அபிதான சிந்தாமணி

கியரிலைப்படலம் 951 | நரகம் செல்ல, ஆழ்வார் தவழ்ந்து சென்று பெரு தம்மை ஆச்ரயித்த முதலிகளுக்குப் பாஷ் மாள் சந்நிதியின் வடபுறத்திலிருந்த திருப் | யகாலக்ஷேபாதிகளைச் செய்து (சுசு)வருஷ புளியடியில் பதுமாசனமிட்டு யோகத்தெ மிருந்து திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினர். முந் தருளி யிருந்தனர். இவ்வகை (சு) (குருபரம்பரை). நாள் கழிந்தபின் பெருமாள் கட்டளையால் நயிஷதன் - ஒரு அரசன். சேனைமுதலியார் அவரிடத்தெழுந் தருளிப் நயினர் - இது வேளாளரின் ஒரு வகுப்பு. பஞ்சஸமஸ்கார முதலிய செய்து போயினர்.) இவர்கள் ஜயினர்களாயிருந்து பின் வேளா இவர் இவ்வகை இருத்தலைக் கண்ட தாய் ளரானவர்கள். இது ஜயினர்க்குரிய பட் தந்தையர், இவர் சடவாயுவைக் கோபித் டம். தற்காலம் கைக்கோளர், பள்ளிகள், தவராகையால் சடகோபன் எனப் பெய உடையார் முதலியவர்க்கும் வழங்கி வரு ரிட்டு மகிழ்ந்த னர். இவர் அப் புளிக்கீழ் கிறது. இது சிவனடியவர்களுக்கும் வழ எழுந்தருளி யிருந்து மதுரகவியாழ்வார் ங்கி வருகிறது. இளையான்குடிமாறனாயி, பொருட்டு நான்கு வேதசாரங்களையும் தமி னார். (தர்ஸ்ட ன்). ழில் அருளிச்செய்து பெருமாள் பிரசாதி நயுதன் -(சங்.) செயசேநன குமரன், த்த மகிழமாலை சூடி வகுளாபரணரென் நயுதாயு -ஒரு மகாரதன். றும், தம் பாசுரங்களால் பா மதங்களைப் நாகசதுர்த்தசி - பாவலியைக் காண்க, போக்கின தால் பராங்குசரெனவும். திருநா நாகம் - 1. இது உலகத்தில் பாபஞ் செய் மம் பெற்று (நடு) திருநக்ஷத்திரம் எழுந் தவர் அடையும் இடம். இது புராணங்கள் தருளி யிருந்து திருநாட்டுக் கெழுந்தருளி தோறும் பலவகைப்படும். இது தொகை னர். இவர் மற்றைய சரி தங்களை மதுர யால் இருபத்தெட்டு வகையால் நூற்று கவியாழ்வாரைக் காண்க. (குருபரம்பரை) நாற்பது, விரியால் இருபத்தெட்டுக்கோடி இவர் மதுரையில் (600) புலவர்களைப் 'யாம். 1, கோரம், 2. கோராத்கோரம், பெற்றிருந்த சங்கப் பலகை ஆழ்வார் எழு 3. அதிகோரம், 4. கோரதரம், 5. கோர தித்தந்த ஒரு சீட்டிற்கு இடந்தந்து அவர் ரூபம், 6. தாள தரம், 7. பயாநகம் 8. காளா களைக் கீழ் தள்ளியது. அதனால் புலவர்கள் ராத்திரி, 9. பயோற்கடம், 10. சண்டம், ஆழ்வாரைப் புகழ்ந்தனர் என ஒரு செய்தி 11. மகாசண்டம், 12. சண்டகோலாகலம், உண்டு. (சடகோபாந்தாதி காண்க). 13. சண்டதாம், 14. சரோருஹம், 15. சல நயநிலைப்படலம் -(நாடகம்) இது கூத்த சவதி, 16. வீமம், 17. வீமலீடனம், 18. கர மார்க்கமெனவும் படும். அது பெரியோரை ளம், 19. விகாளம், 20. குலிசம், 21. முக் தலைமக்கள் மேவச் செய்யப்பட்ட மெய்ப் கோணம், 22. ஐங்கோணம், 23. தீர்க்க பொருள் பற்றி வருதல், சிறியோரைத் தலை தரம் 24. பரிவர்த்துளம், 25. எழுநிலம், மக்களாக்கி ஒளியும், விருத்தியும், சாதியும், 26. எண்ணிலம், 27. தீர்க்கவொளி, 28. சந்தியும், சுவையும் முதலாகப் பல விகற் மாயை. மற்றுமொரு விதம்: 