அபிதான சிந்தாமணி

தோழப்பர் 905 தோற்றம் எற்றிய குற்றங்களை மறுத்துரையாது தந் தீர்த்தற்குரிய அன்பு பொருந்திய உடம்பட்டுப் பிரதிவாதிக்கு வெறுப்புண் துணைவியாம். டாகஎண்ணி இட்டமுள்ளவைகளைக் கூறு தோற்கருவி - இவை பேரிகை, படகம், தல். மத - அறியப்பட்ட, அநுஞ்ஞை - இடக்கை, உடுக்கை, மத்தளம், சல்லிகை, சம்மதி. | கரடிகை, திமிலை, குடமுழா, தக்கை, (19) பரிய நு யோச்சியோபேக்ஷணம் கணப்பறை, தமருகம், தண்ணுமை, பரிய நுயோச்சியோபேக்ஷணமாவது மறுத் தடாரி, அந்தரி, முழவு, சந்திரவளையம், துரைத்தற்குத் தக்கதாகப் பிரதிவாதி மொந்தை, முரசு, கண்விடு தாம்பு, நிசா கூறிய வாக்கியம் தோன்று தலை அறிந்தா ளம், துமை , சிறுபறை, அடக்கம், தகு வது அறியாமலாவது மறுத்துரையாது ணிச்சம், விரலேறு, பாகம், உபாங்கம், விடுத்தல், பரிய நுயோச்சியம் - உடன்ப 'நாழிகைப்பறை, துடி, பெரும்பறை என்ப டற்குரியது. உபேக்ஷணம் விருப்பின்மை, வைகளாம். இவை அகமுழவு, புறமுழவு, (20) செநயோச்சியா நுயோகம் - நிரது அகப்புறமுழவு, புறப்புறமுழவு, பண் யோச்சியா நுயோகமாவது தோல்வித்தான ணமை முழவு, நாண்முழவு, காலை முழவு மடையாதவனை அடைந்தனை யென்று என எழுவகைப்படும். அவற்றுள் அக தோல்வித்தானங் கூறுதல். நிரநுயோச் முழவு மத்தளம், சல்லிகை, இடக்கை, சியம் - உடன் படாமைக்குரியது. அது கரடிகை, பேரிகை, படகம், குடமுழா யோகம் - சொல்லற் கியைந்தது. முதலிய அகப்புறக் கருவியா வன - தண் (21) அபசித்தாந்தம் - அபசித்தாந்தமா ணுமை, தக்கை, தகுணிசசம் முதலிய, வதுயாதேனும் ஒரு சாத்திரசித்தாந்தத்தை புறமுழவாவன - கணப்பறை முதலிய , அநுசரித்துப் பேசத் தொடங்கி அதனை புறப்புறக் கருவியாவன - கூறியவற்றுள் மறந்து அந்தச் சித்தாந்தத்திற்கு மாறா அடங்காத நெய்தற்பறை முதலிய, பண் ணமை முழவாவன - முரசு, நிசாளம், துடு யுள்ள வேறொரு சித்தாந்தத்தினைப் பின் வை, திமிலை முதலிய. வீரமுழவு நான் அநுசரித்துப் பேசி முடித்தல். அப-விப காம். நாண்முழவாவன - நாட்பறை அதா ரீதம். சித்தாந்தம் - முடிந்தமுடிபு. அபசித் வது நாழிகைப்பறை, காலை முழவாவன - தாந்தம் என்பதனைப் போலிச்சித்தாந்தம் துடி, மத்தளம் ; இதில் மத்து. ஓசைப் என்பாருமுளர். பெயர். இசை இடனாகிய கருவிகட்கு (22) ஏத்துவாபாசம்-ஏத்துவபாசமாவது எல்லாம் தளமாதலின் மத்தளம் எனப் எடுத்துக் கொண்ட பிரதிஞ்ஞைக்கு இயை பெயர் ஆயிற்று. இதற்கதிட்டான தெய் பில்லாத எதுக்களைக் கூறுதல். ஏது - வம், நான் முகன் என்று கூறுப. சல்லி காரணம், ஆபாசம் - போலி. கை - சல் என்ற ஓசை உடைமையின் தோழப்பர் - 1. இவர் வேங்கடாசாரியர் பெற்ற