அபிதான சிந்தாமணி

- நசேல் ததிகன் அவர்கள் ஆங்காங்குக்கல்லில் எழுதி அதனை நண்டு - இது 'நடுகல் - இது, வென்றியான் மேம்பட்டுத் பாஷையைக் கூறிச் சதிக்குத் தக்கபடி துறக்கம்புக்க பெருவீரர் பெயரையும் தாளவொத் தறுப்பவன். (தர்ஸ்டன்). அவர்கள் ஆங்காங்குப் புரிந்த போர்ச்செய நட்வலை - சக்ஷர்மநுவின் பாரி ; உல்முக ல்களையும் ஒரு நெடுங்கல்லில் எழுதி அதனை னுக்குத் தாய், நாட்டி அதில் அவர்களின் உருச் செய்து, நண்டு - இது, எட்டுக் கால்களும் நீண்டு மாலை, பீலி முதலிய புனைந்து வழிபடுதல் நாற்புறமும் சுழலத்தக்க கண்களிரண்டும், தமிழ்நாட்டுப் பழைய வழக்கமானது. இரண்டு விரல்போ லங்கங்களுள்ள கைக நடுக்காட்டுத்தியாகி - இவர் இடையர், தம் ளிரண்டும் பெற்றது. நமக்கு எலும்புக மை விரும்பி வந்தவர்க்கு உபகரித்துப் ளுள்ளது போல அதன் உடம்பு ஒட்டால் புகழடைந்தவர். | மூடப்பட்டிருக்கிறது. கடல் நண்டுகளின் நடுவிலாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிம்மாச ஓடு பல வர்ணமாய்ப் புள்ளிபெற்றிருக்கும். னாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை). கால்கள், அடிவயிற்றிலிருந் துண்டாம். நடுவில் திருவீதிபிள்ளைபட்டர் - நம்பிள்ளை இதற்கு முதுகின் பிற் பாகத்தில் வால் ஒன்று உண்டு. இது நீரிலும் நிலத்திலும் திருவடி சம்பந்தி. இவர் பின் பழகிய வசிக்கும். இதில் கழிநண்டு, கழனிநண்டு, பெருமாளுடன் சமஸ்தானஞ் சென்று அர குளநண்டு, கடல்நண்டு எனப் பல. நண்டு சன் கேட்ட இராமாயணசங்கைக்கு விடை களில் பலவகைப் பேதங்களிருக்கின்றன. தா மயங்குகையில் பின் பழகிய பெருமாள் இவற்றில் சிறிது காலங்குல அகலம், பெரி கூறிய சமாதானத்தைக் கேட்டு அரசனு க்கு விடை தந்து அரசனளித்த பரிசுகளை யது (2) அடிகளுக்குமே லிருக்கின்றது. இது தன் வயிற்றிலேயே முட்டைகளைப் நம்பிள்ளைக்கு அளிக்க நம்பிள்ளை மறுக்க பொரித்துக் குஞ்சுகள் வெளியில் உலாவும் விசனமுற்று அவரை ஆச்ரயித்தவர். பருவத்தில் தன் வாய்ப்பக்கத்தி னடியி நடுவூர் - இது, இம்மையே தருவார் கோ லுள்ள புது ஒட்டைத் திறந்து வெளிவிடு யில் உள்ள இடம். இதிலுள்ள ஸ்வாமி கிறது. பழைய ஒடு விழுந்து விடுகிறது. க்கு இஹாபீஷ்ட ப்ரதாயகர், இம்மையே இதனால் முதல் கெடாது. இவற்றிற்கு என்மை தருவாரெனவும் அம்பிகைக்கு மத் எட்டுக்கால்களும் கத்தரி போன்ற இரண்டு தியபுரநாயகி, நடுவூர் நாயகியெனவும் திரு கைகளும் உண்டு. இவ்வினத்திற் சில தம் நாமங்கள் வழங்கும். சுந்தரமாறர் பூசித்த மைக் காத்துக்கொள்ள நத்தை ஓடுகளிற் தலம் : இது மேலைவாசிக்கு மேற்கே யுள் புகுந்து தம்மைக் காக்கும் எனவும் சில ளது. (திருவிளையாடல்). கடற்றாமரை யெனும் புழுவை வேறு பிரா நடைமச்சம் - இம் மீன் அமெரிக்கா நாட் ணிகள் தம்மை யடையாமல் தாங்கிநிற்கும் டைச் சார்ந்த மெக்சிகோ நகரத்திலுள்ள எனவும் கூறுவர். சில நண்டுகள் பல வர் நீர்நிலைகளி