அபிதான சிந்தாமணி

காட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் 860 - நாதமுனிகள் கள் தாங்களிருந்த நாட்டரசனால் பீடிச்சுப் வேற்று நாடுகளிலும் தங்கள் வர்த்தகத் பட்டுத் தொண்டைமண்டலத்துக் காஞ்சி தைச் செய்வர். இவர்களுக்குப் பல புத் புரியில் குடிபுகுந்தனர். இது கலி. (204) திரர் இருக்கினும் தந்தை யிருக்கும் வரை இல் இங்கு அரசனால் இடம் விடப்பட்டு யில் ஒற்றுமையாய் வாழ்வர். இவர்கள் வாழ்ந்து வருகையில் கவி, (2312) இல் தங்கள் இலாபத்தில் ஒரு பகுதியைத் தரு அரசன் விதித்த வரியின் கொடுமைச் மத்தின் பொருட்டுச் செலவிடுவர். இவர் சகிக்கமுடியாமல் காவிரிப்பூம் பட்டணம் கள் பிறந்த சிலநாள் பொறுத்துத் தலையை சேர்ந்தனர். அந்தக்காலத்தில் அப்பட்ட முண்டனஞ் செய்வர், அதுமுதல் தாங்கள் ணம் அதிக வளம் பெற்றிருந்தது. இதி அவ்வாறே முண்டனஞ் செய்துகொள்வர். லிருந்த வடக்குவீதி மற்ற செட்டிகளுக்கு இவர்கள் சைவசமயத்தை அநுசரித்தவர் இருப்பிடமாயிற்று. அரசன் இவர்களை கள். சிதம்பரம், திருவண்ணாமலை, மதுரை, கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு வீதிகளில் இருக் திருக்காளத்தி முதலிய பல சிவாலயங்க கச் செய்தனன். அரசன் இவர்களுக்குச் ளைப் புதுக்கிய திருப்பணி வியக்கத்தக்கது. சிங்கக் கொடியும், பொற்கலசமும் கொடுத் இவர்களைத் தமிழ்நாட்டாசரின் மாறிய தனன். இவர்கள் அரசன் தூண்டுதலாற் பிறப்பெனவே புகழலாம். இவர்கள் தேச, சிதம்பரத்திலுள்ள ஈசான சிவாசாரியார் மத, கல்வியின் பொருட்டு ஏற்படுத்தியுள்ள மடத்திற்குச் சீடர்களாயினர். கலி.(3775) கலாசாலைகள் இவர்களுடைய புண்ணிய இல் பூவாண்டிசோழன் இவர்களை வருத்தி நிலைமைக்கு ஒரு அறிகுறியாம். இவர்கள் யதால் இவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை உலகநன்றி யெக்காலு மறக்கத்தக்க தன்று. ஆத்மநாதாசாரியர் வசம் ஒப்புவித்துத் தற் நாட்டுச்சாம்பன் - கிராமப் பறையன். கொலை புரிந்து கொண்டனர். பிறகு இரா நாணயங்கள் - இவை பொன், வெள்ளி, ஜபூஷணசோழன் பட்ட மடைந்தனன். செம்பு, அலுமீனியம், பித்தளை முதலிய வளர்க்கப்பட்ட மூன்று வீதிக்காரரும் திரு | லோகங்களால் பண்டமாற்றற்பொருட்டு வாரூர், கும்பகோணம், திருவாஞ்சியம் அரச முத்திரையிட்டுச் செய்யப்பட்ட எனும் மூன்று மடத்திற்குச் சீடராயினர். காசுகள். ஏறத்தாழ கலி (3808) இல் சுந்தரபாண் நாண்மங்கலம் - தருமத்தினை யுண்டாக் உயன் வைசியரில் சிலரைப் பாண்டிநாட் கும் செங்கோலினையும், அருளினையும் ஒற்கனுப்பக் கேட்டுக்கொண்டனன். அவ் | விரும்பியோன் பிறந்த நாளின் தன்மை வாறே இவர்கள் பாண்டிநாட்டில் ஒங்கா யைச் சொல்லியது. (பு. வெ. பாடாண்.) ரக் குடியில் குடிபுகுந்தனர். கிழக்குவீதி நாண்ழல்லை - பகைவர்நாணச் சிவந்த ஆப் யார் இளையாத்தைக் குடியிலும், மேற்கு | ரணத்தினையுடைய மடந்னத் கணவன் வீதியார் அறையூரிலும், தெற்குவீதியார் பிரிந்த இல்லிலே தங்கித் தன்னைப் பரிக