அபிதான சிந்தாமணி

நளினி 946 நற்றமிழுணர்ந்த நங்கைமார்கள் பதியைக் காண்க. இவளுக்கு இந்திர நற்றத்தம் - நற்றத்தர் செய்த நூல். சேனை யெனவும் பெயர். நற்றத்தர் - அகத்தியர் மாணாக்கர். இவர் நளினி - 1, அகமீடன் பாரி. இவள் கும யாப்பிலக்கணஞ் செய்தவர். அதற்கு நற் என் நீளன். நத்தம் எனப்பெயர். 2. கங்கையின் பிரிவு. நற்றமனர் - இவர் குறிஞ்சித் திணையைப் நளினை - கனகமாலையின் தாய. பாடியுள்ளார். பிரிவிடைத் தோழி யாற்று நள்ளி - கடையெழு வள்ளல்களில் ஒரு விப்பது இரும்பினைப் பழுக்கக் காய்ச்சிய வன், தோட்டியெனும் மலைநாட்டிற்குத் உலையிற் கொல்லன் பனைமடற் சின்னீர் தலைவன். தன்மனத்து நிகழ்கின்றவற்றை தெளித்து நெருப்பைத் தணிப்பது போல் மறையாதுகூறி நட்புச்செய்தவர்க்கு இல் ஆகுமென்று கூறியுள்ளார். இவர் பாடி லறத்து வேண்டிய நல்கினவன். கண்டீ சக்கோ பெருநள்ளிக்கு ஒருபெயர். இவன் யது, நற். (கூ)-ம் பாட்டு, காட்டில் வன்பாணரெனும் புலவர் மிடி நற்றமிழணர்ந்த நங்கைமார்கள் -1. ஆதி யைப்பார்த்து அவர்க்கு வேண்டிய நல்லு மந்தியார் - இவர் நல்லிசைப்புலமை மெல் ணவு தந்து தான் பூண்டிருந்த ஆரத்தினை லியலார் "மள்ளர்குழீ இய விழவினாலும் " யுங் கடகத்தினையும் தந்து தன் பெயர் எனுங் குறுந்தொகையில் இது காதலற் கூரு துசென்றவன். (புற. நா.) கெடுத்த ஆதிமந்தியார் பாட்டு என்றமை நற்குணம் - (ம) மெய்யுரை, நல்வார்த்தை , யான், அறியப்படும் இவர், திருமாவளவன் இனியவைகூறல், பயனுடைய சொல் எனச் சிறந்த கரிகால்வளவன் திருமக லல், இவைவாக்கின் நலம், திருக்கோயில் ளார். சேரநாட்டு ஓர் மன்னனாகிய ஆட்ட வலம்வால், தவம்புரிதல், தானஞ்செயல், னத்தியை மணந்தவர். இவர் தங் காதல இவை காயத்தின் நலம், அருள் நினைவு, னுடன், கரிகாற்சோழனாற் கழாஅர் எனும் - அவாவறுத்தல், தவப்பற்று இவை மூன் ஊரிற்காவிரி முன்றுறையிற் சிறப்பித்துக் றும் மனத்தின் நற்குணம், கொண்டாடப்பட்ட புதுப்புனல் விழவிற் நற்சேந்தனார் - இவர் கோடி மங்கலத்துவா குச் சென்றாராக ஆண்டு வனப்பினும், துளி நற்சேந்தனாரெனவும் கூறப்படுவர். ஆடு தற்றொழிலினும், கண்டார் எல்லாரும் வாதுளி யென்றதனால் வாதுள கோத்தி விரும்பத்தக்க தம்முயிர்க் காதலனாகிய ரத்தினரெனவும் அந்தணர் மரபினரென ஆட்டனத்தியை நீர்விளை யாடுகையில் வுங் கொள்ளப்படும். பாலைத்திணையை காவிரிவௌவ, அவனை யாண்டுந்தேடிக் யுங், குறிஞ்சித்திணையையும், புனைந்து காணப்பெறாது புனல்கொண் டொளித் பாடியுள்ளார். இவர் பாடிய குறைநயப்பு ததோ கடல்கொண்டு புக்கதோ என்று நுண்ணுணர் வினோரை மகிழப் பண்ணா கலுழ்ந்த கண்ணராய் மருண்ட சிந்தைய நிற்கும். நற் கஉஅ. இவர் பாடியனவாக ராய் அலமந்து அக்காவிரிசெல்லுந் திசை