அபிதான சிந்தாமணி

- தொல்காப்பியம் காமுனிவர் 902 தோடர் வெடே இருக்கா வந்த இரட்டைப் புலவர்களை அத்தலவாசி தொழில்-1. (க) ஆக்கல், காத்தல், அழித் கள் கலம்பகம் பாடித்தர வேண்டியபோது தல். (ச) உழவு, தொழில், வரைவு, வாணி தொல்காப்பியதேவர் பாடியுள்ள இத்தலத் பம், விச்சை , சிற்பம். திற்கு நாங்கள் கலம்பகம் பாடல் தகுமோ 2. அந்தணர் அறுதொழில் - ஓதல், எனப் புகழப்பட்டவர். இவர்காலம் இரட் ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், டைப் புலவர் காலத்திற்கு முன்னிருக்க ஈதல், ஏற்றல். அரசர் அறுதொழில் - லாம். இதனை “தொல்காப்பிய தேவர் ஓதல், வேட்டல், ஈதல், உலகோம்பல், சொற்ற தமிழ்ப் பாடலன்றி, நல்காத் திருச் படைபயிற்றல், பொருதல், வைசியர் அறு செவிக்கு நாமுரைத்த தேறுமோ, மல்காப் தொழில் - ஓதல், வேட்டல், ஈதல், பொரு புனல்ததும்ப மாநிலத்துக் கண்பிசைந்து, ளீட்டல், பசுக்காத்தல், ஏருழல், சூத்திரர் பல்காற் பொருளிழக்கும் பாற்கடலொன் அறுதொழில் - முதன் மூவர்க்கும் ஏவல் நீந்தார்க்கே'' என்பதா லறிக. செயல், பொருளீட்டல், உழுதல், பசுக் 2. சமணர் கோவிலுக்குக் கல்லறுப்பிக் காத்தல், குயிலுவத் தொழில் செயல், கச் சிவ தலத்தார் தங்களெல்லை யென்ற காருகவினை செயல். போது பாடியது. "வேதமொழி விசும்பு தொழிற்பெயர் - முதனிலை புடைபெயர் மேனி சுடர்விழிமண், பாதந்திருப்பாதிரிப் ச்சி விகுதி ஏற்பது. (நன்.) புலியூர் - நாதர், பரமாம்பரமாம் படுகட தொழனை - யமுனைநதிக் கொரு பெயர். லெண்டிக்கும், கரமாமவர்க் குயிர்ப்பாங் (சிலப்பதிகாரம்.) கால் இவர் கலம்பகம் பாடிச் சிதம்பரத் தொளைக்கருவி - நாகசுரம், புல்லாங்குழல், தில் கயிறு போட்டுப் பார்க்கக் கண்ட கவி, முகவீணை, தவளசங்கு முதலியன. “போடுவார் பாடும் பரிசில் வரிசை யெல் தொள்ளைக்காதர் - இவர்கள் சாணார் வகை லாம், ஆகிவாரன்றி யயலாரறிவரோ, தோ யில் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் நாடாரென வொர் காதன்றே தோன்றாத்துணையையர், அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் சென் பாடுவாரோ ரிருவர்க்கிட்ட படை வீடே.” னையில் நெற் குத்தி வியாபாரஞ் செய்கின் தொல்காப்பிய மகாழனிவர் - அகத்தியர் றனர். தொள்ளைக்காதர் குடிசை, இவர்கள் மாணாக்கருள் ஒருவர்; ஜமதக்கி முனிவர் ளிருக்கும் இடம். (தர்ஸ்ட ன்). குமார். இவர் சரிதையை அகத்தியரைக் | தொற்றங்கொற்றனார் - கடைச்சங்க மருவிய காண்க, இவர் தமிழில் ஐந்திலக்கணம் புலவர் (அகநானூறு.) இயற்றியவர். இவர்க்குத் திரண தூமாக்கி தொன்மை - பழைமைத்தாய் நிகழ்ந்த பெ யெனவும் பெயர். அகத்தியர் இவரைச் ற்றி உரைக்கப்படுவது. (யாப்பு - வி.) சுவர்க்கம் புகா திருக்கச் சபித்ததினால் ஆசி ரியரையும் அவ்வாறு சபித்துப் பாண்டி தோ யன் மகாகீர்த்திசபையில் அதங்கோட்டா