அபிதான சிந்தாமணி

நகபானன் 048 | நக்கீரனார் லாஜவர்ணச்சிலந்தி, வைதேகிச்சிலந்தி, மாம்ஸபக்ஷணி. கழுத்து உடலுடன் சேர் ஜாலமாலினிச்சிலந்தி, மாலாகுணச்சிலந்தி, ந்தே பிரிவிலா திருக்கிறது. இது இனிய சுவர்ச்சச்சிலந்தி என்பன. இந்தச் சிலந்தி குரலுடன் முதலில் பாடத் தொடங்கிப் களுக்கு விஷம், சுவாசம, பல், மலம், மூத் 'பிறகு பின் உரத்த சத்தத்துடன் வெகு திரம், சுக்லம், வாய், வாய்நீர், ஸ்பரிசம் நேரம் ஹா, ஹா, ஹா என்று நகைக்கிற எனும் (8) இடங்களில் உண்டாம். இவை தாம். இது, அதிகாலையிலும் மனிதர் படு மனிதர்மீது படில் எல்லா துர்க்குணங்களு க்கைக்குப் போகும்போதும் நகைக்கிற முண்டாம். தாம். பழகிய பறவைகள் சில குறிப்பிட் நகபானன் - அங்கன் குமரன்; இவன் கும டால் நகைக்கின்றன. இவற்றை வைத் ரன் திவிர தன். தியசாலைகளில் நோயாளிகளைக் களிப்பிக்க நதலன் - பாண்டுவின் தேவியாகிய மித்திரா வளர்க்கின்றனர். 'தேவியிடம் அச்வநிதேவர் மந்திரத்தால் நக்கணன் - கடைச்சங்கமருவிய புலவர். பிறந்தவன். இவனுக்குத் திரௌபதியி நக்கண்ணையார் - இவர் பெண்பாலார். டம் சதாநீகனும், இரேணுமதி யென்னும் பெருங்கோழிநாய்க்கன் மகள். நக்கண்ணை பெண்சாதியிடம் நிர்மித்திரனும் பிறந்த எனவும் கூறப்படுவர். நக்கண்ணை சுலோ னர். இவன் தன்னை அழகுள்ளவன் எனச் சனை என்னும் வடசொல்லின் மொழி செருக்குற்ற தால் சகாதேவனுக்குப் பின் பெயர்ப்பு. அரசற்கு மகட்கொடை நேரும் னிறந்தனன். வணிக மரபினர். உரையூர் வீரைவேண் மான்வேளியன் தித் தனது மகன். போர் நகுலேஸ்வரி பீடம் - சத்தி பீடங்களில் வைக்கோப் பெருநற்கிள்ளி என்னும் சோ ஒன்று . ழன் தன் தந்தையோடு பகைத்து நாடிழந்து நதஷன்-1. (சங்.) ஆயுவிற்குச் சுவர்ப்பாவி புல்லரிசி கூழுண்டு வருந்தியவன். ஆமூர் யிடம் பிறந்தவன். புரூரவசுவின் போன். மல்லனைப் போரில் வென்றது கண்ட காண்டவப்பிரஸ்த மாண்டவன். செம்ப இந்தக் கண்ணையார் அவ்வாசனைத் தாம் டவர் வலையிலகப்பட்ட சௌநகரை மீட் உணர்ந்து முயங்க விரும்பித் தம் காதன் கப் பசுவை விலையாகத் தந்தவன். இவன் மிகுதியையும் அவனை அணைத்து முயங்கு நூறு அச்வமேதயாகஞ் செய்து இந்திர தற்கு அவையத்தார் காண்பரே என்றஞ்சு பதம் பெற்றுப் புலோமசையாகிய இந்தி வதையும் அவனைப் பல்காலும் காணப்பெ ராணியிடம் சத்த முனிவர்களும் பல்லக் றினும் முயங்காமையினாலே தம மேனி குத் தாங்கச் செல்கையில், விரைவில் பசலை பூத்ததையும் பலவாறாக விரித்துக் செல்லும் அவாவால் காமவெறி மீறிச் கூறி வருந்துவாராயினார். புறம் (அக, சர்ப்ப சர்ப்ப வென்றனன். இதனால் அகத் அச) இன்னும் தாம் சிலம்பொலிப்ப ஒடிச் தியர் கோபித்துச் சர்ப்பமாகச் சபித்தனர். சென்று