அபிதான சிந்தாமணி

புலவிபுலர் | - 927 நமஸ்காரம் நதால் வைசியகன் வேதி ருக்கலாம் மூடித்திறந்து பார்க்கையில் நான் பிறந்த இவர் பாடியனவாக இரண்டு பாட்டுகள் னன், அதனால் எனக்குக் கிருபாவதி கிடைத்திருக்கின்றன. யென்று பெயரிட்டனர். இவ்கைப்பட்ட நப்பின்னை - கண்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி. நான் வளர்ந்து என் தோழியருடன் ஒரு இவளை நீளாதேவியின் அவதாரம் என்பர். நாள் வருத்தில் விளையாடச் சென்றேன். நப்பூதனார் - இவர் காவிரிப்பூம் பட்டினத் அவ்விடம் அகஸ்தியன் என்னும் வேதியன் | துப் பொன் வாணியனார் மகனார் ; இவர் வந்தனன். அவனை நான்பார்த்து நீ வைசி முல்லைப்பாட் டியற்றியவர். யன் அன்றோ என வேதியன், நீ என்னை நமச்சிவாயக்கவிராயர் - இவர் ஊர் பாண் வைசியன் என்றதால் வைசியக் கன்னி டிநாட்டுச் செங்கோட்டை, சைவ வேளா கையாகவெனச் சபித்தனன், நான் வேதி ளர். காலம் நூறு வருஷங்களுக்கு முன் யனை வணங்கிக் கேட்க அவ் வேதியன் னிருக்கலாம். இவர் கல்வி வல்லவர். உன் மகன் எக்காலத்து அரசு செய்கின் உலகுடையம்மை யந்தாதி சிங்கைச் சிலே முனோ அக்காலத்து உன் வைசியத்து ஷை வெண்பா முதலிய இயற்றியவர். வம்போய் இராஜஸ்திரீ ஆக என்றனன். விகாமபுரவாசி எனவும் கூறுவர். ஆதலால் நான் இராஜஸ் திரியே என்ற நமச்சிவாய தம்பிரான் சுவாமிகள் - திரு னள். இதைக்கேட்ட அரசன், நான் பித் வாவடுதுறை மடத்தைச் சார்ந்த ஒரு தம் ருவாக்ய பரிபாலனஞ் செய்கிறேன் உன் பிரான், இருபா இருபஃதிற்கு உரையா குமான் அரசாளட்டும் என்று குமரனுக் சிரியர். குப் பகுதி செலுத்தி வந்தனன், குமரன் நமச்சிவாயதேசிகர் - சிவப்பிரகாச தேசி நெடுநாள் அரசாண்டு, பருந்தன், வத்சந்தி கர் மாணாக்கர். என், நந்தன் என்னும் குமாரைப் பெற்றுத் நம சிவாயப்புலவர் - தொண்டைநாட்டி தவ மடைந்தவன். | விருந்த தமிழ்ப் புலவர்களில் ஒருவர். நபுலவிபுலர் - சீவகன் தம்பியர் ; காமக் இன்ன வருணத்தினர் எனத் தெரியவி கிழத்தியரிடத்துச் சச்சந்தனக்குப் பிறந் ல்லை. இவர் பிரம்பூர் ஆனந்தரங்க பூபதி தவர். யைப் புகழ்ந்து பாடி யிருத்தலால் தொண் நப்பண்ணனூர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய டை நாட்டில் இருந்தவராகத் தெரிகிறது, (தனிப்பாடற்றிரட்டு). புலவருள் ஒருவர். பரி பாடலில் குமாரக் கடவுளைப் பாடியவர். இவர் பண் பாடுத நமஸ்காரம் - இது தேவர்களையும் பெரி வில் வல்லவரா யிருக்கலாம். ஆதலினி யோர்களையும் வணங்கும் வணக்கமாம். வர்க்குப் பண்ண னார் என்பது பெயர். இது தண்டாக்ருதியாய் விழுந்து நமஸ்கரி ந. சிறப்புணர்த்தும் இடைச் சொல். த்தலும், நின்றபடியும், இருந்தபடியும் நம (பரி.