அபிதான சிந்தாமணி

ரேகன் ஜா நரசிம்மமேதா ரையன், தர்மனுக்கு, 1. சிவ செய்து தந்தனர். அதைப் பெருமாளுக் நாசிங்கழனையரையர் -- திருநாவலூர் சாச குச் சாத்த அது பற்று திருப்பதைக் கண்டு னத்திற் கூறிய நரசிங்கவர்மன் கன்னரதே வணிகன் தட்டானுக்குச் சொல்லி வேண் -வன் கி.பி. 957. இவருக்குமுன முனைய டினன். மீண்டும் அதைச் சரிப்படுத்தித் தியரையன், குலமாணிக்கன் இராமதே தர வணிகன் கொண்டு காட்ட ஒரு விரற் வன், நரசிங்கவர்மனுக்கு முன்னோர்கள். கடை அதிகப்பட்டது. அதைச் சரிப்படுத் நாசிங்கமுனையரைய நாயனார் - 1. திருமு தித் தர ஒரு விரற்கடை குறைந்தது. இவ் னைப்பாடி நாட்டில் அரசு வீற்றிருந்து சிவ வாறு நீட்டவுங் குறையவும் இருத்தலைக் னடியவரிடத்து அன்பு பூண்டவர். இவர் கண்டு வணிகன் நான் செய்த குற்றமென் திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்தில் வருகின்ற னோ என வருந்தி, நீயே அளவுகாண் என சிவனடியவர்க்கு அமுதுடன் நூறு பொன் வேண்டலும் நாம் சிவமூர்த்தியை யன்றிக் கொடுத்து வருவர். இவ்வகை நடத்தி வரு காண்பதில்லென மறுத்தனன். பின்னும் கையில் பொன் பெறவேண்டிக் காமுகன் வணிகன் வேண்டக் கண்களைக் கட்டிக் ஒருவன் சிவவேடம் பூண்டுவர அவனை கொண்டு வணிகன் அழைத்துச் செல்லக் மற்ற அடியவர்கள் இகழ்ந்தது கண்டு அவ கோயிலுட் புகுந்து பெருமாளைத் தடவ னுக்கு அமுதிட்டு இருநூறு பொன் கொடு அவர் மான் மழு சதுர்ப்புஜத்துட னிருக்கக் த்தனுப்பிச் சிவவேடந் தரித்த அடியவ கண்டு துணுக்கெனக் கண்களை யவிழ்த்துப் ரிடத்து அன்பால் முத்தி யடைந்தவர், பெருமாளைக் கண்டு மீண்டும் கண்களை (பெரிய புராணம்). மூடினன், மீண்டு அவ்வாறு சிவச் சின் '2. இப்பெயர் கொண்ட மற்றொருவர் னங்களைக் கண்டு கண்களைத் திறக்க விஷ் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. இவர் சுந்தர ணுவாகக்கண்டு மயங்கிக் கண்மூடின் சிவ மூர்த்திசுவாமிகளைப் புத்திரராகக் கொண்டு னாகவும் திறக்கில் திருமாலாகவும் இருக்கக் வளர்த்தவர். இவர் குறுநில மன்னர் கண்டு கண்களில் நீர் ததும்பத் திருவடி இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டை அரசாண் களில் வணங்கி மனமுருகி உன்னில் சிவன் டவரின் வேறா தல்வேண்டும். ஏனெனில் வேறென்று நினைத்த எனக்கு என்னில் அவர் சரித்திரத்தில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி அவன் வேறல்லன் என அறிவித்து நின் களைப்பற்றிக் கூறாததாலும், திருத்தொண் றவனே எனத் துதிக்கப் பெருமாளும் தம் டத்தொகையில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிரத்தில் சிவக்குறி காட்ட நரஹரியும் இவரைப் புகழ்ந்திருத்தலாலும் என்க. பணிந்து நாமதேவர் செய்த விருந்துண்டு இவர்கள் வழியில் நந்தமான் வம்சம் உண் சிவமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி பெருமா டாயிற்று. தெய்வீக அரசனைக் காண்க. ளைப் பணிந்து வந்தனர். இவர் காலம் ஒளவையார் காலம். தந்தை நாகன் - விப்ரசித்தி