அபிதான சிந்தாமணி

கவசாத்திரன் நவராத்திரிவிரதம் னுமவவாறுங் கூறுவர். தீப்தை சூக்ஷமை, ஆசனத்தில் சங்கு, சக்ர, கதா பத்மத் ருஜை, பத்ரை, விபூத்யை, விமலை, அமோ துடன் கூடிச் சதுர்ப்புஜத்துடன் ஆயினும், கை, வித்யுதை, சர்வதோமுக்யை இவர் பதினெண்கரத்துடன் கூடியவ ளாகவே கன் - விளக்குகளின் சவாலைபோல் தீ நிற தேவியின் திரு வுருவத்தைத் தாபித்து. முன்ளவர்களாய் ஒருகையிற் பதுமமும், அலங்கரித்துக் கும்பபூஜையின் நிமித்தம் மற்செரு கையிற் சாமரமும் உள்ள வர்க கலசம் தாபித்து அதில் கங்கை முதலிய ளாய்ச் சர்வாபரண பூஷிதர்களாயிருப்பர். புண்ணிய தீர்த்தங்களை நிரப்பி மாவிலை தவசாத்திரன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி முதலிய ஐந்துவகைத் தளிர்களை மேலே டம் உதித்த குமரன். வைத்துப் பூஜித்தல் வேண்டும். பின் நவபாஷாணம் - 1. இது இராமர் நவக்ரக சங்கற்பஞ் செய்துகொண்டு வாசனைத் திர பிரதிட்டை செய்த இடம். இராமேச்சுரத் வியங்களாலும்; பலவகை மண மலர்க தருகிலுள்ளது. ளாலும் தேவியைத் தூபதீபங்களால் மந் 2. சாதிலிங்கம், மனோசிலை, காந்தம், திரபூர்வமாய் விதிப்படி பூசித்து நவாவரண தாரம், கெந்தி, ரஸகற்பூரம், வெள்ளைப் பூஜையுஞ் செய்து அர்க்கியங் கொடுத்துப் பாஷாணம், கௌரிபாஷாணம், தொட் பலவகை நிவேதனங்கள் செய்தல் வேண் டிப்பாஷாணம். பின்னும் இவை முப்பத் டும். பின் ஹோமார்த்தமாய் யோனிகுண் திரண்டு வகை யென்ப. டம் அமைத்துத் தண்டிலம் இட்டு ஓமத் நிவப்பிரம்மாக்கள் - பிரம தேவருக்குச் தைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும். பூஜிப் சிருட்டிக்குத் துணையாய் அவர்க்குள்ள போன் சயன சுகாதிகளைவிட்டுத் தரையிற் செல்வம், போகம், ஆயுள், ஆயுதம், உரு படுத்து உறங்கவேண்டும். பிரதமையில் முதலிய பெற்றிருப்பர். அஸ்த நக்ஷத்திரங்கூடில் விசேஷ மென் நவமணிகள் - கோமேதகம், நீலம், பவளம், றும், அத்தினத்தில் தேவியைப் பூஜிக்கின் 'புட்பராகம், மாகதம், மாணிக்கம், முத்து, சகலாபீஷ்டங்களையுந் தருவள் எனக் கூறு வைடூரியம், வர். கும்ப பூசைமுதல் ஓமாந் தம்வரையிற் நவாதன் - பீமரதன் குமான. செய்யத் தகுவனவற்றைச் செய்து பின் நவாத்தம் - விக்ரமார்க்கன் சபையிலிருந்த கன்னிகைகளைப் பூஜித்தல் வேண்மே. ஒன்பது புலவர்கள். இவர்கள் தன்வந்தரி, அக்கன்னிகைகள் யாவரெனின் இரண்டு கணபகர், அமரஸிம்ஹர், சங்கு, வேதால வயது முதல் பத்துவயது அளவுள்ளவர்க பட்டர், கடகர்ப்பார், காளிதாசர், வராக ளாம். இக் கன்னியர்களுக்கு முறையே மிஹிரர், வரருசி என்பவர்கள், குமாரி, திரிமூர்த்தி, ரோகணி, காளிகா, நவராத்திரிவிரதம் - 1. ருதுக்களில் வசந்த சண்டிகா, சாம்பரா, துர்க்கா, சுபத்திரா ருது, சரத்ருது என்னும் இரண்டு ருதுக் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் பெயராகும், களும் மனிதருக்கு