பா.) ஸ்கரித்தலென இருவகைப்படும். விழுந்து நமஸ்கரித்தல் இருவி தப்படும். அஷ்டாங்க நப்பாலத்தனூர் - 1. கடைச் சங்கத்தவருள் நமஸ்காரமும், பஞ்சாங்க நமஸ்காரமெனவு ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை). மாம், இவற்றுள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் 2. ந. சிறப்புப் பொருளுணர்த்து தலை, கையிரண்டு, செவியிரண்டு, மோ மிடைச்சொல், பாலத்தன் இயற் பெயர். வாய். புஜங்களிரண்டு என்னு மெட்டவய இனிப் பாலத்தனாரெனக் கூறப் படுவரும் வங்களும் நிலத்துப் பொருந்தும்படி நமஸ் இவரேயாவர். யாப்பருங்கல மேற்கோ கரிப்பது. இது பூமியில் சிரத்தை வைத்து ளுள் நப்பாலத்தனார் சூத்திரமெனச் சில மார்பு பூமியிலே படும்படி வலக்கையை சூத்திரங்காட்டப் படுதலின் இவர் யாப்பி முன்னும் இடக்கையைப் பின்னும் நேரே லக்கணம் செய்துள்ளார் என்று அறியப் நீட்டிப் பின் அம் முறையே மடக்கி வலப் படுகிறது. இவர் பாலைத்திணையைச் சிறப் புயமும் இடப்புயமும் மண்ணிலே பொரு பித்துப் பாடியுள்ளார். கடையெழுவள்ளலி ந்தும்படி கைகளை அரையை நோக்க நீட்டி லொருவனாகிய கொல்லியாண்ட வல்வில் வலக்காதை முன்னும் இடக்காதைப் பின் லோரியைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். நற், னும் மண்ணிலே பொருந்தச் செய்வது. (62) இப்பாலை நிலத்தைப் படைத்தோன் பஞ்சாங்க நமஸ்கார மென்பது தலை, கை இதில் மெல்லநடந்து காண்பானாகவென்று யிரண்டு, முழந்தாளிரண்டு என்னுமைக் சுரத்தினருமை கூறியுள்ளார். நற். (உசO) | தவயவங்களும் நிலத்திற் பொருந்தும்படி
புலவிபுலர் | - 927 நமஸ்காரம் நதால் வைசியகன் வேதி ருக்கலாம் மூடித்திறந்து பார்க்கையில் நான் பிறந்த இவர் பாடியனவாக இரண்டு பாட்டுகள் னன் அதனால் எனக்குக் கிருபாவதி கிடைத்திருக்கின்றன . யென்று பெயரிட்டனர் . இவ்கைப்பட்ட நப்பின்னை - கண்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி . நான் வளர்ந்து என் தோழியருடன் ஒரு இவளை நீளாதேவியின் அவதாரம் என்பர் . நாள் வருத்தில் விளையாடச் சென்றேன் . நப்பூதனார் - இவர் காவிரிப்பூம் பட்டினத் அவ்விடம் அகஸ்தியன் என்னும் வேதியன் | துப் பொன் வாணியனார் மகனார் ; இவர் வந்தனன் . அவனை நான்பார்த்து நீ வைசி முல்லைப்பாட் டியற்றியவர் . யன் அன்றோ என வேதியன் நீ என்னை நமச்சிவாயக்கவிராயர் - இவர் ஊர் பாண் வைசியன் என்றதால் வைசியக் கன்னி டிநாட்டுச் செங்கோட்டை சைவ வேளா கையாகவெனச் சபித்தனன் நான் வேதி ளர் . காலம் நூறு வருஷங்களுக்கு முன் யனை வணங்கிக் கேட்க அவ் வேதியன் னிருக்கலாம் . இவர் கல்வி வல்லவர் . உன் மகன் எக்காலத்து அரசு செய்கின் உலகுடையம்மை யந்தாதி சிங்கைச் சிலே முனோ அக்காலத்து உன் வைசியத்து ஷை வெண்பா முதலிய இயற்றியவர் . வம்போய் இராஜஸ்திரீ ஆக என்றனன் . விகாமபுரவாசி எனவும் கூறுவர் . ஆதலால் நான் இராஜஸ் திரியே என்ற நமச்சிவாய தம்பிரான் சுவாமிகள் - திரு னள் . இதைக்கேட்ட அரசன் நான் பித் வாவடுதுறை மடத்தைச் சார்ந்த ஒரு தம் ருவாக்ய