அபிதான சிந்தாமணி

வானார் 940 நல்வேள்ளியார் வ வேற்புனைந்து நிலையில் சிறுபா இவன் அமாநாட்டனாக இரு/ மேற் நல்லாறனார் - யாப்பருங் கலக்காரிகை வர். அந்தணசென்று ஊகிக்கப்படுகிறார்; யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் முல்லைத் திணையில் நரி ஊளையிடுகின்ற ஒருவர். பேரொலி முதைப்புனங்காவலர் ஊதுங் நல்லான் சக்காவர்த்தி - திருமலை நல்லா கொம்பினொலியோடு ஒருங்கிசைக்குமெ னுக்கு ஒரு பெயர். ன்று வியப்புறக் கூறியுள்ளார். (அகம் கச ) நல்லிசைவஞ்சி - 1, சததுருக்கள் வேற் இவர் முல்லையையும், குறிஞ்சியையும் றுப்புலம் அழியவிட்ட வென்றி வேலனை புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன யுடையவன் வெற்றியைச் சொல்லியது. வாக நற்றிணையில் ஒன்றும், அகத்திலொ (பு. வெ.) ன்றும், திருவள்ளுவமாலையி லொன்று 2. எடுத்து விட்ட பின்பு பகைவர் தேச மாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக் த்துக் கோட்டை இரங்களை அழித்துச் கின்றன. சொல்லினும் முன்பு சொன்ன துறையே நல்லூர் நத்தத்தனார் - நல்லியக் கோடன் யாம். (பு. வெ.) மேற் சிறுபாணாறு பாடிய புலவர். நல்லியக்கோடன் - ஒரு சிற்றரசனாக இரு நல்லெழனியார் - இவர் கடைச்சங்க காலத் க்கலாம், இவன் ஏறுமாநாட்டை ஆண் துப் புலவரோ அக்காலத்திருந்த அரசர் டவன். இவன் மீது நல்லூர் நத்தத்தனார் பரம்பரையினரோ தெரியவில்லை. இப் சிறுபாணாற்றுப்படை இயற்றிப் பரிசு பெயர் கொண்ட் அரசர் ஒருவர் மத்தி பெற்றனர். | 'யுடன் போரிட்டனர். இவர் பரிபாடலில் நல்லிறையனர் - இவர் வறுமையால் சோ திருமாலைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். (பரி ழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள பாடல்) வனைப் பொருள் தரப் பாடியவர். (ஙககூ) நல்வழதியார் - இவர் கடைச்சங்கத்தவர் (புற - 100.) | நவதானியம் - அரிசி, கோதுமை, துவரை, காலத்திருந்த புலவர். இவர் பெயரை பயறு, கொள், உளுந்து, எள், காராமணி, நோக்குமிடத்து இவர் பாண்டியர் வம்சத் கடலை, 'தவர்போல் காணப்படுகிறது. இவர் கல்வி தவந்தி - கங்கை, யமுனை, நர்மதை, சாஸ் வல்லவர். இவர் செய்யுள் பரிபாடலில் வதி, கோதாவிரி, காவிரி, சாய, குமாரி, சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் தம் நாட் பயோஷ்ணி. | டின் வையையைப் புகழ்ந்திருக்கிறார். நவநந்தனர் - ஒன்பது இடையர்கள், கோபி (பரிபாடல்). கைகளைக் காண்க. நல்விளக்கனர் - இவர் நல்விளக்கு என்னு நவநாதசித்தர் - சத்துவநாதர், சாலோகநா மூரினர். இஃது ஊர்பற்றி வந்த பெயர். தர், ஆதிநாதர், அருளி தநாதர், மதங்கநா இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துப்பாடினர். தர், மச்சேந்திரநாதர், கடயந்திரநாதர், இவரது பாடலிற் கூறிய உள்ளுரையும், கோரக்கநாதர், குக்குடநாதர் முதலியோர்; இறைச்சியும், இனிமைதரா