சுந்தாப்பட்டணத்திலும் மூன்று வகையாக ரித்தது. (பு. வெ. பொது.) வாழ்ந்து வந்தனர். - இவர்களில் இளையாத் நாதசன்மா-விருத்தாசலபுராணம் அநவர்த் தைக் குடிவகுப்பு நாட்டுக்கோட்டைச் திக்குக் கூறியவன். செட்டிகள் தங்களுக்கு ஒரு கோவில் நாதழனிகள் - கஜாநனாம்சரான இவர் கலி போதாதெனக் கேட்க அரசன் இவர்க யுகம். (கூசு அச) இல் சோபகிருது வருஷம் ளுக்கு மாத்தூர், வயிரவன்பட்டி, இரானி ஆனிமாதம் புதன்கிழமை வீரநாராயண யூர், பிள்ளையார்பட்டி, நேமம், இலுப்பைக் 'புரத்தில், ஈச்வரமுனிகளுக்குத் திருவவ குடி, சூரைக்குடி, வேளாங்குடி முதலிய தரித்து நாதரெனப் பிள்ளைத்திருநாமம் தேவஸ்தானங்களைக் காட்டினன். இவர் பெற்று ஓதியுணாந்து அரவிந்தப் பாவை கன் நாட்டாசன் கோட்டையிலிருந்து வந் யை மணந்து மன்னனார் என்று திருநாம தவர்கள் ஆதலால் இப்பெயர் பெற்றனர். முடைய வீரநாராயணபுரத்துப் பெருமா இவர்கள் வெகு செட்டாக வர்த்தகஞ் ளிடத்தில் ஈடுபட்டு யோகநிஷ்டராய் இருந் செய்வோர். பெருஞ் செல்வ முள்ளவர் தனர். அக்காலத்தில் இவருக்கு ஒரு புத் கள், இவர்களுக்குத் தற்கால இருப்பு திரர் பிறந்தனர். அக்குமரருக்கு ஈச்வர திருப்பத்தூர், தேவக்கோட்டை. இவர் முனிகள் எனத் தந்தையின் பெயரிட்டு கள் வர்த்தகத்தின் பொருட்டுப் பெண்டு யோகத்திருந்து நீங்கித் திவ்யதேச யாத் பிள்ளைகளையும் விட்டுத் திரைகடலோடி திரைசெய்து தமதிடந் திரும்பி மன்னனா தங்கள் நாட்டுதல் இளையாத
காட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் 860 - நாதமுனிகள் கள் தாங்களிருந்த நாட்டரசனால் பீடிச்சுப் வேற்று நாடுகளிலும் தங்கள் வர்த்தகத் பட்டுத் தொண்டைமண்டலத்துக் காஞ்சி தைச் செய்வர் . இவர்களுக்குப் பல புத் புரியில் குடிபுகுந்தனர் . இது கலி . ( 204 ) திரர் இருக்கினும் தந்தை யிருக்கும் வரை இல் இங்கு அரசனால் இடம் விடப்பட்டு யில் ஒற்றுமையாய் வாழ்வர் . இவர்கள் வாழ்ந்து வருகையில் கவி ( 2312 ) இல் தங்கள் இலாபத்தில் ஒரு பகுதியைத் தரு அரசன் விதித்த வரியின் கொடுமைச் மத்தின் பொருட்டுச் செலவிடுவர் . இவர் சகிக்கமுடியாமல் காவிரிப்பூம் பட்டணம் கள் பிறந்த சிலநாள் பொறுத்துத் தலையை சேர்ந்தனர் . அந்தக்காலத்தில் அப்பட்ட முண்டனஞ் செய்வர் அதுமுதல் தாங்கள் ணம் அதிக வளம் பெற்றிருந்தது . இதி அவ்வாறே முண்டனஞ் செய்துகொள்வர் . லிருந்த வடக்குவீதி மற்ற செட்டிகளுக்கு இவர்கள் சைவசமயத்தை அநுசரித்தவர் இருப்பிடமாயிற்று . அரசன் இவர்களை கள் . சிதம்பரம் திருவண்ணாமலை மதுரை கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வீதிகளில் இருக் திருக்காளத்தி முதலிய பல சிவாலயங்க கச் செய்தனன் . அரசன் இவர்களுக்குச் ளைப் புதுக்கிய திருப்பணி வியக்கத்தக்கது . சிங்கக் கொடியும் பொற்கலசமும் கொடுத் இவர்களைத் தமிழ்நாட்டாசரின் மாறிய தனன் . இவர்கள் அரசன் தூண்டுதலாற் பிறப்பெனவே புகழலாம் . இவர்கள் தேச சிதம்பரத்திலுள்ள ஈசான