1. தாமிச் பத்தானும் வருவதுமாம். (வீரசோ.) ரம், 2. அந்ததாமிச்ரம், 3, சவுரவம், 4. மகா நயித்திரு -1. ஒரு முனிவன். ரவுரவம், 5. கும்பிபாகம், 6. காலசூத்திரம், 2. சிவசன்மாவைக் காண்க. 7. அசிபத்திரவநம், 8. சூகாமுகம், 9. அந்த நயினராசாரியர் - தேசிகர் குமார். இவர் கூபம், 10. கிருமிபோஜனம், 11. சங்தங் க்கு வரதாசாரியர் என்றும் பெயர். இவ கிசம், 12. சூரமி, 13. வச்சிரகண்ட ம், 14. ரும் தந்தையைப்போல் பலரிடத்தில் வா சலமரி, 15.வை தாணி, 16. பூயோ தம், தஞ்செய்து திவ்ய தேச யாத்திரை செய்து 17. பாணரோதம், 18. வைச்சம், 19. லா வருகையில் கேரள தேசம் சென்று மடைப் லாபக்ஷம், 20, சராமேயா தனம், 21. விசா பள்ளி பரிசனங்களுக்குத் தலைச் சுமையாய் யபானம், 22. ஷாரகர்த்த பம், 23. ரஷோ க்ஷத்ரர் ஏவிய கல்லை அவர்களுக்கே திரு கணபோஜனம், 24. சூலப்புரோதம், 25. ப்பி அவர்கள் வேண்ட அதைப் போக்கிச் தெந்தசூகம், 26. வடதிரோதானம், 27. சாகல்லியமல்லன் விட்ட பூதத்தைப் பல் பரியாவர்த்த னம், 28. சூசீமுகம் என்பவை லக்குச் சமப்பித்துத் தாஸாாஜாவென்கிற யாம். இவற்றுள் இராசநாகம், ரெளாவம், பிராமணனை ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக்கித் தம்மி இதற்கு இராசநரகம் கும்பீபாகம், ஆதலா டம் வாதத்திற்கு வந்த மாய சந்நியாசியை லிவை இராஜராஜநாகம் எனப்படும். இந்த அண்ணனைக் கொண்டு வெல்வித்துத் இரண்டு இராஜ நாகங்களுக்கும் உயர்ந்த
கியரிலைப்படலம் 951 | நரகம் செல்ல ஆழ்வார் தவழ்ந்து சென்று பெரு தம்மை ஆச்ரயித்த முதலிகளுக்குப் பாஷ் மாள் சந்நிதியின் வடபுறத்திலிருந்த திருப் | யகாலக்ஷேபாதிகளைச் செய்து ( சுசு ) வருஷ புளியடியில் பதுமாசனமிட்டு யோகத்தெ மிருந்து திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினர் . முந் தருளி யிருந்தனர் . இவ்வகை ( சு ) ( குருபரம்பரை ) . நாள் கழிந்தபின் பெருமாள் கட்டளையால் நயிஷதன் - ஒரு அரசன் . சேனைமுதலியார் அவரிடத்தெழுந் தருளிப் நயினர் - இது வேளாளரின் ஒரு வகுப்பு . பஞ்சஸமஸ்கார முதலிய செய்து போயினர் . ) இவர்கள் ஜயினர்களாயிருந்து பின் வேளா இவர் இவ்வகை இருத்தலைக் கண்ட தாய் ளரானவர்கள் . இது ஜயினர்க்குரிய பட் தந்தையர் இவர் சடவாயுவைக் கோபித் டம் . தற்காலம் கைக்கோளர் பள்ளிகள் தவராகையால் சடகோபன் எனப் பெய உடையார் முதலியவர்க்கும் வழங்கி வரு ரிட்டு மகிழ்ந்த னர் . இவர் அப் புளிக்கீழ் கிறது . இது சிவனடியவர்களுக்கும் வழ எழுந்தருளி யிருந்து மதுரகவியாழ்வார் ங்கி வருகிறது . இளையான்குடிமாறனாயி பொருட்டு நான்கு வேதசாரங்களையும் தமி னார் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . ழில் அருளிச்செய்து பெருமாள் பிரசாதி நயுதன் - ( சங் . ) செயசேநன குமரன் த்த மகிழமாலை சூடி வகுளாபரணரென் நயுதாயு - ஒரு மகாரதன் . றும் தம் பாசுரங்களால் பா மதங்களைப் நாகசதுர்த்தசி - பாவலியைக் காண்க போக்கின தால் பராங்குசரெனவும் . திருநா