அபிதான சிந்தாமணி

அரதனகுத்தன அரம்மியாசுவன் சரண்புகச் சுவாமிகள் பூசநக்ஷத்திரத்தில் வழுவாதுவாச் சொல்லுதலாம். இதனை காவிரி ஸ்நானஞ்செய்து சிவதரிசனஞ் செய்யின் ஒழியுமெனக் கேட்டு அவ்வாறு அரதன் - (சங்) புரீசன் குமான். இவன் செய்தும், அக்கிராரத்து வேதியர் சம்மதிக் குமரன் அரம்மியாசுவன். காமையால் தாம் சென்று திருவிடை அரதீர்த்தங்கார் - பதினெட்டாவது சைந மருதூர் ஆலயத்துள் அனைவருங் காண தீர்த்தங்கார், குருசாங்கல தேசம், அத் அசரீரியாகச் சிவமூர்த்தி பாபநீங்கிற்று தினபுரம், குருவம்சம், இவர், தந்தை சுத எனக் கூறக் கேட்பித்தவர். முடவராகிய ரிசன மகாராஜா. தாய் பிரபாவதி. உன் தமது சகோதரியாரின் குமார் காசியில் னதம் (0) வில், சுவர்ண வர்ணம். மணிகர்ணிகாகட்ட ஸ்நானம் விரும்ப, அச,00ou ஆயுஷ்யம், மார்கழி பூர்வ அவரைத் தம்மூரிலுள்ள அக்நி தீர்த்தத் பக்ஷம் நவமிதிதி ரேவதி நக்ஷத்ரம் ஜநநம். தில் மூழ்குவித்துக் காசியில் மணிகர்ணி புத்ரன் அரவிந்தன். இவர் காலத்து (10) கையில் தோன்றச்செய்து அங்குச் சொக் கும்பாதி கணதரர், நந்திஷேண பலதே கட்டானடிக்கொண்டிருந்த தம்பதிகள் வர், புண்டரீக வாசுதேவர், சுபௌமன் சுவாமிகள் க்ஷேமத்தை விசாரிக்க, கூறி சக்கிரவர்த்தி. | அவர்கள் சொற்படி மணிகர்ணிகையில் அரபத்தநாவலன் - திருப்பெருந்துறையில் மூழ்கி அக்கி தீர்த்தத்திலெழுந்து நடந்த வேளாளர் குலத்துதித்துத் தமிழிற் பரத செய்தி கூறக்கேட்டுக் களித்தவர். சிவப் சாத்திரஞ் செய்தவன். பிரியரெனும் வேதியருக்கு முற்பிறப்பில் அரபத்தர் - ஓர் இருடி. இவர் ஒருகற்பத்தில் அடிமைகளாக இருந்த நந்தன், வீரன் வேதத்திற்குப் பொருள் தெரியாதிருந்த என்பவர்கள் இப்பிறப்பில் அவருக்குச் இருடிகளை மதுரையில் சிவவிரதம் அநுட் சுமதி, தருமபாலன் எனப் பிறந்து கரும டிக்கச் செய்ய அவர்களுக்குச் சிவமூர்த்தி ஒழிவில் விஷபேதியாலும் பாம்பின் கடி ஆசாரிய மூர்த்தமாக எழுந்தருளி வந்து யாலு மிறக்கக்கண்ட தந்தை விசனமுறக் வேதத்திற்கு பொருள் அருளிச்செய் தனர். கேட்டு அவர்களை உயிர்பெறக் கூறி அவர்களது செய்தி தெரிவித்துச் சிவபதம் ளில்லாதோர் தலைமக்களாய்ப் பெண்ணு தந்தனர். ஒருநாள் அரசன் வீட்டிற் களவு டைத்தாய் வாரம் போலியாவது. இதனை செயத கள்வன் ஒருவன், சேவகர் தொடர் அர்ப்பீடமெனினு மொக்கும். - (வீரசோ) தல கண்டு அடைக்கலம்புக அவனுக்கு அரம்பன்-விவும் சதியின் குமரன். விபூதி தந்து உணவளிக்கச் சேவகர் உள் அரம்பை - தெய்வதாசிகளில் ஒருத்தி. ஒரு புகுந்து கள்வன் எங்கென இங்கு நமது புதல்வன் உணவு கொள்கிறான் எனக் முறை பரத்துவாசரை மயக்கியவள், விசு வாமித்திரரின் தவமழிக்கச்சென்று