அபிதான சிந்தாமணி

கம்பியாண்டார் கம்பி - 980 இம்மாழ்வார் கம்பியாண்டார் நம்பி - திருநாரையூரில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை, இருவரும் ஆச் எழுந்தருளியிருந்த சிவ வேதியர் குலத் யித்தனர். இவர், ஒரு ஆற்றைக் கடக்கை துதித்தவர். இவர் தந்தையார் ஒரு நாள் யில் ஒடம், பாரத்தால் முழுகுவ தறிந்த வேற்றுருக்குப் போயிருக்கையில் தாய், ஓடக்காரன் யாராவது ஒருவர் இறங்கின் பிள்ளையாரைப் பூசிக்க அன்ன முதலிய எல்லாரும் உயிர் பிழைக்கலாம் என, அதி கொடுத்து ஏவினள், அவ் வண்ணமே லிருந்த அம்மை யொருத்தி பிள்ளை யுயிர் நம்பியுஞ் சென்று பூசித்துப் பிள்ளையார் வாழின் உலோகோபகாரமாகும் என்று சந்நிதியில் அன்ன முதலிய படைத்துப் வெள்ளத்தில் குதித்தனள், அம்மை யாற் புசிக்க வேண்ட, அவர் புசிக்காதிருந்ததால் றில் விழுந்து ஒரு திடர் கண்டு உயிர் தப்பி தமது தலையைச் சிலைமேல் மோத இருக் விசனமுறும் நம்பிள்ளையை அடைந்தனள். கையில் பிள்ளையார் தடுத்து அமுது செய் தம்மை வேண்டிய அம்மைக்கு வைகுந்தம் தனர். பின்னும் நம்பி, காலதாமதமாயிற்று தர எழுத்திட்டுக் கொடுத்தவர். வடக்குத் உபாத்தியாயர் தண்டிப்பர் கல்வி யருளிச் திருவீதிப்பிள்ளை யியற்றிய லக்ஷத்திருபத் செய்க என வேண்ட அவ்வகையே விநாய தையாயிரம் கிரந்தத்தைப் புற்றில் வைத் கர் சகலகலையும் அருளிச் செய்தனர் என் தவர். ஈயுண்ணிமா தவருக்கு முப்பத்தாறா பர். இவ்வகை நடந்துவரும் அற்புதத் யிரப் படியைக் கொடுத்தவர். இவர் பெரி தைக் கேள்வியுற்ற அபயகுலச் சோழன் யவாச்சான் பிள்ளையைத் திருவாய்மொழி (இராசராசதேவர்) கம்பிகளை வணங்கிப் க்கு (உச,000ப்படி வியாக்யானம் எழு பிள்ளையாருக்கு மகாபூசையாதிகள் செய் தக் கட்டளை யிட்டவர். இவர்க்குக் கந் வித்து மூவசோதி யருளிய தேவாரத் திரு தாடைதோழப்பர், லோகாசாரியர் என்று முறைகளிருக்குமிடம் அறிய விரும்பி விநா பெயரிட்டனர். நடுவிற்றிருவீதிப்பிள்ளை, பகரைக் கேட்கும்படி வேண்டினன். நம்பி அரசன் தனக்குக் கொடுத்த பரிசை யிவர்க் பார் விநாயகரைக் கேட்டுத் தில்லையின் குக் கொடுக்க அதனை மறுத்தவர். இவர் மேற்குக் கோபுரத்தை யடுத்த திருமதிலில் திருவடிகளில் ஆச்ரயித்தவர்கள், பெரிய சேமித்திருக்கிறதாகக் கூறியவர். இவர் வாச்சான் பிள்ளை, வடக்குத் திருவீதிப் அருளிச் செய்த நூல்கள், திருநாரையூர் பிள்ளை, பின் பழகிய பெருமாள் ஜீயர், விநாயகர்மீது திருவிரட்டைமாலை, கோயி த கலடை தருது. கை சவண்ணம் ஈயுண்ணிமா தவப் பெருமாள். ற்றிருப்பண்ணியர் திரு விருத்தம், திரு நம்பூத்ரி - (நம்பூரி) இவர்கள் மலையாளத்தி ஞான சம்பந்தர் திருவந்தாதி, திருஞானசம் லுள்ள ஒருவகை பிராமணர். இவர்கள் பந்தர் திருச்சண்பை விருத்தம், திருஞான பெரும்பாலார் காணியாட்சிக்காரர் பெரிய சம்பந்தர் திருமும்மணிக்கோவை, திரு வர்த்தகர்கள். இவர்கள் ராஜதானி வேலை ஞானசம்பந்தர் திருவுலாமாலை, திருக்கலம் களில் விருப்பமில்லா தவர். இவர்களில் பகம், திருஞானசம்பந்தர் திருத்தொகை, சிலர் சிவாலயங்களில் அர்ச்சகர்களாக இரு திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவேகா தச க்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலார் மாலை. இவர் பிள்ளையாரால் திருத்தொண் கல்விமான்கள் அதிக வை தீகர்கள். டர் சரித்திரமறிந்து திருத்தொண்டர் திரு நம்பூர்வாதராஜர் - ஒன்பதினாயிரப்படியை அந்தாதி அருளிச் செய்தனர். இவர் திரு | நஞ்சீயர் சொற்படி பட்டோலை கொண்டு முறைகளை ஏழாக வகுத்தவர். 