குமரன். தெய்வீக அரசன், தாய் பாண்டியன் கும் நாகாகான் - வராகவுருக்கொண்ட விஷ்ணு ரியாகிய காஞ்சனமாலை. விற்குப் பூமிதேவியிடம் பிறந்த அசுரன். நாசிங்கழர்த்தி - இரண்யகசிபுவை வதை இவன் பிராக்சோதிஷம் எனும் பட்டணம் 'த்த விஷ்ணு வினவதார விசேஷம். நாகரி ஆண்டவன். இவன் துவஷ்டாவின் குமரி யைக் காண்க, இம்மூர்த்தி காசிபர்க்குச் யாகிய கசேரு என்பவளை யானையாகச் செ சமித்தின் பொருட்டுச் சென்று சமுத்திரத் ன்று சிறை கொண்டான். குமரன் பகதத் தில் முழுகிய வாலகில்லியரை ரக்ஷித்தனர். தன். இவன் மந்திரிமார், அயக்கிரீவன் நரசிங்கவர்மன் - ஒரு மலை நாட்டரசன். பஞ்சகன், நிசும்பன், பிராபணன், முரன் | நாசிம்மமேதா - கடேமண்டலீ யென்னும் முதலியவர். இவன் அதிதியின் காதணி ஊரில், நாகாவேதியர்க்குக் குமாரராய்ப் யையும், வருணன் குடையினையும் கவர்ந்த 'பிறந்து உபநயனம் முதலியவடைந்து தாய் மையால் விஷ்ணுமூர்த்தி கிருஷ்ணாவதாரத் தந்தையர் இறக்கச் சிறிய தந்தையால் தில் இவனிடத்துப் போர் புரிந்து கொலை வளர்க்கப் பெற்றவர். இவர் விளையாட் செய்து இவன் செல்வங்களையும் காதணியை டில் காலம் போக்கி ஒருநாள் களைத்து யும் இவனிடமிருந்த மணிமாலையினையும் வந்து அண்ணன் மனைவியைத் தாகங் பரித்தனர். இவனுக்குத் துவிவி தன் என் கேட்க நீ என்ன செய் திளைத்தனை நீ இவ் கிற வாநரன் நண்பன். (பாகவதம்) இவன் வாறு திரிந்து வருகின்றாய் கலியாணஞ் பட்டணம் மாகிஷ்மதி யெனவும் கூறுவர். | செய்து கொண்டு கல்வி யில்லாமல் மனைவி
ரேகன் ஜா நரசிம்மமேதா ரையன் தர்மனுக்கு 1 . சிவ செய்து தந்தனர் . அதைப் பெருமாளுக் நாசிங்கழனையரையர் - - திருநாவலூர் சாச குச் சாத்த அது பற்று திருப்பதைக் கண்டு னத்திற் கூறிய நரசிங்கவர்மன் கன்னரதே வணிகன் தட்டானுக்குச் சொல்லி வேண் - வன் கி . பி . 957 . இவருக்குமுன முனைய டினன் . மீண்டும் அதைச் சரிப்படுத்தித் தியரையன் குலமாணிக்கன் இராமதே தர வணிகன் கொண்டு காட்ட ஒரு விரற் வன் நரசிங்கவர்மனுக்கு முன்னோர்கள் . கடை அதிகப்பட்டது . அதைச் சரிப்படுத் நாசிங்கமுனையரைய நாயனார் - 1 . திருமு தித் தர ஒரு விரற்கடை குறைந்தது . இவ் னைப்பாடி நாட்டில் அரசு வீற்றிருந்து சிவ வாறு நீட்டவுங் குறையவும் இருத்தலைக் னடியவரிடத்து அன்பு பூண்டவர் . இவர் கண்டு வணிகன் நான் செய்த குற்றமென் திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்தில் வருகின்ற னோ என வருந்தி நீயே அளவுகாண் என சிவனடியவர்க்கு அமுதுடன் நூறு பொன் வேண்டலும் நாம் சிவமூர்த்தியை யன்றிக் கொடுத்து வருவர் . இவ்வகை நடத்தி வரு காண்பதில்லென மறுத்தனன் . பின்னும் கையில் பொன் பெறவேண்டிக் காமுகன் வணிகன் வேண்டக் கண்களைக் கட்டிக் ஒருவன் சிவவேடம் பூண்டுவர அவனை கொண்டு வணிகன் அழைத்துச் செல்லக் மற்ற அடியவர்கள் இகழ்ந்தது கண்டு அவ கோயிலுட் புகுந்து பெருமாளைத் தடவ னுக்கு அமுதிட்டு இருநூறு பொன் கொடு அவர் மான் மழு சதுர்ப்புஜத்துட