நற்றிணையில் மேற்காட்டிய பாடலொன் யெல்லாஞ் சென்று கடல்வாய்புக்கு, அவ றும், அகத்திலிரண்டுமாக மூன்று பாடல் னைக்கூவி யாற்றினார்க்கு அக்கடலே அவ் கள் கிடைத்திருக்கின் றன. வாட்டனத்தியைக் கொணர்ந்து வந்து நற்பாக்கிழான் மகருஷிகோத்ரன் - வணிக முன்னிறுத்திக் காட்டியவளவில் ஆங்க வம்சமுதல்வரில் ஒருவன். இந்த வம்சத் வனைத் தழுவிக்கொண்டு பொற்கொடி தில் திருக்கச்சி நம்பி காஞ்சியில் வரதரா போலப்போந்தார் என்ப. இக்கதை நெடுந் ஜப் பெருமாளுக்குப் புட்பத் திருவாலவட் 'தொகையினும் சிலப்பதிகாரத்தும் கண் டக் கைங்கர்யஞ் செய்துவந்தனர். டது. இவர் பெயரும் இவரது கணவர் நற்றங்கொற்றனர் - இவர் குறிஞ்சியைப் பெயரும் சிறுபான்மை முதற்சொல் புனைந்து பாடியுள்ளார். தலைவன் பிரிவி லொழித்து மந்தி எனவும், அத்தி எனவும் னாலே தலைவி தன்னுடம் பிளைத்தமை வழங்கப்படும். இவ்வாதி மந்தியார் வெ. யறிவுறுத்துவாள் யான்கைவளை வேண்டி ள்ளிவீதியார் எனும் புலமை மெல்லிய னேனாக எவ்வளவு இளைத்தாலும், கழ லார்க்கு முற்பட்டவர். லாதபடி எந்தை சிறுவளை யணிந்தனென்று 2. வெள்ளிவீதியார் - இவரும் பெண் கூறியது பெருநயம் பயக்கும் தன்மையதா கவி, இவர் சரிதையை இவர்பெயர் கூறும் கும், இவர் பாடியது, நற். கூசு-ம் பாட்டு, வழிக் காண்க, தன்னுடடுகளை வேழை
நளினி 946 நற்றமிழுணர்ந்த நங்கைமார்கள் பதியைக் காண்க . இவளுக்கு இந்திர நற்றத்தம் - நற்றத்தர் செய்த நூல் . சேனை யெனவும் பெயர் . நற்றத்தர் - அகத்தியர் மாணாக்கர் . இவர் நளினி - 1 அகமீடன் பாரி . இவள் கும யாப்பிலக்கணஞ் செய்தவர் . அதற்கு நற் என் நீளன் . நத்தம் எனப்பெயர் . 2 . கங்கையின் பிரிவு . நற்றமனர் - இவர் குறிஞ்சித் திணையைப் நளினை - கனகமாலையின் தாய . பாடியுள்ளார் . பிரிவிடைத் தோழி யாற்று நள்ளி - கடையெழு வள்ளல்களில் ஒரு விப்பது இரும்பினைப் பழுக்கக் காய்ச்சிய வன் தோட்டியெனும் மலைநாட்டிற்குத் உலையிற் கொல்லன் பனைமடற் சின்னீர் தலைவன் . தன்மனத்து நிகழ்கின்றவற்றை தெளித்து நெருப்பைத் தணிப்பது போல் மறையாதுகூறி நட்புச்செய்தவர்க்கு இல் ஆகுமென்று கூறியுள்ளார் . இவர் பாடி லறத்து வேண்டிய நல்கினவன் . கண்டீ சக்கோ பெருநள்ளிக்கு ஒருபெயர் . இவன் யது நற் . ( கூ ) - ம் பாட்டு காட்டில் வன்பாணரெனும் புலவர் மிடி நற்றமிழணர்ந்த நங்கைமார்கள் - 1 . ஆதி யைப்பார்த்து அவர்க்கு வேண்டிய நல்லு மந்தியார் - இவர் நல்லிசைப்புலமை மெல் ணவு தந்து தான் பூண்டிருந்த ஆரத்தினை லியலார் மள்ளர்குழீ இய விழவினாலும் யுங் கடகத்தினையும் தந்து தன் பெயர் எனுங் குறுந்தொகையில் இது காதலற் கூரு துசென்றவன் . ( புற . நா . ) கெடுத்த ஆதிமந்தியார் பாட்டு