அவர் காத்தவர். இவர் தாம் முத்திக்குச் செல் சாபத்தாற் கல்லாகிக் காவிரியில் ஸ்நானஞ் லுகையில் தம்முடனிருத பதினான்கு வீட்டினர்க்கும் தமது வைச்சுவதேவ பலி செய்து சுத்தையானவள். நளகூபரள் யுண்ணும் நாய்க்கும் முத்தி யளித்தனர். தேவி. (காவிரிபுராணம்) இவர் கிரகத்தாச்சிரமத்தால் முத்தியடைந் அரம்பையர் உலகம் - இவ்வுலகத்திற் பாற் தவர். இவர்க்கு எட்டு குமரர்கள். இரண்டு கடலிற் பிறந்த அலம்புசை, மனோகரை, குமரியர் என்பர். இவர்செய்த நூல்கள் : உருப்பசி, உமாவதி, கிருது, திலோத்தமை, சதுர்வேதசாரம், தத்வநிரூபணம், அரி சந்திரகலை, சுநகை, மேனகை, கலாவதி, அர தார தம்யம், ஸ்ரீகண்டபாஷ்ய சமர்த் காந்திமதி, கலாநிதி, மோகினி, அரம்பை, தனம், உஜ்வலம், ஞானரத்நாகாம், சிவா சந்திரவிலேகை முதலிய சு0,000 தெய்வப் திக்யசிகாமணி, பக்தாதிக்யசிகாமணி, பெண்கள் இருப்பர். இவர்கள் இளமை சைவாகமபூஷணம், விபூதிருத்ராக்ஷபஞ் நீங்காது வேண்டிய உருவெடுப்பர். இவர் சகம் முதலிய உலகத்தை, விர தந்தவறிய பெண்களும், அரதனதத்தன் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்து கணவருடன் இருமனப்பட்டுப் புணர்ந்த வர்த்த கன் வர்களும் அடைவர். அாகனமாலையணி-அஃதாவது, சொல்லத் அம்மியாசுவன் - (சங்.) அரதன் குமரன். தொடங்கிய பொருள்களை முன்பின் முறை இவன் குமான் முத்கலன். இவன் தன்
அரதனகுத்தன அரம்மியாசுவன் சரண்புகச் சுவாமிகள் பூசநக்ஷத்திரத்தில் வழுவாதுவாச் சொல்லுதலாம் . இதனை காவிரி ஸ்நானஞ்செய்து சிவதரிசனஞ் செய்யின் ஒழியுமெனக் கேட்டு அவ்வாறு அரதன் - ( சங் ) புரீசன் குமான் . இவன் செய்தும் அக்கிராரத்து வேதியர் சம்மதிக் குமரன் அரம்மியாசுவன் . காமையால் தாம் சென்று திருவிடை அரதீர்த்தங்கார் - பதினெட்டாவது சைந மருதூர் ஆலயத்துள் அனைவருங் காண தீர்த்தங்கார் குருசாங்கல தேசம் அத் அசரீரியாகச் சிவமூர்த்தி பாபநீங்கிற்று தினபுரம் குருவம்சம் இவர் தந்தை சுத எனக் கூறக் கேட்பித்தவர் . முடவராகிய ரிசன மகாராஜா . தாய் பிரபாவதி . உன் தமது சகோதரியாரின் குமார் காசியில் னதம் ( 0 ) வில் சுவர்ண வர்ணம் . மணிகர்ணிகாகட்ட ஸ்நானம் விரும்ப அச 00ou ஆயுஷ்யம் மார்கழி பூர்வ அவரைத் தம்மூரிலுள்ள அக்நி தீர்த்தத் பக்ஷம் நவமிதிதி ரேவதி நக்ஷத்ரம் ஜநநம் . தில் மூழ்குவித்துக் காசியில் மணிகர்ணி புத்ரன் அரவிந்தன் . இவர் காலத்து ( 10 ) கையில் தோன்றச்செய்து அங்குச் சொக் கும்பாதி கணதரர் நந்திஷேண பலதே கட்டானடிக்கொண்டிருந்த தம்பதிகள் வர் புண்டரீக வாசுதேவர் சுபௌமன் சுவாமிகள் க்ஷேமத்தை விசாரிக்க கூறி சக்கிரவர்த்தி . | அவர்கள் சொற்படி மணிகர்ணிகையில் அரபத்தநாவலன் - திருப்பெருந்துறையில் மூழ்கி