அபிதான சிந்தாமணி

நாகன்றேவனார் 857 நாசிகேதி 2. (அ ) வாசுகி, அருந்தன், தக்கன், 5. ரத்தபீநசரோகம், 6. துஷ்டபீசேரோ சங்கபாலன், குளிகன், பதுமன், மகாபது கம், 7. அதிதும்மல்பீநசரோகம், 8. காசி மன், கார்க்கோடகன், இவை யெண்டிக் காசோஷரோகம், 9. நாசிகாநாகரோகம், கில் பூமியைத் தாங்க நடுவில் சேஷன் 10. இராணபாகரோகம், 11. காசி காசிராவ் நாங்குவன். ரோகம் 12, அபீநசரோகம், 13. நாசிகா நாகன்றேவனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் தீபிகைரோகம், 14. பூதிளாசிகாசோகம், ஒருவர் (திருவள்ளுவமாலை). 15. பூயாசிரநாசிகசோகம், 16. நாசிகா நாகாசுரன்-ஒரு அசுரன், இவன் விஷ்ணு , புடகரோகம், 17. நாசாரசரோகம், 18. பிரமன், வாசுகி முதலியவரை வென்று நாசிகாற்புத சோகம் என (18) வகைப் சிவமூர்த்தியிடம் வந்து திருவடியால் உதை படும். யுண்டு அழுந்தின நாகவுருவமுள்ளவன். நாசிகேது - 1. திவ்யாங்க மகருஷி குமான். நாகாம்பை -1. வசவதேவர்க்குத் தங்கை. இவன் தந்தை சொல்லிய காலந் தவறிச் வசவர் சொற்படி குண்டலத்தைச் சங்க சிவபூசைக்குப் புட்பங் கொண்டுவந்ததால் மருக்கு அளித்தவள். இவள் குமார் தந்தை சொற்படி நாகதரிசனஞ் செய்து சென்னவசவர். பின் இந்திர, பிரம விஷ்ணு சிவலோகங் 2. கிருஷ்ணதேவராயன் தாய். களைத் தரிசித்து மீண்டவன். நாகேசுவார் - குமுதன் என்ற நாகன் 2. உத்தாலகமுனிவர்க்கு ஒருநாள் வீரி பொருட்டுத் தோன்றிக் குசனால் ஆராதிக் யங் கலி தமாக அதையொரு தாமரை மலரி கப்பட்டுச் சரயு தீர்த்தத்தில் எழுந்தருளிய லிட்டு விதிசை நதியில் விட்டனர். அக் சிவப்பிரதிட்டை . எதிக்குத் தீர்த்தமாடப் பிர தூ தான் குமரி நாகைக்காத்தான் - இவன்மீது வருண பாகிய சுகேசினி வர்தனன். அவள் அந்த குலாதித்தன் மடல் என்று ஒரு பிரபந்தம் மலரினையெடுத்து முகா அம்மூக்கின் ஒரு பெண் கவியால் பாடப்பட்டது. | வழி இருடியின் வீரியஞ்சென்று கருக் நாகைக்காரோணம் - இது நாகப்பட்டி குழியில் பதியக் கன்னிகை கருக்கொண் னத்துள்ள சிவத்தலம். இது சிவமூர்த்தி 'டனள். குமரியின் கருக்குறியைத் தாய பிரம விட்டுணுக்களையும் மற்றவர்களையும் றிந்து புருடனுக்கு அறிவிக்க அரசன் தம்முள் அடக்கிக்கொண்ட சிவன் திரு தன குமரியைத் துற்கடமுனிவ ராச்சிர வுரு இவ்விடம் பிரதிட்டிக்கப்பட்டது. மத்திற்கருகாம் வநத்தில் விட்டனன். நாங்குடிவேளாளர் - கோட்டை வேளா சுகேசினி அம்முனிவராக்சிரம மடைந்து வரை விட்டுப் பிரிந்த வேளாளர். இவர் தன்னை இன்னாளென அறிவித்து அவ் களும் கொண்டைகட்டி வேளாளரைப் விருடிக்கு ஏவல் புரிந்திருக்கையில் நாசி போல் அரசர்க்கு முடிசூட்டுவோர் என்று யின்வழி ஒரு ஆண்குழந்தையைப் பெற - கூறுவர். அம்முனிவர் அவள் நாசியின் வழிபிறந்த