என்றமை நற்குணம் - ( ) மெய்யுரை நல்வார்த்தை யான் அறியப்படும் இவர் திருமாவளவன் இனியவைகூறல் பயனுடைய சொல் எனச் சிறந்த கரிகால்வளவன் திருமக லல் இவைவாக்கின் நலம் திருக்கோயில் ளார் . சேரநாட்டு ஓர் மன்னனாகிய ஆட்ட வலம்வால் தவம்புரிதல் தானஞ்செயல் னத்தியை மணந்தவர் . இவர் தங் காதல இவை காயத்தின் நலம் அருள் நினைவு னுடன் கரிகாற்சோழனாற் கழாஅர் எனும் - அவாவறுத்தல் தவப்பற்று இவை மூன் ஊரிற்காவிரி முன்றுறையிற் சிறப்பித்துக் றும் மனத்தின் நற்குணம் கொண்டாடப்பட்ட புதுப்புனல் விழவிற் நற்சேந்தனார் - இவர் கோடி மங்கலத்துவா குச் சென்றாராக ஆண்டு வனப்பினும் துளி நற்சேந்தனாரெனவும் கூறப்படுவர் . ஆடு தற்றொழிலினும் கண்டார் எல்லாரும் வாதுளி யென்றதனால் வாதுள கோத்தி விரும்பத்தக்க தம்முயிர்க் காதலனாகிய ரத்தினரெனவும் அந்தணர் மரபினரென ஆட்டனத்தியை நீர்விளை யாடுகையில் வுங் கொள்ளப்படும் . பாலைத்திணையை காவிரிவௌவ அவனை யாண்டுந்தேடிக் யுங் குறிஞ்சித்திணையையும் புனைந்து காணப்பெறாது புனல்கொண் டொளித் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடிய குறைநயப்பு ததோ கடல்கொண்டு புக்கதோ என்று நுண்ணுணர் வினோரை மகிழப் பண்ணா கலுழ்ந்த கண்ணராய் மருண்ட சிந்தைய நிற்கும் . நற் கஉஅ . இவர் பாடியனவாக ராய் அலமந்து அக்காவிரிசெல்லுந் திசை நற்றிணையில் மேற்காட்டிய பாடலொன் யெல்லாஞ் சென்று கடல்வாய்புக்கு அவ றும் அகத்திலிரண்டுமாக மூன்று பாடல் னைக்கூவி யாற்றினார்க்கு அக்கடலே அவ் கள் கிடைத்திருக்கின் றன . வாட்டனத்தியைக் கொணர்ந்து வந்து நற்பாக்கிழான் மகருஷிகோத்ரன் - வணிக முன்னிறுத்திக் காட்டியவளவில் ஆங்க வம்சமுதல்வரில் ஒருவன் . இந்த வம்சத் வனைத் தழுவிக்கொண்டு பொற்கொடி தில் திருக்கச்சி நம்பி காஞ்சியில் வரதரா போலப்போந்தார் என்ப . இக்கதை நெடுந் ஜப் பெருமாளுக்குப் புட்பத் திருவாலவட் ' தொகையினும் சிலப்பதிகாரத்தும் கண் டக் கைங்கர்யஞ் செய்துவந்தனர் . டது . இவர் பெயரும் இவரது கணவர் நற்றங்கொற்றனர் - இவர் குறிஞ்சியைப் பெயரும் சிறுபான்மை முதற்சொல் புனைந்து பாடியுள்ளார் . தலைவன் பிரிவி லொழித்து மந்தி எனவும் அத்தி எனவும் னாலே தலைவி தன்னுடம் பிளைத்தமை வழங்கப்படும் . இவ்வாதி மந்தியார் வெ . யறிவுறுத்துவாள் யான்கைவளை வேண்டி ள்ளிவீதியார் எனும் புலமை மெல்லிய னேனாக எவ்வளவு இளைத்தாலும் கழ லார்க்கு முற்பட்டவர் . லாதபடி எந்தை சிறுவளை யணிந்தனென்று 2 . வெள்ளிவீதியார் - இவரும் பெண் கூறியது பெருநயம் பயக்கும் தன்மையதா கவி இவர் சரிதையை இவர்பெயர் கூறும் கும் இவர் பாடியது நற் . கூசு - ம் பாட்டு வழிக் காண்க தன்னுடடுகளை வேழை