அபிதான சிந்தாமணி

நதிபன் 923 நந்தனப் பறவைகள் த்துக் கொண்டே போகும். உற்பத்தி 2. வச்சமித்திரன் குமரன். இவன் கும ஸ்தானத்திருந்து போகப்போக அகலும், ரன் புனிந்தன். இதற்குக் காரணம் பல உபநதிகள் சேர்தல். நந்தகமகாழனி - சோணாட்டுக் கூடலூரில் பெரு நதிகளால் பல கிளை நதிகள் பிறந்து தவம் புரிந்து விஷ்ணு மூர்த்தியின் அருள் பல பூபாகங்களிற் பிரவகித்தும் பூமியைச் பெற்றவர். | செழுப்பிக்கும். ஊரிலுண்டாம் அதிக நந்தகோபன் - கோகுலத்தரசன், வசுதே ஜலத்தைத் தன்னிற் பெற்றுக் கடலிற் வர் நண்பன் ; பலராம கிருஷ்ணர்களை சேர்க்கும். | வளர்த்தவன்; இவன் முற்பிறப்பில் துரோ நதிபன் - சுக்கிரன் என்னும் பிராமணனுக் ணன் என்பவன் ஏகாதசி விரதமிருந்து குத் தம்பி. தாயபாகங்கொடாத தமயனை துவாதசி தீர்த்தமாட யமுனை நதிக்குச் மூன்று யோசனை யகலம் ஆறு யோசனை சென்று வருணப் பிரத்தியனால் வருண உயரமுள்ள ஆமையாகச் சபித்தவன், லோகத்திற்குக் கொண்டுபோகப் பட்டுக் நதிழகப்பூமி - ஆறு சமுத்திரத்தில் கலக்கு கண்ணன் மீட்க மீண்டும் யமுனையை முன் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து தனித் யடுத்த மடுவில் ஸ்நானஞ் செய்து பரம தனியே ஓடிக் கடலிற் கலப்பதும் உண்டு, பத தரிசனஞ்செய்து கண்ணனை நாராய அப்போது அந்தப் பிரிவுகளுக்கு இடை ணன் என்று தரிசித்திருந்தவன். அம்பி 'யில் திட்டுத்திட்டாக தீவுகள் ஏற்படும். அந் கை பூசைக்குச் சென்று அவ்விடத்து மலை தத் தீவுகளுக்கு நதிமுகப்பூமி அல்லது ப்பாம்பினால் விழுங்கப்பட்டுக் கிருஷ்ண டெல்டா என்று பெயர். (பூகோளம்). மூர்த்தியால் விடுபட்டவன். | நந்தட்டன் - கந்துக்கடன் புதல்வன், சீவக நதிழலம் - ஆறுகள் உற்பத்தியாகு மிடம். னுக்குச் சகோதரன் என்பர். நதி கடலிற் சேருமிடம் முகத்துவாரம், | நந்தனப் பறவைகள் (Paradise Bird) - ஒரு நதியிலிருந்து பிரியும் நதி கிளைநதி, இவை உருவத்தில் அழகிய சிறகும் ஓசை ஒரு நதியில் வந்து சேரும் நதி உபாதி, யும் பெற்றுக் கண்ணைக் கவர்வன, இவ் மலையிலிருந்து நீர் பாய்தல் நீர்வீழ்ச்சி, வினத்தில் ஒருவகை நியூகினியா நாட்டுக் நத்தத்தனர் - இடைக்கழிநாட்டு நல்லூரார், காடுகளிலுள்ளவை. இவற்றிற்குத்தலையும், இவர் ஏறு மாநாட்டு நல்லியக்கோடன்மீது உடலும் ஊதா நிறம் இதன் முதுகுப்பக்க சிறுபாணாறு பாடியவர், கடைச்சங்கத்தவ முள்ள சிறகுகள் மேலுயர்ந்து முனை வளை ருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை). ந்து குவிந்து அடுக்கடுக்கா யிருக்கின்றன. நத்தை - இது மெதுவான தேகத்தையுடை சிறகுகளின் அடிப்பாகம் ஊதா நிறமாயும், யது. இச்சாதி முதுகெலும்பில்லாதவை. இடையில் உயர்ந்த பச்சை நிறமாயும், இதற்கு முன்புறத்தில் வட்டமான தலை முனை வெளுத்துப் பளபளப்பாயும் இருக் யிருக்கிறது. அதில் (4) கொம்புகளுண்டு. கிறது. இதனை (Grand Promerops) என் (2) பெரியவை, (2) சிறியவை. பெரிய பர். இவ்வினத்தில் வேறொன்று உண்டு, கொம்புகள் கண்கள். சிறியவை ஸ்பர்சனி அதனைப் பாரடைசியா என்பர். அது கள் அடியில் ஒரு பாகத்தைச் சுருக்கி மற் கயானா முதலிய இடங்களிலுண்டு. இச் றொரு பாகத்தை நீட்டிக்கொண்டு நகரு சிட்டினத்திற்குத் தலையில் அழகிய கொ கிறது. ஓடு, தேகத்தை மறைத்துக்கொண் ண்டையுண்டு. இவற்றினாணிற்கு (3) அடி டொட்டி யிருக்கும். இது பம்பரம் போ கள் நீண்ட அழகிய இரண்டு தோகைகள் லிருக்கும். இது நகருகையில் ஒருவித இருக்கின்றன. இதற்குத் தலையும் சழுத் பிசின் தேகத்திலுண்டாகிறது. இது அப் தும் செம்பு நிறம். இவை இந்தியாவிலும் பிராணி நகருதற்கு அநுகூலமாய்ச் செய் சிலோனிலும் உண்டு, ஓரிநாத்ராகட்டெ கிறது. வெயிற் காலத்தில் இது கற்பாறை, யில் (Ornith Racket Tail Bd) இது, மாங்கள் முதலியவற்றில் ஒட்டி யிருக்கும். நியூகினியா முதலிய நாடுகளிலிருக்கிறது. இவை நிலத்திலுள்ளவை, நீரிலும் இவ் இதன் தலை கறுப்பு, கழுத்து நீலங் கலந்த வகைப் பிராணிகளுண்டு. இவற்றில் சிற் பசுமை, வயிறு மஞ்சள் நிறம், முதுகு றின நத்தைகளும் உண்டு. கறுமை கலந்த செம்மை, இதற்குள்ள வால் நந்தகன் - 1. குரோதகீர்த்தியின் குமரன். சிறகுகளில் (2) இறகுகள் (3) அடி (பக்தாஸ் தன அம்சம்). நீண்டு அவற்றின் முனையில் பட்டய
நதிபன் 923 நந்தனப் பறவைகள் த்துக் கொண்டே போகும் . உற்பத்தி 2 . வச்சமித்திரன் குமரன் . இவன் கும ஸ்தானத்திருந்து போகப்போக அகலும் ரன் புனிந்தன் . இதற்குக் காரணம் பல உபநதிகள் சேர்தல் . நந்தகமகாழனி - சோணாட்டுக் கூடலூரில் பெரு நதிகளால் பல கிளை நதிகள் பிறந்து தவம் புரிந்து விஷ்ணு மூர்த்தியின் அருள் பல பூபாகங்களிற் பிரவகித்தும் பூமியைச் பெற்றவர் . | செழுப்பிக்கும் . ஊரிலுண்டாம் அதிக நந்தகோபன் - கோகுலத்தரசன் வசுதே ஜலத்தைத் தன்னிற் பெற்றுக் கடலிற் வர் நண்பன் ; பலராம கிருஷ்ணர்களை சேர்க்கும் . | வளர்த்தவன் ; இவன் முற்பிறப்பில் துரோ நதிபன் - சுக்கிரன் என்னும் பிராமணனுக் ணன் என்பவன் ஏகாதசி விரதமிருந்து குத் தம்பி . தாயபாகங்கொடாத தமயனை துவாதசி தீர்த்தமாட யமுனை நதிக்குச் மூன்று யோசனை யகலம் ஆறு யோசனை சென்று வருணப் பிரத்தியனால் வருண உயரமுள்ள ஆமையாகச் சபித்தவன் லோகத்திற்குக் கொண்டுபோகப் பட்டுக் நதிழகப்பூமி - ஆறு சமுத்திரத்தில் கலக்கு கண்ணன் மீட்க மீண்டும் யமுனையை முன் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து தனித் யடுத்த மடுவில் ஸ்நானஞ் செய்து பரம தனியே ஓடிக் கடலிற் கலப்பதும் உண்டு பத தரிசனஞ்செய்து கண்ணனை நாராய அப்போது அந்தப் பிரிவுகளுக்கு இடை ணன் என்று தரிசித்திருந்தவன் . அம்பி ' யில் திட்டுத்திட்டாக தீவுகள் ஏற்படும் . அந் கை