அபிதான சிந்தாமணி

நாகபலி - 986 - நாகன் நாகபலி - பலியைப் புஷ்பங்களோடும் சங்கபிண்டன், விரஜஸ், சுபாகு, சாலி கறுப்பு, வஸ்திரங்களோடும், சந்தனத்துட பிண்டன், ஹஸ்திபிண்டன், பிடரகன், னும் சூரியன் அஸ் தமிக்கும்போது புற்றில் சுமுகன், கேளண பாசனன், குடரன், குஞ் போடவேண்டும். இப்படிப் போடுவதால் சான், பிரபாகரன், குமுதன், குமுதாக்ஷன், பூமியைத் தாங்கும் நாகர்கள் சந்தோஷிக் தித்திரி, ஹலிகன், கர்த்தமன், பகுமூல சிறார்கள். இதனால் வேண்டிய இஷ்ட கன், கர்க்கரன், அகர்க்கரன், குண்டோ சித்திகள் உண்டாம். இச்சரிதை திக்கஜங்க தரன், மகோதரன், இவர்கள் சிறந்தோர். ளால் ரேணுகன் எனும் யானைக்குக் கூறப் இவர்களில் ஆதிசேஷன் அயோக்யாளா பட்டது. (பார. அரசா.) கிய நாகர்களுடன் சேர விருப்பமற்றவரா நாகபுரம் - சாவக நாட்டுப்பட்டணம், புண் ய்த் தவமேற்கொண்டு பிரமாவினால் பூமி ணிய ராஜனுடைய இராசதானி, சிலசாச யைத் தாங்கக் கட்டளை பெற்றார். வாஸுகி னங்களில் போகவதிபுர மென்று வழங்கும். தன் குமரியாகிய சலற்காரையை ஜாத் (மணிமேகலை.) காரு ருஷிக்கு மணஞ் செய்வித்தான். பாற் நாகபுராணன் - கத்ருகுமரன், நாகன. கடல் கடையத் தாம்பானான், தக்ஷகன் நாகப்பிரதிட்டை - ஒரு கருங்கல்லில் ஒரு பரீக்ஷித்தைக் கடித்துப் பிராமண சாபத் படம், இருபடமுள்ளனவாகப் பாம்புகள் தைப் பூர்த்திசெய்தான். ஏலாபுத்ரன் ஆஸ் எழுதி அச்சிலையை முதனாள் சலவாசஞ் தீகரால் சாபநிவர்த்தியை நாகர்களுக்குக் செய்வித்து அன்றிரவு தம்பதிகள் உபவாச கூறினான். இவர்களுள் பெரும்பான்மை மிருந்து மறுநாள் நாகசிலைக்குப் பூசை . யோர். தாயின் சாபமேற்று ஜகமேஜயன் முதலிய செய்து அரசடியில் விதிப்படி பிர சர்ப்பயாகத்தில் மாண்டனர். திட்டை புரிந்து பூஜித்துப் பந்துசனங்க நாகம்போத்தன் - இவர் கடைச்சங்க மரு ளுடன் பிராமணபோஜனஞ் செய்விப்பது. விய புலவர்களில் ஒருவராக இருக்கலாம். இது செய்தோர் புத்திர பாக்கியம் பெறு (குறு, உசஉ). வர். பெண்ணாகவே பெறும் பேறு ஆணாக நாகார் - இவர் ஒரு ருஷி. தம் பெயரால் மாறும். ஒரு லிபி ஏற்படுத்தியவர். அதற்குப் நாகமால் - சச்சந்திரன் பரிவார்சனங்க பெயர் நாகரம். ளில் ஒருத்தி. | நாகழக்கியர் - சர்ப்பங்கள் அதிக மாகை நாகர் - 1. ஒரு மனிதஜாதியார். இவர்கள் 'யால் எல்லாவற்றின் பெயர்களைக் கூற நாடு நாகநாடு, நாகர்மலை முதலிய உண்டு, முடியாது. முக்கியானவை மாத்திரம் வாசுகி முதலிய குலநாகங்களின் குலத்திற் கூறப்படுகிறது சேஷன் முதலிற் பிறந் பிறந்து நாகமுத்திரை பெற்றிருத்தலின் தவர், அவருக்குப் பின் வாசுகி, ஐராவதன், இப்பெயர் பெற்றனர். (மணிமேகலை). தக்ஷகன், கார்க்கோடகன், தனஞ்சயன், 