அபிதான சிந்தாமணி

நரகம் 293 நரகரிபக்தர் - (28) சூசீமுகம் - தங்களைச் செல்வர்கள் நாகரி - இரண்யகசிபைக் கொன்ற விஷ்ணு என்று மதித்து இறுமாந்திருப்போர், தர் வின் திருவுரு. இவர் சிரம் சிங்கவுருவமாக மஞ் செய்யாமல் பொருளைக் காத்திருப் வும் மற்றத் தேகம் மனித வுருக்கொண்டு போர் அவர்களை ஊசியின் முகமொத்து தம்மைத் துதித்த பிரகலா தன் பொருட்டுத் வருத்தும் நாகம். (தேவி - பாகவதம்). தூணிற் றோன்றித் தேவரைத் துன்புறுத் I. (எ) அள்ளல், ரௌரவம், கும்பீபா திய அவ்வசுரனைக் கொன்று கோபமடங் கம், கூடகாலம், செந்துத்தானம், பூதி, காது நின்று, தேவர் வேண்டுகோளால் மாபூதி. | இலக்குமி யடையக் கோபங்கிப் பிரகலா IV. (1) இசனரவ்ம - ருரு எனும் பிரா தனை அநுக்கிரகித்தனர் என்பர். இவர் ணிகளால் ஒரு கணமேனும் தாங்கற்கரிய கோபங்கொண்ட காலத்தில், சரபவுருக் துன்பம் விளைப்பதாய் அக்நிச்வாலையுடைய கொண்ட சிவமூர்த்தியால் தோல் உரி தாய்ப் பற்பல துன்பம் அனுபவிக்குமிடம். யுண்டு கோபமடக்கினர் என்பர் சைவர். (2) சூகாம் - பன்றிகளால் வருத்தப் அச் சாபத்தை வெல்ல நாராயணப்பணி படும் இடம். யாய் விஷ்ணு வந்தனர் என்பர் வைணவர். (3) உரோதம் - அசையாது நிறுத்தப் (பாகவதம், ஸ்காந்தம்). படும் இடம், நாகரிதாசர் - இவர் திருமாலிடம் அன்பு (4) தாலம் - பனை மடற்களால் அறுத்த பூண்டவராய்த் திருமால் கொண்ட பல அவ லும் அதன் மீதிருந்து நூக்கலுமான இடம். தாரங்களையும் நாடகமாக நடித்து வருவர். (5) தப்தகும்பம் - காய்ச்சிய எண்ணெ இவரது சீடர் இவர் கொண்ட வேடத்திற் யக் கும்பத்தில் தள்ளும் இடம். கிணங்கத் தாமும் வேடங்கள் பூண்டு நடிப் (6) இலவணம் - உடலைப் பிளந்து உப்பு பர். ஒருநாள் இவர் நாசிங்க வருக்கொள் பிடும் இடம். ளச் சீடன் ஒருவன் இரண்யவேடமும் மற் (7) இலோகிதம் - இரத்தம் ஒழுக வதை சொருவன் பிரகலாத வேடமும் கொண்டு க்கும் இடம். நடிக்கையில் பிரகலா தன் இரணியன் முன் (8) உதிராம்பம் - கொதிக்கும் இரத்தத் விஷ்ணுமூர்த்தியின் 'சர்வ வியாபகநிலை திற் போடும -ம். கூற இரணியன் கோபித்து இந்தத் தூணி (9) வை தர வி - உதிரப்பெருக்கமைந்து லுந் திருமாலிருப்பனோ எனக் கோபத்து எவ்வகையினுந் தாண்டற்கரிய தானவிடம், டன் அறைய அதில் நரசிங்கவேடங்கொண் (10) கிருமிசம் - புழுக்கள் தொளைக்கும் டிருந்த தாசர் வெளிப்பட்டு இரணியவேட இடம். ங்கொண்டிருந்த அவனது உடலைப்பிளந்து (11) கிருமிபோசனம் - புழுக்களை உண் மாலையிட்டனர். இதனை அக்காலத்திருந்த பிக்கும் இடம், இராமராஜர்முன் பலர் கூற அரசர் நாஹ (12) கிருட்டிணம் - நெருப்பிற் காய்ச் ரிதாசரைத் தசாதராகவும் ராம, கைகேசி