தம் மனையின் கண்ணுள்ள பனைய இவன் பெரும்பாம்பாகவிருந்து வீமசே டியில் மறைந்து நின்று நோக்கித் தாம் தம் நனை விழுங்கித் தான் கேட்ட தருமசந்தே முடைய வளையும் கலையும் முதலானவை கங்களுக்கு விடையளித்த தருமபுத்திர தோற்கும் ஆண்மை உடையன் அவன் ரால் சாபம் நீங்கப் பெற்றவன். இவன் எனவும் கூறியுள்ளார். புறம் (அடு). இவர் தேவி பிரியம்வதை; குமரர் ஆயாதி, உத் நெய்தலையும் குறிஞ்சியையும் புனைந்து தவன், சங்கியாதி, யயாதி, எதி, கிருதி, பாடியுள்ளார். சோழர் மரபின் அழிசியி (பாகவதம்.) னது ஆர்காட்டைச் சிறப்பிக்கிறார். இவர் 2. கத்ரு குமரன், நாகன். நளனைக் பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு (கக, கடித்தவன். அஎ.) பாடல்களும் அகத்திலொன்றும் புற 3. பிரசாபதிக்கு ரதையிடம் பிறந்த த்தில் மூன்றுமாக ஆறு பாடல்கள் கிடைத் வன் வசு. திருக்கின்றன. நகைக்கும் பறவை - இது ஆஸ்திரேலியா நக்கத்திரசீவகன் - க்ஷத்திரியப் பெண்கள் கண்டத்திலுள்ளது. இது இந்தியா நாட் சோரத்தில் மறையவனைக் கூடிப்பெற்ற டின் மீன்குத்திப்பறவைபோ விருக்கிறது. குமரன். இதற்குத் தலையும் வயிறும் கருமை கலந்த நக்கீரனார் - இவர் மதுரைக்கணக்காயனார் செந்நிறம், பின்புறம் நீலங் கலந்த பசுமை. | மகனார். கடைச்சங்கத்துத் தலைமைப்புல
நகபானன் 048 | நக்கீரனார் லாஜவர்ணச்சிலந்தி வைதேகிச்சிலந்தி மாம்ஸபக்ஷணி . கழுத்து உடலுடன் சேர் ஜாலமாலினிச்சிலந்தி மாலாகுணச்சிலந்தி ந்தே பிரிவிலா திருக்கிறது . இது இனிய சுவர்ச்சச்சிலந்தி என்பன . இந்தச் சிலந்தி குரலுடன் முதலில் பாடத் தொடங்கிப் களுக்கு விஷம் சுவாசம பல் மலம் மூத் ' பிறகு பின் உரத்த சத்தத்துடன் வெகு திரம் சுக்லம் வாய் வாய்நீர் ஸ்பரிசம் நேரம் ஹா ஹா ஹா என்று நகைக்கிற எனும் ( 8 ) இடங்களில் உண்டாம் . இவை தாம் . இது அதிகாலையிலும் மனிதர் படு மனிதர்மீது படில் எல்லா துர்க்குணங்களு க்கைக்குப் போகும்போதும் நகைக்கிற முண்டாம் . தாம் . பழகிய பறவைகள் சில குறிப்பிட் நகபானன் - அங்கன் குமரன் ; இவன் கும டால் நகைக்கின்றன . இவற்றை வைத் ரன் திவிர தன் . தியசாலைகளில் நோயாளிகளைக் களிப்பிக்க நதலன் - பாண்டுவின் தேவியாகிய மித்திரா வளர்க்கின்றனர் . ' தேவியிடம் அச்வநிதேவர் மந்திரத்தால் நக்கணன் - கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . பிறந்தவன் . இவனுக்குத் திரௌபதியி நக்கண்ணையார் - இவர் பெண்பாலார் . டம் சதாநீகனும் இரேணுமதி யென்னும் பெருங்கோழிநாய்க்கன் மகள் . நக்கண்ணை பெண்சாதியிடம் நிர்மித்திரனும் பிறந்த எனவும் கூறப்படுவர் . நக்கண்ணை சுலோ னர் . இவன் தன்னை அழகுள்ளவன் எனச் சனை என்னும் வடசொல்லின் மொழி