பூசைக்குச் சென்று அவ்விடத்து மலை தத் தீவுகளுக்கு நதிமுகப்பூமி அல்லது ப்பாம்பினால் விழுங்கப்பட்டுக் கிருஷ்ண டெல்டா என்று பெயர் . ( பூகோளம் ) . மூர்த்தியால் விடுபட்டவன் . | நந்தட்டன் - கந்துக்கடன் புதல்வன் சீவக நதிழலம் - ஆறுகள் உற்பத்தியாகு மிடம் . னுக்குச் சகோதரன் என்பர் . நதி கடலிற் சேருமிடம் முகத்துவாரம் | நந்தனப் பறவைகள் ( Paradise Bird ) - ஒரு நதியிலிருந்து பிரியும் நதி கிளைநதி இவை உருவத்தில் அழகிய சிறகும் ஓசை ஒரு நதியில் வந்து சேரும் நதி உபாதி யும் பெற்றுக் கண்ணைக் கவர்வன இவ் மலையிலிருந்து நீர் பாய்தல் நீர்வீழ்ச்சி வினத்தில் ஒருவகை நியூகினியா நாட்டுக் நத்தத்தனர் - இடைக்கழிநாட்டு நல்லூரார் காடுகளிலுள்ளவை . இவற்றிற்குத்தலையும் இவர் ஏறு மாநாட்டு நல்லியக்கோடன்மீது உடலும் ஊதா நிறம் இதன் முதுகுப்பக்க சிறுபாணாறு பாடியவர் கடைச்சங்கத்தவ முள்ள சிறகுகள் மேலுயர்ந்து முனை வளை ருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) . ந்து குவிந்து அடுக்கடுக்கா யிருக்கின்றன . நத்தை - இது மெதுவான தேகத்தையுடை சிறகுகளின் அடிப்பாகம் ஊதா நிறமாயும் யது . இச்சாதி முதுகெலும்பில்லாதவை . இடையில் உயர்ந்த பச்சை நிறமாயும் இதற்கு முன்புறத்தில் வட்டமான தலை முனை வெளுத்துப் பளபளப்பாயும் இருக் யிருக்கிறது . அதில் ( 4 ) கொம்புகளுண்டு . கிறது . இதனை ( Grand Promerops ) என் ( 2 ) பெரியவை ( 2 ) சிறியவை . பெரிய பர் . இவ்வினத்தில் வேறொன்று உண்டு கொம்புகள் கண்கள் . சிறியவை ஸ்பர்சனி அதனைப் பாரடைசியா என்பர் . அது கள் அடியில் ஒரு பாகத்தைச் சுருக்கி மற் கயானா முதலிய இடங்களிலுண்டு . இச் றொரு பாகத்தை நீட்டிக்கொண்டு நகரு சிட்டினத்திற்குத் தலையில் அழகிய கொ கிறது . ஓடு தேகத்தை மறைத்துக்கொண் ண்டையுண்டு . இவற்றினாணிற்கு ( 3 ) அடி டொட்டி யிருக்கும் . இது பம்பரம் போ கள் நீண்ட அழகிய இரண்டு தோகைகள் லிருக்கும் . இது நகருகையில் ஒருவித இருக்கின்றன . இதற்குத் தலையும் சழுத் பிசின் தேகத்திலுண்டாகிறது . இது அப் தும் செம்பு நிறம் . இவை இந்தியாவிலும் பிராணி நகருதற்கு அநுகூலமாய்ச் செய் சிலோனிலும் உண்டு ஓரிநாத்ராகட்டெ கிறது . வெயிற் காலத்தில் இது கற்பாறை யில் ( Ornith Racket Tail Bd ) இது மாங்கள் முதலியவற்றில் ஒட்டி யிருக்கும் . நியூகினியா முதலிய நாடுகளிலிருக்கிறது . இவை நிலத்திலுள்ளவை நீரிலும் இவ் இதன் தலை கறுப்பு கழுத்து நீலங் கலந்த வகைப் பிராணிகளுண்டு . இவற்றில் சிற் பசுமை வயிறு மஞ்சள் நிறம் முதுகு றின நத்தைகளும் உண்டு . கறுமை கலந்த செம்மை இதற்குள்ள வால் நந்தகன் - 1 . குரோதகீர்த்தியின் குமரன் . சிறகுகளில் ( 2 ) இறகுகள் ( 3 ) அடி ( பக்தாஸ் தன அம்சம் ) . நீண்டு அவற்றின் முனையில் பட்டய