நாகம் - 1 . இது உலகத்தில் பாபஞ் செய் மம் பெற்று ( நடு ) திருநக்ஷத்திரம் எழுந் தவர் அடையும் இடம் . இது புராணங்கள் தருளி யிருந்து திருநாட்டுக் கெழுந்தருளி தோறும் பலவகைப்படும் . இது தொகை னர் . இவர் மற்றைய சரி தங்களை மதுர யால் இருபத்தெட்டு வகையால் நூற்று கவியாழ்வாரைக் காண்க . ( குருபரம்பரை ) நாற்பது விரியால் இருபத்தெட்டுக்கோடி இவர் மதுரையில் ( 600 ) புலவர்களைப் ' யாம் . 1 கோரம் 2 . கோராத்கோரம் பெற்றிருந்த சங்கப் பலகை ஆழ்வார் எழு 3 . அதிகோரம் 4 . கோரதரம் 5 . கோர தித்தந்த ஒரு சீட்டிற்கு இடந்தந்து அவர் ரூபம் 6 . தாள தரம் 7 . பயாநகம் 8 . காளா களைக் கீழ் தள்ளியது . அதனால் புலவர்கள் ராத்திரி 9 . பயோற்கடம் 10 . சண்டம் ஆழ்வாரைப் புகழ்ந்தனர் என ஒரு செய்தி 11 . மகாசண்டம் 12 . சண்டகோலாகலம் உண்டு . ( சடகோபாந்தாதி காண்க ) . 13 . சண்டதாம் 14 . சரோருஹம் 15 . சல நயநிலைப்படலம் - ( நாடகம் ) இது கூத்த சவதி 16 . வீமம் 17 . வீமலீடனம் 18 . கர மார்க்கமெனவும் படும் . அது பெரியோரை ளம் 19 . விகாளம் 20 . குலிசம் 21 . முக் தலைமக்கள் மேவச் செய்யப்பட்ட மெய்ப் கோணம் 22 . ஐங்கோணம் 23 . தீர்க்க பொருள் பற்றி வருதல் சிறியோரைத் தலை தரம் 24 . பரிவர்த்துளம் 25 . எழுநிலம் மக்களாக்கி ஒளியும் விருத்தியும் சாதியும் 26 . எண்ணிலம் 27 . தீர்க்கவொளி 28 . சந்தியும் சுவையும் முதலாகப் பல விகற் மாயை . மற்றுமொரு விதம் : 1 . தாமிச் பத்தானும் வருவதுமாம் . ( வீரசோ . ) ரம் 2 . அந்ததாமிச்ரம் 3 சவுரவம் 4 . மகா நயித்திரு - 1 . ஒரு முனிவன் . ரவுரவம் 5 . கும்பிபாகம் 6 . காலசூத்திரம் 2 . சிவசன்மாவைக் காண்க . 7 . அசிபத்திரவநம் 8 . சூகாமுகம் 9 . அந்த நயினராசாரியர் - தேசிகர் குமார் . இவர் கூபம் 10 . கிருமிபோஜனம் 11 . சங்தங் க்கு வரதாசாரியர் என்றும் பெயர் . இவ கிசம் 12 . சூரமி 13 . வச்சிரகண்ட ம் 14 . ரும் தந்தையைப்போல் பலரிடத்தில் வா சலமரி 15 . வை தாணி 16 . பூயோ தம் தஞ்செய்து திவ்ய தேச யாத்திரை செய்து 17 . பாணரோதம் 18 . வைச்சம் 19 . லா வருகையில் கேரள தேசம் சென்று மடைப் லாபக்ஷம் 20 சராமேயா தனம் 21 . விசா பள்ளி பரிசனங்களுக்குத் தலைச் சுமையாய் யபானம் 22 . ஷாரகர்த்த பம் 23 . ரஷோ க்ஷத்ரர் ஏவிய கல்லை அவர்களுக்கே திரு கணபோஜனம் 24 . சூலப்புரோதம் 25 . ப்பி அவர்கள் வேண்ட அதைப் போக்கிச் தெந்தசூகம் 26 . வடதிரோதானம் 27 . சாகல்லியமல்லன் விட்ட பூதத்தைப் பல் பரியாவர்த்த னம் 28 . சூசீமுகம் என்பவை லக்குச் சமப்பித்துத் தாஸாாஜாவென்கிற யாம் . இவற்றுள் இராசநாகம் ரெளாவம் பிராமணனை ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக்கித் தம்மி இதற்கு இராசநரகம் கும்பீபாகம் ஆதலா டம் வாதத்திற்கு வந்த மாய சந்நியாசியை லிவை இராஜராஜநாகம் எனப்படும் . இந்த அண்ணனைக் கொண்டு வெல்வித்துத் இரண்டு இராஜ நாகங்களுக்கும் உயர்ந்த