பெயர். ஆவஞ்சி - ஆவின் வஞ் என்று இயற்பெயருள்ள ஒரு ஸ்ரீவைஷ் சித்தோலைப் போர்த்தலால் பெற்ற பெயர். ணவர். இவர் வைதிகசார்வ பௌமரென குடுக்கை - குடுக்கையாக அடைத்தலால் வும் கூறப்படுவர். ஹாரீதகோத்திரத்திற் குடுக்கை என்ப. இடக்கை - வினைக்கிரி பிறந்தவர். ஸ்ரீ ஆதிவண் சடகோபசுவாமி யைகள் இடக்கையால் செய்தலால் பெற்ற களுக்குச் சிஷ்யர். இவரது ஊர் மணற் பெயர். கரடிகை - கரடி கத்தினாற்போல் பாக்கம். இவர் வடமொழியில் கிருஹ்ய ஓசை உடைத்து ஆதலால் பெற்ற பெயர். ரத்தம், ஸ்மிருதிரத்நாகரம், பிதிர்மேதசா மத்தளம், சல்லிகை, உடுக்கை இவைகளை ரம், தசநிர்ணயம் , ஆசௌசசதகட் முத முதற்கருவி, இடைக்கருவி, கடைக்கரு லிய இயற்றினவர். விகளாகக் கொள்க. இவையன்றிக் கா 2. இவர் மேனாட்டவர், இவர் பட்டர் டிப்பறை, பன்றிப்பறை, ஒரு கட்பகு பிரான் புருஷாகாரமாக மணவாளமாமுனி வாய்ப்பறை, துந்துபி, தூரியம், பம்பை, களை ஆச்ரயித்தவர். அழகிய மணவாளப் தம்பட்டம், தலை விரிபறை, மரக்காற்பறை பெருமாள் நயினாருக்குத் தம்பியார். முதலிய உளவாட். தோழி - இவள் செவிலிக்கு மகளாய் நன் தோற்றம் -(உ) சரய், அசாம். (ச) பையின் மையும் தீமையு மாய்தலுடன் தலைமக | பிறப்பன, முட் ையிற் பிறப்பன. நில ளுக்கு உசாத்துணையாய் அவளது வருத்திற் பிறப்பன, விய வையிற் பிறப்பன - 114
தோழப்பர் 905 தோற்றம் எற்றிய குற்றங்களை மறுத்துரையாது தந் தீர்த்தற்குரிய அன்பு பொருந்திய உடம்பட்டுப் பிரதிவாதிக்கு வெறுப்புண் துணைவியாம் . டாகஎண்ணி இட்டமுள்ளவைகளைக் கூறு தோற்கருவி - இவை பேரிகை படகம் தல் . மத - அறியப்பட்ட அநுஞ்ஞை - இடக்கை உடுக்கை மத்தளம் சல்லிகை சம்மதி . | கரடிகை திமிலை குடமுழா தக்கை ( 19 ) பரிய நு யோச்சியோபேக்ஷணம் கணப்பறை தமருகம் தண்ணுமை பரிய நுயோச்சியோபேக்ஷணமாவது மறுத் தடாரி அந்தரி முழவு சந்திரவளையம் துரைத்தற்குத் தக்கதாகப் பிரதிவாதி மொந்தை முரசு கண்விடு தாம்பு நிசா கூறிய வாக்கியம் தோன்று தலை அறிந்தா ளம் துமை சிறுபறை அடக்கம் தகு வது அறியாமலாவது மறுத்துரையாது ணிச்சம் விரலேறு பாகம் உபாங்கம் விடுத்தல் பரிய நுயோச்சியம் - உடன்ப ' நாழிகைப்பறை துடி பெரும்பறை என்ப டற்குரியது . உபேக்ஷணம் விருப்பின்மை வைகளாம் . இவை அகமுழவு புறமுழவு ( 20 ) செநயோச்சியா நுயோகம் - நிரது அகப்புறமுழவு புறப்புறமுழவு பண் யோச்சியா நுயோகமாவது தோல்வித்தான ணமை முழவு நாண்முழவு காலை முழவு மடையாதவனை அடைந்தனை யென்று என எழுவகைப்படும் . அவற்றுள் அக தோல்வித்தானங் கூறுதல் . நிரநுயோச் முழவு மத்தளம் சல்லிகை இடக்கை சியம் - உடன் படாமைக்குரியது . அது கரடிகை பேரிகை படகம் குடமுழா யோகம் - சொல்லற் கியைந்தது . முதலிய அகப்புறக் கருவியா வன - தண் ( 21 ) அபசித்தாந்தம் - அபசித்தாந்தமா ணுமை தக்கை தகுணிசசம் முதலிய வதுயாதேனும் ஒரு சாத்திரசித்தாந்தத்தை புறமுழவாவன - கணப்பறை முதலிய அநுசரித்துப் பேசத் தொடங்கி அதனை புறப்புறக் கருவியாவன - கூறியவற்றுள் மறந்து அந்தச் சித்தாந்தத்திற்கு மாறா அடங்காத நெய்தற்பறை முதலிய பண் ணமை முழவாவன - முரசு நிசாளம் துடு யுள்ள வேறொரு சித்தாந்தத்தினைப் பின் வை திமிலை முதலிய . வீரமுழவு நான் அநுசரித்துப் பேசி முடித்தல் . அப - விப காம் . நாண்முழவாவன - நாட்பறை அதா ரீதம் . சித்தாந்தம் - முடிந்தமுடிபு . அபசித் வது நாழிகைப்பறை காலை முழவாவன - தாந்தம் என்பதனைப் போலிச்சித்தாந்தம் துடி மத்தளம் ; இதில் மத்து . ஓசைப் என்பாருமுளர் . பெயர் . இசை இடனாகிய கருவிகட்கு ( 22 ) ஏத்துவாபாசம் - ஏத்துவபாசமாவது எல்லாம் தளமாதலின் மத்தளம் எனப் எடுத்துக் கொண்ட பிரதிஞ்ஞைக்கு இயை பெயர் ஆயிற்று . இதற்கதிட்டான தெய் பில்லாத எதுக்களைக் கூறுதல் . ஏது - வம் நான் முகன் என்று கூறுப . சல்லி காரணம் ஆபாசம் - போலி . கை - சல் என்ற ஓசை உடைமையின் தோழப்பர் - 1 . இவர் வேங்கடாசாரியர் பெற்ற பெயர் . ஆவஞ்சி - ஆவின் வஞ் என்று இயற்பெயருள்ள ஒரு ஸ்ரீவைஷ் சித்தோலைப் போர்த்தலால் பெற்ற பெயர் . ணவர் . இவர் வைதிகசார்வ பௌமரென குடுக்கை - குடுக்கையாக அடைத்தலால் வும் கூறப்படுவர் . ஹாரீதகோத்திரத்திற் குடுக்கை என்ப . இடக்கை - வினைக்கிரி பிறந்தவர் . ஸ்ரீ ஆதிவண் சடகோபசுவாமி யைகள் இடக்கையால் செய்தலால் பெற்ற களுக்குச் சிஷ்யர் . இவரது ஊர் மணற் பெயர் . கரடிகை - கரடி கத்தினாற்போல் பாக்கம் . இவர் வடமொழியில் கிருஹ்ய ஓசை உடைத்து ஆதலால் பெற்ற பெயர் . ரத்தம் ஸ்மிருதிரத்நாகரம் பிதிர்மேதசா மத்தளம் சல்லிகை உடுக்கை இவைகளை ரம் தசநிர்ணயம் ஆசௌசசதகட் முத முதற்கருவி இடைக்கருவி கடைக்கரு லிய இயற்றினவர் . விகளாகக் கொள்க . இவையன்றிக் கா 2 . இவர் மேனாட்டவர் இவர் பட்டர் டிப்பறை பன்றிப்பறை ஒரு கட்பகு பிரான் புருஷாகாரமாக மணவாளமாமுனி வாய்ப்பறை துந்துபி தூரியம் பம்பை களை ஆச்ரயித்தவர் . அழகிய மணவாளப் தம்பட்டம் தலை விரிபறை மரக்காற்பறை பெருமாள் நயினாருக்குத் தம்பியார் . முதலிய உளவாட் . தோழி - இவள் செவிலிக்கு மகளாய் நன் தோற்றம் - ( ) சரய் அசாம் . ( ) பையின் மையும் தீமையு மாய்தலுடன் தலைமக | பிறப்பன முட் ையிற் பிறப்பன . நில ளுக்கு உசாத்துணையாய் அவளது வருத்திற் பிறப்பன விய வையிற் பிறப்பன - 114