2. தமிழ்நாட்டில் பண்டைக் காலத்துப் காறியன், மணிநாகன், ஆபூரணன், பிஞ் பரவியிருந்த ஒருவகைச் சாதியர். இவர்கள் சாகன், ஏலாபத்ரன், வாமான், நீலன், தங்கள் முடிமேல் ஐந்தலை, முத்தலைகளை அலேன், கல்மாஷன், சபலன், ஆர்யகன், யுடைய நாகவடிவமுடைய தொன்றைத் உக்ரகன், கலசபோதகன, சுமனஸ், ததி தரித்து வந்தமையின் இப் பெயரடைந் முகன், விமலபிண்டகன், ஆப்தன், கோட தனர். சகன், சங்கன், வாலிசிகன், நிஷ்டாநகன், நாகர்மலை - இதிலுள்ள நாகர்கள் ஆடை ஹேமகுஹன், நகுஷன், பில்லன், பாஹ்ய 'யில்லாமற் சஞ்சரித்தவர்களென்றும், இழி கர்ணன், ஹஸ்திபதன், முத்தர பிண்ட வான தொழில்கள் பலவற்றைச் செய்து கன், கம்பலன், அசுவதரன், காலீயகன், கொண்டிருந்தவர்க ளென்றும் தெரிகின் வ்ருத்தன், சம்வர்த்தகன், பத்மகரிருவர், றது. (மணிமேகலை) சங்கமுகன், கூச்மாண்டகன், க்ஷேமகன், நாகவீதி - தருமன் பெண். பிண்டாரகன், காவீரன், புஷ்பதமிஷ்ட நாகனூர் - ஒரு இசைத்தமிழ் வல்ல புலவர். என், பில்வகன், பில்வபாண்ரென், மூஷி பரிபாடலில் உள்ள (11)-ஆம் பாடலுக்கு காதன், சங்கசிரஸ், பூர்ணபத்ரன், ஹரித் இசைவகுத்தவர். (பரிபாடல்). திரகன், அபராஜிதன், ஜ்யோதிகன், ஸ்ரீ நாகன் - 1. கண்ணப்பர் தந்தை, பாரி வஹன், கௌரவ்யன், திருதராஷ்டிரன், தத்தை. 'மாமா
நாகபலி - 986 - நாகன் நாகபலி - பலியைப் புஷ்பங்களோடும் சங்கபிண்டன் விரஜஸ் சுபாகு சாலி கறுப்பு வஸ்திரங்களோடும் சந்தனத்துட பிண்டன் ஹஸ்திபிண்டன் பிடரகன் னும் சூரியன் அஸ் தமிக்கும்போது புற்றில் சுமுகன் கேளண பாசனன் குடரன் குஞ் போடவேண்டும் . இப்படிப் போடுவதால் சான் பிரபாகரன் குமுதன் குமுதாக்ஷன் பூமியைத் தாங்கும் நாகர்கள் சந்தோஷிக் தித்திரி ஹலிகன் கர்த்தமன் பகுமூல சிறார்கள் . இதனால் வேண்டிய இஷ்ட கன் கர்க்கரன் அகர்க்கரன் குண்டோ சித்திகள் உண்டாம் . இச்சரிதை திக்கஜங்க தரன் மகோதரன் இவர்கள் சிறந்தோர் . ளால் ரேணுகன் எனும் யானைக்குக் கூறப் இவர்களில் ஆதிசேஷன் அயோக்யாளா பட்டது . ( பார . அரசா . ) கிய நாகர்களுடன் சேர விருப்பமற்றவரா நாகபுரம் - சாவக நாட்டுப்பட்டணம் புண் ய்த் தவமேற்கொண்டு பிரமாவினால் பூமி ணிய ராஜனுடைய இராசதானி சிலசாச யைத் தாங்கக் கட்டளை பெற்றார் . வாஸுகி னங்களில் போகவதிபுர மென்று வழங்கும் . தன் குமரியாகிய சலற்காரையை ஜாத் ( மணிமேகலை . ) காரு ருஷிக்கு மணஞ் செய்வித்தான் . பாற் நாகபுராணன் - கத்ருகுமரன் நாகன . கடல் கடையத் தாம்பானான் தக்ஷகன் நாகப்பிரதிட்டை - ஒரு கருங்கல்லில் ஒரு பரீக்ஷித்தைக் கடித்துப் பிராமண