அபிதான சிந்தாமணி

தோல்வித்தானம் தோல்வித்தானம் பிரதிஞ்ஞை பிரதிவாதியாலே மறுத்துரை நிற்குமாறு பேசுதல், அப்பிராப்த அடை க்கப்பட்டுழி. அதனைச் சாதிக்காமல் வே யப்படாத, காலம். றொரு பிரதிஞ்ஞையைக் கூறுதல். பிர (11) நியூகம் - நியூதமாவது தன்னாற் திஞ்ஞை - மேற்கோள்; அந்தரம் - வேறு. சொல்லப்பட்ட பிரதிஞ்ஞையை நிலைபெ (3) பிரதிஞ்ஞாவிரோதம் - பிரதிஞ்ஞா றுத்தும் உறுப்புக்களை முற்றக்கூமுது சில விரோதமாவது தன்னாலே சொல்லப்பட்ட உறுப்புக்கள் குறைவுபடக் கூறுதல். நியூ மேற்கோளுக்குச் சம்பந்தமில்லாத வே நம் - குறைவு, குன்றக்கூறல். றோரே துவினைக் கூறுதல், பிரதிஞா-மேற் ' (12) அதிகம் - அதிகமாவது இயையும் கோள்; விரோதம் - மாறுபாடு, உபயோகமும்பற்றி எது முதலிய உறுப் (4) பிரதிஞ்ஞாசந்நியாசம் - பிரதிஞ்ஞா புக்களை அதிகமாகக் கூறுதல். அதிகம் - சந்நியாசமாவது தன்னாலே கூறப்பட்ட மிகை, மிகைப்படக் கூறுதல். மேற்கோள் பிரதிவாதியாலே மறுக்கப் (13) புநருத்தம் - புநருத்தமாவது அது பட்டுழி அதனை முற்றும் விட்டுவிடுதல். வாதமின்றி முன்சொன்ன சொல்லினையா பிரதிஞ்ஞா - மேற்கோள். சந்நியாசம் - வது பின்னுங் கூறுதல். புநருத்தம் - முற்றவிடுதல். கூறியது கூறல், புக - பின்னர், உக்தம் - (5) ஏத்துவந்தரம் - எத்துவந்தரமாவது சொல்லுதல், அநுவா தமாயின், புநருத் தன்னாற் சொல்லப்பட்ட பிரஞ்ஞையின் தம் குற்றமாகாது. எது பிரதிவாதியாலே மறுக்கப்பட்டுழி (14) அநதுபாடணம் - அந் நுபாடணமா வேறோர் எதுவினைக் கூறுதல். எது - வது வாதியினாலுஞ் சபையாராலும் சொல் காரணம், அந்தரம் - வேறு இதனை ஏத்து லப்பட்ட வாக்கியத்தை மறுக்கும் போது வபரம் எனவும் கூறுவர். பின்னர் எடுத்துக் கூறு தலாகிய அநுவ்தித் (6) அர்த்தாந்தரம் - அர்த்தாந்தரமாவது தலைச் செய்ய இயலாமை. அந்துபாட தன்பால்வரும் தோல்வியை மறைக்கக் ணம் - வழிமொழிய மாட்டாமை. அங். கருதி முன்னர்ச் சொன்ன பொருட்கு உப இன்மை . அநுபாடாணம் வழிமொழி தல். யோகமில்லாத வேறு பொருள்களைக் கூறு அது - பின். பாடணம் - சொல்லுதல், தல். அர்த்தம் - பொருள். அந்தரம் - வேறு (15) அஞ்ஞானம் - அஞ்ஞானமாவது (7) நிரர்த்தகம் - நிரர்த்த கமாவது பிரதி சொல்லப்படும் வாக்கியம் மூன்று முறை வாதியாதும் பேசானாகவுந் தான் வீண் சொல்லப்பட்டுச் சபையாரால் பொருளறி வார்த்தைகளைப் பேசுதல் நிரர்த்தகம் - பய யப்பட்டும் அதன் பொருளை அறியமாட் னில் வார்த்தை . நிர் - இன்மை . அர்த்த டாமை. அஞ்ஞானம் - அறியாமை. அ - கம் - பொருளுடையது. இன்மை . ஞாநம் - அறிதல். (8) அவிஞ்ஞா தார்த்தம் - அவிஞ்ஞாதா ' (16) அப்பிரதீபை - அப்பிரதீபையா ர்த்தமாவது சபையாரும், பிரதிவாதியும் வது வாதியாலே சொல்லப்பட்டது