அபிதான சிந்தாமணி

நாடிகள் 959 நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் அங்குலப்பிலாத பஞ் மாடும் இதால அநுசரித்து நிற்கும். இச்சுவாசம் நாழிகை நாடிகளின் உண்மை யறியாமை - பசி, யொன்றுக்கு (கூFO) சுவாசமாக, நாள் ஒன் விசனம், குளிர், அதிநித்திரை, விருத்தர், றுக்கு (உக,சு00) ஆக அங்குலப்பிரமாணம் பாலர், க்ஷயரோகிகள், தரித்திரர், சிற்றின் ஒடும், இதுவே வாதநாடி, இதற்கு மாத் பஞ் செய்தோர், தண்ணீரில் மூழ்கி திரை (க) பிங்கலை (கஉ) அங்குலப்பிரமாண னோர்க்கு நாடி உண்மை தெரியாது, மோடும் இதுவே பித்தநாடி, மாத்திரை நாடிக்ரந்தம் - சோதிட நூல்கள் ; ரூர்யநாடி, (அரை). சுழிமுனை இந்த இரண்டு நாடிக சந்திரநாடி, குசநாடி, புதநாடி, சுக்ரநாடி, ளினும் பகிர்ந்தோடும் இதுவே சிலேத்ம குருநாடி, சாமிநாடி, இராகுநாடி, கேது நாடி மாத்திரை (வ) நாடிகளின் நடை நாடி, சர்வசங்கிரகநாடி, பாவநாடி, துருவ இரு தயத்தினிடது சடரங்குவியும்போது நாடி, சர்வநாடி, சுகநாடி, தேவிநாடி முத இரத்தம் நரம்பின் வழியோடிப் பல நாடிக லிய தெரிவிக்கு நூல், ளில் பாவும், அப்போது நாடிகள் விரியும். நாடிவிரணரோகம் - இது காம்புகளில் ' மீண்டுமது விரிகையில் நாடிகளில் இரத் உண்டாகும் கட்டி விஷமித்தால் நரம்பைப் தங் குறைந்து நாடிசுருங்கும். இவ்வாறு பற்றி மாமிசதாது முதல் அஸ்திவரையில் விரிந்துக்குவிந்தும் வருதலால் அதனுட சிலையோடித் துன்பப்படுத்துவது. இது னியைந்த நாடிகளும் விரிதலும் குவிதலு வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, திரிதோஷ, அஸ் மடைகின்றன. இச்செய்கையே நாடி திபேதத்தால் உண்டாம். (ஜீவ.) நடையாம். நாடிபார்க்கும் விதம் கையைப் நாடுகோட்பாடு சோலாதன் - காக்கைபா பிடித்து நெட்டை வாங்கிப் பெருவிரற் டினியார் நச்செள்ளையாராற் பாடல்பெற் பக்கமாகவிருக்கும் ஆரையென்பின் மேல் றவன். ஒடும் நாடியை மணிக்கட்டுக்கு ஓரங்குல நாடுபடுதிரவியம் - செந்நெல், சிறுபயறு, மேலாக மூன்று விரலாற் சமமாக மெது செவ்விளநீர், செங்கரும்பு, வாழை முத வாக அழுத்தி நாடியைப் பரீக்ஷித்த பின் லிய. விரல்களை மாறி மாறி அழுத்தியுந் தளர்த்தி | நாடுவாழ்த்து - காலலே உறத் தாழ்ந்த யும் பார்த்தால் நாடி நடையை யறியலாம். பெரிய கரத்தினையுடையான் தேசத்தினது புருஷருக்கு வலது கையிலும், பெண்க நன்மையைச் சொல்லியது. (பு. வெ. ளுக்கு இடது கையிலும் நாடி பார்க்கவேண் பாடாண்.) டும். இவ்வாறு நாடியையாராயு மிடத்துப் நாட்டமைதி - (ய) செல்வம், விளைநிலம், பெருவிரல் நீங்கச் சுட்டுவிரல் வாதம், - செங்கோல், நோயின்மை , வளம், குறும் நடுவிரல் பித்தம், மோதிரவிரல் சிலேஷ்ம .