அபிதான சிந்தாமணி

அரசை 81 அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் அரசை- சுக்கிரன் பெண் கண்டகனாற கற் நல்ல நீரைப் பின்புறத்தில் கொண்டு மலை 'பழிக்கப்பெற்றுத் தந்தையால் நிருமிகள் களால் சூழப்பட்டிருப்பது. (அ) படை யாண் தேர்ந்த போர்வீரரால் சூழப்பட் அரசன் - கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு மித்திர விங் டுப் பகைவரால் வேறு படுக்கப்படாதது. தையிடம் உதித்த குமரன் (க) துணையாண் துணையாகிய சுற்றத்தவ 2. பிரமன், இந்திரன், வாயு, இயமன், 'ரால் காக்கப்படுவது, (சுக்கிரநீதி.) சூரியன், அக்னி, வருணன், சந்திரன், அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் - இவர், சோழ குபோன், ஆகிய இவர்களுடைய கூறுக நாட்டில் காவிரிக்கு வடகரைக்கண் உள்ள ளாகப் பிரமனால் படைக்கப்பட்டான். இவ கஞ்சபுரத்திலுள்ள வைணவ அக்சாரத்தில் னுக்கு எட்டுத்தொழில்கள், தீயரை ஒறுத் வாசுதேவாசாரியர் அல்லது மதுசூதனாசா தல், ஈதல், காத்தல், வேட்டல், அறநெறி ரியர் என்பவருக்குப் புத்திரராகப் பிறந்து பிறழாது பொருளீட்டல், திறைகோடல், சுதர்சனாசாரியர் என நாமமிடப்பெற்று பகைவரைத் தொலைத்தல், மேன்மேல் நில வளர்ந்து தந்தை வைணவராயிருக்கவும் ங்கொளல். (சுக்கிரநீதி,) காம் சிவபக்தி மேலீட்டால் குழந்தைப் அரட்டன்-கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் பருவத்திலேயே விபூதி, ருத்ராக்ஷ முதலிய நேர்ந்த துன்பத்தை மாடலன் சொல்லக் சிவசின்னங்களில் அன்பு பூண்டிருந்தனர். கேட்டு இறந்த மனைக்கிழத்தியும் கண்ணகி இதைக்கண்ட தந்தை, தம் மதத்திற்கு யின் தாயும் தனக்குப் புத்திரியராக வந்து மாறாக ஒழுகுதலை யெண்ணிக் குமாரை பிறக்கப்பெற்ற சேரநாட்டானாகிய ஒரு வெறுக்கத் தொடங்கிப் பிள்ளாய் நீ நீறிடு செட்டி. (சிலப்பதிகாரம்.) வோரின் ஒழுக்கமேற்கொண்டாய், நீ இனி அரணபாதம் - ஓர் மலை. இதில் சிநன் ஆல நமக்குரிய திருமண் முதலிய சாத்தா தொ யம் இருக்கிறது.) ழுகின் உனக்கு அன்னமிடோமெனச் சினந் அரணி- இருசிகசிங்கர்க்குத் தந்தை. தனர். அதனைச் செவிகொளாத குமரரைத் அணை - ஒரு பிராணி இதன், முகம் சற்றுக் குறுகி உடல் நீண்டு கால்கள் குட்டை உருக்கியுங், கேளாதது கண்டு, தாம், அவன் யாகத் தடித்தவாலுடன் மினு மினுத்த இல்லம்வரின் அவற்கு என் உத்தரம் உடல் பெற்றது. இது உருவத்தில் பெருத்த இன்றி அன்னமளிக்காதையென மனைவிக் பல்லி போன்றது. இதன் நாக்குப் பிளவுப்' குக் கட்டளையிட்டனர். இதனையறிந்த டிருக்கும். இது முட்டையிட்டுக் குஞ்சு சுவாமிகள், அவ்வூர்க்கண் திருக்கோயில் பொரிப்பது. இதன் கடி கெடுதி செய்யும். கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் அக்நீசுரர் அரணை கடித்தால் மரணம் என்ப. திருவாலயத்துச் சென்று சிவபிரானைப் அரண் - (ச) மலை, காடு, மதில், கடல், பணிந்து முறையிடச்சிவபிரான் தரிசனந் - 