உத்த அறிந்துகொள்ளற்கரிய பொருளுடைய ரங் கூறுதற் கேற்றதென் றறிந்தும் உத்த சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு பேசுதல், ரங் கூறாது கடவுளைத் தியானித்தல், வே அவிஞ்ஞா த - அறியப்படாத, அர்த்தம் - றொன்று படித்தல், மேலே பார்த்தல் முத பொருள். லியன செய்து யுத்தியின்மையைக் காட்டு ' (9) அபார்த்தகம் - அபார்த்தகமாவது தல், அப்பிரதீபை - புத்தியின்மை ; அ - யாதேனும் ஒரு பொருளும் இல்லதாக இன்மை ; பிரதீபை - புத்தி, காலத்துக் ஒன்றோடொன்று அவாவிப் பொருந்து த கேற்ற அறிவு. அப்பிரதீபை என்பதனை லில்லாத சொற்களைத் தொடுத்துக் கூறு அப்பிரதிரூபகதை என்பாருமுளர். தல், அவாய்நிலை முதலியன இல்லனவா (17) விக்ஷேபம் -விக்ஷேபமாவது நியாய கப் பேசுதல் என்பாருமுளர். அப் - நீங் சபையிலே வாதமாரம்பித்த பின்னும் வாதி கிய, அர்த்தகம் - பொருளுடயது அபார்த் யாவது, பிரதிவாதியாவது மத்தியஸ்தர் தகம் என்பதனைப் பொருட்போலி என்று முதலினோரில்லை என்று சொல்லி எடுத்த மொழிபெயர்ப்பாரு முளர். விஷயத்தைத் தூரவிடுத்துக் காலங்கழித் (10) அப்பிராப்த்தகாலம்- அப்பிராப்த்த தல், விக்ஷேபம் - தூரவிடுதல். காலமாவது மேற்கோள், ஏது முதலியன (18) மதாநுஞ்ஞை - மதா நுஞ்ஞையா வெல்லாம் முறை தவறி முன் பின்னாக வது தான் கூறியவைளிலே பிரதிவாதி வே
தோல்வித்தானம் தோல்வித்தானம் பிரதிஞ்ஞை பிரதிவாதியாலே மறுத்துரை நிற்குமாறு பேசுதல் அப்பிராப்த அடை க்கப்பட்டுழி . அதனைச் சாதிக்காமல் வே யப்படாத காலம் . றொரு பிரதிஞ்ஞையைக் கூறுதல் . பிர ( 11 ) நியூகம் - நியூதமாவது தன்னாற் திஞ்ஞை - மேற்கோள் ; அந்தரம் - வேறு . சொல்லப்பட்ட பிரதிஞ்ஞையை நிலைபெ ( 3 ) பிரதிஞ்ஞாவிரோதம் - பிரதிஞ்ஞா றுத்தும் உறுப்புக்களை முற்றக்கூமுது சில விரோதமாவது தன்னாலே சொல்லப்பட்ட உறுப்புக்கள் குறைவுபடக் கூறுதல் . நியூ மேற்கோளுக்குச் சம்பந்தமில்லாத வே நம் - குறைவு குன்றக்கூறல் . றோரே துவினைக் கூறுதல் பிரதிஞா - மேற் ' ( 12 ) அதிகம் - அதிகமாவது இயையும் கோள் ; விரோதம் - மாறுபாடு உபயோகமும்பற்றி எது முதலிய உறுப் ( 4 ) பிரதிஞ்ஞாசந்நியாசம் - பிரதிஞ்ஞா புக்களை அதிகமாகக் கூறுதல் . அதிகம் - சந்நியாசமாவது தன்னாலே கூறப்பட்ட மிகை மிகைப்படக் கூறுதல் . மேற்கோள் பிரதிவாதியாலே மறுக்கப் ( 13 ) புநருத்தம் - புநருத்தமாவது அது பட்டுழி அதனை முற்றும் விட்டுவிடுதல் . வாதமின்றி முன்சொன்ன சொல்லினையா பிரதிஞ்ஞா - மேற்கோள் . சந்நியாசம் - வது பின்னுங் கூறுதல் . புநருத்தம் - முற்றவிடுதல் . கூறியது கூறல் புக - பின்னர் உக்தம் - ( 5 ) ஏத்துவந்தரம் - எத்துவந்தரமாவது சொல்லுதல் அநுவா தமாயின் புநருத் தன்னாற் சொல்லப்பட்ட