செருக்குற்ற தால் சகாதேவனுக்குப் பின் பெயர்ப்பு . அரசற்கு மகட்கொடை நேரும் னிறந்தனன் . வணிக மரபினர் . உரையூர் வீரைவேண் மான்வேளியன் தித் தனது மகன் . போர் நகுலேஸ்வரி பீடம் - சத்தி பீடங்களில் வைக்கோப் பெருநற்கிள்ளி என்னும் சோ ஒன்று . ழன் தன் தந்தையோடு பகைத்து நாடிழந்து நதஷன் - 1 . ( சங் . ) ஆயுவிற்குச் சுவர்ப்பாவி புல்லரிசி கூழுண்டு வருந்தியவன் . ஆமூர் யிடம் பிறந்தவன் . புரூரவசுவின் போன் . மல்லனைப் போரில் வென்றது கண்ட காண்டவப்பிரஸ்த மாண்டவன் . செம்ப இந்தக் கண்ணையார் அவ்வாசனைத் தாம் டவர் வலையிலகப்பட்ட சௌநகரை மீட் உணர்ந்து முயங்க விரும்பித் தம் காதன் கப் பசுவை விலையாகத் தந்தவன் . இவன் மிகுதியையும் அவனை அணைத்து முயங்கு நூறு அச்வமேதயாகஞ் செய்து இந்திர தற்கு அவையத்தார் காண்பரே என்றஞ்சு பதம் பெற்றுப் புலோமசையாகிய இந்தி வதையும் அவனைப் பல்காலும் காணப்பெ ராணியிடம் சத்த முனிவர்களும் பல்லக் றினும் முயங்காமையினாலே தம மேனி குத் தாங்கச் செல்கையில் விரைவில் பசலை பூத்ததையும் பலவாறாக விரித்துக் செல்லும் அவாவால் காமவெறி மீறிச் கூறி வருந்துவாராயினார் . புறம் ( அக சர்ப்ப சர்ப்ப வென்றனன் . இதனால் அகத் அச ) இன்னும் தாம் சிலம்பொலிப்ப ஒடிச் தியர் கோபித்துச் சர்ப்பமாகச் சபித்தனர் . சென்று தம் மனையின் கண்ணுள்ள பனைய இவன் பெரும்பாம்பாகவிருந்து வீமசே டியில் மறைந்து நின்று நோக்கித் தாம் தம் நனை விழுங்கித் தான் கேட்ட தருமசந்தே முடைய வளையும் கலையும் முதலானவை கங்களுக்கு விடையளித்த தருமபுத்திர தோற்கும் ஆண்மை உடையன் அவன் ரால் சாபம் நீங்கப் பெற்றவன் . இவன் எனவும் கூறியுள்ளார் . புறம் ( அடு ) . இவர் தேவி பிரியம்வதை ; குமரர் ஆயாதி உத் நெய்தலையும் குறிஞ்சியையும் புனைந்து தவன் சங்கியாதி யயாதி எதி கிருதி பாடியுள்ளார் . சோழர் மரபின் அழிசியி ( பாகவதம் . ) னது ஆர்காட்டைச் சிறப்பிக்கிறார் . இவர் 2 . கத்ரு குமரன் நாகன் . நளனைக் பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு ( கக கடித்தவன் . அஎ . ) பாடல்களும் அகத்திலொன்றும் புற 3 . பிரசாபதிக்கு ரதையிடம் பிறந்த த்தில் மூன்றுமாக ஆறு பாடல்கள் கிடைத் வன் வசு . திருக்கின்றன . நகைக்கும் பறவை - இது ஆஸ்திரேலியா நக்கத்திரசீவகன் - க்ஷத்திரியப் பெண்கள் கண்டத்திலுள்ளது . இது இந்தியா நாட் சோரத்தில் மறையவனைக் கூடிப்பெற்ற டின் மீன்குத்திப்பறவைபோ விருக்கிறது . குமரன் . இதற்குத் தலையும் வயிறும் கருமை கலந்த நக்கீரனார் - இவர் மதுரைக்கணக்காயனார் செந்நிறம் பின்புறம் நீலங் கலந்த பசுமை . | மகனார் . கடைச்சங்கத்துத் தலைமைப்புல