சாபத் படம் இருபடமுள்ளனவாகப் பாம்புகள் தைப் பூர்த்திசெய்தான் . ஏலாபுத்ரன் ஆஸ் எழுதி அச்சிலையை முதனாள் சலவாசஞ் தீகரால் சாபநிவர்த்தியை நாகர்களுக்குக் செய்வித்து அன்றிரவு தம்பதிகள் உபவாச கூறினான் . இவர்களுள் பெரும்பான்மை மிருந்து மறுநாள் நாகசிலைக்குப் பூசை . யோர் . தாயின் சாபமேற்று ஜகமேஜயன் முதலிய செய்து அரசடியில் விதிப்படி பிர சர்ப்பயாகத்தில் மாண்டனர் . திட்டை புரிந்து பூஜித்துப் பந்துசனங்க நாகம்போத்தன் - இவர் கடைச்சங்க மரு ளுடன் பிராமணபோஜனஞ் செய்விப்பது . விய புலவர்களில் ஒருவராக இருக்கலாம் . இது செய்தோர் புத்திர பாக்கியம் பெறு ( குறு உசஉ ) . வர் . பெண்ணாகவே பெறும் பேறு ஆணாக நாகார் - இவர் ஒரு ருஷி . தம் பெயரால் மாறும் . ஒரு லிபி ஏற்படுத்தியவர் . அதற்குப் நாகமால் - சச்சந்திரன் பரிவார்சனங்க பெயர் நாகரம் . ளில் ஒருத்தி . | நாகழக்கியர் - சர்ப்பங்கள் அதிக மாகை நாகர் - 1 . ஒரு மனிதஜாதியார் . இவர்கள் ' யால் எல்லாவற்றின் பெயர்களைக் கூற நாடு நாகநாடு நாகர்மலை முதலிய உண்டு முடியாது . முக்கியானவை மாத்திரம் வாசுகி முதலிய குலநாகங்களின் குலத்திற் கூறப்படுகிறது சேஷன் முதலிற் பிறந் பிறந்து நாகமுத்திரை பெற்றிருத்தலின் தவர் அவருக்குப் பின் வாசுகி ஐராவதன் இப்பெயர் பெற்றனர் . ( மணிமேகலை ) . தக்ஷகன் கார்க்கோடகன் தனஞ்சயன் 2 . தமிழ்நாட்டில் பண்டைக் காலத்துப் காறியன் மணிநாகன் ஆபூரணன் பிஞ் பரவியிருந்த ஒருவகைச் சாதியர் . இவர்கள் சாகன் ஏலாபத்ரன் வாமான் நீலன் தங்கள் முடிமேல் ஐந்தலை முத்தலைகளை அலேன் கல்மாஷன் சபலன் ஆர்யகன் யுடைய நாகவடிவமுடைய தொன்றைத் உக்ரகன் கலசபோதகன சுமனஸ் ததி தரித்து வந்தமையின் இப் பெயரடைந் முகன் விமலபிண்டகன் ஆப்தன் கோட தனர் . சகன் சங்கன் வாலிசிகன் நிஷ்டாநகன் நாகர்மலை - இதிலுள்ள நாகர்கள் ஆடை ஹேமகுஹன் நகுஷன் பில்லன் பாஹ்ய ' யில்லாமற் சஞ்சரித்தவர்களென்றும் இழி கர்ணன் ஹஸ்திபதன் முத்தர பிண்ட வான தொழில்கள் பலவற்றைச் செய்து கன் கம்பலன் அசுவதரன் காலீயகன் கொண்டிருந்தவர்க ளென்றும் தெரிகின் வ்ருத்தன் சம்வர்த்தகன் பத்மகரிருவர் றது . ( மணிமேகலை ) சங்கமுகன் கூச்மாண்டகன் க்ஷேமகன் நாகவீதி - தருமன் பெண் . பிண்டாரகன் காவீரன் புஷ்பதமிஷ்ட நாகனூர் - ஒரு இசைத்தமிழ் வல்ல புலவர் . என் பில்வகன் பில்வபாண்ரென் மூஷி பரிபாடலில் உள்ள ( 11 ) - ஆம் பாடலுக்கு காதன் சங்கசிரஸ் பூர்ணபத்ரன் ஹரித் இசைவகுத்தவர் . ( பரிபாடல் ) . திரகன் அபராஜிதன் ஜ்யோதிகன் ஸ்ரீ நாகன் - 1 . கண்ணப்பர் தந்தை பாரி வஹன் கௌரவ்யன் திருதராஷ்டிரன் தத்தை . ' மாமா