'எழுதினவர் ; நஞ்சீயர் திருவடி சம்பந்தி. ம்பியாருர் - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக் நம்மாழ்வார் - இவர் கலியுகம் பிறமத நாற் குப் பிள்ளைத் திருநாமம் பத்து மூன்றாநாள் பிரமாதிய, வைகாசிய நம்பிள்ளை - இவர் கலி. (சக 0 அ)க்குமேல் பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமை விசாகாக பிரபவ கார்த்திகை நம்பூரில் திரு த்திரம் கூடிய கற்கடலக்கினத்தில் சேனை வவதரித்தவர். இவர் நம்பூரில் வரதராறு முதலியார் அம்சமாய்த் திருக்குருகூரில் ரென்னும் பெயருடன் அவதரித்து நஞ்சீய சாரி யென்பவருக்கு உடைய நங்கையிடத் ரால் நம்பிள்ளையெனப் பெயரடைந்தவர். தில் திருவவதரித்துத் தாய்ப்பாலுண்ணாது நஞ்சீயரைக் காண்க. இவர் திருநாமம் தாமே வளர்ந்தனர். இது பெருமாள் செய கலிவைரி, திருக்கலிக் கன்னிதாசர், லோ லென்று தாய் தந்தையர் (உ)-ஆம் நாள் காசாரியர். ஸ்ரீ - சூத்திசாகரர், இவர் மாறன் என்று நாமகரணஞ் செய்து பொ திருவடிகளில் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை, லிந்து நின்ற பிரான் சந்நிதிக்கு எடுத்துச் இரும். இவர் பிள்ளை தாருத் தொண்டர் திருகஞ்சியர் சொர், காஞ்சியர் தின
கம்பியாண்டார் கம்பி - 980 இம்மாழ்வார் கம்பியாண்டார் நம்பி - திருநாரையூரில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை இருவரும் ஆச் எழுந்தருளியிருந்த சிவ வேதியர் குலத் யித்தனர் . இவர் ஒரு ஆற்றைக் கடக்கை துதித்தவர் . இவர் தந்தையார் ஒரு நாள் யில் ஒடம் பாரத்தால் முழுகுவ தறிந்த வேற்றுருக்குப் போயிருக்கையில் தாய் ஓடக்காரன் யாராவது ஒருவர் இறங்கின் பிள்ளையாரைப் பூசிக்க அன்ன முதலிய எல்லாரும் உயிர் பிழைக்கலாம் என அதி கொடுத்து ஏவினள் அவ் வண்ணமே லிருந்த அம்மை யொருத்தி பிள்ளை யுயிர் நம்பியுஞ் சென்று பூசித்துப் பிள்ளையார் வாழின் உலோகோபகாரமாகும் என்று சந்நிதியில் அன்ன முதலிய படைத்துப் வெள்ளத்தில் குதித்தனள் அம்மை யாற் புசிக்க வேண்ட அவர் புசிக்காதிருந்ததால் றில் விழுந்து ஒரு திடர் கண்டு உயிர் தப்பி தமது தலையைச் சிலைமேல் மோத இருக் விசனமுறும் நம்பிள்ளையை அடைந்தனள் . கையில் பிள்ளையார் தடுத்து அமுது செய் தம்மை வேண்டிய அம்மைக்கு வைகுந்தம் தனர் . பின்னும் நம்பி காலதாமதமாயிற்று தர எழுத்திட்டுக் கொடுத்தவர் . வடக்குத் உபாத்தியாயர் தண்டிப்பர் கல்வி யருளிச் திருவீதிப்பிள்ளை யியற்றிய லக்ஷத்திருபத் செய்க என வேண்ட அவ்வகையே விநாய தையாயிரம் கிரந்தத்தைப் புற்றில் வைத் கர் சகலகலையும் அருளிச் செய்தனர் என் தவர் . ஈயுண்ணிமா தவருக்கு முப்பத்தாறா பர் . இவ்வகை நடந்துவரும் அற்புதத் யிரப் படியைக் கொடுத்தவர் . இவர் பெரி தைக் கேள்வியுற்ற