நாசயனன் - கலாவதியைக் காண்க. தால் நாசிகேது எனப் பெயரிட்டனர். நாசயோகம் - திதிகளைக் காண்க. பின் துற்கடமுனிவர் நாசிகேதுவை உத் நாசிகரோகங்கள் - இவை பனி, பனிக் தாலகரிடம் அனுப்பி அவருக்கு வேண் காற்று, எதிர்க்காற்று, நாசியில் தூசு டிய பணிகளைச் செய்யக் கட்டளை யிட் அடைதல் உரத்தவார் ததை, மிகுரித்திரை, டனர். அவ்வாறே நாசிகேது அவர்க்கும் நித்திரைபங்கம், குளிர்ந்த ஜலத்தில் மூழ் ஆண்டிருந்த முனிவர்களுக்குஞ் செய்து கல், கண்ணீரை அடக்குதல், மேடுபள்ள வருகையில் முனிவர் களிப்படைந்து நீயார் முள்ள இடத்தில் படுத்தல், தேசபேத என நாசிகேது உமது குமான் எனச் ஜலபானம், வெகு தாகபானம், அதிக கேட்டு ஞான திருஷ்டியால் நடந்தவை ஸ்திரி சையோகம், வாந்தி அடக்கல் இக் அறிந்து ஆயின் உன் தாயை அழைக்க என காரியங்களினால் முத்தோஷங்களும் அதி அவ்வாறே தாயையழைக்க அவள் துந் கரித்து நாசியைச் சேர்ந்து சோகத்தை கடர் கட்டளைப்படி நடக்க என அவர் கட் யுண்டாக்கும் அது வாதபீனிசம் முதலாக டளைப்படி தன் பாட்டனாராகிய பிரத (18) வகைப்படும். 1. வாதபீநசரோகம், ரனுக்கு அறிவித்து உத்தாலகமுனிவரை 2. பித்தபீநசரோகம், 3. சிலேஷ்மபீநச வருவித்துத் தன் தந்தைக்கு மணஞ் செய் சோகம், 4. திரிதோஷபீநசரோகம், 1 வித்தவன் இவ்வாறிருக்க உத்தாலகர் வ. வாதபிாசசோக வருவினை இவ்வாறில்
நாகன்றேவனார் 857 நாசிகேதி 2 . ( ) வாசுகி அருந்தன் தக்கன் 5 . ரத்தபீநசரோகம் 6 . துஷ்டபீசேரோ சங்கபாலன் குளிகன் பதுமன் மகாபது கம் 7 . அதிதும்மல்பீநசரோகம் 8 . காசி மன் கார்க்கோடகன் இவை யெண்டிக் காசோஷரோகம் 9 . நாசிகாநாகரோகம் கில் பூமியைத் தாங்க நடுவில் சேஷன் 10 . இராணபாகரோகம் 11 . காசி காசிராவ் நாங்குவன் . ரோகம் 12 அபீநசரோகம் 13 . நாசிகா நாகன்றேவனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் தீபிகைரோகம் 14 . பூதிளாசிகாசோகம் ஒருவர் ( திருவள்ளுவமாலை ) . 15 . பூயாசிரநாசிகசோகம் 16 . நாசிகா நாகாசுரன் - ஒரு அசுரன் இவன் விஷ்ணு புடகரோகம் 17 . நாசாரசரோகம் 18 . பிரமன் வாசுகி முதலியவரை வென்று நாசிகாற்புத சோகம் என ( 18 ) வகைப் சிவமூர்த்தியிடம் வந்து திருவடியால் உதை படும் . யுண்டு அழுந்தின நாகவுருவமுள்ளவன் . நாசிகேது - 1 . திவ்யாங்க மகருஷி குமான் . நாகாம்பை - 1 . வசவதேவர்க்குத் தங்கை . இவன் தந்தை சொல்லிய காலந் தவறிச் வசவர் சொற்படி குண்டலத்தைச் சங்க சிவபூசைக்குப் புட்பங் கொண்டுவந்ததால் மருக்கு அளித்தவள் . இவள் குமார் தந்தை சொற்படி நாகதரிசனஞ் செய்து சென்னவசவர் . பின் இந்திர பிரம விஷ்ணு சிவலோகங் 2 . கிருஷ்ணதேவராயன் தாய் . களைத் தரிசித்து மீண்டவன் . நாகேசுவார் - குமுதன் என்ற நாகன் 2 . உத்தாலகமுனிவர்க்கு ஒருநாள் வீரி பொருட்டுத் தோன்றிக் குசனால் ஆராதிக் யங் கலி தமாக அதையொரு தாமரை மலரி கப்பட்டுச் சரயு தீர்த்தத்தில் எழுந்தருளிய லிட்டு விதிசை நதியில் விட்டனர் . அக் சிவப்பிரதிட்டை . எதிக்குத் தீர்த்தமாடப் பிர தூ தான் குமரி நாகைக்காத்தான் - இவன்மீது வருண பாகிய சுகேசினி வர்தனன் . அவள் அந்த குலாதித்தன் மடல் என்று ஒரு பிரபந்தம் மலரினையெடுத்து முகா அம்மூக்கின் ஒரு பெண் கவியால் பாடப்பட்டது . | வழி இருடியின் வீரியஞ்சென்று கருக் நாகைக்காரோணம் - இது நாகப்பட்டி குழியில் பதியக் கன்னிகை கருக்கொண் னத்துள்ள சிவத்தலம் . இது சிவமூர்த்தி ' டனள் . குமரியின் கருக்குறியைத் தாய பிரம விட்டுணுக்களையும் மற்றவர்களையும் றிந்து புருடனுக்கு அறிவிக்க அரசன் தம்முள் அடக்கிக்கொண்ட சிவன் திரு தன குமரியைத் துற்கடமுனிவ ராச்சிர வுரு இவ்விடம் பிரதிட்டிக்கப்பட்டது . மத்திற்கருகாம் வநத்தில் விட்டனன் . நாங்குடிவேளாளர் - கோட்டை வேளா சுகேசினி அம்முனிவராக்சிரம மடைந்து வரை விட்டுப் பிரிந்த வேளாளர் . இவர் தன்னை இன்னாளென அறிவித்து அவ் களும் கொண்டைகட்டி வேளாளரைப் விருடிக்கு ஏவல் புரிந்திருக்கையில் நாசி போல் அரசர்க்கு முடிசூட்டுவோர் என்று யின்வழி ஒரு ஆண்குழந்தையைப் பெற - கூறுவர் . அம்முனிவர் அவள் நாசியின் வழிபிறந்த நாசயனன் - கலாவதியைக் காண்க . தால் நாசிகேது எனப் பெயரிட்டனர் . நாசயோகம் - திதிகளைக் காண்க . பின் துற்கடமுனிவர் நாசிகேதுவை உத் நாசிகரோகங்கள் - இவை பனி பனிக் தாலகரிடம் அனுப்பி அவருக்கு வேண் காற்று எதிர்க்காற்று நாசியில் தூசு டிய பணிகளைச் செய்யக் கட்டளை யிட் அடைதல் உரத்தவார் ததை மிகுரித்திரை டனர் . அவ்வாறே நாசிகேது அவர்க்கும் நித்திரைபங்கம் குளிர்ந்த ஜலத்தில் மூழ் ஆண்டிருந்த முனிவர்களுக்குஞ் செய்து கல் கண்ணீரை அடக்குதல் மேடுபள்ள வருகையில் முனிவர் களிப்படைந்து நீயார் முள்ள இடத்தில் படுத்தல் தேசபேத என நாசிகேது உமது குமான் எனச் ஜலபானம் வெகு தாகபானம் அதிக கேட்டு ஞான திருஷ்டியால் நடந்தவை ஸ்திரி சையோகம் வாந்தி அடக்கல் இக் அறிந்து ஆயின் உன் தாயை அழைக்க என காரியங்களினால் முத்தோஷங்களும் அதி அவ்வாறே தாயையழைக்க அவள் துந் கரித்து நாசியைச் சேர்ந்து சோகத்தை கடர் கட்டளைப்படி நடக்க என அவர் கட் யுண்டாக்கும் அது வாதபீனிசம் முதலாக டளைப்படி தன் பாட்டனாராகிய பிரத ( 18 ) வகைப்படும் . 1 . வாதபீநசரோகம் ரனுக்கு அறிவித்து உத்தாலகமுனிவரை 2 . பித்தபீநசரோகம் 3 . சிலேஷ்மபீநச வருவித்துத் தன் தந்தைக்கு மணஞ் செய் சோகம் 4 . திரிதோஷபீநசரோகம் 1 வித்தவன் இவ்வாறிருக்க உத்தாலகர் . வாதபிாசசோக வருவினை இவ்வாறில்