அபிதான சிந்தாமணி

நரபதிதேவன் 586 நராந்தகன் ளாயிருந்து அவர்களுக்கு யோக முரைத்த வைவச்சுவசூக்தங்களை அவர்கள் மறந்து னர். (கூர்மபுராணம்,) இவர் தவமியற்று விடுவர். அதை அவர்க்கு அச்சமயத்தில் கற் கையில் இந்திரனால் ஏவப்பட்ட தெய்ல பிப்பையேல் அந்த யாகமுடிவி லுனக்கு கன்னியரிவரை மயக்க வந்தனர். அதனை வேண்டிய தனத்தைக் கொடுப்பர்களெ யறிந்த இவர் தொடையில் அநேக அப்சா ன்று ஏவினன். இவன் அவ்வகை புரிந்து சுக்களைச் சிருட்டித்து விட்டனர். இப் முடிவில் தனத்தைப்பெறுகையில் யஞ்ஞத் பெண்களை இந்திரனால் ஏவப்பட்ட அப்சர தினின்று ஒரு மகாபுருஷன் தோன்றி சுக்கள் கண்டு இவர்கள் தம்மினும் அழகு யஞ்ஞசேஷம் எனதெனத் தடுக்கத் தந்தை பெற்றிருத்தலால் வெட்கி மறைந்தனர். யின் அநுமதி பெற்ற குமரன், மீண்டும் ஊருவில் பிறந்ததால் ஊர்வசி எனப் தந்தையை அடைந்து யஞ்ஞமூர்த்தியாய்த் பெயர் பெற்றனள். தேவர்க்குச் சகாயமாக தோன்றியவர் உருத்திரமூர்த்தி யெனவு யுத்தஞ் செய்து அசுரரைச் செயித்தவர். ணர்ந்து அவரைவேண்டி அந்தமூர்த்தியால் (பாகவதம்.) | அநுக்கிரகிக்கப் பெற்றவன். (பாகவதம்.) *2. பிரமனுக்குத் தருமன் எனும் ஒரு நாப்பிரசாபதி - ஒரு பிரசாபதி; இவர் குமரன் இருந்தனன். அவனுக்கு அரி தேவி மேரு. உருக்கிரயனென்னும் விஷ் என்றும், கிருஷ்ணன் என்றும் இரண்டு ணுவைப் பெற்றவர். குமார் இருந்தனர். இவ்விருவரே நரநாரா நாமேதம் -1 ஒருமலை; இமயத்திற்கருகி யணர். இவர்கள் மகாயோகிகளாயிருந்தது லுள்ளது. இதில் ஒருகால் கருடன் வால கண்டு இந்திரன் இவர்களின் தவத்தைக் கில்லியரிருந்த ஆலின் கிளையை எறிந் கெடுக்க அப்ஸரஸ்ஸுக்களையேவச் சலிக் தான். இது நூறுயோசனை விஸ்தாரமுள் காது இருந்து அந்த அப்ஸரஸுகளினும் ளது. அழகு மிகுந்தவளாய்த் தமது தொடையி '2. இது புருஷப்பசுவை வைத்து யாகஞ் லிருந்து ஊர்வசியினையும் பல அப்ஸரஸுக் செய்யும் யாகம். களையும் சிருட்டித்துத் தவமழியாது பெற் நாவர்மணன் - இவன ஒரு அரசன, இவலா றவர். இவர்களுடன் தீர்த்தயாத்திரைக்கு நல்லோரை அடைந்து சிவமகாத்மியம், வந்த பிரகலா தன் ருஷிகளுக்கு அம்பறாத் சிவபூஜாவிசேஷம் முதலிய கேட்டறிந்து தூணி, வில் அம்பு இருப்பது யுக்தமன்று அவ்வழி ஒழுகி நலம் பெற்றவன். (சௌர என்று போரிட்டு வெற்றிபெறாமல் நாரா) புராணம்) யணர் சொற்படி யுதத்தை நிறுத்திப் நர்வாணதத்தன்-உதயணனுக்கு வாசவதத் பாதாளஞ் சென் றனன. மேலே இந்திர தையினிடம் பிறந்த புத்திரன். இவன் னால் ஏவப்பட்ட அப்ஸரஸுக்களை நாரா குபேரனது அருளினாலுதித்தவ னாதலின் யணர் சபிக்கத் தொடங்குகையில் நான் இப் பெயர் பெற்றனன். (நரவாகனன் - தடுக்க, நின்று மோகித்த