பிரஞ்ஞையின் தம் குற்றமாகாது . எது பிரதிவாதியாலே மறுக்கப்பட்டுழி ( 14 ) அநதுபாடணம் - அந் நுபாடணமா வேறோர் எதுவினைக் கூறுதல் . எது - வது வாதியினாலுஞ் சபையாராலும் சொல் காரணம் அந்தரம் - வேறு இதனை ஏத்து லப்பட்ட வாக்கியத்தை மறுக்கும் போது வபரம் எனவும் கூறுவர் . பின்னர் எடுத்துக் கூறு தலாகிய அநுவ்தித் ( 6 ) அர்த்தாந்தரம் - அர்த்தாந்தரமாவது தலைச் செய்ய இயலாமை . அந்துபாட தன்பால்வரும் தோல்வியை மறைக்கக் ணம் - வழிமொழிய மாட்டாமை . அங் . கருதி முன்னர்ச் சொன்ன பொருட்கு உப இன்மை . அநுபாடாணம் வழிமொழி தல் . யோகமில்லாத வேறு பொருள்களைக் கூறு அது - பின் . பாடணம் - சொல்லுதல் தல் . அர்த்தம் - பொருள் . அந்தரம் - வேறு ( 15 ) அஞ்ஞானம் - அஞ்ஞானமாவது ( 7 ) நிரர்த்தகம் - நிரர்த்த கமாவது பிரதி சொல்லப்படும் வாக்கியம் மூன்று முறை வாதியாதும் பேசானாகவுந் தான் வீண் சொல்லப்பட்டுச் சபையாரால் பொருளறி வார்த்தைகளைப் பேசுதல் நிரர்த்தகம் - பய யப்பட்டும் அதன் பொருளை அறியமாட் னில் வார்த்தை . நிர் - இன்மை . அர்த்த டாமை . அஞ்ஞானம் - அறியாமை . - கம் - பொருளுடையது . இன்மை . ஞாநம் - அறிதல் . ( 8 ) அவிஞ்ஞா தார்த்தம் - அவிஞ்ஞாதா ' ( 16 ) அப்பிரதீபை - அப்பிரதீபையா ர்த்தமாவது சபையாரும் பிரதிவாதியும் வது வாதியாலே சொல்லப்பட்டது உத்த அறிந்துகொள்ளற்கரிய பொருளுடைய ரங் கூறுதற் கேற்றதென் றறிந்தும் உத்த சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு பேசுதல் ரங் கூறாது கடவுளைத் தியானித்தல் வே அவிஞ்ஞா - அறியப்படாத அர்த்தம் - றொன்று படித்தல் மேலே பார்த்தல் முத பொருள் . லியன செய்து யுத்தியின்மையைக் காட்டு ' ( 9 ) அபார்த்தகம் - அபார்த்தகமாவது தல் அப்பிரதீபை - புத்தியின்மை ; - யாதேனும் ஒரு பொருளும் இல்லதாக இன்மை ; பிரதீபை - புத்தி காலத்துக் ஒன்றோடொன்று அவாவிப் பொருந்து கேற்ற அறிவு . அப்பிரதீபை என்பதனை லில்லாத சொற்களைத் தொடுத்துக் கூறு அப்பிரதிரூபகதை என்பாருமுளர் . தல் அவாய்நிலை முதலியன இல்லனவா ( 17 ) விக்ஷேபம் - விக்ஷேபமாவது நியாய கப் பேசுதல் என்பாருமுளர் . அப் - நீங் சபையிலே வாதமாரம்பித்த பின்னும் வாதி கிய அர்த்தகம் - பொருளுடயது அபார்த் யாவது பிரதிவாதியாவது மத்தியஸ்தர் தகம் என்பதனைப் பொருட்போலி என்று முதலினோரில்லை என்று சொல்லி எடுத்த மொழிபெயர்ப்பாரு முளர் . விஷயத்தைத் தூரவிடுத்துக் காலங்கழித் ( 10 ) அப்பிராப்த்தகாலம் - அப்பிராப்த்த தல் விக்ஷேபம் - தூரவிடுதல் . காலமாவது மேற்கோள் ஏது முதலியன ( 18 ) மதாநுஞ்ஞை - மதா நுஞ்ஞையா வெல்லாம் முறை தவறி முன் பின்னாக வது தான் கூறியவைளிலே பிரதிவாதி வே