ரோகத்தை விளைத்து இவர்களை வேதமந்திரங்களால் பூஜித்தல் நோய் செய்வதால் யமனுடைய இரண்டு வேண்டும், மேற்சொன்ன கன்னிகைய கோரப் பற்களுக்குச் சமானமாகக் கூறப் ரைத் தினம் ஒவ்வொருவராகவேனும், பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவற்றால் அல்லது முதனாள் தொடங்கி ஒவ்வொன்று உண்டாம் துன்பத்தினின்றும் நீங்க வேண் அதிகமாகவேனும், பூஜை நடத்தல் வேண் டிய மனுஷர் இந்த நவராத்திரி விரதத் டும். ஒருவன் நவராத்திரி முழுதும் பூசிக்க தைச் செய்தல் வேண்டும். பூஜைக்கு வேண் ' அசந்தனாவனேல் அஷ்டமியில் அவசியம் டியவைகளை அமாவாசை தினத்திலேயே பூஜித்தல் வேண்டும். என்னென்னின் சேகரித்துக் கொண்டு அன்று ஒருவேளை பூர்வம் தக்ஷயாகத்தை அழித்த பத்திர போஜனத்துடன் உபவாசியாய் இருந்து காளி தோன்றிய தினமாகையால் என்க, மறுநாள் பிரதமை முதல் பூஜைக்கு ஆரம் அசக்தரானோர் சப்தமி, அஷ்டமி நவமி பித்தல் வேண்டும். நான்குமுழ நீளமும் இம்மூன்று தினத்திலும், பூசிப்பரேல் ஒன் ஒருமுழ உயரமுள்ள வேதிகை யமைந்த பது தினத்திலும் பூசித்த பலனை அடை அலங்கரித்த மண்டபத்தில் ஒரு சிங்கா வர். இவ் விரதத்தை மேற்கொண்டவ தனம் அமைத்துத் தான் வேதம் உணர்ந்த ரெல்லாச் செல்வங்களையும் அடைந்து வேதியர் ஒன்பதின்மர் அல்லது ஐவர், உயர்பதம் அடைவர். இதனை அநுட்டித் மூவர், ஒருவருடன் மண்டபத்திற் சென்று தோர் சுசீலன் சுகேது முதலியோர்.
கவசாத்திரன் நவராத்திரிவிரதம் னுமவவாறுங் கூறுவர் . தீப்தை சூக்ஷமை ஆசனத்தில் சங்கு சக்ர கதா பத்மத் ருஜை பத்ரை விபூத்யை விமலை அமோ துடன் கூடிச் சதுர்ப்புஜத்துடன் ஆயினும் கை வித்யுதை சர்வதோமுக்யை இவர் பதினெண்கரத்துடன் கூடியவ ளாகவே கன் - விளக்குகளின் சவாலைபோல் தீ நிற தேவியின் திரு வுருவத்தைத் தாபித்து . முன்ளவர்களாய் ஒருகையிற் பதுமமும் அலங்கரித்துக் கும்பபூஜையின் நிமித்தம் மற்செரு கையிற் சாமரமும் உள்ள வர்க கலசம் தாபித்து அதில் கங்கை முதலிய ளாய்ச் சர்வாபரண பூஷிதர்களாயிருப்பர் . புண்ணிய தீர்த்தங்களை நிரப்பி மாவிலை தவசாத்திரன் - வசுதேவருக்குத் தேவகியி முதலிய ஐந்துவகைத் தளிர்களை மேலே டம் உதித்த குமரன் . வைத்துப் பூஜித்தல் வேண்டும் . பின் நவபாஷாணம் - 1 . இது இராமர் நவக்ரக சங்கற்பஞ் செய்துகொண்டு வாசனைத் திர பிரதிட்டை செய்த இடம் . இராமேச்சுரத் வியங்களாலும் ; பலவகை மண மலர்க தருகிலுள்ளது . ளாலும் தேவியைத் தூபதீபங்களால் மந் 2 . சாதிலிங்கம் மனோசிலை காந்தம் திரபூர்வமாய் விதிப்படி பூசித்து நவாவரண தாரம் கெந்தி ரஸகற்பூரம் வெள்ளைப் பூஜையுஞ் செய்து அர்க்கியங் கொடுத்துப் பாஷாணம் கௌரிபாஷாணம் தொட் பலவகை நிவேதனங்கள் செய்தல் வேண் டிப்பாஷாணம் . பின்னும் இவை