பரிபாலனஞ் செய்கிறேன் உன் பிரான் இருபா இருபஃதிற்கு உரையா குமான் அரசாளட்டும் என்று குமரனுக் சிரியர் . குப் பகுதி செலுத்தி வந்தனன் குமரன் நமச்சிவாயதேசிகர் - சிவப்பிரகாச தேசி நெடுநாள் அரசாண்டு பருந்தன் வத்சந்தி கர் மாணாக்கர் . என் நந்தன் என்னும் குமாரைப் பெற்றுத் நம சிவாயப்புலவர் - தொண்டைநாட்டி தவ மடைந்தவன் . | விருந்த தமிழ்ப் புலவர்களில் ஒருவர் . நபுலவிபுலர் - சீவகன் தம்பியர் ; காமக் இன்ன வருணத்தினர் எனத் தெரியவி கிழத்தியரிடத்துச் சச்சந்தனக்குப் பிறந் ல்லை . இவர் பிரம்பூர் ஆனந்தரங்க பூபதி தவர் . யைப் புகழ்ந்து பாடி யிருத்தலால் தொண் நப்பண்ணனூர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய டை நாட்டில் இருந்தவராகத் தெரிகிறது ( தனிப்பாடற்றிரட்டு ) . புலவருள் ஒருவர் . பரி பாடலில் குமாரக் கடவுளைப் பாடியவர் . இவர் பண் பாடுத நமஸ்காரம் - இது தேவர்களையும் பெரி வில் வல்லவரா யிருக்கலாம் . ஆதலினி யோர்களையும் வணங்கும் வணக்கமாம் . வர்க்குப் பண்ண னார் என்பது பெயர் . இது தண்டாக்ருதியாய் விழுந்து நமஸ்கரி . சிறப்புணர்த்தும் இடைச் சொல் . த்தலும் நின்றபடியும் இருந்தபடியும் நம ( பரி . பா . ) ஸ்கரித்தலென இருவகைப்படும் . விழுந்து நமஸ்கரித்தல் இருவி தப்படும் . அஷ்டாங்க நப்பாலத்தனூர் - 1 . கடைச் சங்கத்தவருள் நமஸ்காரமும் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமெனவு ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) . மாம் இவற்றுள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் 2 . . சிறப்புப் பொருளுணர்த்து தலை கையிரண்டு செவியிரண்டு மோ மிடைச்சொல் பாலத்தன் இயற் பெயர் . வாய் . புஜங்களிரண்டு என்னு மெட்டவய இனிப் பாலத்தனாரெனக் கூறப் படுவரும் வங்களும் நிலத்துப் பொருந்தும்படி நமஸ் இவரேயாவர் . யாப்பருங்கல மேற்கோ கரிப்பது . இது பூமியில் சிரத்தை வைத்து ளுள் நப்பாலத்தனார் சூத்திரமெனச் சில மார்பு பூமியிலே படும்படி வலக்கையை சூத்திரங்காட்டப் படுதலின் இவர் யாப்பி முன்னும் இடக்கையைப் பின்னும் நேரே லக்கணம் செய்துள்ளார் என்று அறியப் நீட்டிப் பின் அம் முறையே மடக்கி வலப் படுகிறது . இவர் பாலைத்திணையைச் சிறப் புயமும் இடப்புயமும் மண்ணிலே பொரு பித்துப் பாடியுள்ளார் . கடையெழுவள்ளலி ந்தும்படி கைகளை அரையை நோக்க நீட்டி லொருவனாகிய கொல்லியாண்ட வல்வில் வலக்காதை முன்னும் இடக்காதைப் பின் லோரியைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் . நற் னும் மண்ணிலே பொருந்தச் செய்வது . ( 62 ) இப்பாலை நிலத்தைப் படைத்தோன் பஞ்சாங்க நமஸ்கார மென்பது தலை கை இதில் மெல்லநடந்து காண்பானாகவென்று யிரண்டு முழந்தாளிரண்டு என்னுமைக் சுரத்தினருமை கூறியுள்ளார் . நற் . ( உசO ) | தவயவங்களும் நிலத்திற் பொருந்தும்படி