சிய இருப்பு முட்களின்மேல் நடக்கச் யர் இருவரும் சீடராகவும் வரச்செய்து செய்யும் இடம். இராமனை விட்டுத் தசரதர் பரிதபித்து (13) தாருணம் - தாங்கக்கூடாத குளிரா உயிர் நீங்கும் சரிதை நடிக்கச் செய்கையில் யிருப்பது. இராமன் வனம் புகவும் தசாத வேடம் (14) சந்தமிசனி - ஆயுதத்தால் நாக்கை பூண்ட தாசர் உண்மையாகவே உயிர் நீங்கிப் அறுக்கப்படும் இடம். பரமபதம் பெற்றவர். (15) அசிபத்திரவனம் - வாள் போன்ற நாகரிபக்தர் - இவர் பண்டரிபுரத்தில் வாழ் இலைகளையுடைய காடு. ந்த ஒரு தட்டார். சிவப்ரீதி யுள்ளாராய்த் (16) பூயவகம் - சகிக்கக்கூடாத துர் திருமாற் கோயிலருகிருந்து உட்செல்லாத நாற்றமுடைய இடம். வராய் வாழ்கின்ற நாளில் வணிகன் ஒரு (17) கருட்ண சூத்ரம் - சக்கிரத்திற் சுற் வன் புத்திரப்பேறு வேண்டிப் பெருமாளை றிக் கால்விரலிற் கயிறு பூட்டி உடல் முழு வணங்கிப் பெற்று அப் பெருமாளுக்கு தும் ஒன்றாகும்படி இறுக்கி வருத்துமிடம், அரைநாண் செய்யவேண்டி இவரிடத்துச் (18) தமசு - இருள் நிறைந்த இடம். சென்று கூற அவர் பெருமாளின் அளவெ (19) சுவபோசநம் - தன்னுடம்பை அறு டுத்துவா வென்றனர். வணிகன் அவ்வாறே த்துக் கொடுக்கத் தானே உண்ணுமிடம் | அளவெடுத்துத் தரத் தட்டார் அவ்வாறு
நரகம் 293 நரகரிபக்தர் - ( 28 ) சூசீமுகம் - தங்களைச் செல்வர்கள் நாகரி - இரண்யகசிபைக் கொன்ற விஷ்ணு என்று மதித்து இறுமாந்திருப்போர் தர் வின் திருவுரு . இவர் சிரம் சிங்கவுருவமாக மஞ் செய்யாமல் பொருளைக் காத்திருப் வும் மற்றத் தேகம் மனித வுருக்கொண்டு போர் அவர்களை ஊசியின் முகமொத்து தம்மைத் துதித்த பிரகலா தன் பொருட்டுத் வருத்தும் நாகம் . ( தேவி - பாகவதம் ) . தூணிற் றோன்றித் தேவரைத் துன்புறுத் I . ( ) அள்ளல் ரௌரவம் கும்பீபா திய அவ்வசுரனைக் கொன்று கோபமடங் கம் கூடகாலம் செந்துத்தானம் பூதி காது நின்று தேவர் வேண்டுகோளால் மாபூதி . | இலக்குமி யடையக் கோபங்கிப் பிரகலா IV . ( 1 ) இசனரவ்ம - ருரு எனும் பிரா தனை அநுக்கிரகித்தனர் என்பர் . இவர் ணிகளால் ஒரு கணமேனும் தாங்கற்கரிய கோபங்கொண்ட காலத்தில் சரபவுருக் துன்பம் விளைப்பதாய் அக்நிச்வாலையுடைய கொண்ட சிவமூர்த்தியால் தோல் உரி தாய்ப் பற்பல துன்பம் அனுபவிக்குமிடம் . யுண்டு கோபமடக்கினர் என்பர் சைவர் . ( 2 ) சூகாம் - பன்றிகளால் வருத்தப் அச் சாபத்தை வெல்ல நாராயணப்பணி படும் இடம் . யாய் விஷ்ணு வந்தனர் என்பர் வைணவர் . ( 3 ) உரோதம் - அசையாது நிறுத்தப் ( பாகவதம் ஸ்காந்தம் ) . படும் இடம் நாகரிதாசர் - இவர் திருமாலிடம் அன்பு ( 4 ) தாலம் - பனை