அவர்களைத் துவா குபேரன்.) இவன் வித்தியாதர சக்கரவர்த் ரகையில் பிறக்கச் செய்தவர். தியாகப் பின்பு ஆயினன். (பெ. கதை) நாபதிதேவன் - கேமமாபுரத்தரசன். நாவாமன் - சூர்யவம்சத்தாசன் ; இவ நாபாகன் - 1. (சூ.) திஷ்டன் குமரன். னுக்கு (க0,000) தேவிமார். இவன் பாஞ் 2. (சூ.) சிறு தன் குமரன் ; இவன் கும சாலதேசமாண்டவன். இவன் தேவியரில் ரன் அயுதாயுசு. முதல்வி சுதேவி. 3. வைவச்சுத மனுப்புத்திரன் ; இவன் நான் -1. தாபசன் என்னும்மநுப்புத்திரன், குருகுலவாசியாகச் சென்று, மீண்டு, தன் 2. (சூ.) சுந்திரிதி குமரன். முன்னவரை யெனக்கு என்ன வைத்தீ 3. ஒரு தேவருஷி. சென்று கேட்க அவர்கள் உன் தந்தையை 4. கயன் குமரன். வைத்தோமென, இவன், தந்தையைச் 5. சங்கிருதி தந்தை . (சங்.) மன்யு சம சென்று வினவினன். தந்தை உன்னை ரன். இவன் குமரன் சங்கிருதி. அவர்கள் வஞ்சிக்கும் வகை அவ்வகைகூறி நாராந்தகன் -1. இராவணன் குமரன்; அங் னர். ஆயினும் உனக்கு உதவிபுரிகின் கதனால் கொல்லப்பட்டவன். றேன் அவ்வகை செய்க. அதாவது, அங்கீ 2. தேவாந்தக னி றந்ததைக் கேட்டு சுக்கள் யஞ்ஞம் செய்கிறார்கள் அதில் மகோற்கடர்மீது யுத்தத்திற்கு வந்து பூமி ஆறாம் நாள் கர்மத்தில் செய்யவேண்டிய தேவி யெடுத்து விழுங்கச் ரூக்குமவருக்
நரபதிதேவன் 586 நராந்தகன் ளாயிருந்து அவர்களுக்கு யோக முரைத்த வைவச்சுவசூக்தங்களை அவர்கள் மறந்து னர் . ( கூர்மபுராணம் ) இவர் தவமியற்று விடுவர் . அதை அவர்க்கு அச்சமயத்தில் கற் கையில் இந்திரனால் ஏவப்பட்ட தெய்ல பிப்பையேல் அந்த யாகமுடிவி லுனக்கு கன்னியரிவரை மயக்க வந்தனர் . அதனை வேண்டிய தனத்தைக் கொடுப்பர்களெ யறிந்த இவர் தொடையில் அநேக அப்சா ன்று ஏவினன் . இவன் அவ்வகை புரிந்து சுக்களைச் சிருட்டித்து விட்டனர் . இப் முடிவில் தனத்தைப்பெறுகையில் யஞ்ஞத் பெண்களை இந்திரனால் ஏவப்பட்ட அப்சர தினின்று ஒரு மகாபுருஷன் தோன்றி சுக்கள் கண்டு இவர்கள் தம்மினும் அழகு யஞ்ஞசேஷம் எனதெனத் தடுக்கத் தந்தை பெற்றிருத்தலால் வெட்கி மறைந்தனர் . யின் அநுமதி பெற்ற குமரன் மீண்டும் ஊருவில் பிறந்ததால் ஊர்வசி எனப் தந்தையை அடைந்து யஞ்ஞமூர்த்தியாய்த் பெயர் பெற்றனள் . தேவர்க்குச் சகாயமாக தோன்றியவர் உருத்திரமூர்த்தி யெனவு யுத்தஞ் செய்து அசுரரைச் செயித்தவர் . ணர்ந்து அவரைவேண்டி அந்தமூர்த்தியால் ( பாகவதம் . ) | அநுக்கிரகிக்கப் பெற்றவன் . ( பாகவதம் . ) * 2 . பிரமனுக்குத் தருமன் எனும் ஒரு நாப்பிரசாபதி - ஒரு பிரசாபதி ; இவர் குமரன் இருந்தனன் . அவனுக்கு அரி தேவி மேரு . உருக்கிரயனென்னும் விஷ் என்றும் கிருஷ்ணன் என்றும் இரண்டு