| பின்மை . மாம். இவற்றில் சேராத பெருவிரல், நாட்டாழ்வார் - (நாடாவார்) கள்ளர் சாதி சுண்டுவிரல் பூதநாடிகளாம். புருஷர்க யில் ஓர் வகுப்பினர். ளுக்கு வாதநாடி மயில், அன்னம், கோழி நாட்டான் - நாட்டுப்பாத்தான் எனும் பொ நடைகளை யொத்தும், பித்தநாடி, ஆமை, | ருள்பட்டது. இது வேளாளனுக்குத் தாழ் அட்டைகளை யொத்தும், சிலேத்மம் ந்த ஒரு பிரிவு. இந்தப் பட்டம் தமிழ்ச் பாம்பு, தவளைகளை யொத்தும் நடக்கும்... செம்படவர், பட்டணவர், கள்ளர் இவர் பெண்களுக்கு - வாதம் சர்ப்பம் போலும், களுக்கும் வழங்கி வருகிறது. பித்தம் - தவளைபோலும், சிலேஷ்மம் - | நாட்டுக்குற்றம் -1. (எ) தொட்டியர், கள் அன்னம் போலும் நடக்கும். இதில் குரு வர், யானை, பன்றி, விட்டில், கிள்ளை, நாடி இந்த ஐந்து விரலையுஞ் சேர்ந்திருக் பெருமழை. கும். இந்த நாடிகளின் நடைவேறுபட் 2. (அ) விட்டில், தன்னரசு, வேற்றாசு டால் நோய்களின் வேறுபாடுகளை யறிய யானை, மிகுமழை, மிகுகாற்று, கிள்ளை, வேண்டும். நாடி படபடக்கும் காலம் - நட்டம், நடந்தலுத்தபோதும், உணவருந்திய பின் நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் - இவர் பும், உஷ்ணமாகப் பதார்த்தங்களைத் தின்ற கள் ஆதியில் சந்திரகுலத்தைச் சேர்ந்த காலத்தும், சாராயம், புகையிலை, லாகிரி வைசியர்கள். இவர்கள் நாகநாட்டில் சந் வஸ்துக்கள், வெயில், சுரம் நித்திரைபங் தியாபுரியில் வாழ்ந்து கொண் டிருந்தவர் கம், மனச் சஞ்சலம், அதிக பலவீனம், கள். இவர்கள் இரத்தின விநாயகரை இரத்தம் வடிதல் முதலிய காலங்களிலாம். வணங்கி வருவர். இவர்கள் சைவர். இவர்
நாடிகள் 959 நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் அங்குலப்பிலாத பஞ் மாடும் இதால அநுசரித்து நிற்கும் . இச்சுவாசம் நாழிகை நாடிகளின் உண்மை யறியாமை - பசி யொன்றுக்கு ( கூFO ) சுவாசமாக நாள் ஒன் விசனம் குளிர் அதிநித்திரை விருத்தர் றுக்கு ( உக சு00 ) ஆக அங்குலப்பிரமாணம் பாலர் க்ஷயரோகிகள் தரித்திரர் சிற்றின் ஒடும் இதுவே வாதநாடி இதற்கு மாத் பஞ் செய்தோர் தண்ணீரில் மூழ்கி திரை ( ) பிங்கலை ( கஉ ) அங்குலப்பிரமாண னோர்க்கு நாடி உண்மை தெரியாது மோடும் இதுவே பித்தநாடி மாத்திரை நாடிக்ரந்தம் - சோதிட நூல்கள் ; ரூர்யநாடி ( அரை ) . சுழிமுனை இந்த இரண்டு நாடிக சந்திரநாடி குசநாடி புதநாடி சுக்ரநாடி ளினும் பகிர்ந்தோடும் இதுவே சிலேத்ம குருநாடி சாமிநாடி இராகுநாடி கேது நாடி மாத்திரை ( ) நாடிகளின் நடை நாடி சர்வசங்கிரகநாடி பாவநாடி துருவ இரு தயத்தினிடது சடரங்குவியும்போது நாடி சர்வநாடி சுகநாடி தேவிநாடி முத இரத்தம் நரம்பின் வழியோடிப் பல நாடிக லிய தெரிவிக்கு நூல் ளில் பாவும் அப்போது நாடிகள் விரியும் . நாடிவிரணரோகம் - இது காம்புகளில் ' மீண்டுமது விரிகையில் நாடிகளில் இரத் உண்டாகும் கட்டி விஷமித்தால் நரம்பைப் தங் குறைந்து நாடிசுருங்கும் . இவ்வாறு பற்றி மாமிசதாது முதல் அஸ்திவரையில் விரிந்துக்குவிந்தும் வருதலால் அதனுட