முப்பத் டும் . பின் ஹோமார்த்தமாய் யோனிகுண் திரண்டு வகை யென்ப . டம் அமைத்துத் தண்டிலம் இட்டு ஓமத் நிவப்பிரம்மாக்கள் - பிரம தேவருக்குச் தைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும் . பூஜிப் சிருட்டிக்குத் துணையாய் அவர்க்குள்ள போன் சயன சுகாதிகளைவிட்டுத் தரையிற் செல்வம் போகம் ஆயுள் ஆயுதம் உரு படுத்து உறங்கவேண்டும் . பிரதமையில் முதலிய பெற்றிருப்பர் . அஸ்த நக்ஷத்திரங்கூடில் விசேஷ மென் நவமணிகள் - கோமேதகம் நீலம் பவளம் றும் அத்தினத்தில் தேவியைப் பூஜிக்கின் ' புட்பராகம் மாகதம் மாணிக்கம் முத்து சகலாபீஷ்டங்களையுந் தருவள் எனக் கூறு வைடூரியம் வர் . கும்ப பூசைமுதல் ஓமாந் தம்வரையிற் நவாதன் - பீமரதன் குமான . செய்யத் தகுவனவற்றைச் செய்து பின் நவாத்தம் - விக்ரமார்க்கன் சபையிலிருந்த கன்னிகைகளைப் பூஜித்தல் வேண்மே . ஒன்பது புலவர்கள் . இவர்கள் தன்வந்தரி அக்கன்னிகைகள் யாவரெனின் இரண்டு கணபகர் அமரஸிம்ஹர் சங்கு வேதால வயது முதல் பத்துவயது அளவுள்ளவர்க பட்டர் கடகர்ப்பார் காளிதாசர் வராக ளாம் . இக் கன்னியர்களுக்கு முறையே மிஹிரர் வரருசி என்பவர்கள் குமாரி திரிமூர்த்தி ரோகணி காளிகா நவராத்திரிவிரதம் - 1 . ருதுக்களில் வசந்த சண்டிகா சாம்பரா துர்க்கா சுபத்திரா ருது சரத்ருது என்னும் இரண்டு ருதுக் என்று ஒவ்வொருவருக்கும் பெயராகும் களும் மனிதருக்கு ரோகத்தை விளைத்து இவர்களை வேதமந்திரங்களால் பூஜித்தல் நோய் செய்வதால் யமனுடைய இரண்டு வேண்டும் மேற்சொன்ன கன்னிகைய கோரப் பற்களுக்குச் சமானமாகக் கூறப் ரைத் தினம் ஒவ்வொருவராகவேனும் பட்டிருக்கின்றன . ஆகையால் அவற்றால் அல்லது முதனாள் தொடங்கி ஒவ்வொன்று உண்டாம் துன்பத்தினின்றும் நீங்க வேண் அதிகமாகவேனும் பூஜை நடத்தல் வேண் டிய மனுஷர் இந்த நவராத்திரி விரதத் டும் . ஒருவன் நவராத்திரி முழுதும் பூசிக்க தைச் செய்தல் வேண்டும் . பூஜைக்கு வேண் ' அசந்தனாவனேல் அஷ்டமியில் அவசியம் டியவைகளை அமாவாசை தினத்திலேயே பூஜித்தல் வேண்டும் . என்னென்னின் சேகரித்துக் கொண்டு அன்று ஒருவேளை பூர்வம் தக்ஷயாகத்தை அழித்த பத்திர போஜனத்துடன் உபவாசியாய் இருந்து காளி தோன்றிய தினமாகையால் என்க மறுநாள் பிரதமை முதல் பூஜைக்கு ஆரம் அசக்தரானோர் சப்தமி அஷ்டமி நவமி பித்தல் வேண்டும் . நான்குமுழ நீளமும் இம்மூன்று தினத்திலும் பூசிப்பரேல் ஒன் ஒருமுழ உயரமுள்ள வேதிகை யமைந்த பது தினத்திலும் பூசித்த பலனை அடை அலங்கரித்த மண்டபத்தில் ஒரு சிங்கா வர் . இவ் விரதத்தை மேற்கொண்டவ தனம் அமைத்துத் தான் வேதம் உணர்ந்த ரெல்லாச் செல்வங்களையும் அடைந்து வேதியர் ஒன்பதின்மர் அல்லது ஐவர் உயர்பதம் அடைவர் . இதனை அநுட்டித் மூவர் ஒருவருடன் மண்டபத்திற் சென்று தோர் சுசீலன் சுகேது முதலியோர் .