ணுவைப் பெற்றவர் . குமார் இருந்தனர் . இவ்விருவரே நரநாரா நாமேதம் - 1 ஒருமலை ; இமயத்திற்கருகி யணர் . இவர்கள் மகாயோகிகளாயிருந்தது லுள்ளது . இதில் ஒருகால் கருடன் வால கண்டு இந்திரன் இவர்களின் தவத்தைக் கில்லியரிருந்த ஆலின் கிளையை எறிந் கெடுக்க அப்ஸரஸ்ஸுக்களையேவச் சலிக் தான் . இது நூறுயோசனை விஸ்தாரமுள் காது இருந்து அந்த அப்ஸரஸுகளினும் ளது . அழகு மிகுந்தவளாய்த் தமது தொடையி ' 2 . இது புருஷப்பசுவை வைத்து யாகஞ் லிருந்து ஊர்வசியினையும் பல அப்ஸரஸுக் செய்யும் யாகம் . களையும் சிருட்டித்துத் தவமழியாது பெற் நாவர்மணன் - இவன ஒரு அரசன இவலா றவர் . இவர்களுடன் தீர்த்தயாத்திரைக்கு நல்லோரை அடைந்து சிவமகாத்மியம் வந்த பிரகலா தன் ருஷிகளுக்கு அம்பறாத் சிவபூஜாவிசேஷம் முதலிய கேட்டறிந்து தூணி வில் அம்பு இருப்பது யுக்தமன்று அவ்வழி ஒழுகி நலம் பெற்றவன் . ( சௌர என்று போரிட்டு வெற்றிபெறாமல் நாரா ) புராணம் ) யணர் சொற்படி யுதத்தை நிறுத்திப் நர்வாணதத்தன் - உதயணனுக்கு வாசவதத் பாதாளஞ் சென் றனன . மேலே இந்திர தையினிடம் பிறந்த புத்திரன் . இவன் னால் ஏவப்பட்ட அப்ஸரஸுக்களை நாரா குபேரனது அருளினாலுதித்தவ னாதலின் யணர் சபிக்கத் தொடங்குகையில் நான் இப் பெயர் பெற்றனன் . ( நரவாகனன் - தடுக்க நின்று மோகித்த அவர்களைத் துவா குபேரன் . ) இவன் வித்தியாதர சக்கரவர்த் ரகையில் பிறக்கச் செய்தவர் . தியாகப் பின்பு ஆயினன் . ( பெ . கதை ) நாபதிதேவன் - கேமமாபுரத்தரசன் . நாவாமன் - சூர்யவம்சத்தாசன் ; இவ நாபாகன் - 1 . ( சூ . ) திஷ்டன் குமரன் . னுக்கு ( க0 000 ) தேவிமார் . இவன் பாஞ் 2 . ( சூ . ) சிறு தன் குமரன் ; இவன் கும சாலதேசமாண்டவன் . இவன் தேவியரில் ரன் அயுதாயுசு . முதல்வி சுதேவி . 3 . வைவச்சுத மனுப்புத்திரன் ; இவன் நான் - 1 . தாபசன் என்னும்மநுப்புத்திரன் குருகுலவாசியாகச் சென்று மீண்டு தன் 2 . ( சூ . ) சுந்திரிதி குமரன் . முன்னவரை யெனக்கு என்ன வைத்தீ 3 . ஒரு தேவருஷி . சென்று கேட்க அவர்கள் உன் தந்தையை 4 . கயன் குமரன் . வைத்தோமென இவன் தந்தையைச் 5 . சங்கிருதி தந்தை . ( சங் . ) மன்யு சம சென்று வினவினன் . தந்தை உன்னை ரன் . இவன் குமரன் சங்கிருதி . அவர்கள் வஞ்சிக்கும் வகை அவ்வகைகூறி நாராந்தகன் - 1 . இராவணன் குமரன் ; அங் னர் . ஆயினும் உனக்கு உதவிபுரிகின் கதனால் கொல்லப்பட்டவன் . றேன் அவ்வகை செய்க . அதாவது அங்கீ 2 . தேவாந்தக னி றந்ததைக் கேட்டு சுக்கள் யஞ்ஞம் செய்கிறார்கள் அதில் மகோற்கடர்மீது யுத்தத்திற்கு வந்து பூமி ஆறாம் நாள் கர்மத்தில் செய்யவேண்டிய தேவி யெடுத்து விழுங்கச் ரூக்குமவருக்