2. பகைவராற்றுன்பம் நேர்ந்தவிடத்து தந்து சிவமந்திர முபதேசித்து அரதத்தா அது தனக்கும் அரசனுக்கும் காத்தலாக சாரியர் எனப்பெயருமிட்டு அஞ்சாதை வுள்ளது. அந்த அரண் (க) வகைப்படும். யென அநுக்ரகித்து அனுப்பினர். பின் (க) களர் நீலவான் பிறர் உட்புக இயலாத அரதத்தர், வீட்டிற்கு வந்து அன்னையைப் வாறு பள்ளம், முள் கல் இவற்றால் அமை பசிக்கிறது அன்னமிடுக எனக்கேட்க, க்கப்படுவது. (உ) அகழியான் கோட்டை அவள் தந்தைகூறிய துரைத்தனள். இங்ஙன யைச்சுற்றிலும் நான்கு புறத்திலும் மிக்க கெழுகையில் தந்தை வெளிவந்து நீசிவால ஆழமாகத்தோண்டி நீர் நிறைத்திருப்பது. பஞ்செல்லாது விபூதி பூசாது ஒழிவையேல் (கூ) மதிலாண் செங்கற்களாலும், மலைக் அன்னமிடுவன் என்று சிவதூஷணஞ் செய் கற்களாலும் மண்ணாலும் எடுக்கப்பட்ட தனர். கேட்ட அரதத்தர், சினந்து விஷ்ணு கனத்த சுவர்களால் சூழப்பட்டது (ச) விற்கும் சிவத்திற்கு முள்ள தாரதம்மியங் காட்டரண் பெரியமுள் மரக்கூட்டங்களைச் களைப் பிரசங்கிப்பாராயினர். இவ்வகை சூழ அமைத்திருப்பது. (ரு) நீலவாண் வாதத்தின் கண் அவ்வூர்க்கண் உள்ள சைவ நீரும், நிழலுமின்றி நாற்புறத்துமுள்ள வைணவர் பலருங் கூடினர். வாதம் ஒரு பெருவெளி. (க) நீரான் நாற்புறத்து வாறும் முடிவுறாமை யறிந்தோர், இங்க மிக்க நீர்ப்பரப்பை யுடையது (எ) மலை னம் வாதித்தலிற் பயனில்லை. ஒருநாள் யாண் மனித சஞ்சாரமில்லாத இடத்தில் குறித்து அதனைப் பல நாடுகளிலும் அறி - 11
அரசை 81 அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் அரசை - சுக்கிரன் பெண் கண்டகனாற கற் நல்ல நீரைப் பின்புறத்தில் கொண்டு மலை ' பழிக்கப்பெற்றுத் தந்தையால் நிருமிகள் களால் சூழப்பட்டிருப்பது . ( ) படை யாண் தேர்ந்த போர்வீரரால் சூழப்பட் அரசன் - கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு மித்திர விங் டுப் பகைவரால் வேறு படுக்கப்படாதது . தையிடம் உதித்த குமரன் ( ) துணையாண் துணையாகிய சுற்றத்தவ 2 . பிரமன் இந்திரன் வாயு இயமன் ' ரால் காக்கப்படுவது ( சுக்கிரநீதி . ) சூரியன் அக்னி வருணன் சந்திரன் அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் - இவர் சோழ குபோன் ஆகிய இவர்களுடைய கூறுக நாட்டில் காவிரிக்கு வடகரைக்கண் உள்ள ளாகப் பிரமனால் படைக்கப்பட்டான் . இவ கஞ்சபுரத்திலுள்ள வைணவ அக்சாரத்தில் னுக்கு எட்டுத்தொழில்கள் தீயரை ஒறுத் வாசுதேவாசாரியர் அல்லது மதுசூதனாசா தல் ஈதல் காத்தல் வேட்டல் அறநெறி ரியர் என்பவருக்குப் புத்திரராகப் பிறந்து பிறழாது பொருளீட்டல் திறைகோடல் சுதர்சனாசாரியர் என நாமமிடப்பெற்று பகைவரைத் தொலைத்தல் மேன்மேல் நில வளர்ந்து தந்தை வைணவராயிருக்கவும் ங்கொளல் . ( சுக்கிரநீதி ) காம் சிவபக்தி மேலீட்டால் குழந்தைப் அரட்டன் - கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் பருவத்திலேயே விபூதி ருத்ராக்ஷ முதலிய நேர்ந்த துன்பத்தை