லுள்ளது. இம் மீன் 8, 9 அங் ணங்களுடன் இருக்கும் என்பர். ஐரோப் குல நீளமுள்ளது. இதன் தோல் கபில பாக் கடல்களில் சில நண்டுகளுக்கு அள நிறமாய்ப் புள்ளி கொண்டது. இதன் கழு வுக்கு மேல் ஓடு வளர்ந்து இருப்பதால் த்தை யடுத்து இரண்டு கால்கள் நான்கு அதனை எதுவும் தொந்தரவு செய்வதில்லை. விரல்களுடன் இருக்கின்றன. இதற்கு நண்டு வாய்க்காலி - இதை நண்டுதெறுக் 'மீனுக் கிருப்பது போல் செட்டைகளும் கால் என்பர். இது தேளைப்போல் உரு செவிகளும் சுவாசப்பையும் உண்டு. தரை) வுடைத்தாய் உறுப்புகள் வலுத்துக் கறுப் 'யில் நடமாடும் பிராணிகள் போல் காற்றுத் பாயிருக்கும் கொடிய விஷப் பிராணி. தாங்கும் பையுமுண்டு. களிலும் புதர்களிலும் வசிப்பது. நடையாடுபதஞ்சலி - கூரத்தாழவானுக்கு நதிகள் - 1. (எ) கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, ஒரு பெயர். நருமதை, காவிரி, குமரி, கோதாவரி. நட்டுவன் - இவன் நடனத்தொழிலில் வல் 2. இவை, மலையின் அருகிலுள்ள நீரூற் லவன், இவன் தேவ தாசிகளுக்கு நடனத் றிலிருந்து உண்டாவன. நிலத்திலிருந்து தொழில் கற்பிப்பவன். இவன் தாசி புத் குமிழியிட்டுப் புறப்படுவன ஊற்று நீர், திரன். சில ஓச்சர்களும் நட்டுவத்தொழில் இந்த ஊற்று நீரே நதி. இது, பூமி எந்தப் தமிழ் நாட்டில் செய்கின்றனர். நடனி பக்கம் சாய்ந்திருக்குமோ அந்தப் பக்கம் நடிக்கையில் இவன் பின்னின்று நடன ஓடும். இது பாயும்போது பூமியைக் கரை
- நசேல் ததிகன் அவர்கள் ஆங்காங்குக்கல்லில் எழுதி அதனை நண்டு - இது ' நடுகல் - இது வென்றியான் மேம்பட்டுத் பாஷையைக் கூறிச் சதிக்குத் தக்கபடி துறக்கம்புக்க பெருவீரர் பெயரையும் தாளவொத் தறுப்பவன் . ( தர்ஸ்டன் ) . அவர்கள் ஆங்காங்குப் புரிந்த போர்ச்செய நட்வலை - சக்ஷர்மநுவின் பாரி ; உல்முக ல்களையும் ஒரு நெடுங்கல்லில் எழுதி அதனை னுக்குத் தாய் நாட்டி அதில் அவர்களின் உருச் செய்து நண்டு - இது எட்டுக் கால்களும் நீண்டு மாலை பீலி முதலிய புனைந்து வழிபடுதல் நாற்புறமும் சுழலத்தக்க கண்களிரண்டும் தமிழ்நாட்டுப் பழைய வழக்கமானது . இரண்டு விரல்போ லங்கங்களுள்ள கைக நடுக்காட்டுத்தியாகி - இவர் இடையர் தம் ளிரண்டும் பெற்றது . நமக்கு எலும்புக மை விரும்பி வந்தவர்க்கு உபகரித்துப் ளுள்ளது போல அதன் உடம்பு ஒட்டால் புகழடைந்தவர் . | மூடப்பட்டிருக்கிறது . கடல் நண்டுகளின் நடுவிலாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிம்மாச ஓடு பல வர்ணமாய்ப் புள்ளிபெற்றிருக்கும் . னாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை ) . கால்கள் அடிவயிற்றிலிருந் துண்டாம் . நடுவில் திருவீதிபிள்ளைபட்டர் - நம்பிள்ளை இதற்கு முதுகின் பிற் பாகத்தில் வால் ஒன்று உண்டு . இது நீரிலும் நிலத்திலும் திருவடி சம்பந்தி . இவர் பின் பழகிய வசிக்கும் . இதில் கழிநண்டு கழனிநண்டு பெருமாளுடன் சமஸ்தானஞ் சென்று