மடற்களால் அறுத்த பூண்டவராய்த் திருமால் கொண்ட பல அவ லும் அதன் மீதிருந்து நூக்கலுமான இடம் . தாரங்களையும் நாடகமாக நடித்து வருவர் . ( 5 ) தப்தகும்பம் - காய்ச்சிய எண்ணெ இவரது சீடர் இவர் கொண்ட வேடத்திற் யக் கும்பத்தில் தள்ளும் இடம் . கிணங்கத் தாமும் வேடங்கள் பூண்டு நடிப் ( 6 ) இலவணம் - உடலைப் பிளந்து உப்பு பர் . ஒருநாள் இவர் நாசிங்க வருக்கொள் பிடும் இடம் . ளச் சீடன் ஒருவன் இரண்யவேடமும் மற் ( 7 ) இலோகிதம் - இரத்தம் ஒழுக வதை சொருவன் பிரகலாத வேடமும் கொண்டு க்கும் இடம் . நடிக்கையில் பிரகலா தன் இரணியன் முன் ( 8 ) உதிராம்பம் - கொதிக்கும் இரத்தத் விஷ்ணுமூர்த்தியின் ' சர்வ வியாபகநிலை திற் போடும - ம் . கூற இரணியன் கோபித்து இந்தத் தூணி ( 9 ) வை தர வி - உதிரப்பெருக்கமைந்து லுந் திருமாலிருப்பனோ எனக் கோபத்து எவ்வகையினுந் தாண்டற்கரிய தானவிடம் டன் அறைய அதில் நரசிங்கவேடங்கொண் ( 10 ) கிருமிசம் - புழுக்கள் தொளைக்கும் டிருந்த தாசர் வெளிப்பட்டு இரணியவேட இடம் . ங்கொண்டிருந்த அவனது உடலைப்பிளந்து ( 11 ) கிருமிபோசனம் - புழுக்களை உண் மாலையிட்டனர் . இதனை அக்காலத்திருந்த பிக்கும் இடம் இராமராஜர்முன் பலர் கூற அரசர் நாஹ ( 12 ) கிருட்டிணம் - நெருப்பிற் காய்ச் ரிதாசரைத் தசாதராகவும் ராம கைகேசி சிய இருப்பு முட்களின்மேல் நடக்கச் யர் இருவரும் சீடராகவும் வரச்செய்து செய்யும் இடம் . இராமனை விட்டுத் தசரதர் பரிதபித்து ( 13 ) தாருணம் - தாங்கக்கூடாத குளிரா உயிர் நீங்கும் சரிதை நடிக்கச் செய்கையில் யிருப்பது . இராமன் வனம் புகவும் தசாத வேடம் ( 14 ) சந்தமிசனி - ஆயுதத்தால் நாக்கை பூண்ட தாசர் உண்மையாகவே உயிர் நீங்கிப் அறுக்கப்படும் இடம் . பரமபதம் பெற்றவர் . ( 15 ) அசிபத்திரவனம் - வாள் போன்ற நாகரிபக்தர் - இவர் பண்டரிபுரத்தில் வாழ் இலைகளையுடைய காடு . ந்த ஒரு தட்டார் . சிவப்ரீதி யுள்ளாராய்த் ( 16 ) பூயவகம் - சகிக்கக்கூடாத துர் திருமாற் கோயிலருகிருந்து உட்செல்லாத நாற்றமுடைய இடம் . வராய் வாழ்கின்ற நாளில் வணிகன் ஒரு ( 17 ) கருட்ண சூத்ரம் - சக்கிரத்திற் சுற் வன் புத்திரப்பேறு வேண்டிப் பெருமாளை றிக் கால்விரலிற் கயிறு பூட்டி உடல் முழு வணங்கிப் பெற்று அப் பெருமாளுக்கு தும் ஒன்றாகும்படி இறுக்கி வருத்துமிடம் அரைநாண் செய்யவேண்டி இவரிடத்துச் ( 18 ) தமசு - இருள் நிறைந்த இடம் . சென்று கூற அவர் பெருமாளின் அளவெ ( 19 ) சுவபோசநம் - தன்னுடம்பை அறு டுத்துவா வென்றனர் . வணிகன் அவ்வாறே த்துக் கொடுக்கத் தானே உண்ணுமிடம் | அளவெடுத்துத் தரத் தட்டார் அவ்வாறு