னிருக்கக் த்தனுப்பிச் சிவவேடந் தரித்த அடியவ கண்டு துணுக்கெனக் கண்களை யவிழ்த்துப் ரிடத்து அன்பால் முத்தி யடைந்தவர் பெருமாளைக் கண்டு மீண்டும் கண்களை ( பெரிய புராணம் ) . மூடினன் மீண்டு அவ்வாறு சிவச் சின் ' 2 . இப்பெயர் கொண்ட மற்றொருவர் னங்களைக் கண்டு கண்களைத் திறக்க விஷ் இருந்ததாகத் தெரிகிறது . இவர் சுந்தர ணுவாகக்கண்டு மயங்கிக் கண்மூடின் சிவ மூர்த்திசுவாமிகளைப் புத்திரராகக் கொண்டு னாகவும் திறக்கில் திருமாலாகவும் இருக்கக் வளர்த்தவர் . இவர் குறுநில மன்னர் கண்டு கண்களில் நீர் ததும்பத் திருவடி இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டை அரசாண் களில் வணங்கி மனமுருகி உன்னில் சிவன் டவரின் வேறா தல்வேண்டும் . ஏனெனில் வேறென்று நினைத்த எனக்கு என்னில் அவர் சரித்திரத்தில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி அவன் வேறல்லன் என அறிவித்து நின் களைப்பற்றிக் கூறாததாலும் திருத்தொண் றவனே எனத் துதிக்கப் பெருமாளும் தம் டத்தொகையில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிரத்தில் சிவக்குறி காட்ட நரஹரியும் இவரைப் புகழ்ந்திருத்தலாலும் என்க . பணிந்து நாமதேவர் செய்த விருந்துண்டு இவர்கள் வழியில் நந்தமான் வம்சம் உண் சிவமூர்த்தியின் கட்டளைப்படி பெருமா டாயிற்று . தெய்வீக அரசனைக் காண்க . ளைப் பணிந்து வந்தனர் . இவர் காலம் ஒளவையார் காலம் . தந்தை நாகன் - விப்ரசித்தி குமரன் . தெய்வீக அரசன் தாய் பாண்டியன் கும் நாகாகான் - வராகவுருக்கொண்ட விஷ்ணு ரியாகிய காஞ்சனமாலை . விற்குப் பூமிதேவியிடம் பிறந்த அசுரன் . நாசிங்கழர்த்தி - இரண்யகசிபுவை வதை இவன் பிராக்சோதிஷம் எனும் பட்டணம் ' த்த விஷ்ணு வினவதார விசேஷம் . நாகரி ஆண்டவன் . இவன் துவஷ்டாவின் குமரி யைக் காண்க இம்மூர்த்தி காசிபர்க்குச் யாகிய கசேரு என்பவளை யானையாகச் செ சமித்தின் பொருட்டுச் சென்று சமுத்திரத் ன்று சிறை கொண்டான் . குமரன் பகதத் தில் முழுகிய வாலகில்லியரை ரக்ஷித்தனர் . தன் . இவன் மந்திரிமார் அயக்கிரீவன் நரசிங்கவர்மன் - ஒரு மலை நாட்டரசன் . பஞ்சகன் நிசும்பன் பிராபணன் முரன் | நாசிம்மமேதா - கடேமண்டலீ யென்னும் முதலியவர் . இவன் அதிதியின் காதணி ஊரில் நாகாவேதியர்க்குக் குமாரராய்ப் யையும் வருணன் குடையினையும் கவர்ந்த ' பிறந்து உபநயனம் முதலியவடைந்து தாய் மையால் விஷ்ணுமூர்த்தி கிருஷ்ணாவதாரத் தந்தையர் இறக்கச் சிறிய தந்தையால் தில் இவனிடத்துப் போர் புரிந்து கொலை வளர்க்கப் பெற்றவர் . இவர் விளையாட் செய்து இவன் செல்வங்களையும் காதணியை டில் காலம் போக்கி ஒருநாள் களைத்து யும் இவனிடமிருந்த மணிமாலையினையும் வந்து அண்ணன் மனைவியைத் தாகங் பரித்தனர் . இவனுக்குத் துவிவி தன் என் கேட்க நீ என்ன செய் திளைத்தனை நீ இவ் கிற வாநரன் நண்பன் . ( பாகவதம் ) இவன் வாறு திரிந்து வருகின்றாய் கலியாணஞ் பட்டணம் மாகிஷ்மதி யெனவும் கூறுவர் . | செய்து கொண்டு கல்வி யில்லாமல் மனைவி