அர குளநண்டு கடல்நண்டு எனப் பல . நண்டு சன் கேட்ட இராமாயணசங்கைக்கு விடை களில் பலவகைப் பேதங்களிருக்கின்றன . தா மயங்குகையில் பின் பழகிய பெருமாள் இவற்றில் சிறிது காலங்குல அகலம் பெரி கூறிய சமாதானத்தைக் கேட்டு அரசனு க்கு விடை தந்து அரசனளித்த பரிசுகளை யது ( 2 ) அடிகளுக்குமே லிருக்கின்றது . இது தன் வயிற்றிலேயே முட்டைகளைப் நம்பிள்ளைக்கு அளிக்க நம்பிள்ளை மறுக்க பொரித்துக் குஞ்சுகள் வெளியில் உலாவும் விசனமுற்று அவரை ஆச்ரயித்தவர் . பருவத்தில் தன் வாய்ப்பக்கத்தி னடியி நடுவூர் - இது இம்மையே தருவார் கோ லுள்ள புது ஒட்டைத் திறந்து வெளிவிடு யில் உள்ள இடம் . இதிலுள்ள ஸ்வாமி கிறது . பழைய ஒடு விழுந்து விடுகிறது . க்கு இஹாபீஷ்ட ப்ரதாயகர் இம்மையே இதனால் முதல் கெடாது . இவற்றிற்கு என்மை தருவாரெனவும் அம்பிகைக்கு மத் எட்டுக்கால்களும் கத்தரி போன்ற இரண்டு தியபுரநாயகி நடுவூர் நாயகியெனவும் திரு கைகளும் உண்டு . இவ்வினத்திற் சில தம் நாமங்கள் வழங்கும் . சுந்தரமாறர் பூசித்த மைக் காத்துக்கொள்ள நத்தை ஓடுகளிற் தலம் : இது மேலைவாசிக்கு மேற்கே யுள் புகுந்து தம்மைக் காக்கும் எனவும் சில ளது . ( திருவிளையாடல் ) . கடற்றாமரை யெனும் புழுவை வேறு பிரா நடைமச்சம் - இம் மீன் அமெரிக்கா நாட் ணிகள் தம்மை யடையாமல் தாங்கிநிற்கும் டைச் சார்ந்த மெக்சிகோ நகரத்திலுள்ள எனவும் கூறுவர் . சில நண்டுகள் பல வர் நீர்நிலைகளி லுள்ளது . இம் மீன் 8 9 அங் ணங்களுடன் இருக்கும் என்பர் . ஐரோப் குல நீளமுள்ளது . இதன் தோல் கபில பாக் கடல்களில் சில நண்டுகளுக்கு அள நிறமாய்ப் புள்ளி கொண்டது . இதன் கழு வுக்கு மேல் ஓடு வளர்ந்து இருப்பதால் த்தை யடுத்து இரண்டு கால்கள் நான்கு அதனை எதுவும் தொந்தரவு செய்வதில்லை . விரல்களுடன் இருக்கின்றன . இதற்கு நண்டு வாய்க்காலி - இதை நண்டுதெறுக் ' மீனுக் கிருப்பது போல் செட்டைகளும் கால் என்பர் . இது தேளைப்போல் உரு செவிகளும் சுவாசப்பையும் உண்டு . தரை ) வுடைத்தாய் உறுப்புகள் வலுத்துக் கறுப் ' யில் நடமாடும் பிராணிகள் போல் காற்றுத் பாயிருக்கும் கொடிய விஷப் பிராணி . தாங்கும் பையுமுண்டு . களிலும் புதர்களிலும் வசிப்பது . நடையாடுபதஞ்சலி - கூரத்தாழவானுக்கு நதிகள் - 1 . ( ) கங்கை யமுனை சரஸ்வதி ஒரு பெயர் . நருமதை காவிரி குமரி கோதாவரி . நட்டுவன் - இவன் நடனத்தொழிலில் வல் 2 . இவை மலையின் அருகிலுள்ள நீரூற் லவன் இவன் தேவ தாசிகளுக்கு நடனத் றிலிருந்து உண்டாவன . நிலத்திலிருந்து தொழில் கற்பிப்பவன் . இவன் தாசி புத் குமிழியிட்டுப் புறப்படுவன ஊற்று நீர் திரன் . சில ஓச்சர்களும் நட்டுவத்தொழில் இந்த ஊற்று நீரே நதி . இது பூமி எந்தப் தமிழ் நாட்டில் செய்கின்றனர் . நடனி பக்கம் சாய்ந்திருக்குமோ அந்தப் பக்கம் நடிக்கையில் இவன் பின்னின்று நடன ஓடும் . இது பாயும்போது பூமியைக் கரை