மாடலன் சொல்லக் சிவசின்னங்களில் அன்பு பூண்டிருந்தனர் . கேட்டு இறந்த மனைக்கிழத்தியும் கண்ணகி இதைக்கண்ட தந்தை தம் மதத்திற்கு யின் தாயும் தனக்குப் புத்திரியராக வந்து மாறாக ஒழுகுதலை யெண்ணிக் குமாரை பிறக்கப்பெற்ற சேரநாட்டானாகிய ஒரு வெறுக்கத் தொடங்கிப் பிள்ளாய் நீ நீறிடு செட்டி . ( சிலப்பதிகாரம் . ) வோரின் ஒழுக்கமேற்கொண்டாய் நீ இனி அரணபாதம் - ஓர் மலை . இதில் சிநன் ஆல நமக்குரிய திருமண் முதலிய சாத்தா தொ யம் இருக்கிறது . ) ழுகின் உனக்கு அன்னமிடோமெனச் சினந் அரணி - இருசிகசிங்கர்க்குத் தந்தை . தனர் . அதனைச் செவிகொளாத குமரரைத் அணை - ஒரு பிராணி இதன் முகம் சற்றுக் குறுகி உடல் நீண்டு கால்கள் குட்டை உருக்கியுங் கேளாதது கண்டு தாம் அவன் யாகத் தடித்தவாலுடன் மினு மினுத்த இல்லம்வரின் அவற்கு என் உத்தரம் உடல் பெற்றது . இது உருவத்தில் பெருத்த இன்றி அன்னமளிக்காதையென மனைவிக் பல்லி போன்றது . இதன் நாக்குப் பிளவுப் ' குக் கட்டளையிட்டனர் . இதனையறிந்த டிருக்கும் . இது முட்டையிட்டுக் குஞ்சு சுவாமிகள் அவ்வூர்க்கண் திருக்கோயில் பொரிப்பது . இதன் கடி கெடுதி செய்யும் . கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் அக்நீசுரர் அரணை கடித்தால் மரணம் என்ப . திருவாலயத்துச் சென்று சிவபிரானைப் அரண் - ( ) மலை காடு மதில் கடல் பணிந்து முறையிடச்சிவபிரான் தரிசனந் - 2 . பகைவராற்றுன்பம் நேர்ந்தவிடத்து தந்து சிவமந்திர முபதேசித்து அரதத்தா அது தனக்கும் அரசனுக்கும் காத்தலாக சாரியர் எனப்பெயருமிட்டு அஞ்சாதை வுள்ளது . அந்த அரண் ( ) வகைப்படும் . யென அநுக்ரகித்து அனுப்பினர் . பின் ( ) களர் நீலவான் பிறர் உட்புக இயலாத அரதத்தர் வீட்டிற்கு வந்து அன்னையைப் வாறு பள்ளம் முள் கல் இவற்றால் அமை பசிக்கிறது அன்னமிடுக எனக்கேட்க க்கப்படுவது . ( ) அகழியான் கோட்டை அவள் தந்தைகூறிய துரைத்தனள் . இங்ஙன யைச்சுற்றிலும் நான்கு புறத்திலும் மிக்க கெழுகையில் தந்தை வெளிவந்து நீசிவால ஆழமாகத்தோண்டி நீர் நிறைத்திருப்பது . பஞ்செல்லாது விபூதி பூசாது ஒழிவையேல் ( கூ ) மதிலாண் செங்கற்களாலும் மலைக் அன்னமிடுவன் என்று சிவதூஷணஞ் செய் கற்களாலும் மண்ணாலும் எடுக்கப்பட்ட தனர் . கேட்ட அரதத்தர் சினந்து விஷ்ணு கனத்த சுவர்களால் சூழப்பட்டது ( ) விற்கும் சிவத்திற்கு முள்ள தாரதம்மியங் காட்டரண் பெரியமுள் மரக்கூட்டங்களைச் களைப் பிரசங்கிப்பாராயினர் . இவ்வகை சூழ அமைத்திருப்பது . ( ரு ) நீலவாண் வாதத்தின் கண் அவ்வூர்க்கண் உள்ள சைவ நீரும் நிழலுமின்றி நாற்புறத்துமுள்ள வைணவர் பலருங் கூடினர் . வாதம் ஒரு பெருவெளி . ( ) நீரான் நாற்புறத்து வாறும் முடிவுறாமை யறிந்தோர் இங்க மிக்க நீர்ப்பரப்பை யுடையது ( ) மலை னம் வாதித்தலிற் பயனில்லை . ஒருநாள் யாண் மனித சஞ்சாரமில்லாத இடத்தில் குறித்து அதனைப் பல நாடுகளிலும் அறி - 11