அக்கி தீர்த்தத்திலெழுந்து நடந்த வேளாளர் குலத்துதித்துத் தமிழிற் பரத செய்தி கூறக்கேட்டுக் களித்தவர் . சிவப் சாத்திரஞ் செய்தவன் . பிரியரெனும் வேதியருக்கு முற்பிறப்பில் அரபத்தர் - ஓர் இருடி . இவர் ஒருகற்பத்தில் அடிமைகளாக இருந்த நந்தன் வீரன் வேதத்திற்குப் பொருள் தெரியாதிருந்த என்பவர்கள் இப்பிறப்பில் அவருக்குச் இருடிகளை மதுரையில் சிவவிரதம் அநுட் சுமதி தருமபாலன் எனப் பிறந்து கரும டிக்கச் செய்ய அவர்களுக்குச் சிவமூர்த்தி ஒழிவில் விஷபேதியாலும் பாம்பின் கடி ஆசாரிய மூர்த்தமாக எழுந்தருளி வந்து யாலு மிறக்கக்கண்ட தந்தை விசனமுறக் வேதத்திற்கு பொருள் அருளிச்செய் தனர் . கேட்டு அவர்களை உயிர்பெறக் கூறி அவர்களது செய்தி தெரிவித்துச் சிவபதம் ளில்லாதோர் தலைமக்களாய்ப் பெண்ணு தந்தனர் . ஒருநாள் அரசன் வீட்டிற் களவு டைத்தாய் வாரம் போலியாவது . இதனை செயத கள்வன் ஒருவன் சேவகர் தொடர் அர்ப்பீடமெனினு மொக்கும் . - ( வீரசோ ) தல கண்டு அடைக்கலம்புக அவனுக்கு அரம்பன் - விவும் சதியின் குமரன் . விபூதி தந்து உணவளிக்கச் சேவகர் உள் அரம்பை - தெய்வதாசிகளில் ஒருத்தி . ஒரு புகுந்து கள்வன் எங்கென இங்கு நமது புதல்வன் உணவு கொள்கிறான் எனக் முறை பரத்துவாசரை மயக்கியவள் விசு வாமித்திரரின் தவமழிக்கச்சென்று அவர் காத்தவர் . இவர் தாம் முத்திக்குச் செல் சாபத்தாற் கல்லாகிக் காவிரியில் ஸ்நானஞ் லுகையில் தம்முடனிருத பதினான்கு வீட்டினர்க்கும் தமது வைச்சுவதேவ பலி செய்து சுத்தையானவள் . நளகூபரள் யுண்ணும் நாய்க்கும் முத்தி யளித்தனர் . தேவி . ( காவிரிபுராணம் ) இவர் கிரகத்தாச்சிரமத்தால் முத்தியடைந் அரம்பையர் உலகம் - இவ்வுலகத்திற் பாற் தவர் . இவர்க்கு எட்டு குமரர்கள் . இரண்டு கடலிற் பிறந்த அலம்புசை மனோகரை குமரியர் என்பர் . இவர்செய்த நூல்கள் : உருப்பசி உமாவதி கிருது திலோத்தமை சதுர்வேதசாரம் தத்வநிரூபணம் அரி சந்திரகலை சுநகை மேனகை கலாவதி அர தார தம்யம் ஸ்ரீகண்டபாஷ்ய சமர்த் காந்திமதி கலாநிதி மோகினி அரம்பை தனம் உஜ்வலம் ஞானரத்நாகாம் சிவா சந்திரவிலேகை முதலிய சு0 000 தெய்வப் திக்யசிகாமணி பக்தாதிக்யசிகாமணி பெண்கள் இருப்பர் . இவர்கள் இளமை சைவாகமபூஷணம் விபூதிருத்ராக்ஷபஞ் நீங்காது வேண்டிய உருவெடுப்பர் . இவர் சகம் முதலிய உலகத்தை விர தந்தவறிய பெண்களும் அரதனதத்தன் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்து கணவருடன் இருமனப்பட்டுப் புணர்ந்த வர்த்த கன் வர்களும் அடைவர் . அாகனமாலையணி - அஃதாவது சொல்லத் அம்மியாசுவன் - ( சங் . ) அரதன் குமரன் . தொடங்கிய பொருள்களை முன்பின் முறை இவன் குமான் முத்கலன் . இவன் தன்