சான் முன்னிலையில் தாம் இயற்றிய நூலை | தோகைமலைக்குறவர் - சென்னை இராஜ அரங்கேற்றியவர். (தொல்காப்பியம்.) தானியின் தெற்கில் உள்ள ஒருவகைக் தொல்காப்பியம் - இது அகத்தியர் மாணாக் குறவர்கள். இவர்கள் குறவர்களல்லர்; ஒரு கருள் ஒருவரும், திரணதூமாக்கினி யென் வகைத் திருட்டுத் தொழில் செய்வோர், னும் பெயர் பெற்றவருமாகிய தொல்காப் (தர்ஸ்ட ன்). | பிய குடியிற் பிறந்த தொல்காப்பிய மக தோசலன் - கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற் ருஷியா லருளிச் செய்யப்பட்டது. இது 1 கேவப்பட்டுக் கிருஷ்ணனால் மாய்ந்த ஒரு எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி அசுரமல்லன். முதலிய ஐந்திலக்கண நிரம்பியது. இது தோடகாசிரியர் - ஆனந்த கிரியென்போர். (கசுகஉ) சூத்திரங்கள் கொண்டது. இதற் சங்கராசாரியர்க்கு மாணாக்கர். குக் கல்லாடர், இளம்பூரணர், சேநாவ | தோடர் - நீலகிரியிலுள்ள ஒருவகைச் சாதி ரையர், பேராசிரியர், நச்சினார்க்கினியர் யார். இவர்கள் எருமைகள் வளர்த்துப் பால் முதலியோர் உரைகூறி யிருக்கின்றனர். நெய் விருத்தி செய்து ஜீவனம் செய்வர். இது தமிழிற் சிறந்த இலக்கணம். இடைச் வீட்டிற்குள்ளிருந்து இவர்கள் வெளிக சங்கத்தார்க்கும், கடைச்சங்கத்தார்க்கும் ளில் பெரும்பாலார் உலாவுவதில்லை. இவர் ஏலாக விருந்தது. 'கள் தங்களுடைய தொழிலையே செய்வார்
- தொல்காப்பியம் காமுனிவர் 902 தோடர் வெடே இருக்கா வந்த இரட்டைப் புலவர்களை அத்தலவாசி தொழில் - 1 . ( ) ஆக்கல் காத்தல் அழித் கள் கலம்பகம் பாடித்தர வேண்டியபோது தல் . ( ) உழவு தொழில் வரைவு வாணி தொல்காப்பியதேவர் பாடியுள்ள இத்தலத் பம் விச்சை சிற்பம் . திற்கு நாங்கள் கலம்பகம் பாடல் தகுமோ 2 . அந்தணர் அறுதொழில் - ஓதல் எனப் புகழப்பட்டவர் . இவர்காலம் இரட் ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்பித்தல் டைப் புலவர் காலத்திற்கு முன்னிருக்க ஈதல் ஏற்றல் . அரசர் அறுதொழில் - லாம் . இதனை தொல்காப்பிய தேவர் ஓதல் வேட்டல் ஈதல் உலகோம்பல் சொற்ற தமிழ்ப் பாடலன்றி நல்காத் திருச் படைபயிற்றல் பொருதல் வைசியர் அறு செவிக்கு நாமுரைத்த தேறுமோ மல்காப் தொழில் - ஓதல் வேட்டல் ஈதல் பொரு புனல்ததும்ப மாநிலத்துக் கண்பிசைந்து ளீட்டல் பசுக்காத்தல் ஏருழல் சூத்திரர் பல்காற் பொருளிழக்கும் பாற்கடலொன் அறுதொழில் - முதன் மூவர்க்கும் ஏவல் நீந்தார்க்கே ' ' என்பதா லறிக . செயல் பொருளீட்டல் உழுதல் பசுக் 2 . சமணர் கோவிலுக்குக் கல்லறுப்பிக் காத்தல் குயிலுவத் தொழில் செயல் கச் சிவ தலத்தார் தங்களெல்லை யென்ற காருகவினை செயல் . போது பாடியது . வேதமொழி விசும்பு தொழிற்பெயர் - முதனிலை புடைபெயர் மேனி சுடர்விழிமண் பாதந்திருப்பாதிரிப் ச்சி விகுதி ஏற்பது . ( நன் . ) புலியூர் - நாதர் பரமாம்பரமாம் படுகட தொழனை - யமுனைநதிக் கொரு பெயர் . லெண்டிக்கும் கரமாமவர்க் குயிர்ப்பாங் ( சிலப்பதிகாரம் . ) கால் இவர் கலம்பகம் பாடிச் சிதம்பரத் தொளைக்கருவி - நாகசுரம் புல்லாங்குழல் தில் கயிறு போட்டுப் பார்க்கக் கண்ட கவி முகவீணை தவளசங்கு முதலியன . போடுவார் பாடும் பரிசில் வரிசை யெல் தொள்ளைக்காதர் - இவர்கள் சாணார் வகை லாம் ஆகிவாரன்றி யயலாரறிவரோ தோ யில் சேர்ந்தவர்கள் . இவர்கள் நாடாரென வொர் காதன்றே தோன்றாத்துணையையர் அழைக்கப்படுகின்றனர் . இவர்கள் சென் பாடுவாரோ ரிருவர்க்கிட்ட படை வீடே . னையில் நெற் குத்தி வியாபாரஞ் செய்கின் தொல்காப்பிய மகாழனிவர் - அகத்தியர் றனர் . தொள்ளைக்காதர் குடிசை இவர்கள் மாணாக்கருள் ஒருவர் ; ஜமதக்கி முனிவர் ளிருக்கும் இடம் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . குமார் . இவர் சரிதையை அகத்தியரைக் | தொற்றங்கொற்றனார் - கடைச்சங்க மருவிய காண்க இவர் தமிழில் ஐந்திலக்கணம் புலவர் ( அகநானூறு . ) இயற்றியவர் . இவர்க்குத் திரண தூமாக்கி தொன்மை - பழைமைத்தாய் நிகழ்ந்த பெ யெனவும் பெயர் . அகத்தியர் இவரைச் ற்றி உரைக்கப்படுவது . ( யாப்பு - வி . ) சுவர்க்கம் புகா திருக்கச் சபித்ததினால் ஆசி ரியரையும் அவ்வாறு சபித்துப் பாண்டி தோ யன் மகாகீர்த்திசபையில் அதங்கோட்டா சான் முன்னிலையில் தாம் இயற்றிய நூலை | தோகைமலைக்குறவர் - சென்னை இராஜ அரங்கேற்றியவர் . ( தொல்காப்பியம் . ) தானியின் தெற்கில் உள்ள ஒருவகைக் தொல்காப்பியம் - இது அகத்தியர் மாணாக் குறவர்கள் . இவர்கள் குறவர்களல்லர் ; ஒரு கருள் ஒருவரும் திரணதூமாக்கினி யென் வகைத் திருட்டுத் தொழில் செய்வோர் னும் பெயர் பெற்றவருமாகிய தொல்காப் ( தர்ஸ்ட ன் ) . | பிய குடியிற் பிறந்த தொல்காப்பிய மக தோசலன் - கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற் ருஷியா லருளிச் செய்யப்பட்டது . இது 1 கேவப்பட்டுக் கிருஷ்ணனால் மாய்ந்த ஒரு எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அசுரமல்லன் . முதலிய ஐந்திலக்கண நிரம்பியது . இது தோடகாசிரியர் - ஆனந்த கிரியென்போர் . ( கசுகஉ ) சூத்திரங்கள் கொண்டது . இதற் சங்கராசாரியர்க்கு மாணாக்கர் . குக் கல்லாடர் இளம்பூரணர் சேநாவ | தோடர் - நீலகிரியிலுள்ள ஒருவகைச் சாதி ரையர் பேராசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் யார் . இவர்கள் எருமைகள் வளர்த்துப் பால் முதலியோர் உரைகூறி யிருக்கின்றனர் . நெய் விருத்தி செய்து ஜீவனம் செய்வர் . இது தமிழிற் சிறந்த இலக்கணம் . இடைச் வீட்டிற்குள்ளிருந்து இவர்கள் வெளிக சங்கத்தார்க்கும் கடைச்சங்கத்தார்க்கும் ளில் பெரும்பாலார் உலாவுவதில்லை . இவர் ஏலாக விருந்தது . ' கள் தங்களுடைய தொழிலையே செய்வார்