சிவாசாரியார் மத கல்வியின் பொருட்டு ஏற்படுத்தியுள்ள மடத்திற்குச் சீடர்களாயினர் . கலி . ( 3775 ) கலாசாலைகள் இவர்களுடைய புண்ணிய இல் பூவாண்டிசோழன் இவர்களை வருத்தி நிலைமைக்கு ஒரு அறிகுறியாம் . இவர்கள் யதால் இவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை உலகநன்றி யெக்காலு மறக்கத்தக்க தன்று . ஆத்மநாதாசாரியர் வசம் ஒப்புவித்துத் தற் நாட்டுச்சாம்பன் - கிராமப் பறையன் . கொலை புரிந்து கொண்டனர் . பிறகு இரா நாணயங்கள் - இவை பொன் வெள்ளி ஜபூஷணசோழன் பட்ட மடைந்தனன் . செம்பு அலுமீனியம் பித்தளை முதலிய வளர்க்கப்பட்ட மூன்று வீதிக்காரரும் திரு | லோகங்களால் பண்டமாற்றற்பொருட்டு வாரூர் கும்பகோணம் திருவாஞ்சியம் அரச முத்திரையிட்டுச் செய்யப்பட்ட எனும் மூன்று மடத்திற்குச் சீடராயினர் . காசுகள் . ஏறத்தாழ கலி ( 3808 ) இல் சுந்தரபாண் நாண்மங்கலம் - தருமத்தினை யுண்டாக் உயன் வைசியரில் சிலரைப் பாண்டிநாட் கும் செங்கோலினையும் அருளினையும் ஒற்கனுப்பக் கேட்டுக்கொண்டனன் . அவ் | விரும்பியோன் பிறந்த நாளின் தன்மை வாறே இவர்கள் பாண்டிநாட்டில் ஒங்கா யைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) ரக் குடியில் குடிபுகுந்தனர் . கிழக்குவீதி நாண்ழல்லை - பகைவர்நாணச் சிவந்த ஆப் யார் இளையாத்தைக் குடியிலும் மேற்கு | ரணத்தினையுடைய மடந்னத் கணவன் வீதியார் அறையூரிலும் தெற்குவீதியார் பிரிந்த இல்லிலே தங்கித் தன்னைப் பரிக சுந்தாப்பட்டணத்திலும் மூன்று வகையாக ரித்தது . ( பு . வெ . பொது . ) வாழ்ந்து வந்தனர் . - இவர்களில் இளையாத் நாதசன்மா - விருத்தாசலபுராணம் அநவர்த் தைக் குடிவகுப்பு நாட்டுக்கோட்டைச் திக்குக் கூறியவன் . செட்டிகள் தங்களுக்கு ஒரு கோவில் நாதழனிகள் - கஜாநனாம்சரான இவர் கலி போதாதெனக் கேட்க அரசன் இவர்க யுகம் . ( கூசு அச ) இல் சோபகிருது வருஷம் ளுக்கு மாத்தூர் வயிரவன்பட்டி இரானி ஆனிமாதம் புதன்கிழமை வீரநாராயண யூர் பிள்ளையார்பட்டி நேமம் இலுப்பைக் ' புரத்தில் ஈச்வரமுனிகளுக்குத் திருவவ குடி சூரைக்குடி வேளாங்குடி முதலிய தரித்து நாதரெனப் பிள்ளைத்திருநாமம் தேவஸ்தானங்களைக் காட்டினன் . இவர் பெற்று ஓதியுணாந்து அரவிந்தப் பாவை கன் நாட்டாசன் கோட்டையிலிருந்து வந் யை மணந்து மன்னனார் என்று திருநாம தவர்கள் ஆதலால் இப்பெயர் பெற்றனர் . முடைய வீரநாராயணபுரத்துப் பெருமா இவர்கள் வெகு செட்டாக வர்த்தகஞ் ளிடத்தில் ஈடுபட்டு யோகநிஷ்டராய் இருந் செய்வோர் . பெருஞ் செல்வ முள்ளவர் தனர் . அக்காலத்தில் இவருக்கு ஒரு புத் கள் இவர்களுக்குத் தற்கால இருப்பு திரர் பிறந்தனர் . அக்குமரருக்கு ஈச்வர திருப்பத்தூர் தேவக்கோட்டை . இவர் முனிகள் எனத் தந்தையின் பெயரிட்டு கள் வர்த்தகத்தின் பொருட்டுப் பெண்டு யோகத்திருந்து நீங்கித் திவ்யதேச யாத் பிள்ளைகளையும் விட்டுத் திரைகடலோடி திரைசெய்து தமதிடந் திரும்பி மன்னனா தங்கள் நாட்டுதல் இளையாத