சிலையோடித் துன்பப்படுத்துவது . இது னியைந்த நாடிகளும் விரிதலும் குவிதலு வாத பித்த சிலேஷ்ம திரிதோஷ அஸ் மடைகின்றன . இச்செய்கையே நாடி திபேதத்தால் உண்டாம் . ( ஜீவ . ) நடையாம் . நாடிபார்க்கும் விதம் கையைப் நாடுகோட்பாடு சோலாதன் - காக்கைபா பிடித்து நெட்டை வாங்கிப் பெருவிரற் டினியார் நச்செள்ளையாராற் பாடல்பெற் பக்கமாகவிருக்கும் ஆரையென்பின் மேல் றவன் . ஒடும் நாடியை மணிக்கட்டுக்கு ஓரங்குல நாடுபடுதிரவியம் - செந்நெல் சிறுபயறு மேலாக மூன்று விரலாற் சமமாக மெது செவ்விளநீர் செங்கரும்பு வாழை முத வாக அழுத்தி நாடியைப் பரீக்ஷித்த பின் லிய . விரல்களை மாறி மாறி அழுத்தியுந் தளர்த்தி | நாடுவாழ்த்து - காலலே உறத் தாழ்ந்த யும் பார்த்தால் நாடி நடையை யறியலாம் . பெரிய கரத்தினையுடையான் தேசத்தினது புருஷருக்கு வலது கையிலும் பெண்க நன்மையைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ளுக்கு இடது கையிலும் நாடி பார்க்கவேண் பாடாண் . ) டும் . இவ்வாறு நாடியையாராயு மிடத்துப் நாட்டமைதி - ( ) செல்வம் விளைநிலம் பெருவிரல் நீங்கச் சுட்டுவிரல் வாதம் - செங்கோல் நோயின்மை வளம் குறும் நடுவிரல் பித்தம் மோதிரவிரல் சிலேஷ்ம . | பின்மை . மாம் . இவற்றில் சேராத பெருவிரல் நாட்டாழ்வார் - ( நாடாவார் ) கள்ளர் சாதி சுண்டுவிரல் பூதநாடிகளாம் . புருஷர்க யில் ஓர் வகுப்பினர் . ளுக்கு வாதநாடி மயில் அன்னம் கோழி நாட்டான் - நாட்டுப்பாத்தான் எனும் பொ நடைகளை யொத்தும் பித்தநாடி ஆமை | ருள்பட்டது . இது வேளாளனுக்குத் தாழ் அட்டைகளை யொத்தும் சிலேத்மம் ந்த ஒரு பிரிவு . இந்தப் பட்டம் தமிழ்ச் பாம்பு தவளைகளை யொத்தும் நடக்கும் . . . செம்படவர் பட்டணவர் கள்ளர் இவர் பெண்களுக்கு - வாதம் சர்ப்பம் போலும் களுக்கும் வழங்கி வருகிறது . பித்தம் - தவளைபோலும் சிலேஷ்மம் - | நாட்டுக்குற்றம் - 1 . ( ) தொட்டியர் கள் அன்னம் போலும் நடக்கும் . இதில் குரு வர் யானை பன்றி விட்டில் கிள்ளை நாடி இந்த ஐந்து விரலையுஞ் சேர்ந்திருக் பெருமழை . கும் . இந்த நாடிகளின் நடைவேறுபட் 2 . ( ) விட்டில் தன்னரசு வேற்றாசு டால் நோய்களின் வேறுபாடுகளை யறிய யானை மிகுமழை மிகுகாற்று கிள்ளை வேண்டும் . நாடி படபடக்கும் காலம் - நட்டம் நடந்தலுத்தபோதும் உணவருந்திய பின் நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் - இவர் பும் உஷ்ணமாகப் பதார்த்தங்களைத் தின்ற கள் ஆதியில் சந்திரகுலத்தைச் சேர்ந்த காலத்தும் சாராயம் புகையிலை லாகிரி வைசியர்கள் . இவர்கள் நாகநாட்டில் சந் வஸ்துக்கள் வெயில் சுரம் நித்திரைபங் தியாபுரியில் வாழ்ந்து கொண் டிருந்தவர் கம் மனச் சஞ்சலம் அதிக பலவீனம் கள் . இவர்கள் இரத்தின விநாயகரை இரத்தம் வடிதல் முதலிய காலங்களிலாம் . வணங்கி வருவர் . இவர்கள் சைவர் . இவர்