அபயகுலச் சோழன் யவாச்சான் பிள்ளையைத் திருவாய்மொழி ( இராசராசதேவர் ) கம்பிகளை வணங்கிப் க்கு ( உச 000ப்படி வியாக்யானம் எழு பிள்ளையாருக்கு மகாபூசையாதிகள் செய் தக் கட்டளை யிட்டவர் . இவர்க்குக் கந் வித்து மூவசோதி யருளிய தேவாரத் திரு தாடைதோழப்பர் லோகாசாரியர் என்று முறைகளிருக்குமிடம் அறிய விரும்பி விநா பெயரிட்டனர் . நடுவிற்றிருவீதிப்பிள்ளை பகரைக் கேட்கும்படி வேண்டினன் . நம்பி அரசன் தனக்குக் கொடுத்த பரிசை யிவர்க் பார் விநாயகரைக் கேட்டுத் தில்லையின் குக் கொடுக்க அதனை மறுத்தவர் . இவர் மேற்குக் கோபுரத்தை யடுத்த திருமதிலில் திருவடிகளில் ஆச்ரயித்தவர்கள் பெரிய சேமித்திருக்கிறதாகக் கூறியவர் . இவர் வாச்சான் பிள்ளை வடக்குத் திருவீதிப் அருளிச் செய்த நூல்கள் திருநாரையூர் பிள்ளை பின் பழகிய பெருமாள் ஜீயர் விநாயகர்மீது திருவிரட்டைமாலை கோயி கலடை தருது . கை சவண்ணம் ஈயுண்ணிமா தவப் பெருமாள் . ற்றிருப்பண்ணியர் திரு விருத்தம் திரு நம்பூத்ரி - ( நம்பூரி ) இவர்கள் மலையாளத்தி ஞான சம்பந்தர் திருவந்தாதி திருஞானசம் லுள்ள ஒருவகை பிராமணர் . இவர்கள் பந்தர் திருச்சண்பை விருத்தம் திருஞான பெரும்பாலார் காணியாட்சிக்காரர் பெரிய சம்பந்தர் திருமும்மணிக்கோவை திரு வர்த்தகர்கள் . இவர்கள் ராஜதானி வேலை ஞானசம்பந்தர் திருவுலாமாலை திருக்கலம் களில் விருப்பமில்லா தவர் . இவர்களில் பகம் திருஞானசம்பந்தர் திருத்தொகை சிலர் சிவாலயங்களில் அர்ச்சகர்களாக இரு திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவேகா தச க்கிறார்கள் . இவர்களில் பெரும்பாலார் மாலை . இவர் பிள்ளையாரால் திருத்தொண் கல்விமான்கள் அதிக வை தீகர்கள் . டர் சரித்திரமறிந்து திருத்தொண்டர் திரு நம்பூர்வாதராஜர் - ஒன்பதினாயிரப்படியை அந்தாதி அருளிச் செய்தனர் . இவர் திரு | நஞ்சீயர் சொற்படி பட்டோலை கொண்டு முறைகளை ஏழாக வகுத்தவர் . ' எழுதினவர் ; நஞ்சீயர் திருவடி சம்பந்தி . ம்பியாருர் - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக் நம்மாழ்வார் - இவர் கலியுகம் பிறமத நாற் குப் பிள்ளைத் திருநாமம் பத்து மூன்றாநாள் பிரமாதிய வைகாசிய நம்பிள்ளை - இவர் கலி . ( சக 0 ) க்குமேல் பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமை விசாகாக பிரபவ கார்த்திகை நம்பூரில் திரு த்திரம் கூடிய கற்கடலக்கினத்தில் சேனை வவதரித்தவர் . இவர் நம்பூரில் வரதராறு முதலியார் அம்சமாய்த் திருக்குருகூரில் ரென்னும் பெயருடன் அவதரித்து நஞ்சீய சாரி யென்பவருக்கு உடைய நங்கையிடத் ரால் நம்பிள்ளையெனப் பெயரடைந்தவர் . தில் திருவவதரித்துத் தாய்ப்பாலுண்ணாது நஞ்சீயரைக் காண்க . இவர் திருநாமம் தாமே வளர்ந்தனர் . இது பெருமாள் செய கலிவைரி திருக்கலிக் கன்னிதாசர் லோ லென்று தாய் தந்தையர் ( ) - ஆம் நாள் காசாரியர் . ஸ்ரீ - சூத்திசாகரர் இவர் மாறன் என்று நாமகரணஞ் செய்து பொ திருவடிகளில் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை லிந்து நின்ற பிரான் சந்நிதிக்கு எடுத்துச் இரும் . இவர் பிள்ளை தாருத் தொண்டர் திருகஞ்சியர் சொர் காஞ்சியர் தின