடித்துத் தின் கலிநீதி நாயனார், (சசு) சத்திகாயனார், போராதலால் இவர்கள் இப்பெயர் பெற்ற (சஎ) ஐயடிகள் நாயனார், (சஅ ) கணம் னர். இவர்கள் இந்துக்களிருக்கும் இடத் புல்லநாயனார், (சக) காரிநாயனார், (60) திற்கு வெகு தூரத்தில் இருப்பவர்கள். நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார், (ருக) வா இவர்களுக்கு எதாவது கொடுப்பதனால் யிலார் நாயனார், (நஉ) முனையடுவார் நா அதை வெகு தூரத்தில் கீழேவைத்து விட் யனார், (ருகூ) கழற்சிங்க நாயனார், (ருச) டால் அவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள் இடங்கழி நாயனார், (குரு) செருத்துணை வர். தாஸ்டன்.) நாயனார், (டுசு) புகழ்த்துணை நாயனார், நாயர் - மலையாளத்திலுள்ள சாதியார். இவர் (டுஎ) கோட்புலி நாயனார், (ருஅ) பத்தரா கள் ஆரியர்களுக்கும் யக்ஷகாந் தருவப் ய்ப்பணிவார், (ருக சித்தத்தைச் சிவன் பெண்களுக்கும், பிறந்தவர்கள் என்கிறார் பால் வைத்தார், (10) திருவாரூர்ப் பிறந் கள்: சுத்த நாயர்கள் போர்வீரர்களாயிருந் தார், (சுக) முப்போதுந் திருமேனி தீண்டு தனர். தற்காலம் உள்ள பலவகைச் சாதி வார், (சுஉ) முழுநீறு பூசியமுனிவர், (சு) யார் இங்குக்குடி புகுந்து சிலநாள்கள் சென் அப்பாலுமடி சார்ந்தார், (கச) பூசல் காய றபின் நாயர்கள் என்பர். தற்கால வர்த் னார், (சுரு) மங்கையர்க்க ரசியார், (சுசு) தகர் சித்திரவேலையர், எண்ணெய் விற் நேசநாயனார், (சுஎ) கோச்செங்கட் சோழ போர், பல்லக்குச் சுமப்போர், அம்பட் நாயனார், (சு அ) திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண டர் முதலியவரும் தங்களை நாயர் என்பர், நாயனார், (சுக) சடைய நாயனார், (எ) (தர்ஸ்ட ன்.) இசைஞானியார். தாயன்மார் அறுபத்துழவர் முதலியோர் - நாயுடு - இது தெலுங்கு பேசும், பலிஜர், (க) தில்லைவாழந்தணர், (உ) திருநீலகண்டா போடர், கவரைகள், கொல்லா, கலிங்கர், குயவதாயனார், (ங) இயற்பகையார், (ச) காபு, வெலமர். இவர்களுக்குப் பட்டம், இளையான்குடிமாறநாயனார், (ரு) மெய்ப் நாய் - 1. இது நீண்டவுடலும் உறுதியான பொருணாயனார், (சு) விறன்மிண்ட நாய | தேகமும் கால்களும் உடையது. இதன் னார், (எ) அமர்நீதிநாயனார், (அ) எறிபத்த | மார்பு நீண்டு அகன்றிருக்கும் ஆதலால் நாயனார், (க) ஏனாதிநாத நாயனார், (க0) | அதிக ஆகாயத்தை சுவாசித்து களைப்படை
கபாலார்மகன இளங்கண்ணன் 965 - காய் யாப்தி 20 - அபர்யாப்தி 21 - சுபகம் கண்ண ப்பநாயனார் ( கக ) குங்கிலியக்கலய * 22 - தூர்பகம் 23 - சுசுரம் 24 - துச்சுரம் நாயனார் ( கஉ ) மானக்கஞ்சாற நாயனார் 25 - ஆதேயம் 26 அநாதேயம் 27 - அச்ச ( கூ ) அரிவாட்டாய நாயனார் ( கச ) ஆனாதி கீர்த்தி 28 - அயச்சகீர்த்தி 29 - நிர்மாணம் நாயனார் ( கரு ) மூர்த்திநாயனார் ( கச ) 30 - தீர்த்த காதவம் ஆக 30 . முருக நாயனார் ( கஎ ) உருத்திரபசுபதி நாமலார்மகன் - இளங்கண்ணன் - இவர் நாயனார் ( கஅ ) திருநாளைப்போவார் ( கக ) கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . திருக்குறிப்புத் தொண்டர் ( 20 ) தண்டீச இவர் பெயர் இளங்கண்ணராக இருக்க நாயனார் ( உக ) திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் லாம் . இவரது தந்தையார் நாமலார் என் ( 22 ) குலச்சிறை நாயனார் ( உங ) பெரு பவர் போலும் . ( குறு - உரு0 . ) மிழலைக்குறும்ப நாயனார் ( உச ) காரைக்கா நாழனூர் - மேகத்திற்குப் புணைகொடுப் லம்மையார் ( உரு ) அப்பூதியடிகள் ( உசு ) போர் யாரென்று பாண்டியன் கேட்ட திருநீலநக்கர் ( உள ) நமிநந்தியடிகள் ( . ) பொழுது வந்த மற்றையோரைத் தள்ளி திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ( உக ) ஏயர் விட்டு நாம் முன் என்று சொல்லிக்கொ கோன் கலிக்காமர் ( 10 ) திருமூலர் ( உக ) ண்டு புணை கொடுத்தற்கு வந்த உபகாரியி தண்டியடிகணாயனார் ( கூஉ ) மூர்க்கநாய னுடைய ஊர் . இது களவேள்வி நாட்டி னார் ( ) சோமாசிமாறர் ( ) சாக்கிய லுள்ள எழூர்களுள் ஒன்று ( திருவிளை நாயனார் ( கூரு ) சிறப்புலி நாயனார் ( ஙசு ) யாடல் . ) ' சிறுத்தொண்டர் ( ) கழறிற்றறிவார் நாயகன் - 1 . பத்துச் சிற்றூர்களுக்கு அதி ( ) கணநாதநாயனார் ( . ) கூற்றுவ பகை நியமிக்கப்பட்டவன் . நாயனார் ( 0 ) பொய்யடிமை யில்லாத 2 . இருபது யானைகளுக்கும் ( 20 ) குதி புலவர் ( சக ) புகழ்ச்சோழ நாயனார் ( 2 ) ரைகளுக்கும் தலைவன் . ( சுக் . நீ . ) நாசிங்க முனையரையர் ( ) அதிபத்த நாயடி - இவர்கள் இந்துக்களில் மிகத் ' தாழ் நாயனார் ( சச ) கலிக்கம்பநாயனார் ( ஒரு ) ந்த ஜாதியார் . இவர்கள் நாயடித்துத் தின் கலிநீதி நாயனார் ( சசு ) சத்திகாயனார் போராதலால் இவர்கள் இப்பெயர் பெற்ற ( சஎ ) ஐயடிகள் நாயனார் ( சஅ ) கணம் னர் . இவர்கள் இந்துக்களிருக்கும் இடத் புல்லநாயனார் ( சக ) காரிநாயனார் ( 60 ) திற்கு வெகு தூரத்தில் இருப்பவர்கள் . நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் ( ருக ) வா இவர்களுக்கு எதாவது கொடுப்பதனால் யிலார் நாயனார் ( நஉ ) முனையடுவார் நா அதை வெகு தூரத்தில் கீழேவைத்து விட் யனார் ( ருகூ ) கழற்சிங்க நாயனார் ( ருச ) டால் அவர்கள் அதை எடுத்துக் கொள் இடங்கழி நாயனார் ( குரு ) செருத்துணை வர் . தாஸ்டன் . ) நாயனார் ( டுசு ) புகழ்த்துணை நாயனார் நாயர் - மலையாளத்திலுள்ள சாதியார் . இவர் ( டுஎ ) கோட்புலி நாயனார் ( ருஅ ) பத்தரா கள் ஆரியர்களுக்கும் யக்ஷகாந் தருவப் ய்ப்பணிவார் ( ருக சித்தத்தைச் சிவன் பெண்களுக்கும் பிறந்தவர்கள் என்கிறார் பால் வைத்தார் ( 10 ) திருவாரூர்ப் பிறந் கள் : சுத்த நாயர்கள் போர்வீரர்களாயிருந் தார் ( சுக ) முப்போதுந் திருமேனி தீண்டு தனர் . தற்காலம் உள்ள பலவகைச் சாதி வார் ( சுஉ ) முழுநீறு பூசியமுனிவர் ( சு ) யார் இங்குக்குடி புகுந்து சிலநாள்கள் சென் அப்பாலுமடி சார்ந்தார் ( கச ) பூசல் காய றபின் நாயர்கள் என்பர் . தற்கால வர்த் னார் ( சுரு ) மங்கையர்க்க ரசியார் ( சுசு ) தகர் சித்திரவேலையர் எண்ணெய் விற் நேசநாயனார் ( சுஎ ) கோச்செங்கட் சோழ போர் பல்லக்குச் சுமப்போர் அம்பட் நாயனார் ( சு ) திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண டர் முதலியவரும் தங்களை நாயர் என்பர் நாயனார் ( சுக ) சடைய நாயனார் ( ) ( தர்ஸ்ட ன் . ) இசைஞானியார் . தாயன்மார் அறுபத்துழவர் முதலியோர் - நாயுடு - இது தெலுங்கு பேசும் பலிஜர் ( ) தில்லைவாழந்தணர் ( ) திருநீலகண்டா போடர் கவரைகள் கொல்லா கலிங்கர் குயவதாயனார் ( ) இயற்பகையார் ( ) காபு வெலமர் . இவர்களுக்குப் பட்டம் இளையான்குடிமாறநாயனார் ( ரு ) மெய்ப் நாய் - 1 . இது நீண்டவுடலும் உறுதியான பொருணாயனார் ( சு ) விறன்மிண்ட நாய | தேகமும் கால்களும் உடையது . இதன் னார் ( ) அமர்நீதிநாயனார் ( ) எறிபத்த | மார்பு நீண்டு அகன்றிருக்கும் ஆதலால் நாயனார் ( ) ஏனாதிநாத நாயனார் ( க0 ) | அதிக ஆகாயத்தை சுவாசித்து களைப்படை