நிற்கும். இவர் இவர்கள் உச்சாடனம், மோகனம், ஸ்தம்ப பாடியது (நற். அடு)-ம் பாட்டு. னம், மாரணம், ஆக்ருஷ்ணம், வித்துவேஷ நல்வெள்ளியார் - இவர் மதுரை நல்வெள் ணமாகிய ஆறுக்கும் நூல் செய்தவர்கள், ளியா ரெனவும், நல்லொளியா செனவுங் கந்தளேந்திரர், கோரக்கர், கொங்கணர், கூறப்படுவர். இஃது ஏடெழுதுவோர்மிகை. நரகார்ச்சுநர், மச்சேந்திரர், பீமநாதர், அரு இவர் பெயரானே பெண்பாலரென்று தெ ணகிரிநாதர், புஜங்ககுருநாதர், ஆதிநாதர் ரிகிறது. இவர் பாடியவற்றில் குறை எனவுங் கூறுவர். நேர்ந்த தோழி குறைநயப்பக் கூறியது. நவநிதி - கச்சபநிதி, கற்பரிதி, சங்கரிதி, நுண்ணுணர்வினோரை மகிழச் செய்யும் பதுமநிதி, நந்தநிதி, நீலநிதி, மகாநிதி, (அகம் கூஉ) இவர் குறிஞ்சியையும், பாலை மகாபதுமநிதி, முகுந்தநிதி யென்பர். மற் யையும் புனைந்து பெருஞ்சுவை பயப்பப் சொருவி தம் வண்டோகை, மனோகை, பாடியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற் பிங்கலிகை, பதுமை, சங்கை, வேசங்கை, றிணையில் இரண்டு பாடல்களும், குறுந் காளை, மகாகாளை, சர்வதம் எனவுங்கூறுவர்.) தொகையிலொன்றும், அகத்தில் ஒன்று நல்லூர்சீசிறுமேதாவியார் - இவர் நன்ப மாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத்திருக் லூர்ச்சிறுமேதாவியா செனவுங் கூறப்படு போருக்க, பதி, சர்வ - இறைப் மேதாவிாவதம் என்ன வேசங்கை
வானார் 940 நல்வேள்ளியார் வேற்புனைந்து நிலையில் சிறுபா இவன் அமாநாட்டனாக இரு / மேற் நல்லாறனார் - யாப்பருங் கலக்காரிகை வர் . அந்தணசென்று ஊகிக்கப்படுகிறார் ; யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் முல்லைத் திணையில் நரி ஊளையிடுகின்ற ஒருவர் . பேரொலி முதைப்புனங்காவலர் ஊதுங் நல்லான் சக்காவர்த்தி - திருமலை நல்லா கொம்பினொலியோடு ஒருங்கிசைக்குமெ னுக்கு ஒரு பெயர் . ன்று வியப்புறக் கூறியுள்ளார் . ( அகம் கச ) நல்லிசைவஞ்சி - 1 சததுருக்கள் வேற் இவர் முல்லையையும் குறிஞ்சியையும் றுப்புலம் அழியவிட்ட வென்றி வேலனை புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன யுடையவன் வெற்றியைச் சொல்லியது . வாக நற்றிணையில் ஒன்றும் அகத்திலொ ( பு . வெ . ) ன்றும் திருவள்ளுவமாலையி லொன்று 2 . எடுத்து விட்ட பின்பு பகைவர் தேச மாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக் த்துக் கோட்டை இரங்களை அழித்துச் கின்றன . சொல்லினும் முன்பு சொன்ன துறையே நல்லூர் நத்தத்தனார் - நல்லியக் கோடன் யாம் . ( பு . வெ . ) மேற் சிறுபாணாறு பாடிய புலவர் . நல்லியக்கோடன் - ஒரு சிற்றரசனாக இரு நல்லெழனியார் - இவர் கடைச்சங்க காலத் க்கலாம் இவன் ஏறுமாநாட்டை ஆண் துப் புலவரோ அக்காலத்திருந்த அரசர் டவன் . இவன் மீது நல்லூர் நத்தத்தனார் பரம்பரையினரோ தெரியவில்லை . இப் சிறுபாணாற்றுப்படை இயற்றிப் பரிசு பெயர் கொண்ட் அரசர் ஒருவர் மத்தி பெற்றனர் . | ' யுடன் போரிட்டனர் . இவர் பரிபாடலில் நல்லிறையனர் - இவர் வறுமையால் சோ திருமாலைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் . ( பரி ழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள பாடல் ) வனைப் பொருள் தரப் பாடியவர் . ( ஙககூ ) நல்வழதியார் - இவர் கடைச்சங்கத்தவர் ( புற - 100 . ) | நவதானியம் - அரிசி கோதுமை துவரை காலத்திருந்த புலவர் . இவர் பெயரை பயறு கொள் உளுந்து எள் காராமணி நோக்குமிடத்து இவர் பாண்டியர் வம்சத் கடலை ' தவர்போல் காணப்படுகிறது . இவர் கல்வி தவந்தி - கங்கை யமுனை நர்மதை சாஸ் வல்லவர் . இவர் செய்யுள் பரிபாடலில் வதி கோதாவிரி காவிரி சாய குமாரி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது . இவர் தம் நாட் பயோஷ்ணி . | டின் வையையைப் புகழ்ந்திருக்கிறார் . நவநந்தனர் - ஒன்பது இடையர்கள் கோபி ( பரிபாடல் ) . கைகளைக் காண்க . நல்விளக்கனர் - இவர் நல்விளக்கு என்னு நவநாதசித்தர் - சத்துவநாதர் சாலோகநா மூரினர் . இஃது ஊர்பற்றி வந்த பெயர் . தர் ஆதிநாதர் அருளி தநாதர் மதங்கநா இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துப்பாடினர் . தர் மச்சேந்திரநாதர் கடயந்திரநாதர் இவரது பாடலிற் கூறிய உள்ளுரையும் கோரக்கநாதர் குக்குடநாதர் முதலியோர் ; இறைச்சியும் இனிமைதரா நிற்கும் . இவர் இவர்கள் உச்சாடனம் மோகனம் ஸ்தம்ப பாடியது ( நற் . அடு ) - ம் பாட்டு . னம் மாரணம் ஆக்ருஷ்ணம் வித்துவேஷ நல்வெள்ளியார் - இவர் மதுரை நல்வெள் ணமாகிய ஆறுக்கும் நூல் செய்தவர்கள் ளியா ரெனவும் நல்லொளியா செனவுங் கந்தளேந்திரர் கோரக்கர் கொங்கணர் கூறப்படுவர் . இஃது ஏடெழுதுவோர்மிகை . நரகார்ச்சுநர் மச்சேந்திரர் பீமநாதர் அரு இவர் பெயரானே பெண்பாலரென்று தெ ணகிரிநாதர் புஜங்ககுருநாதர் ஆதிநாதர் ரிகிறது . இவர் பாடியவற்றில் குறை எனவுங் கூறுவர் . நேர்ந்த தோழி குறைநயப்பக் கூறியது . நவநிதி - கச்சபநிதி கற்பரிதி சங்கரிதி நுண்ணுணர்வினோரை மகிழச் செய்யும் பதுமநிதி நந்தநிதி நீலநிதி மகாநிதி ( அகம் கூஉ ) இவர் குறிஞ்சியையும் பாலை மகாபதுமநிதி முகுந்தநிதி யென்பர் . மற் யையும் புனைந்து பெருஞ்சுவை பயப்பப் சொருவி தம் வண்டோகை மனோகை பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற் பிங்கலிகை பதுமை சங்கை வேசங்கை றிணையில் இரண்டு பாடல்களும் குறுந் காளை மகாகாளை சர்வதம் எனவுங்கூறுவர் . ) தொகையிலொன்றும் அகத்தில் ஒன்று நல்லூர்சீசிறுமேதாவியார் - இவர் நன்ப மாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத்திருக் லூர்ச்சிறுமேதாவியா செனவுங் கூறப்படு போருக்க பதி சர்வ - இறைப் மேதாவிாவதம் என்ன வேசங்கை